Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nyílt köznevelési pályázat a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2020-ban, illetve a 2020/2021-es tanévben / VII/586/2020/KKPF
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma; Eötvös Loránd Tudományegyetem
Határidő:
06/10/2020
Érvényes:
06/10/2020
Tárgymutató:
köznevelés
Pályázhat:
- az A) pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak.
- a B) pont esetében Magyarországon és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Nyílt köznevelési pályázat a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2020-ban,
illetve a 2020/2021-es tanévben / VII/586/2020/KKPF

VII/586/2020/KKPF
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével nyílt köznevelési pályázatot hirdet
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2020-ban, illetve a 2020/2021-es tanévben anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására az alábbi területi és tárgyi hatállyal:
A) "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi versenyek, szemlék" támogatása
B) "Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó nemzetközi köznevelési tanulmányi versenyeken a fenti törvény hatálya alá tartozó országokból érkezők költségeinek a támogatása"

1. A pályázat célja
A pályázat célja a kiírás tárgykörébe tartozó rendezvények támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
- az A) pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak.
- a B) pont esetében Magyarországon és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.

3. Az igényelhető támogatás
- A támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4. "Határon túli köznevelési feladatok támogatása" megnevezésű részfeladata (Áht. azonosító: 348 662).
- A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 20 millió forint,
- az elnyerhető támogatás mértéke: 60 000 - 900 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.
- A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
- A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem megküldi a Magyar Államkincstár részére.

4. Támogatható és nem támogatható kiadások köre
- A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések), valamint egyéb, a pályázat megvalósítása során a pályázat céljával szorosan összefüggő költségek.
- A támogatásból nem elszámolható költségek köre: egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés), pályázatírás költségei, jövedéki termékek, késedelmi kamat, bírság, köztartozás, valamint a pályázat céljával nem összefüggő kiadások.

5. A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók
- Egy szervezet több tanulmányi versenyre is nyújthat be pályázatot.
- A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
- A 2021. évre átnyúló programot csak 2020. évi kezdési időponttal lehet megpályázni.
- A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Balázs Attila főosztályvezető, tagok: Dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató, Jakabné dr. Szalai Krisztina oktatási igazgató-helyettes, Dr. Mészáros Tamás szakmai igazgató, Géczi Katalin külhoni referens) javaslata alapján 2020. július 31-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell benyújtani a támogatói okirat kiállítását megelőzően, a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
- A nyertes pályázók részére az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020. október 31-ig állítja ki a támogatási okiratot, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként történő átutalásáról a 98/2012 (V. 15.) Korm. rendelet alapján legkésőbb 2020. december 31-ig.
- A támogatói okiratban foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2020. szeptember 1., véghatárideje 2021. június 15.
- A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani legkésőbb 2021. július 31-ig.
- A pályázati adatlap elküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
- A támogatói okirat kiállítása előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.

4. A pályázatok benyújtása, határidő
A pályázat benyújtása elektronikus úton történik. A pályázati adatlapot az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján, a https://martonaron.elte.hu/palyazatok/jogiszemelyeknek-szervezeteknek menüpont alatt lehet kitölteni. A kitöltött adatlaphoz kötelező csatolni a mellékleteket.
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2020. június 10.
A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni:
- nyilatkozat I.: Pályázó nyilatkozata
- nyilatkozat II.: Összeférhetetlenségi nyilatkozat
- nyilatkozat III.: OTR-ben rögzített adatokhoz való hozzáféréshez hozzájárulás
- a pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása;
- a pályázó létezését igazoló, a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles okirat (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból) és annak magyar nyelvű fordítása;
- a pályázó képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya, az adott ország joga szerint aláírásminta hitelesítésére jogosult más személy által hitelesített másolat) és annak magyar nyelvű fordítása;
- a számlavezető bank által kiállított banki igazolás a támogatást fogadó bankszámláról, mely tartalmazza az IBAN kóddal ellátott számlaszámot, a SWIFT kódot, valamint a bank nevét és címét;
- amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező más szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata.

Amennyiben a pályázó az elmúlt 3 éven belül nyújtott be pályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati felületén, akkor a pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni:
- nyilatkozat I.: Pályázó nyilatkozata
- nyilatkozat II.: Összeférhetetlenségi nyilatkozat
- nyilatkozat III.: OTR-ben rögzített adatokhoz való hozzáféréshez hozzájárulás
- nyilatkozat IV.: Adatváltozatlansági nyilatkozat
- a számlavezető bank által kiállított banki igazolás a támogatást fogadó bankszámláról, mely tartalmazza az IBAN kóddal ellátott számlaszámot, a SWIFT kódot, valamint a bank nevét és címét;
- amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező más szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata.
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. Korm. rendelet 3. § 1/b bekezdés figyelembe vételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §- szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.

7. Hiánypótlás
Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

8. Támogatásra nem jogosultak köre
Nem jogosultak támogatásra
- azon pályázók, amelyek a tárgyévet megelőző 5 évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem terhére elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségüket nem teljesítették (pl. beszámolási kötelezettség), a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget;
- azon pályázók, amelyekkel, vagy amelyek képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 48/B § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
- azon pályázók, amelyek nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak;
- politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek;
- vállalkozások, egyéni vállalkozók.

9. A pályázat elbírálása
A pályázat elbírálásának mérlegelési szempontjai:
- a pályázatban foglaltak megfelelnek-e a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének,
- a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága;
- a program várható szakmai hasznosulásának bemutatása;
- a költségvetés megalapozottsága, az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

A pályázat érvénytelen, ha
- a pályázó a pályázatot nem a kiírásban rögzített tárgyban, céllal nyújtotta be,
- a pályázó nem tartozik a 2. pontban meghatározott pályázói körbe,
- a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumokat nyújtott be
- a pályázatát nem a felhívásban megjelölt módon, nem elektronikus adatlapon nyújtotta be a jelölt.
- a pályázó nem tett vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

A pályázat elbírálásáról az online adatlapon megadott e-mail címre 2020. augusztus 31-ig küldünk értesítést.
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem https://martonaron.elte.hu/palyazatok honlapján tesszük közzé.

10. További információk
A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személytől kérhet felvilágosítást:
Keszey Judit pályázati referens - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya
E-mail: kozoktatasi_palyazatok@kancellaria.elte.hu; Tel: + 36 30 321 6861
A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak.
Eötvös Loránd Tudományegyetem - Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság, Külhoni Köznevelési Programok Főosztálya
http://kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum