Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Út a tudományhoz / UT-2020
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
10/15/2020
Érvényes:
10/15/2020
Tárgymutató:
tehetséggondozás, Útravaló ösztöndíjprogram
Pályázhat:
- Magyarország területén működő köznevelési intézmények, az Nkt. 7. § (1) bekezdésének c) d) és j) pontokban meghatározott
- gimnázium,
- szakgimnázium,
- kollégium
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Út a tudományhoz / UT-2020

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
ÚT A TUDOMÁNYHOZ ALPROGRAM 2020/2021. TANÉV
PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ
A pályázati kategória kódja: UT-2020
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő), mint az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram (a továbbiakban: alprogram) lebonyolítója nyílt pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramban való részvételre, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.);
- az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Útravaló Ösztöndíjrendelet),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet)
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
1.1. A 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.
1.2. Az alprogram a köznevelési intézmények számára - a kutatási program megvalósításában - kötelezővé tette az együttműködést kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatást végző országos szakmai intézetekkel, amelynek célja, hogy a kutatócsoport a kutatási program megvalósítása során lépjen ki az intézmény keretei közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártasságai tovább bővüljenek, melynek eredményeképpen kapcsolatrendszerük is szélesebbé válhat.

2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
2.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
2.3. A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 750 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2020/2021. tanév UT-2020 3. oldal
FIGYELEM! Az igényelt támogatás összegét ezer forintra kerekítve és kizárólag számjegyekben kifejezve szíveskedjen megadni (pl.: 100.112 Ft támogatás igénylése esetén, az igényelt támogatás összege ezer forintra kerekítve helyesen: 100 000 Ft; helytelenül 100 112 Ft, illetve 100 e Ft)!

3. Pályázat benyújtására jogosultak
3.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények nyújthatnak be pályázatot:
- Magyarország területén működő köznevelési intézmények, az Nkt. 7. § (1) bekezdésének c) d) és j) pontokban meghatározott
- gimnázium,
- szakgimnázium,
- kollégium,
amelyek a kutatási program megvalósításában együttműködnek kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, kutatást végző országos szakmai intézetekkel, és az együttműködés feltételeit rögzítő megállapodás aláírt példányát - de legalább az aláírt szándéknyilatkozatot - a pályázathoz benyújtják, továbbá
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a 9.2. pont tartalmaz.)
Figyelem! A pályázat benyújtására jogosultak köre nem terjed ki a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozó szakképző intézményekre, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézményekre.
Tagintézmény önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye kíván pályázatot benyújtani, úgy a regisztrációt mind a székhelyintézménynek, mind a tagintézmény(ek)nek szükséges elvégeznie.
A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
- Alapítványi fenntartású intézmény
- Egyéb fenntartású intézmény (pl. tagintézmények; Tankerületi Központok fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Kollégiumok)
- Egyházi fenntartású intézmény
- Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
- Kistérségi fenntartású intézmény
- Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
- Önkormányzati fenntartású intézmény
3.2. A köznevelési intézmény - tagintézménnyel rendelkező köznevelési intézmény esetén székhelyintézményként, illetve tagintézményenként - legfeljebb két kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal pályázhat egyidejűleg.

FIGYELEM! Amennyiben a pályázó köznevelési intézmény több kutatási programmal pályázik, a pályázat szakmai indoklása mellett alátámasztott módon köteles bemutatni az egyes kutatási témák feldolgozásának lehatárolását.
3.3. A köznevelési intézmény - amennyiben több intézményegységből áll - a pályázatot kutatási programonként külön nyújtja be. A köznevelési intézmény a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy vállalja a pályázati kiírás és útmutatóban meghatározott intézményi feladatok ellátását.
3.4. Tagintézmény a székhelyintézmény/intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be - kutatási programonként külön - pályázatot.
3.5. A pályázó köznevelési intézménynek nyilatkoznia kell arról, hogy igénybe vesz-e a programhoz egyéb (állami vagy nem állami) támogatást, s ha igen, milyen összegben.
3.6. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
- a támogatói okirat kiadásának feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
3.7. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

4. A pályázatból támogathatóak köre
4.1. A kutatócsoportot egy mentor és a mentorral együttműködő legalább kettő, de legfeljebb öt - a pályázó köznevelési intézménnyel tanulói, illetve kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban álló - tanuló alkotja.
4.2. A kutatócsoport tagjai csak egy kutatási program megvalósításában vehetnek részt, továbbá egy kutatási programot az alprogram keretei között - a 2020/2021. tanév során - csak egy kutatócsoport valósíthat meg.
4.3. A mentor a pályázatot benyújtó köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, aki az Út a tudományhoz alprogram keretében meghatározott feladatait az Nkt.-ben meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.
FIGYELEM! Az a személy, aki az Út a tudományhoz alprogramban mentorként vesz részt, az esélyegyenlőségi alprogramokban mentori tevékenységet nem láthat el.
4.4. Egyazon tanévben egy személy mentorként egy kutatócsoportban vehet részt.
4.5. Amennyiben a mentorként pályázó személy a benyújtott kutatási programok alapján egynél több kutatócsoportban kíván részt venni, a Támogatáskezelő felhívja arra, hogy az általa megadott határidőn belül nevezze meg azon pályázatokat, amelyeket érvénytelennek kell tekinteni.
4.6. Az Út a tudományhoz alprogramban a mentor feladata a tehetséggondozás. A mentor a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a kutatási program támogatása esetén összehangolja és irányítja a kutatócsoport munkáját. Ennek keretében szükség esetén kapcsolatot tart a kutatócsoportban részt vevő tanulók osztályfőnökével, illetve az iskolai szaktanárokkal, rendszeresen elemzi a kutatócsoportban részt vevő tanulókkal együtt a kutatási program teljesülését.
4.7. Tanulóként a kutatócsoport tagjaként az a magyar vagy külföldi állampolgár1 vehet részt, aki:
- a Magyarország területén működő valamely köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, VAGY
- amennyiben a pályázó köznevelési intézmény kollégium, a pályázó köznevelési intézménnyel kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban és emellett valamely, a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, ÉS
- a pályázati időszakban - a 2020/2021-es tanévben, amikor a kutatási program megvalósítására sor kerül - gimnázium, szakgimnázium vagy szakközépiskola legalább 10. évfolyamán tanul.

5. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása fejezeti előirányzat terhére.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a támogatott program, illetve projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és jelen Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) meg kell történnie.
6.2. Amennyiben a köznevelési intézmény a program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, illetve a kapcsolódó programok költségeinek fedezete mellett az egyes projektekben részt vevő tanulók és a mentor részére ösztöndíjat is igényel, akkor azt a teljes megítélt projekttámogatás maximum 40%-ának erejéig teheti meg. A kutatásban részt vevő tanulók minimum havi 3000 Ft, maximum havi 5000 Ft összegű; a kutatásvezető mentor pedig maximum havi 7000 Ft összegű ösztöndíjban részesülhet. A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevő valamennyi tanuló ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjakat a köznevelési intézmény (kötelezettségvállaló), illetve a tankerületi központ folyósítja a tanulók és a mentor számára.
6.3. A köznevelési intézmény (kötelezettségvállaló), illetve a Tankerületi Központ ösztöndíjat csak adóazonosító jellel rendelkező tanulónak és mentornak folyósíthat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2020. október 15-én 23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), azokat a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó maximum két pályázatot nyújthat be.
Tagintézmény kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül, használatához segítséget nyújt a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/ honlap "Dokumentumok" menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az EPER hivatalos és elsődleges kommunikációs csatornája maga az EPER, mert bár minden üzenetet elküld a Támogatáskezelő Önnek e-mailben is, az Ön által megadott e-mail címre, annak kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében is elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje ezen fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként az "olvasatlan" fülre kerülnek.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum