Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása / MMA-16-P
Kiíró:
Magyar Művészeti Akadémia
Határidő:
03/31/2016
Érvényes:
03/31/2016
Tárgymutató:
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósítása / MMA-16-P
Pályázhat:
az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet, az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, továbbá természetes személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Pályázati felhívás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó
programok megvalósításához 2016

(Pályázat kódja: MMA-16-P)

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató", amely elérhető a http://www.mma.hu linken.

1. A pályázat célja
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) - a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített - a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 200 000 000 Ft. A rendelkezésre álló összeg a tagozatok közötti arányosság figyelembe vétele mellett kerül felosztásra.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 000 000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

4. A támogatottak köre
4.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető: az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet, az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, továbbá természetes személy. Amennyiben a pályázó természetes személy abban az esetben a támogatási összeg utalása kizárólag utófinanszírozással történhet.
4.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt szervezet):
- párt,
- párt által alapított alapítvány,
- párt részvételével létrehozott egyesület,
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
- biztosító egyesület,
- egyház,
- közalapítvány,
- jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság, továbbá
- azon szervezet/személy, amely:
- lejárt köztartozással rendelkezik,
- korábbi években elnyert támogatási összegével nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
- nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ában foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
- végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt áll, illetve amely ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
4.3. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet/személy, amely:
- pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
- jogszabályban vagy pályázati felhívásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
- nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
4.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. január 1.-2016. december 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
5.2. Támogatható kiadások
Az MMA elnöksége által - a 2015. december 9-i és 2016. február 17-i ülésen - meghatározott támogatási elvek szerint - az Ávr. 66. § (2) bekezdés 6. pontjára figyelemmel - a támogatás terhére elszámolható és nem elszámolható költségek a következők:
Elszámolható költségek
Személyi jellegű kiadások:
- Megbízási díj (bérszámfejtett)
- Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
- Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei)
Dologi kiadások:
- Ingatlanüzemeltetés költségei
- Bérleti díj
- Közüzemi díjak, fűtőanyag
- Javítás, karbantartás költségei
- Üzemeltetés költsége
- Biztosítás
- Egyéb
- Jármű-üzemeltetés költségei
- Bérleti díj
- Üzemanyag
- Javítás, karbantartás költségei
- Parkolási, úthasználati díj
- Biztosítás
- Egyéb
- Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
- Eszközök, berendezések bérleti díja
- Javítás, karbantartás költségei
- Számítástechnikai fogyóeszközök
- Üzemanyag
- Egyéb
Adminisztráció költségei:
- Nyomtatvány, irodaszer
- Adminisztrációs szolgáltatások
- Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
- Pénzügyi szolgáltatások díja
- Hatósági díjak, illetékek
- Egyéb
- PR, marketing költségei:
- Hirdetés, reklámköltségek
- PR, marketing kiadványok
- Arculati elemek
- PR, marketing szolgáltatások
- Egyéb
- Kommunikáció költségei
- Postaköltség
- Telefonköltség
- Internetköltség
- Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
- Belsőkommunikációs kiadványok
- Egyéb
- Utazás, kiküldetés költségei
- Szállásdíj
- Utazási költség
- Személygépkocsi költségtérítés
- Személyszállítás
- Egyéb
- Szállítás költségei
- Fuvarozás
- Raktározás
- Logisztikai szolgáltatások
- Egyéb
- Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
- Védőruházat, védőfelszerelés
- Munkaruha
- Jelmez
- Formaruha
- Javítás, karbantartás, készítés költségei
- Egyéb
- Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
- Egyéb anyagok
- Tagdíjak
- Nevezési díjak
- Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
- Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
- Biztosítási díjak
- Reprezentáció
- Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj)
- Egyéb
- Immateriális javak beszerzése
- Szellemi termék
- Vagyoni értékű jogok
A támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel a támogatási szerződésben szabályozott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő teljesítés dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
Nem elszámolható költségek
- Beruházási kiadások
- Ingatlan beszerzés, létesítés
- Gépjármű beszerzés, készítés
- Felújítási kiadások
- Ingatlan felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület változtatás, használhatóságának jellegváltása)
- Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
- Tárgyi eszköz beszerzés
- Igazgatási eszköz, berendezés
- Célszerinti tevékenység eszközei, berendezései
- Egyéb
- Adók
- Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
- Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
- Jogkövetkezmények
- Bírságok, büntetések
- Késedelmi pótlék/kamat
- Kötbér
- Személyi jellegű kifizetések
- Ösztöndíj
- Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
- Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
- Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
- Önkéntes foglalkoztatott költségei
- Adósságszolgálat teljesítése
- Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
- Pénzügyi lízing tőketörlesztése
- Dohányáru
- Alkohol
Jelen pályázati kiírás alapján a kedvezményezettek Európai Bizottság SA.34770 (2012/N) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007 számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesülnek.
Jelen pályázati kiírás alapján annak 5.4. pontjában foglalt Film- és Fotóművészeti Tagozat, valamint a Művészetelméleti Tagozat keretében a kedvezményezettek az az Európai Bizottság SA. 36579 (2013/N) számú határozatával meghosszabbított (N 202/2008) számú bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatásban részesülnek.
5.3. Egyéb feltételek
a.) A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére - akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján - nyújtott kifizetés nem számolható el.
b.) A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 300 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft támogatás adható.
c.) A pályázatot benyújtó szervezet/személy költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal vagy adóazonosító jellel.
d.) Az igényelt támogatás 75%-át elérő, vagy azt meghaladó mértékű megítélt támogatás esetén a programot megjelenítő bármely típusú kiadvány kereskedelmi forgalomban nem értékesíthető.
e.) Amennyiben a támogatásból film valósul meg abban az esetben az elkészült alkotást a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni és erről az elszámoláskor az MMA-t tájékoztatni kell.
f.) Amennyiben a támogatásból filmalkotás valósul meg abban az esetben a gyártó szervezetet és az elkészült alkotást a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás benyújtásakor a Támogató részére másolatban rendelkezésre kell bocsátani.
5.4. Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembe vételével lehetséges:
Művészetelméleti Tagozat
1. Mester és tanítvány - alkotó műhelyek a XX-XXI. századi magyar művészetben
2. Kelet és Nyugat - a magyar művészet orientációs pontjai a XX-XXI. században
3. Alkotó közösség, közös alkotás a XX-XXI. századi magyar művészetben
A támogatás célja: a fent megjelölt témákban konferencia, előadássorozat, kiállítás, film (stb.) megvalósítása, könyv, tanulmánykötet megjelentetése
Népművészeti Tagozat
A támogatás célja: az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e fenti célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezése
Irodalmi Tagozat
A támogatás célja: reprezentatív és tematikus kortárs irodalmi szöveggyűjtemények megjelentetése, valamint író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók, rendhagyó irodalomórák megvalósítása és jelentős kortárs és klasszikus irodalmi évfordulók, különösen az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó rendezvények szervezése
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
Az iparművészet, a tervezőművészet és a tárgyalkotás jelentősége és gyakorlata
A támogatás célja: a kiírás céljával összefüggő szakirodalom, folyóirat megjelentetése, kiállítás megvalósítása
Film- és Fotóművészeti Tagozat
Az 1956-os forradalom, a Szovjetunióba elhurcolt s ott tartott hadifoglyok, valamint a világháború utáni svábok kitelepítésével kapcsolatban eddig még nem feldolgozott történések, folyamatok
1. föltáratlan fotográfiák a hazai és nemzetközi fotográfiában;
2. dokumentumfilm, kisjátékfilm, animációs film forgatókönyv megírása vagy filmelőkészítés, amelynek eredményei - más forrás terhére - alkalmasak a munka folytatására.
Színházművészeti Tagozat
"Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet..."
A támogatás célja: színházi alkotások (előadások, táncprodukciók, történelmi drámák, operák, színháztörténeti kutatások stb.) megvalósítása a forradalom szellemében
Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja: nyári táborok megvalósítása, könyv megjelentetése és kiállítások szervezése
Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja: civil szakmai szervezetek szakmai programjainak megvalósítása
Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja: komolyzenei projektek megvalósítása; előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az ifjúság zenei nevelését segítik elő.
A pályázaton könyv- és kottakiadás, valamint hangfelvétel-készítés, megjelentetés nem támogatható.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve nyújtható be:
http://tamogatas.mma.hu/Login

A pályázatok beadásának határideje: 2016. március 31.
6.1. A pályázatban be kell mutatni:
- a pályázónak korábban e területen végzett tevékenységét (referenciáit), illetve az aktuális pályázat művészeti szakmai programjában megvalósuló innovatív elemeket;
- a művészeti tevékenység során alkalmazott módszereket és formákat;
- a program teljes költségvetését, annak szakmai módszertani sztenderdek alapján az egyes programköltségek esetében indikátorokkal alátámasztott részletes szakmai indoklását;
- a programok megvalósításával Magyarországon és vagy határon túl várhatóan létrejövő nemzetközi szakmai eredményt.
6.2. A pályázathoz mellékelni kell:
- a programot megvalósító, szervező, koordináló előadók, művészek szakmai életrajzát,
- a pályázó szervezet működési formájának megfelelő alapító, létesítő okiratának, cégkivonatának pályázó által hitelesített másolatát,
- amennyiben már rendelkezésre áll a 2015. évi - ennek hiányában a 2014. évi - számviteli beszámoló oldalhű, pályázó által hitelesített másolatát.
6.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázattal kapcsolatban további információkat a tamogatas@mma.hu e-mail címen, valamint a http://www.mma.hu honlapon kaphatnak.
6.4. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázat benyújtásának határidejét követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
6.5. A formai bírálat szempontjai:
- pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása,
- a mellékletek megfelelősége,
- a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
- kizártság fennállásának vizsgálata.
Amennyiben az MMA Titkársága a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban foglalt feltételeknek, a szervezetet egy alkalommal 5 munkanapon belül teljesítendő hiánypótlásra szólítja fel.

Az MMA Titkársága a hiánypótlás határidejének lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázót/pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről. Az érvényes pályázatok listája a http://www.mma.hu honlapon közzétételre kerül a hiánypótlás határidejének lejártát követő 10 munkanapon belül.
6.6. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályázatra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke az MMA Alapszabály 35-41. §-a szerint létrehozott művészeti tagozati támogatások döntés-előkészítő bizottságai (TDB) javaslatait figyelembe véve hoz döntést.
A TDB három tagból áll. Tagja az érintett tagozat elnöke, a tagozat által közvetlenül delegált akadémikus, továbbá az MMA elnöke által erre közvetlenül felkért személy.
A pályázatok elbírálása pontozás alapján, értékelőlap használatával történik.
A bírálati szempontrendszer (indikátorok) az alábbi:
- Szakmai kidolgozottság 15 pont,
- Alkalmazott módszerek és formák bemutatása 5 pont,
- Várható eredmények, indikátorok bemutatása 5 pont,
- Pályázó referenciái 5 pont,
- Költséghatékonyság 15 pont.

7. Pályázók döntést követő kiértesítése
A támogatói döntést követően, a döntés közzétételétől számított 10 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázat eredményéről. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az MMA honlapján, a http://www.mma.hu címen - a döntést követő 15 napon belül - közzétételre kerülnek.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre - az Ávr. 102/D. §-ában foglaltakon túl - nincs lehetőség.

8. Szerződéskötés
Az MMA Titkárságának a támogatási döntéséről szóló értesítése tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel,
- amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
- akivel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte, továbbá
- nem rendelkezik a szerződéskötéshez szükséges megfelelő dokumentumokkal.
Az MMA Titkársága a beérkezett iratokat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a kedvezményezettet 5 munkanapos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A felszólítás postai úton, tértivevényes küldeményként kerül kiküldésre.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerződéskötés meghiúsulásáról az MMA Titkársága postai úton értesíti a pályázót.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést az MMA Titkársága köti meg.
A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A nyertes pályázóval történő szerződéskötés, illetve a támogatás kiutalásának feltétele a szervezet köztartozás mentességének és rendezett munkaügyi kapcsolatainak igazolása.

9. A támogatás folyósítása
Támogatás folyósítása természetes személynek kizárólag a támogatás felhasználásáról történő elszámolás elfogadása alapján történhet.

10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt. A szakmai beszámolót a döntést előkészítő, javaslattevő bizottság értékeli. A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a http://www.mma.hu honlapról.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- az elvégzett munka leírását,
- fotódokumentációt a megvalósításról,
- a támogatásból létrehozott kiadvány/könyv MMA logóval ellátott öt példányát.
Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- az eredeti érvénytelenített - záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
- a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
- a szállítás és fuvarozás, a bérlet, lakásbérlet, haszonbérlet, a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül.
A támogatás megítélése esetén a támogatott köteles valamennyi, a projekttel összefüggő megjelenésekor (legyen az papíralapú, elektronikus, vagy média-megjelenés) kommunikálni, hogy a kiadvány/program az MMA támogatásával valósult meg, és/vagy köteles az MMA hivatalos logóját megjeleníteni, kivéve, ha a projekt a támogatási értesítést megelőzően megvalósul.
A nyilvánosság további minimális követelménye, hogy a program nyilvános bemutatása során az MMA által biztosított logók útján kell nyilvánossá tennie, hogy annak megvalósítását, megjelentetését az MMA támogatja, továbbá
- a szervezet székhelyén/működési helyén ki kell helyeznie tájékoztató feliratot;
- honlap működtetése esetén, az MMA támogatóként történő megjelenítését;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos dokumentumaiban (meghívó, plakát, szórólap stb.)
történő feltüntetést;
- meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény, valamint az esemény helyszínén tájékoztató feliratot kell elhelyeznie.

11. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről az MMA Titkársága értesíti a kedvezményezettet, egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.
http://www.mma.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum