Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - A kulturális intézmények tanulást támogató társadalmi szerepvállalásának erősítése / EFOP-3.7.3-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/10/2019
Tárgymutató:
kulturális intézmények tanulást támogató társadalmi szerepvállalásának erősítésének megvalósítása / EFOP-3.7.3-16
Pályázhat:
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
342 Köztestületi költségvetési szerv
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
551 Bevett egyház
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
735 Művészeti alkotóközösség
736 Közhasznú társaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című (EFOP-3.7.3-16 kódszámú) felhívás első értékelési szakaszát követő benyújtási lehetőség felfüggesztése érvényben marad és a második benyújtási szakasz 2017. május 22-től nem kerül megnyitásra.

FELHÍVÁS
A kulturális intézmények tanulást támogató társadalmi szerepvállalásának erősítésének megvalósítására

A Felhívás címe: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
A Felhívás kódszáma: EFOP-3.7.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a kulturális intézmények, illetve fenntartóik részére a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében.
A cél elérését a Kormány kulturális intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 15 millió Ft - 60 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak szolgáltatásaikkal és tevékenységeikkel az egész életen át tartó tanulás céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A tanulási aktivitás területén Magyarország még mindig jelentős elmaradásban van az EU tagállamok többségéhez képest, s ez az egész életen át tartó tanulásban is szembe ötlik. Az egész életen át tartó tanulásra is kiterjedő 2011. évi felmérés szerint Magyarországon a lakosság mindössze 2,7%-a vett részt egész életen át tartó tanulásban, míg az Európai Tanács 2020-ig elérendő referenciaértéknek a 15%-ban határozta meg (ld. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014-2020 évekre.).
Az előző fejlesztési időszakban a közművelődési szakterületen a több körben meghirdetett TÁMOP-3.2.3 konstrukció támogatta az egész életen át tartó tanulást, a könyvtári területen a többször kiírt TÁMOP 3.2.4 konstrukció, melynek az volt a célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél volt a hozzáférés területi különbségeinek csökkentése. A 2014-2020 időszakban ezt a fejlesztési utat kívánjuk folytatni újabb kulturális intézmények (szervezetek) bevonásával és a korábban fejlesztésben részesültek szolgáltatásainak továbbfejlesztésével.
Hazánkban a kulturális intézmények átszövik az ország minden területét, ezáltal szolgáltatásaikkal és tevékenységeikkel támogatni tudják az egész életen át tartó tanulást, s működésükre különösen jellemző, hogy a felnőttképzés számára nehezen elérhető, kevéssé motivált, több szempontból is hátrányos helyzetű emberekkel kerülnek rendszeres kapcsolatba, ezáltal lehetőség nyílik a bevonásukra. A kulturális intézmények elérnek, aktivizálnak olyan társadalmi csoportokat és egyéneket is, akik más felnőttképzési intézmények, szociális és munkaügyi szervezetek stb. számára rejtve maradnak. Információval, tájékoztatással, szolgáltatások fejlesztésével, informális tanulási alkalmak és nem formális képzések megvalósításával fontos alapozó, ráhangoló, aktivizáló szerepet tölthetnek és töltenek be intézményeink.
""Az egész életen át tartó tanulás az iskolai előkészítéstől a nyugdíj utáni korig terjedően magában foglal minden formális, nem formális és informális tanulást. Tehát az egész életen át tartó tanulás fogalmába minden olyan tanulási tevékenység beleértendő, amely tudás, készségek és képességek fejlesztése céljából történik, személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból.” - Az Európai Tanács (2002/C 163/01) határozata az egész életen át tartó tanulásról.
A konstrukció célja a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal elfogadott, Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazottak szerint a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.
A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:
- alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning) kiterjesztésével,
- a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulásitevékenységek által,
- kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében,
- új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára,
- kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése,
- tanulás tanulásának támogatása,
- digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,
- állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése,
- funkcionális analfabetizmus visszaszorítása.
A konstrukció az alábbi stratégiákhoz illeszkedik:
Az EU 2020 Stratégia szerint "Uniós szinten a Bizottság a következő célokon fog munkálkodni: A nem formális és informális tanulás elismerésének ösztönzése”, valamint "annak biztosítása, hogy a szakképzés, az általános, a felső- és a felnőttoktatás - beleértve a nem formális és az informális tanulást is - lehetővé tegye a továbbtanuláshoz és a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátítását…”
A Tanács következtetései a kultúrának az Európa2020 Stratégia végrehajtásához való hozzájárulásáról (2011/C 175/01) dokumentum rögzíti, hogy "a kultúra jelentős és sokrétű hozzájárulást nyújthat az Európa2020 Stratégia integrált iránymutatásaiban és kiemelt kezdeményezéseiben javasolt intézkedések megvalósításához, amelynek célja, hogy az Európai Uniót intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá alakítsák.”
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra rögzíti, hogy folytatni szükséges az oktatást támogató nem formális és informális tanulási programokat, melyek sajátos eszközeikkel erősítik az oktatás hatékonyságát, elkerülve a párhuzamos kapacitásfejlesztéseket. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése és támogatása elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz.
Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. A Stratégia szerint egyik beavatkozás a kulturális intézmények szerepének erősítése a felnőttkori tanulásban. Eszerint cél a kulturális intézmények élethosszig tartó tanulást segítő programjainak támogatása, a szociokulturális hátrányok csökkentésére irányuló tevékenységek támogatása, hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedésének elősegítése, olvasási, szövegértési és digitális kompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia.9. prioritási területének - Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés - kiemelt célkitűzéseivel, és ez által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.
A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. 17. fejezete szerint a kulturális intézményrendszer célzott programjaival is támogatni kell a különböző társadalmi hátrányok mentén kimutatható tudás- és képességbeli egyenlőtlenségek csökkentését, a hátrányok kompenzálását. Ennek érdekében programokat kell indítani a kulturális szolgáltatások és tevékenységek számának és kínálatának fejlesztésére, kompetenciafejlesztő mintaprogramok kidolgozására.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) Ogy. határozat szerint "a társadalmi erőforrások fejlesztésének fontos színterei a kulturális közintézmények. A közgyűjteményekben, közművelődési intézményekben, könyvtárakban működő közösségek az egész életen át tartó tanulás új tanulási alkalmain, a gyakori együttműködésekben, a kreatív együttléteken és az összetartó értékek, élmények, érdekek folyamatos elsajátításával jelentős mértékben hozzájárulnak a bizalom újratermeléséhez, a társadalmi összetartozás erősödéséhez.”
A 2016. évi Nemzeti Reform Program "31/e. A kulturális intézmények által nyújtott, az egész életen át tartó tanulást segítő tanulási formák és programok” című intézkedése szintén releváns.
A könyvtári terület fejlesztése a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiához (NIS) és a Digitális Nemzet Fejlesztési Programhoz (DNFP) is kapcsolódik. A könyvtárak nem formális és informális tanulási alkalmaikkal fontos szerepet töltenek be a digitális műveltség és írástudás fejlesztésében és elterjesztésében, ami statisztikai adatokkal is mérhetővé vált 2013-tól, így segítve elő a NIS Digitális kompetenciák pilléréréhez kapcsolódó célok megvalósítását a lakosság, a KKV-k és a közigazgatás felé egyaránt. Az eNET felmérése szerint a digitális írástudás 1%-os emelkedése a GDP-ben 0,123%-os növekedést, azaz 34,7 Mrd GDP többletet eredményez (forrás: NIS).
A program kapcsolódása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz:
A konstrukció az EFOP 3. beruházási prioritása - az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a pályorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén - 3.7 intézkedéshez - az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel - illeszkedik. Az intézkedés célja a köznevelésen és felsőoktatáson kívül a kompetenciafejlesztést és az esélyteremtést célzó beavatkozásokkal megalapozni az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést, az abban való részvételt, továbbá az ott elérhető képzési tartalmak és szolgáltatások fejlesztése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
Célcsoport:
- a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körére
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-400 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1037/2016 (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. A fent meghatározott részcélok elérése érdekében képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely nem jár bizonyítvány, tanúsítvány stb. megszerzésével, az alábbi tanulási formákban:
1. Tanfolyam (nem oklevél, tanúsítvány stb. megszerzésére irányuló).
2. Klubfoglalkozás
3. Havi szakkör
4. Heti szakkör
5. Ismeretterjesztő előadássorozat
6. Műhelyfoglalkozás
7. Művészeti csoport, alkotócsoport
8. Foglalkozássorozat
9. Szabadegyetem
10. E-learning foglalkozások
11. Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor
A szakmai elvárásokat lásd a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatható tevékenységekhez rendelt tanulási formákat úgy szükséges kiválasztani, hogy a programakba bevont személyek száma projektenként minimálisan összesen 100 fő legyen.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője
b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat
c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet
d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat
f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik
g) az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerint közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak
A fent felsorolt intézménytípusokhoz kapcsolódó elvárások:
a) Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, vagy egyéb fenntartású intézmény, melyet egy másik, jogi személyiséggel rendelkező szervezet tart fenn, vagy alapított közművelődési feladatok ellátására.
A közművelődési intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell, hogy az intézmény létrehozásának alapvető célja közművelődési tevékenységek végzése. Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
Közművelődési intézmény fenntartója, működtetője: az 1997. évi CXL. törvény 78. § szerinti települési önkormányzat vagy egyéb szervezet, amely a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
b) Közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat: az 1997. évi CXL. törvény 78. § szerinti települési önkormányzat. A közművelődési közösségi színtér a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, épület). Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
c) Közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet:
Civil szervezet esetében: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 4 együttes feltételnek: a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozik, b) egyesület vagy alapítvány, c) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon, d) közművelődési megállapodással rendelkezik és közművelődési intézményt, közösségi színteret, népi kézműves alkotó házat tart fenn vagy működtet. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a szervezet létesítő okirata és a közművelődési megállapodás.
Egyéb szervezet esetében: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 2 együttes feltételnek: a) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon, b) közművelődési megállapodással rendelkezik és közművelődési intézményt, közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat tart fenn vagy működtet. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a szervezet létesítő okirata, vagy cégbírósági bejegyzés és a közművelődési megállapodás.
d) Népi kézműves alkotóház: népi kézműves (továbbiakban: kézműves) tevékenységet folytató alkotóházak, műhelygalériák, nyitott műhelyek, melyek a tárgyalkotó népművészet színterei, ahol a magyar nyelvterület hagyományos népi kultúrájának, hagyományainak továbbéltetése, komplex bemutatása, közvetítése, oktatása, fejlesztése folyik intézményi, civilszervezeti, egyéni és egyéb fenntartási formában.
Közösségi népi kézműves alkotóház: rendelkezik felszerelt népi kézműves műhellyel/műhelyekkel, közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas térrel, kiállítótérrel, esetlegesen kézműves termékek forgalmazására alkalmas térrel. Szolgáltatásai között szerepel: képzés, oktatás, mesterségbemutatás, kiemelten kezelendő az adott megye/régió népi kézműves hagyományainak őrzése, játszóházi foglalkozás tartása, saját közösségi rendezvények lebonyolítása, kiállítások rendezése, táboroztatás, közösségek működtetése stb.
Amennyiben az alkotóházat civil szervezet működteti, akkor a civil szervezetnek meg kell felelnie az alábbi három együttes feltételnek: a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozik, b) egyesület vagy alapítvány, c) a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon adatot szolgáltatott az alábbiak szerint:
3.2 táblázat: A tevékenységet ellátó önálló, egyfunkciós helyiségeinek száma 13. sor Alkotóház székhelyen vagy telephelyen mezőkben adatot szerepeltetett és
10. táblázat: Tárgyalkotó népművészeti csoportok, 23. sor Tárgyalkotó népművészeti csoportok összesen: a közösségek száma nagyobb, mint 0.
Amennyiben az alkotóház egyéb fenntartási formában működik, akkor az alkotóházi tevékenységet az igazolja, hogy a támogatást igénylő 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon az alábbiak szerint:
3.2 táblázat: A tevékenységet ellátó önálló, egyfunkciós helyiségeinek száma 13. sor Alkotóház székhelyen vagy telephelyen mezőkben adatot szerepeltetett és
10. táblázat: Tárgyalkotó népművészeti csoportok, 23. sor Tárgyalkotó népművészeti csoportok összesen: a közösségek száma nagyobb, mint 0.
e) Könyvtár esetében benyújtandó igazoló dokumentum a könyvtár alapító okirata, vagy a fenntartó alapító okirata és a könyvtár szervezeti és működési szabályzata. Az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzatok esetében az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, amiben megjelenik a könyvtári tevékenység, emellett csatolandó a területileg illetékes megyei könyvtárral megkötött könyvtárellátási megállapodás. További feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a "Jelentés a könyvtárak 2015. évi tevékenységéről” elnevezésű, 1442-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.
f) A muzeális intézmények esetében igazoló dokumentumként érvényes muzeális intézményi működési engedélyt rendelkezésre állása szükséges, további feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a "Muzeális intézmények 2015. évi adatai” elnevezésű, 1444-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.
g) Levéltárak az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba vett levéltárak. Levéltárak esetében az alapító okirat az irányadó.
A 4.1 a), b), c), d) e) és f) pontokhoz kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatási feltétel teljesülésének vizsgálatára a Kulturális statisztikai rendszer adatbázisa alapján kerül sor.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb három lehet. A konzorciumi formában történő támogatási kérelem benyújtás előnyt jelent.
Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.
GFO kódok:
312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
342 Köztestületi költségvetési szerv
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
529 Egyéb egyesület
551 Bevett egyház
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
735 Művészeti alkotóközösség
736 Közhasznú társaság
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év április hó 10. naptól 2019. év április hó 10. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 10. – 2017. május 15.
2017. május 22. – 2017. június 19.
2017. június 27. – 2017. december 31.
2018. január 7. – 2018. június 15.
2018. június 22. – 2019. április 10.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 60 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projekt költségvetésének összeállításakor fokozott figyelmet szükséges fordtítani a költséghatékonyságra, az ár-érték arányra, a piaci ár figyelembe vételére.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-373-16-az-egsz-leten-t-tart-tanulshoz-hozzfrs-biztostsa--1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum