Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEOP-2012-4.10.0/B
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/28/2013
Tárgymutató:
hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal, helyi / KEOP-2012-4.10.0/B
Pályázhat:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
Kivéve képviselő-testületi hivatalok
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
- Kivéve pártok
- Kivéve lakásszövetkezetek
- Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)
Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)
Kiegészítés a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti besoroláshoz:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II. 13. Kormányrendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
- Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú) és a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú) konstrukciókat 2013. február 28. napjával határozatlan időre felfüggeszti. A 2013. február 27. szerda 24 óráig postára adott, illetve a 2013. február 27-én a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok még érkeztetésre kerülnek.

A postai bélyegző szerint 2013. február 26-án és azt követően postára adott, illetve 2013. február 26-án és azt követően a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok közül, a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a minimális támogatási ponthatárt elérő, vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a támogatott projektek, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Fentiekre tekintettel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27.§ (3) bekezdése alapján a döntésre vonatkozó határidő 15 nappal meghosszabbításra kerül.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Környezet és Energia Operatív Program
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
című
pályázati konstrukcióhoz
Kódszám:
KEOP-2012-4.10.0/B

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek - amennyiben attól való eltérés nem megengedett –, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.
A1. Alapvető cél és háttér információ
A XXI. század feladata a korszerű energiagazdálkodás megteremtése. Magyarország sokat tehet a probléma megoldása érdekében. Valamennyi, a hő- (és hűtési) energiaigények kielégítést célzó megújuló energiaforrás alkalmazása támogatható. Ez hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez, valamint a hőfogyasztók energia-költségcsökkentését eredményezi. Pályázni lehet napenergia-hasznosításra, biomassza-felhasználásra, biogáz és depóniagáz hasznosítására, geotermikus energia hasznosítására, hőszivattyús rendszerek telepítésére, hűtési igény kielégítésére megújuló energiaforrás felhasználásával, megújuló energiaforrások kombinálására, megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítására.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.
Jelen felhívásra alapvetően a nagyobb támogatási igényű pályázatokat várjuk, ugyanis az 50 millió Ft és az alatti támogatási igényű pályázatok esetében a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati kiírás egy könnyített, (automatikus) eljárás keretében nyújt támogatást bizonyos, ezen felhívásban is támogatható tevékenységekre vonatkozóan.
A2. Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/B komponensre 11,5 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 4,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 7 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.
Jelen pályázati kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatás összege
Jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft lehet.
Jelen pályázati felhívás C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységek közül az alábbiak esetében az elnyerhető támogatás összege 50 millió Ft feletti, de maximum 1 milliárd Ft lehet:
1. Napenergia hasznosítás - C1.1.a) pont
2. Szilárd biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére - C1.2) 2.1 a) és
b). pontok
3. Az előző két pontban felsorolt technológiák kombinációjára vonatkozó projektek Az előző 3 pontban felsorolt projektek esetében, amennyiben a támogatási igény 50 millió Ft vagy az alatti,a KEOP-2012-4.10.0/A konstrukcióba nyújtható be a pályázat.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
Kivéve képviselő-testületi hivatalok
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
- Kivéve pártok
- Kivéve lakásszövetkezetek
- Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)
Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)
Kiegészítés a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti besoroláshoz:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Kormányrendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
- Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.
Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.
􀂃A MIK illetve GYEMSZI fenntartású intézmények esetében pályázni csak az illetékes MIK, illetve GYEMSZI hozzájárulásával lehet. A MIK, illetve GYEMSZI hozzájáruló nyilatkozatát a pályázat mellékleteként be kell adni.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati felhívásban nevesített támogatható tevékenységek kombinációja esetén nincs megkötés az egyes tevékenységtípusok számát és arányát illetően, tehát a megnevezett megújuló energiaforrások egymással való kombinálása megengedett. Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni:
1) Napenergia hasznosítása
Támogatható projekttípusok:
Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor)
a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;
b) részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési hőigénynek;
c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: szárítás);
Támogatható tevékenységek:
Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások (pl. napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíz tároló és puffertartály, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyú blokk).
2) Biomassza-felhasználás
Támogatható projekttípusok:
2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére
a) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, szilárd települési hulladék feldolgozásával előállított biomassza, a veszélyes hulladéknak nem minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére.
b) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, szilárd települési hulladék feldolgozásával előállított biomassza, nem veszélyes hulladéknak minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása gazdasági termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítéséhez.
c) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben.
d) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben.
Támogatható tevékenységek:
Hasznosító kazán, ennek kapcsolódása használati melegvíz és fűtési rendszerhez, és/vagy a termelési folyamathoz, az alapanyag előkészítéséhez és raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, továbbá a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéshez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre:
a) Szilárd biomasszából pellet vagy biobrikett - saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint saját gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő előállítása és felhasználása.
b) A pályázat keretében igazolni szükséges a pelletáló/brikettáló berendezés termelőkapacitását, valamint a felhasználói oldal kapacitásigénye közötti megfelelőséget.
ESCO cégek esetében pellet vagy biobrikett gyártás szintén kizárólag 100%-ban saját felhasználás céljából támogatható. Felhívjuk figyelmüket, hogy ESCO szervezetek esetében akkor minősül saját felhasználásnak az előállított pellet vagy biobrikett eltüzelése, amennyiben az az ESCO cég saját (legalább a fenntartási időszak végéig) tulajdonában lévő biomassza kazánban kerül felhasználásra.
c) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása.
d) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap, vagy egyéb szerves anyag köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol, biogáz, biometán) formába történő feldolgozása, saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, és/vagy gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő felhasználása.
Támogatható tevékenységek:
Alapanyag raktározásához, előkészítéséhez, feldolgozásához, köztes energiahordozó előállítása, melléktermékek tárolásához, kezeléséhez szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kazán-, és hőtárolást lehetővé tevő eszköz, ezek kapcsolódása a használati melegvíz előállítás és fűtési-, hűtési rendszerhez, az előállított tüzelőanyag raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, továbbá a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, illetve a visszamaradó anyagok hasznosításhoz szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése
Támogatható projekttípusok:
a) Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági vagy egyéb ipari melléktermék, biológiailag lebomló települési hulladék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
b) Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz előállítás, fűtési-, hűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
d) Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás, mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése és felhasználása, az ezen alapuló hőtermelés hatékonysága.
Támogatható tevékenységek:
Szerves anyag válogatása, előkészítése, raktározása, sterilezése, fermentálása; alapanyag mozgatásához szükséges gépek és berendezések; a keletkező biogáz és depóniagáz begyűjtése, raktározása, hőhasznosítás helyére történő szállítása, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, berendezések, építmények, hőhasznosító berendezések; a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
4) Geotermikus energia hasznosítása
Támogatható projekttípusok:
a) Új termelő és visszasajtoló kút/rendszer fúrása, jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés, vagy termelési folyamat hőigényének kielégítéséhez szükséges rendszer kialakítása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
b) Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés vagy technológiai termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitása, visszasajtoló kút/rendszer fúrása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
c) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti visszasajtoló vagy vízelhelyező rendszer kialakítása. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező vagy visszasajtoló rendszer kialakítása, amennyiben a hazai megújuló energia felhasználás növelésével jár
Támogatható tevékenységek:
 Hőigényt kielégítő; közepes és alacsony entalpiájú termálvizes rendszerek kialakítása, meglévő rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása.
 Új termálkút (beleértve a próbafúrást is), visszasajtoló kút fúrása
 A geotermikus hasznosításhoz, hőátvételhez szükséges szekunder oldali műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése,
 Meglévő, ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, vízkúttá alakítása és visszasajtoló kút létesítése (geotermikus kútpár kialakítása meglévő termálkút felhasználásával)
 Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok
 Fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése
 Ideiglenes tárolómedence kialakítása, ideiglenes vízelhelyező rendszer kialakítása, összhangban a vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel
 Új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő bekapcsolása.
 Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai, hőterjedési modellek készítése
 Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (pl. mérési állomás) és/vagy gépészeti beruházások
5) Hőszivattyús rendszerek telepítése
Támogatható projekttípusok:
a) Villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább 1,3 vagy annál magasabb.
Az SPF előírt határértékeinek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPFprim értékeket. Ahhoz, hogy a KEOP indikátorokat teljesíteni, és a kifizetéseket az EU felé igazolni lehessen, villamos segédenergiával működő hőszivattyúk esetén minimum SPF 3,25 földgázzal működtetett hőszivattyúk esetén minimum SPF 1,3 érték előírására és teljesülésére van szükség. Annak érdekében, hogy nem tisztán villamos energiával hajtott hőszivattyús rendszerek (pl. bivalens rendszerek, gázhajtású rendszerek stb.) esetén az SPF értékek számításához a különböző energiahordozókat összegezni lehessen, a mért fogyasztási adatokat primerenergia értékekre kell átszámítani.
Ahol az áramszolgáltató rendelkezik geo-tarifával, vagy H-tarifával, és a tervezett hőszivattyús rendszer jogosult ezek valamelyikének igénybevételére, ott az áramszolgáltatóval szerződést kell kötni, és a kiépítést is ennek megfelelően kell megvalósítani.
Monovalens és bivalens üzemmódban működő rendszerek egyaránt támogathatók. Bivalens rendszerek esetén, a bivalencia pont nem lehet magasabb 0°C-nál. Azaz 0°C-ig a hőigényeket teljes mértékben a hőszivattyúnak kell ellátnia. Ennek teljesülése a monitoring adatok alapján ellenőrizhető.
A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrációval rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.
A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, illetve amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező, akkor az árajánlatok bekérése során, a tervezési dokumentációban rögzített műszaki tartalom, valamint a hőszivattyús rendszerre, valamint a hőszivattyú berendezésre vonatkozó műszaki és energetikai kritériumok feltüntetése kötelező. A kivitelezőnek garanciát kell vállalnia a műszaki és energetikai kritériumok teljesülésére. A követelményérték teljesülése az alábbiakban meghatározott mérőműszerek, és adatrögzítő eszközök segítségével kerül ellenőrzésre. Ha a pályázó által vállalt primerenergia fogyasztás határértéke, illetve az SPFprim határérték a fenntartási időszakban nem teljesül, akkor az a támogatási összeg utólagos visszafizetését vonhatja maga után!
A kivitelezést végző fővállalkozónak az elvégzett tevékenységekre 5 év jóteljesítési garancia vállalása kötelező.
A kivitelező vállalkozásnak legalább egy, a projekt tárgyát képező rendszerhez hasonló nagyságrendű és műszaki tartalmú hőszivattyús rendszerre vonatkozó, megvalósult referencia projekttel kell rendelkeznie.
A monitoring rendszer által mért és rögzített értékekről a projekt fenntartási jelentésekben kell beszámolni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a projekt fenntartási időszakban rendkívüli adatszolgáltatást is kérhet a KSZ a pályázótól.
A hőszivattyús rendszerekre vonatkozóan további útmutatást a Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmaz.
Támogatható tevékenységek:
 Hőszivattyús rendszerek kialakítása
 Hőszivattyú berendezés telepítése
 Primer és szekunder (hőleadói) oldal kialakítása, telepítése, beüzemelése
 Geothermal Heat Response test
 Monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők (a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján)
 A hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása
6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával
Támogatható projekttípusok:
Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával.
Támogatható tevékenységek:
A hőigényt biztosító megújuló energiát hasznosító rendszer elemei (támogatható tevékenységek 1, 2, 3, 4, 5) valamint azok rendszerbe kapcsolásához szükséges gépészeti elemek, épület átalakítás, hűtőberendezés, annak kapcsolódása a hűtési rendszerhez és a hőtermelő egységekhez.
7) Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása
Támogatható projekttípusok:
Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása Támogatható tevékenységek:
 a hőtermelő egységek átalakítása, cseréje (pl. földgáz üzemről biomassza tüzelésre)
 új megújuló alapú termelő kapacitások kiépítése és rendszerbe állítása amennyiben az a fosszilis egység csökkentett használatával jár, illetve az igénynövekmény megújuló energiaforrással kerül kielégítésre. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fosszilis egység nem támogatható jelen konstrukció keretében!
 energiahordozó tárolásához szükséges egységek (pl. hőtároló, puffertartály, tüzelőanyag tárolás stb.) beszerzése, telepítése
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.
D1. Az önerő összetétele
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
Az önerő igazolására vonatkozóan további kiegészítés:
 Tagi kölcsön, magánkölcsön: A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat szükséges.
 A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés: A tőkeemelésről és összegéről szóló taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági bejegyző végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről, valamint taggyűlési,közgyűlési,alapítói,határozat arra vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt megvalósítása céljára fogják felhasználni Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás megnevezése „egyéb támogatás”.
A pályázó által igénybe vett összes támogatás (tehát a saját forráson felüli rész) maximális mértékénél figyelembe kell venni, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az A6 pontban meghatározott mértéket.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség! Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot (kitöltött Pályázati Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/B
1134 Budapest, Váci út 45. A épület
1437 Budapest, Pf.: 328.
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2012-4.10.0/B), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat:
telefon: +36-40-638-638.
e-mail: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.;Részletes felvilágosítást a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (www.nkek.hu) honlapján, illetve az alábbi elérhetőségeken talál.
telefon: (+36) 1 802 43 90
e-mail: ugyfelszolgalat@nkek.hu
A pályázatok benyújtása 2013.02.28-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 430 kB) (Feltöltve: 2013-01-18)
Általános pályázati útmutató (pdf, 299 kB) (Feltöltve: 2013-01-21)
Pályázati adatlap (pdf, 200 kB) (Feltöltve: 2013-01-18)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum