Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadása és költségvetési támogatása
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
09/14/2020
Érvényes:
09/14/2020
Tárgymutató:
tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadása és költségvetési támogatása
Pályázhat:
Tanoda szolgáltatást működtető Fenntartó (a továbbiakban: "Fenntartó" vagy "Pályázó") jogosult:
- amely által működtetett Szolgáltató hatályos bejegyzéssel rendelkezik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: "Sznyr."), vagy
- amely Szolgáltató esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadása és költségvetési támogatása

Pályázati felhívás
a Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására
A meghirdetés dátuma: 2020. július 31.
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Tkr.") 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján általános pályázatot hirdet "a Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására" (a továbbiakban: "Pályázati felhívás") összhangban
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
- a Tkr. és
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet")
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Pályázati felhívást a Tkr. 4. § (1) bekezdése alapján a BM jogosult kiírni, amelyet Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás (a továbbiakban: "BM SZMSZ") 6. függelék 9. o) pontja, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás (a továbbiakban: "BM utasítás") 1. mellékletében foglaltak alapján a BM Közigazgatási Államtitkára hagy jóvá.
A BM a pályázati eljárás lefolytatásával - összhangban az Áht. 6/B. § (3) bekezdésével - a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: "Főigazgatóság"), mint kezelő szervet bízza meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A Pályázati felhívás célja
A Tanoda program a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia alapján, a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként működő szolgáltatás, de további stratégiák célkitűzéseinek megvalósításához is hozzájárul, mint például a Köznevelés-fejlesztési stratégia és a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia.
Tanodák Magyarországon több mint 20 éve működnek. A kezdeti projektek elsősorban civil támogatási forrásokból tudtak működni, majd később, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után már uniós források is elérhetővé váltak. A Tanoda programok folyamatossága, kiszámíthatósága, átlátható működése és finanszírozása, illetve az elért eredmények rendszerszintű beágyazottságának biztosítása már a Tanoda programok kezdeti sikerei óta célként fogalmazódnak meg.
Jelen pályázat célja Magyarország közigazgatási területén Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók (a továbbiakban együttesen: "Szolgáltató") fenntartásához évente pénzügyi forrás biztosítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2 416 200 000 Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáztizenhatmillió-kettőszázezer forint, amelynek forrását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 2. Tanoda program jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 376095) biztosítja.

3. A Pályázaton elnyerhető támogatás összege
A Tanoda Szolgáltatók finanszírozása a vállalt feladatmutatóval arányos.
A feladattámogatás összege éves viszonylatban gyerekenként 150 000Ft/év-160 000 Ft/év támogatás. A működési alaptámogatás éves viszonylatban maximum 9 000 000 Ft/év.
A kötelezően minimum teljesítendő feladatmutató: 20 feladategység.
Vállalt feladatmutató: A Pályázatot benyújtó által vállalt feladategység, melyet a tárgyévben szükséges éves átlagban teljesíteni.
Amennyiben a Pályázat támogatásban részesül, akkor nem egész éves befogadás esetén a működési támogatás arányosan csökkentett összegben, a befogadott időszak hónapjainak száma alapján kerül megállapításra.
A támogatás intenzitása: 100%. A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás").

4. Ellátási terület és a Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázat benyújtására az a Tkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, Tanoda szolgáltatást működtető Fenntartó (a továbbiakban: "Fenntartó" vagy "Pályázó") jogosult:
- amely által működtetett Szolgáltató hatályos bejegyzéssel rendelkezik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: "Sznyr."), vagy
- amely Szolgáltató esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.
A hatályos bejegyzés iránti kérelmet - mely a pályázat benyújtásának feltétele - kizárólag elektronikus úton, a MŰKENG rendszer felületén keresztül (https://idp.nrszh.hu/idp/) lehet benyújtani az illetékes fővárosi és megyei Kormányhivatal felé.
A Pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a Fenntartó a Pályázat benyújtásakor rendelkezzen Tanoda szolgáltatás biztosítására vonatkozó, véglegessé vált bejegyzéssel. Ebben az esetben a Fenntartónak igazolnia kell azt, hogy a Pályázat benyújtását megelőzően kezdeményezte az Sznyr.-be történő bejegyzést az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. A szerződéskötés feltétele ebben az esetben is a véglegessé vált bejegyzés megléte.
Amennyiben egy Fenntartónak több Tanoda szolgáltatást nyújtó engedélyese van, úgy ezekről külön pályázatot kell benyújtania.
Nem nyújthat be Pályázatot az a Fenntartó, aki esetében korábban az EFOP-3.3.1-15 és/vagy az EFOP-3.3.1-16 vagy a VEKOP-7.3.2-16 támogatási igénylés(ek) vonatkozásában a támogatási szerződéstől elállás történt.

5. Finanszírozási időszak
Jelen Pályázati felhívás keretében támogatott Pályázatok finanszírozási időszaka: 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszak.

6. A Pályázatok benyújtásának módja
A Pályázatot a Fenntartónak kell benyújtania az Elektronikus Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (a továbbiakban: "Pkr.") útján az ott rögzítetteknek megfelelően, jognyilatkozatokkal és további dokumentumokkal, illetve a pályázati útmutatóban (a továbbiakban: "Pályázati útmutató") foglaltaknak megfelelően.
A rendszer használata regisztrációhoz kötött a felületen és a Pályázati útmutatóban rögzítettek szerint.

7. A Pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok
A pályázati felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat szükséges felrögzíteni a Fenntartónak:
a) Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem (cégszerű aláírással ellátva szkennelt formátumban);
b) Tulajdoni lap elektronikus másolata, használati vagy bérleti szerződés hitelesített másolata (ami az ingatlan használati jogosultságát alátámasztja);
c) Pályázó nyilatkozata az ingatlan tekintetében a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: "EMMI rendelet") leírt műszaki paramétereinek meglétéről (alapterület, teakonyha, vizesblokk);
d) A tanodában foglalkoztatni kívánt munkavállalók végzettségét igazoló dokumentumok másolata;
e) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24) Korm. rendelet alapján az Sznyr-be történő bejegyzésről szóló határozat, vagy annak igazolása, hogy a bejegyzési, illetve módosítási kérelmet a Pályázat véglegesítését megelőzően benyújtották.
f) a Szolgáltatónak a Pályázat benyújtásakor hatályos szabályok szerint elkészített szakmai programját, amely mellékletként tartalmazza a pénzügyi-gazdálkodási tervet is;
g) az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámolót;
h) a Pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé;
i) a Pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és az Áht. alapján benyújtandó nyilatkozatát és - a nyilatkozat tartalmától függően - közzétételi kérelmét.

8. A Pályázatok benyújtásának határideje
A Pályázatok beadási határideje: 2020. szeptember 14. 2359.
Benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely a Pkr. rendszerben (https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr/authentication.html) a jelen pontban megadott határidőig véglegesítésre kerül.

9. A befogadási ellenőrzés és a hiánypótlási folyamat
A Pályázat beérkezésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül a Pályázó visszajelzést kap a Pályázat beérkezéséről, amely tartalmazza a Pályázati azonosítót. A Pályázat beérkezéséről küldött visszaigazolás nem minősül a Pályázat befogadásának vagy bírálatának. A Pályázat beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül a Főigazgatóság elvégzi a Pályázat befogadási ellenőrzését, és amennyiben a Pályázat az alábbi kritériumok bármelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt. A befogadási ellenőrzés során a Főigazgatóság ellenőrzi, hogy:
a) a Pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) az igényelt Támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket,
c) a Pályázó a Pályázati felhívásban meghatározott lehetséges Támogatást igénylői körbe tartozik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a befogadási feltételként előírt kritériumok esetében hiánypótlásnak nincs helye. A Főigazgatóság csak a befogadott Pályázatokat vizsgálja tovább.

Amennyiben a befogadott Pályázatok ellenőrzése során hiányosság kerül megállapításra, a Főigazgatóság a Pályázót 1 (egy) alkalommal a Pkr. útján hiánypótlásra hívja fel. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját. A PKR a felszólítást elektronikus formában a Pályázati űrlapon megadott Pályázói kapcsolattartó email címre is megküldi. A Pályázó számára az értesítési tárhelyre érkezésétől számított 8 (nyolc) napos határidő áll rendelkezésre a hiánypótlás teljesítésére.
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás értesítési tárhelyre érkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a Pkr. rendszerben benyújtásra kerül.

Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy a sikeres Pályázás érdekében elektronikus üzeneteiket folyamatosan kövessék nyomon a Pályázati időszakban.

Amennyiben a Pályázó nem vagy nem teljes körűen pótolta a hiányosságokat, illetve nem a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség.

10. A Tkr. 7. § (4) bekezdése alapján a Pályázat nem támogatható, ha:
a. a Pályázó a Pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget (a határidőn túl benyújtott Pályázatokat a Főigazgatóság jelen pályázati felhívás 9. pontja szerint utasítja el),
b. nem felel meg a jogszabályokban és a Pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
c. a szakmai programban foglaltak nincsenek összhangban az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal,
d. a pénzügyi-gazdálkodási tervben tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak.

11. A pályázati bizottság (a továbbiakban: "Bizottság") javaslata, a miniszteri döntés (a továbbiakban: "Döntés") meghozatala
A Pályázatok értékelését - összhangban a Tkr. 7. § (2) bekezdésével - a Pályázati útmutatóban meghatározott szempontrendszer szerint a Bizottság végzi.
A Tkr. 7. § (1) bekezdése értelmében a Bizottság javaslatát a Főigazgatóság 8 (nyolc) napon belül Döntésre terjeszti fel a BM részére, aki 8 (nyolc) napon belül dönt a Pályázók személyéről, az alaptámogatásról, az egy feladategységre jutó támogatásról, valamint a működési támogatás összegéről.
A Döntést BM SZMSZ 6. függelék 9. o) pontja, valamint a BM utasítás 1. mellékletében foglaltak alapján a BM Közigazgatási Államtitkára hagyja jóvá.
A BM a Támogatás összegét a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A BM a Döntésben meghatározhatja a Támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó egyéb feltételeket.
A Főigazgatóság a Támogatási döntésről a Döntést követő 8 (nyolc) napon belül a Pkr. rendszer útján értesíti a Pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását.
A Pályázatokkal kapcsolatos Döntés a BM honlapján (http://www.kormany.hu), Főigazgatóság honlapján (https://tef.gov.hu), illetve a Szociális Ágazati Portálon (http://www.szocialisportal.hu) kerül közzétételre.
A Döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A Döntésről szóló értesítés tartalmazza a finanszírozási szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

12. Szerződéskötés
A Támogatási jogviszony - jelen Pályázati felhívás keretében a Pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott időszakra megkötött - finanszírozási szerződés (a továbbiakban: "Szerződés") alapján jön létre, melyet a Főigazgatóság köt meg a nyertes Pályázóval (a továbbiakban: "nyertes Fenntartó" vagy "nyertes Pályázó"), amennyiben a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel a Pályázati felhívásban megadott határidőn belül teljesül.
A Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a nyertes Fenntartónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A működési támogatás az Sznyr.-be történő jogerős bejegyzés napjától illeti meg a nyertes Pályázót. Amennyiben a jogerős bejegyzésben az engedélyes működtetésének kezdő időpontja nem az adott hónap első napjában kerül meghatározásra, úgy a működési támogatás a következő hónap elsejétől illeti meg a nyertes Fenntartót, és arányosan csökkentett Támogatás kerül részére folyósításra.
A Szerződés megkötéséhez a nyertes Fenntartónak - a Pályázati útmutatóban részletezettek szerint - be kell nyújtania a Főigazgatóság által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat figyelembe véve a Pályázati útmutatóban foglaltakat, összhangban a Tkr. 10. § (2) bekezdés a)-r) pontjaival.
A Főigazgatóság a beérkezett dokumentumokat megvizsgálja, és amennyiben az Pályázati útmutatóban rögzített, a Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Főigazgatóság a nyertes Fenntartót 8 (nyolc) napos határidővel, 1 (egy) alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel.
A postai úton benyújtott jognyilatkozatokat és más dokumentumokat határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták.
Érvényét veszti a Döntés, ha:
- a Szerződés a Döntésről szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további 30 (harminc) napon belül a nyertes Fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre;
- az értesítésben szereplő feltételek eltérnek attól, amit a nyertes Fenntartó a Pályázatában vállalt és azt nem fogadja el;
- az Sznyr-be nem, vagy nem a Döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását követő 30 (harminc) napon belül a nyertes Pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre;
- a nyertes Fenntartó a Pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a Pályázat nem került volna támogatásra.
A Szerződés megkötésének további feltételeit egyebekben a Tkr. 10. §-a rögzíti.

13. A Támogatás folyósítása
A Főigazgatóság a tárgyévi működési Támogatást negyedévenként, a Szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. (tizenötödik) napjáig, az első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött Szerződés esetén a tárgyévi működési Támogatás első részletét soron kívül, a Szerződés megkötését követő hónap 15. (tizenötödik) napjáig kell folyósítani.
A nyertes Fenntartónak valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozóan biztosítania kell a - beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a Főigazgatóság hozzájárulásával visszavonható, a BM-et kedvezményezettként megjelölő, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 (harmincöt) napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel kiadott - felhatalmazó nyilatkozatot (a továbbiakban: "biztosíték").
A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb, a Támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani.

14. A működési Támogatás elszámolása és ellenőrzése
A nyertes Fenntartó a működési Támogatás felhasználásáról a Szerződésben foglaltak szerint köteles számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (a továbbiakban együtt: "Elszámolás"). A nyertes Fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a Szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 (harminc) napon belül Elszámolást nyújt be a Főigazgatóság részére a tárgyévben igénybe vett működési Támogatásról.
Ha a Szolgáltató nem teljesíti a Szerződésben vállalt feladatmutatót, a tárgyévi működési Támogatás arányos részét vissza kell fizetnie az alábbiak szerint:
a) ha a Szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi feladattámogatásnak a teljesített és a vállalt feladatmutató aránya alapján számított részét,
b) ha a kötelezően teljesítendő feladatmutatót (az a) pontban foglaltakon túl) sem teljesítik,- a tárgyévi alaptámogatásnak a teljesített és a kötelezően teljesítendő feladatmutató aránya alapján számított részét is vissza kell fizetni a Szerződésben meghatározott módon.
Az Elszámolást a Pkr. rendszer útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt Elszámolást kell a Főigazgatósághoz postai úton benyújtani. Az Elszámoláshoz csatolni kell a főkönyvi kivonatot és a főkönyvi kivonatban foglaltakat alátámasztó analitikát.
Az Elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálja, és a nyertes Fenntartót szükség esetén - 1 (egy) alkalommal, legfeljebb 8 (nyolc) napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Az Elszámolások elfogadásáról a Főigazgatóság a beérkezést követő 30 (harminc) napon belül dönt.
A Főigazgatóság a döntésről - a döntés meghozatalától számított 5 (öt) napon belül - postai úton értesíti a nyertes Fenntartót, valamint a Pkr. rendszer útján az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével a Magyar Államkincstár területi szervét (ellenőrző igazgatóságot). A Főigazgatóság az Elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg.
Ha a működési Támogatás egy részét nem a szolgáltató működési vagy fenntartási kiadásaira fordították, a jogellenesen felhasznált működési Támogatást vissza kell fizetni.
A visszafizetésre vonatkozó további szabályozást a Pályázati útmutató, a Szerződés, a Tkr., az Áht. és az Ávr. rögzíti.
A nyertes Fenntartó és a Szolgáltató köteles a működési Támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

15. Jogorvoslati lehetőség
A Pályázó a Főigazgatóságnál az Ávr. 102/D. §-a alapján, az ott leírtak szerint nyújthat be kifogást.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell az Ávr. által meghatározott adatokat.
A Főigazgatóság - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a BM-nek.
Ha a kifogás alapos, a BM elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

16. További információk
A működési Támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati csomag dokumentumai egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így az azokban megfogalmazottak összessége határozza meg jelen Pályázati felhívás részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

A pályázati csomag dokumentumai:
- Pályázati felhívás,
- Pályázati útmutató,
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem,
- Nyilatkozat statisztikai célú adatszolgáltatásról.
A pályázati csomag dokumentumai letölthetők a BM honlapjáról (https://kormany.hu), a Főigazgatóság honlapjáról (https://tef.gov.hu/), illetve a Szociális Ágazati Portálról (http://szocialisportal.hu/).
A Pályázati felhívással kapcsolatos további információkat a Főigazgatóság Támogatásirányítási Főosztálya biztosít a tanodapalyazat@tef.gov.hu email címen keresztül.

II. TANODA SZOLGÁLTATÁS
1. A tanoda által nyújtott szolgáltatásokról
1. A tanoda által nyújtott szolgáltatásokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) úgy határozza meg, hogy azok elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal felnőttek [a Gyvt. 5. § c) pontja értelmében a 18-24 éves kor közötti személyek] számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatások, amelyek a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási szünetekben segítik elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését.

2. A pályázható Támogatási összeg összetevői
2.1.Alaptámogatás, amely a szolgáltatás működési - fenntartási költségeihez és működési kiadásokhoz adott támogatás, így a helyiséghasználathoz, közműhasználathoz kapcsolódó költségek, az információs szolgáltatás, a vezetői tevékenység költségének részleges fedezetére szolgál. Az alaptámogatás felhasználásának feltétele, hogy a kötelezően teljesítendő feladatmutató megvalósuljon. Amennyiben a kötelezően teljesítendő feladatmutatót nem teljesül, a tárgyévi alaptámogatásnak a teljesített és a kötelezően teljesítendő feladatmutató aránya alapján számított részét is vissza kell fizetni.
2.2.Feladattámogatás a vállalt feladatmutató és a feladategységenként járó támogatás szorzata. A feladattámogatás összege éves viszonylatban gyerekenként 150 000 Ft/év - 160 000 Ft/év támogatás. A működési alaptámogatás éves viszonylatban 9 000 000 Ft/év.
Amennyiben a vállalt feladatmutató nem teljesül, a támogatás teljesítmény hiányra eső részét vissza kell fizetni.

3. A megvalósítandó tevékenységek célcsoportja
Elsősorban a Gyvt. által meghatározott hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói), valamint
- a tanoda programba bevont gyermekek szülei, családtagjai
- az integráció érvényesítése érdekében a köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű gyermekek
Az a pedagógus, aki az adott gyermeket a gyermek tanulói jogviszonya teljesítése helyszínéül szolgáló köznevelési intézményben kötelező tanórai foglakozás keretében oktatja, neveli, az a tanodában csak önkéntesként tarthat foglalkozást a gyermeknek.

4. Megvalósítandó tevékenységek
A tanodának szolgáltatásként biztosítania kell:
- a tanodát rendszeresen igénybe vevők tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő szakmai szolgáltatásokat,
- a tanodát rendszeresen igénybe vevők iskolai lemorzsolódását megelőző programokat,
- évente 1 (egy) alkalommal a tanodát rendszeresen igénybe vevők egyéni fejlődését segítő mérések elvégzését,
- a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára a szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat,
- a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára tanévenként legalább 3 (három), a tanodán kívül megszervezett sport- vagy kulturális programot,
- tanévenként legalább 90 (kilencven) fő részvételével nyitott tanodai programot, amelynek célja a tanoda szolgáltatásnak az általános iskolai és középfokú iskolai tanulmányaikat folytató gyermeket, fiatal felnőttet nevelő családokkal, illetve a helyi közösséggel való megismertetése,
- tanévenként legalább 2 (kettő) családlátogatást a tanodát rendszeresen igénybe vevők családjainál, amelyről családlátogatási naplót kell készíteni és
- tanévenként legalább 4 (négy) családi közösségi programot, amelyekbe a tanodát rendszeresen igénybe vevők családját is be kell vonni.
A tanoda az előbbi felsoroláson túl önként vállalt feladatként Gyvt.-ben meghatározott célokat szolgáló egyéb szolgáltatásokat is nyújthat, így:
- nyári táborokat szervezhet a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára,
- szakmai műhelyeket szervezhet a tanoda, valamint a településen működő gyermekjóléti és nevelési-oktatási intézmények dolgozói számára,
- a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára kisétkezést biztosíthat, és
- helyszínt biztosíthat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez.

5. Együttműködés
A tanoda a család- és gyermekjóléti szolgálattal, illetve a család- és gyermekjóléti központtal való együttműködése keretében:
- a Gyvt. szabályai szerint ellátja a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagságból eredő feladatait,
- a család- és gyermekjóléti szolgáltató meghívására részt vesz a tanodát rendszeresen igénybe vevők ügyében tartott esetmegbeszélésen, esetkonferencián,
- adott gyermek ügyében egyeztetést folytat a tanoda szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, és
- évente legalább egyszer tájékoztatást nyújt a család- és gyermekjóléti szolgáltatónak a tanoda működésének tapasztalatairól, szolgáltatásaiban és az igénybevétel módjában bekövetkező változásokról.
A tanoda a nevelési-oktatási intézménnyel való együttműködése keretében:
- közreműködik a tanodát rendszeresen igénybe vevők segítésének, fejlesztésének megtervezésében,
- közreműködik a tanodát rendszeresen igénybe vevők pályaorientációjában, nyomon-követésében, részt vesz a nevelési-oktatási intézmény által kezdeményezett, a tanodát rendszeresen igénybe vevőkkel kapcsolatos megbeszéléseken és
- a módszertani tapasztalatcsere érdekében részt vesz a nevelési-oktatási intézménnyel közös szakmai műhelyeken.
Egy gyermek egyszerre csak egy tanodában lehet célcsoport tagként bevont gyermek.

6. Szakmai és teljesítmény - mutatók
A pályázó feladategységre pályázik. A feladategység a Szerződéssel érintett teljes időszakban - az EMMI rendeletben meghatározottak alapján - a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőnek minősülő egy fő. A kötelezően teljesítendő feladatmutató 20 feladategység.
A Szerződés a vállalt feladatmutatóra kerül megkötésre.
https://www.kormany.hu

Tanoda pályázat.zip



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink







Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum