Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés / KEOP-2012-4.10.0/C
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/20/2013
Tárgymutató:
megújuló energia alapú villamos energia, biometán termelés / KEOP-2012-4.10.0/C
Pályázhat:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
Kivéve képviselő-testületi hivatalok (nem tartoznak bele a polgármesteri hivatalok épületei)
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
- Kivéve pártok
- Kivéve lakásszövetkezetek
- Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)
Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)
- Kiegészítés a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti besoroláshoz:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II. 13. Kormányrendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
- Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.
- Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.
- A MIK, illetve GYEMSZI fenntartású intézmények esetében pályázni csak az illetékes MIK, illetve GYEMSZI hozzájárulásával lehet. A MIK, illetve GYEMSZI hozzájáruló nyilatkozatát a pályázat mellékleteként be kell adni
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés" című (KEOP-2012-4.10.0/C kódszámú) pályázati felhívást, 2013. február 18-i hatállyal felfüggeszti.

A 2013. február 20., szerda 24 óráig postára adott pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elbírálja, a bírálat eredményéről a döntést követően a pályázókat tájékoztatja.
A postai bélyegző szerint 2013. február 18-án és azt követően postára adott, illetve 2013. február 19-én és azt követően a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok közül, a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a minimális támogatási ponthatárt elérő vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a támogatott projektek, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Fentiekre tekintettel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27.§ (3) bekezdése alapján a fent meghatározott időpontot követően postára adott vagy benyújtott pályázatok esetében a döntésre vonatkozó határidő 15 nappal meghosszabbításra kerül.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Környezet és Energia Operatív Program
Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és
villamos energia, valamint biometán termelés
című
pályázati konstrukcióhoz
Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C
Érvényes: 2013. január 18 - tól

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek - amennyiben attól való eltérés nem megengedett -, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd "Általános pályázati útmutató".
A1. Alapvető cél és háttér információ
Hazánk és Európa versenyképessége függ a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségek kiaknázásától. A nemzeti összefogás kormánya az Európai Unióval összhangban hangsúlyt helyez a megújuló energiák termelésére. Célunk a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése. A pályázat támogatja a földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél magasabb, 14,65%-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.
Jelen felhívásra alapvetően a nagyobb támogatási igényű pályázatokat várjuk, ugyanis az 50 millió Ft és az alatti támogatási igényű pályázatok esetében a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati kiírás egy könnyített, (automatikus) eljárás keretében nyújt támogatást bizonyos, ezen felhívásban is támogatható tevékenységekre vonatkozóan.
A2. Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/C komponensre 16,5 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 4,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 12 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.
C1.1 tevékenységre rendelkezésre álló keret legfeljebb 4 milliárd Ft.
Jelen pályázati kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatás összege
Jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 1 milliárd Ft lehet.
Jelen pályázati felhívás C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységek közül az alábbiak esetében az elnyerhető támogatás összege 50 millió Ft feletti, de maximum 1 milliárd Ft lehet:
1. Napenergia hasznosítás - C1.1. a); b pont
Az előző pontban felsorolt projektek esetében, amennyiben a támogatási igény 50 millió Ft vagy az alatti,a KEOP-2012-4.10.0/A konstrukcióba nyújtható be a pályázat.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
Kivéve képviselő-testületi hivatalok (nem tartoznak bele a polgármesteri hivatalok épületei)
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
- Kivéve pártok
- Kivéve lakásszövetkezetek
- Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)
Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)
- Kiegészítés a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti besoroláshoz:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II. 13. Kormányrendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
- Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.
- Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.
- A MIK, illetve GYEMSZI fenntartású intézmények esetében pályázni csak az illetékes MIK, illetve GYEMSZI hozzájárulásával lehet. A MIK, illetve GYEMSZI hozzájáruló nyilatkozatát a pályázat mellékleteként be kell adni.
- Továbbá lásd "Általános pályázati útmutató".

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati felhívásban nevesített támogatható tevékenységek kombinációja esetén nincs megkötés az egyes tevékenységtípusok számát és arányát illetően, tehát a megnevezett megújuló energiaforrások egymással való kombinálása megengedett, amennyiben a technológia kombináció a hatályos jogszabályoknak megfelel.
Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni:
1) Napenergia alapú villamosenergia termelés
Támogatható projekttípusok:
a) Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti névleges teljesítőképességű fotovoltaikus rendszerek.
Támogatható tevékenységek:
Napenergia-hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges)
b) Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.
Támogatható tevékenységek:
Napenergia-hasznosító berendezések, azok rögzítő, tartó rendszere, fogyasztó egységekhez, illetve sziget üzemmódú hálózathoz való kapcsolódáshoz, a fogyasztó egységekkel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek, villamosenergia tároló egységek (akkumulátorok).
2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre
Támogatható projekttípusok:
a) Szilárd biomassza11 közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergiatermelésre.
Új, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító, nagy hatékonyságú, 12 kisméretű (20 MWe kapacitásnál nem nagyobb) erőmű kiépítése
Az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell, hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.
Támogatható tevékenység:
Támogatható az erőműegység, annak villamosenergia hálózati kapcsolódása, és hőfogyasztóhoz való kapcsolódása, a tüzelőanyag előkészítéshez szükséges gépek, berendezések. (Felhasznált biomassza lehet: mezőgazdasági fő- és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, egyéb nem veszélyes kategóriába tartozó ipari melléktermék/hulladék vagy ezek vegyes használata.)
b) Nem élelmiszer célú alapanyagú szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl. növényi olaj, etanol, metanol stb.) energiahordozóvá alakítása, kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre történő hasznosítása.
Az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell, hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.
Támogatható tevékenység:
Támogatható a köztes energiahordozóvá alakító egység, az alapanyag előkészítéshez szükséges gépek és berendezések, kapcsolt hő és villamosenergia termelő erőműegységek, azok átalakítása, villamosenergia hálózati, és hőfogyasztóhoz való kapcsolódása. (Alapanyag lehet pl. Mezőgazdasági fő- és/vagy melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, állattartási hulladék, kapcsolódó iparági melléktermék, kommunális hulladék, szennyvíziszap.)
3) Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása
Támogatható projekttípusok:
a) Meglévő, de leállított (használaton kívüli, villamos energiát nem termelő) vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése.
b) Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése
c) Új vízerőmű létesítése
Támogatható tevékenységek:
Villamosenergia termelő berendezések, vezérlő rendszerek, szükséges épületek és víztereléshez, szintemeléshez szükséges létesítmények, villamos energia hálózati kapcsolat kiépítése (hálózati vagy fogyasztói kapcsolat kiépítése), villamosenergia-tároló egységek (akkumulátor) (amennyiben szükséges), hallépcső kialakítása.
4) Biogáz-termelés és felhasználás
Támogatható projekttípusok:
a) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.
b) Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.
c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz villamosenergia-előállításra vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása.
d) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló meglévő biogáztermelés fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, szükséges biogáz-termelő kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.
e) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló új biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.
Támogatható tevékenységek:
Szerves alapanyag válogatása, előkészítése, tárolása, sterilezése, fermentálása; kizárólag alapanyag mozgatásához szükséges gépek és berendezések beszerzése; a keletkező biogáz és depóniagáz begyűjtése, tárolása, tisztítása, földgáz hálózatba való betáplálás; hő és villamos energia termelés célú hasznosítás helyére történő szállítása, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, berendezések, építmények, hő és villamos energia termelő berendezések; a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításához szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése, szükséges építmény-beruházások. Bővítés alatt olyan beruházás, technológia fejlesztés értendő, mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése, az ezen alapuló villamos energia vagy hő- és villamos energia termelés hatékonysága, a fogyasztóval való közvetlen kapcsolat kiépítése.
5) Geotermikus energia hasznosítása:
Támogatható projekttípusok
Hő és villamosenergia-termelés; villamosenergia-termelés
Támogatható tevékenységek:
- villamosenergia-termelő erőműegység kialakítása,
- villamosenergia-hálózathoz való csatlakozás
- A geotermikus hasznosításhoz, hőátvételhez szükséges szekunder oldali műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése,
- Új termálkút (beleértve a próbafúrást is), visszasajtoló kút fúrása
- Meglévő, ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, vízkúttá alakítása és visszasajtoló kút létesítése (geotermikus kútpár kialakítása meglévő termálkút felhasználásával)
- Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok
- Fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése
- Kísérőgáz energetikai hasznosítása
- Ideiglenes tárolómedence kialakítása, ideiglenes vízelhelyező rendszer kialakítása, összhangban az vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel
- Új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő bekapcsolása.
- Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai, hőterjedési modellek készítése
- Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (pl. mérési állomás) és/vagy gépészeti beruházások
6) Szélenergia-hasznosítás:
Támogatható projekttípusok
a) 50 kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek telepítése, amennyiben a megtermelt villamos energia 100%-ban saját felhasználásra kerül
b) Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek telepítése
Támogatható tevékenységek:
Villamos energia termelő egységek, tartó szerkezetek, eszközök, állványok, helyi rendszerhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamos energia fogyasztási adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése.
Villamos energia tárolásra alkalmas akkumulátor.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.
D1. Az önerő összetétele
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
Az önerő igazolására vonatkozóan további kiegészítés:
- Tagi kölcsön, magánkölcsön: A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat szükséges.
- A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés: A tőkeemelésről és összegéről szóló taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági bejegyző végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről, valamint taggyűlési,közgyűlési,alapítói,határozat arra vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt megvalósítása céljára fogják felhasználni Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás megnevezése "egyéb támogatás".
A pályázó által igénybe vett összes támogatás (tehát a saját forráson felüli rész) maximális mértékénél figyelembe kell venni, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az A6 pontban meghatározott mértéket.
D2. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető.
D3. Biztosítékok köre
Lásd az "Általános Pályázati" útmutatóban.
Speciális szabályok a következő biztosítékfajtákra vonatkozóan:
- Bankgarancia: A hitelintézet (bank) kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. A bankgarancia főként bankhiteleket és kölcsönöket biztosító mellékkötelem, a gazdálkodó szervezetek ügyleteinek fontos és gyakori biztosítéka. A bankgarancia célja a jogosult helyzetének kedvezőbbé tétele. Az adós és a hitelező közötti hitelviszony biztosítására az adós megbízást ad egy banknak, hogy vállaljon kötelezettséget arra, hogy bizonyos esemény beállta, vagy elmaradása, illetve meghatározott okmányok benyújtása esetén a hitelezőnek fizetni fog. A bank a garanciát a saját nevében, de az adós megbízásából állítja ki. A megbízás általában a következő adatokat, tényeket tartalmazza:
- az alapjogviszony pontos megjelölését,
- a garancia kedvezményezettjének megnevezését,
- a garancia fajtájára és tartalmára vonatkozó rendelkezéseket,
- a garancia határidejét,
- a garancia kedvezményezetthez való eljuttatásának módját, és
- esetleg a közvetett garancia állítására vonatkozó utasítást.
A bankgarancia tulajdonképpen egy olyan szerződés, amely egy bank, mint garantáló és egy hitelező, mint kedvezményezett között hoz létre jogviszonyt. A kezességtől az különbözteti meg, hogy a jogviszonyban a bank kötelezettsége absztrakt, ami azt jelenti, hogy a bank nem jogosult a kedvezményezettel szemben az alapjogviszonyból származó kifogások érvényesítésére. (A garancia absztrakt jellegétől függetlenül a bank kifogásolási joga bizonyos esetekben mégsem vonható kétségbe. Megtagadhatja a teljesítést, ha például már az igénybevétel időpontjában bizonyítani tudja, hogy joggal való visszaélés történt).
A garanciaszerződés rendszerint konkrétan meghatározza a garancia pénznemét és összegét. A garancia összege magában foglalhatja az előre meghatározott kamatot és költségátalányt is.
A garancia ellenkező megállapodás hiányában nem mondható fel egyoldalúan és a kötelezettségvállalást rendszerint határidőhöz kötik. A garancia igénybevételének a futamidő lejárta előtt kell megtörténnie, mert jogvesztő határidő révén annak túllépésére nincs lehetőség. Az igénybevétel során a postai átfutási idő kockázatát kizárólag a kedvezményezett viseli, és a futamidő meghosszabbítására még vis maior esetén sem kerülhet sor.
Különböző kritériumok alapján a bankgaranciának számos fajtája különböztethető meg. A biztosítás tárgya szerint megkülönböztethetjük az ajánlati garanciát, amely szinte minden versenytárgyalás velejárója. A pályázat kiírói pályázati feltételként követelik meg a résztvevőktől, hogy egy bank garantálja a pályázatukban vállalt kötelezettségek megtartását; teljesítési garanciát, amelynek célja a kedvezményezett hibás, vagy nem teljesítés elleni védelme; és a visszafizetési garanciát, amely a már kifizetett előleg, vagy foglaló visszafizetését biztosítja.
A bankgarancia az igénybevétel módja szerint lehet első követelésre szóló, amely azonnali, feltétel nélküli fizetési kötelezettséget jelent, és feltételhez kötött. Kezesség: Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A jogosult kielégítési alapját növeli a kötelezettől független harmadik személy teljes vagyonával. A kötelezett nem teljesítése esetén a kezes maga teljesít.
E. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot (kitöltött Pályázati adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C
1134 Budapest, Váci út 45. A épület
1437 Budapest, Pf. 328.
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán, munkanapokon a következő időben van lehetőség: hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD/DVD tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2012-4.10.0/C), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.nfu.hu) ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat: telefon: +36-40-638-638, e-mail: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.;
Részletes felvilágosítást a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
(http://www.nkek.hu) honlapján, illetve az alábbi elérhetőségeken talál.
telefon: (+36) 1 802 43 90
e-mail: ugyfelszolgalat@nkek.hu
A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől (2013. 01. 18) számított 30. napot követően lehetséges 2013.02.20-ig.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 410 kB) (Feltöltve: 2013-01-18)
Általános pályázati útmutató (pdf, 299 kB) (Feltöltve: 2013-01-21)
Pályázati adatlap (pdf, 200 kB) (Feltöltve: 2013-01-18)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum