Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével / KEHOP-5.1.2-17
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/17/2019
Tárgymutató:
megújuló energiaforrásokból nyert hálózatra táplált villamos energia előállításának megvalósítása
Pályázhat:
VÁLLALKOZÁS (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások
141 Európai részvénytársaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „KEHOP-5.1.2-17 Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével" felhívás kitöltőprogramja az EPTK felületen.

FELHÍVÁS
Megújuló energiaforrásokból nyert hálózatra táplált villamos energia előállításának megvalósítására

A Felhívás címe: Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével
A Felhívás kódszáma: KEHOP-5.1.2-17
Magyarország Kormányának felhívása gazdasági társaságok részére, hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása révén. A cél elérését a Kormány gazdasági társaságok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 1000 millió Ft-3000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a decentralizált energiatermelő egységek létrejöttéhez, ezzel a diverzifikált energiahálózat felé való elmozdulás támogatásához, így a Nemzeti Reform Programban 2020-ig kitűzött 14,65%-os megújuló részarány, az ország fosszilis energiahordozó felhasználásának csökkentési, valamint a klímavédelmi céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja, az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell érje a bruttó végső energiafogyasztáson belül. Jelen felhívás az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégiára épülő Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében kitűzött teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%-os megújuló részarány teljesítéséhez, ezzel összhangban a KEHOP 5. prioritás 1. intézkedésében megfogalmazott célokhoz járul hozzá.
A felhívás célkitűzése, hogy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így a hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelést szolgáló technológiák kialakítását. A támogatott fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10,8 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-7 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Környezet és Energia Operatív Programért felelős Irányító Hatóság hirdeti meg a 1084/2016. (II. 29.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Megvalósítás
- Szakmai célt szolgáló tevékenységek
- Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú villamosenergia termelő rendszer kialakítása
- Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú kapcsolt hő és villamosenergia termelő rendszer kialakítása
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
- Projekt-előkészítés
- Megvalósítás
-- Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
VÁLLALKOZÁS (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások
141 Európai részvénytársaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében nagyvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő gazdasági társaság részére, amely:
a) 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerin mikro- kis és középvállalkozásnak minősül.
b) önkormányzat többségi, vagy kisebbségi tulajdonában áll.
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 04. hó 17. naptól 2019. év 04. hó 17. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. év 04. hó 26. nap
- 2017. év 05. hó 08. nap
- 2019. év 04. hó 17. nap
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Postafiók 328.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 13 milliárd Ft lehet.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-512-17-megjul-alap-zldram-termels-elsegtse-05-mw-beptett-teljestmnyt-nem-meghalad-villamosenergia-termel-rendszerek-teleptsvel-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum