Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése; A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése / TÁMOP 2.5.3.A-13/1, TÁMOP-2.5.3.A-13/2, TÁMOP-2.5.3.C-13/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
02/28/2013
Érvényes:
02/28/2013
Tárgymutató:
társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése / TÁMOP 2.5.3.A-13/1, TÁMOP-2.5.3.A-13/2, TÁMOP-2.5.3.C-13/1
Pályázhat:
- Szakszervezet (GFO 531)
- Egyéb munkavállalói érdekképviselet (GFO 532)
- Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet (GFO 527)
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Szövetség, kivéve sportszövetség (GFO 522)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-2.5.3.A-13/1 jelű, „Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése a konvergencia régiókban” című és a TÁMOP-2.5.3.A-13/2 jelű, „Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” című pályázati konstrukciókhoz elérhetőek a kitöltőprogramok.
A pályázatok benyújtására 2013. január 14-től van lehetőség.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése
A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése
c.
pályázati felhívásaihoz
Kódszámok:
TÁMOP 2.5.3.A-13/1
TÁMOP-2.5.3.A-13/2
TÁMOP-2.5.3.C-13/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv fontos célkitűzése a versenyképesség, a termelékenység emelkedése, a foglalkoztatás bővülése, a Foglalkoztatási Program pedig hangsúlyozza az alkalmazkodás, a rugalmasság, a biztonság fontosságát, mint a változásokhoz való alkalmazkodás alapvető eszközeit. A munkavállalók és munkáltatók érdekképviseletei meghatározó szereplői a munka világának, akik - amennyiben rendelkeznek a kellő tudással, felkészültséggel, kapacitással, - az egymással és a szakpolitikák irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a gazdasági változásokhoz való adaptációhoz.
A pályázatok célja a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának megerősítése és együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyan és felkészülten tudják képviselni a munkavállalók és munkáltatók érdekeit és legyenek képesek eredményesen becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba.
A pályázatok további célja a munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése az új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint naprakész vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül.
A pályázati felhívások háttere
A Társadalmi Megújulás Operatív Program alapján elő kell segíteni a szociális partnerek aktív részvételét a változásokra való felkészülésben és az alkalmazkodóképesség előmozdításában - beleértve az egész életen át tartó tanulás, a rugalmas és családbarát munkaszervezési formák, a nemek közti esélyegyenlőség, a munkahelyi egészség és biztonság, az időskori aktivitás, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának kérdéseit. A program céljainak eléréséhez meg kell erősíteni a fenti konkrét területeken való előrelépéshez szükséges információs és szakmai támogató hátteret is.
Az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet (ESZA rendelet) preambulumának (14) bekezdése szerint "az ESZA által támogatott tevékenységek hatékony és eredményes végrehajtása a felelősségteljes kormányzáson és valamennyi releváns területi és társadalmi-gazdasági szereplő, különösen pedig a szociális partnerek és más érdekelt felek partnerségén múlik, ideértve a nemzeti, regionális és helyi szintet is. A szociális partnerek központi szerepet játszanak a változást szolgáló széleskörű partnerségben, és elkötelezettségük alapvető jelentőségű a gazdasági és társadalmi kohéziónak a foglalkoztatás és a munkalehetőségek javítása révén történő erősítésében."
Az ESZA rendelet 5. cikke rendelkezik arról is, hogy az ESZA forrásaiból megfelelő összeget kell elkülöníteni kapacitásépítésre, többek között a képzési, hálózatépítési intézkedésekre és a szociális párbeszéd megerősítésére, valamint a szociális partnerek által együttesen végzett, különösen a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével kapcsolatos tevékenységekre.
Magyarországon a társadalmi, gazdasági konzultációban és a szociális párbeszédben sokféle szervezet vesz részt, a konzultatív fórumok szerepe és összetétele is meglehetősen szerteágazó.
A pályázati felhívások egyik előzménye a TÁMOP 2.5.1. "Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése" című pályázat, amely 2008-ban és 2010-ben került meghirdetésre a szociális partnerek, illetve az érdekegyeztetésben résztvevő civil szervezetek számára. A pályázatok a kapacitásfejlesztésen túl a szervezetek együttműködését és hálózatosodását is támogatták.
Makroszintű fórumok a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT), a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). Az ezeken a fórumokon résztvevő szociális partnerek az országos szintű munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szövetségek.
Ágazati szintű fórumok az ágazati párbeszéd bizottságok (ÁPB-k), melyek a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati munkáltatói érdekképviseletek és az ágazati szakszervezetek részvételével működő kétoldalú szociális párbeszédet folytató testületek, valamint a közszolgálat ágazataiban működő érdekegyeztető tanácsok.
(Mikroszinten a munkahelyi szakszervezet, valamint a munkáltató között folyik kollektív tárgyalás, illetve konzultáció. Jelen pályázati kiírás a mikroszintű szervezetekre nem terjed ki.)
A társadalmi egyeztetés és konzultáció más fontos szereplői a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Társadalmi Párbeszéd Osztálya (korábban a Foglalkoztatási Hivatal keretein belül működő Társadalmi Párbeszéd Központ), a civil szervezetek, melyek ugyan nem a hagyományos érdekegyeztetési rendszer szereplői, azonban egyes társadalmi csoportok érdekképviseletében fontos szerepet töltenek be. Szerepüket erősíti a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban való részvételük is. A konzultációban különösen azok a szervezetek tölthetnek be jelentős szerepet és képviselhetik hatékonyan a civil társadalom érdekeit, amelyek szervezetten, hálózatban együttműködve folytatják munkájukat.
Részcélok
"A" komponensek
- A szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásainak megerősítése hatékony érdekképviselet érdekében.
- A szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek hatókörének, képviseleti erejének, reprezentativitásának növelése és az általuk nyújtott szolgáltatások megerősítése.
- Hatékonyabb együttműködés elősegítése a konzultációban résztvevő más szervezetekkel.
- A kollektív tárgyalások és kollektív szerződéskötések elősegítése a 2012. július 1-én hatályba lépett új Munka Törvénykönyve alapján.
- A szociális partnerek újfajta szerepvállalásának erősítése, különös tekintettel a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével és társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos tevékenységekre. (Például egész életen át tartó tanulás, a rugalmas és családbarát munkaszervezési formák, a nemek közti esélyegyenlőség, a munkahelyi egészség és biztonság, az időskori aktivitás, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának témájában pályázóként való részvétellel.)
"C" komponens
- A 2012. július 1-én hatályba lépett Munka Törvénykönyve széleskörű társadalmi hatásainak vizsgálata és az eredmények disszeminációja.
- Munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek együttműködéséhez kapcsolódó érdekképviseleti kapacitás- és szolgáltatásfejlesztése.
- Munkavállalói ismeretek szakképzésben történő oktatásának előkészítése, mely lehetővé teszi, hogy a szakmát tanuló fiatalok felkészült ismeretekkel léphessenek be a munkaerőpiacra.
- Vállalkozói képzést és tapasztalatcserét elősegítő fórum létrehozása és működtetése.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg összesen 2870 millió Ft.
Ezen belül:
- a TÁMOP-2.5.3.A-13/1 esetében 985,8 millió Ft a konvergencia régiókban.
- a TÁMOP-2.5.3.A-13/2 esetében 284,2 millió Ft a Közép-magyarországi Régióban.
- a TÁMOP-2.5.3.C-13/1 esetében 1600 millió Ft. A kiírásban rendelkezésre álló keretösszegéből a Közép-magyarországi Régióban 23,8% támogatás kerül felhasználásra az Operatív Programban rögzített arányosítás alapján.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének - az "A" komponensek esetében maximum 10%-a, azaz 127 millió Ft;
- a "C" komponens esetében maximum 20%-a, azaz 320 millió Ft fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: "A" komponens: 25-50 db, a "C", komponens esetében 1 db.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Az "A" komponensekre
- Az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (továbbiakban együtt szociális partnerek), valamint ezek szövetségei.
A "C" komponensre kizárólag országos szintű, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (NGTT) tagsággal rendelkező munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szövetségek konzorciuma pályázhat.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
Az "A" komponensekre pályázhatnak:
- Szakszervezet (GFO 531)
- Egyéb munkavállalói érdekképviselet (GFO 532)
- Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet (GFO 527)
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Szövetség, kivéve sportszövetség (GFO 522)
(GFO 522 és 529 esetében kizárólag azon szervezetek, amelyek létesítő okiratában szerepel, hogy munkavállalói vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet) Az adatlap 4.1 pontjában kötelezően jól látható módon fel kell tüntetnie, hogy a létesítő okirat mely pontjában került feltüntetésre, hogy az egyesület munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezet.
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
Az "A" komponensekben konzorciumi pályázás nem lehetséges.
A "C" komponensre munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek konzorciuma pályázhat:
- Szakszervezet (GFO 531)
- Egyéb munkavállalói érdekképviselet (GFO 532)
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Szövetség, kivéve sportszövetség (GFO 522)
- Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet (GFO 527)
(GFO 522 és 529 esetében kizárólag azon szervezetek, amelyek létesítő okiratában szerepel, hogy munkavállalói vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet) Az adatlap 4.1 pontjában kötelezően jól látható módon fel kell tüntetnie, hogy a létesítő okirat mely pontjában került feltüntetésre, hogy az egyesület munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezet.
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
A pályázathoz konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató F9. pont 7/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok maximális száma 4 tag a konzorciumvezetővel együtt, amiből 2 tag munkavállalói és 2 tag munkáltatói érdekképviseleti szervezet lehet.
- Mindkét - a munkavállalói és a munkáltatói - oldalnak képviseltetnie kell magát a konzorciumban.
- A projekt finanszírozásáról a konzorciumi szerződésben kell megállapodni.
- Tagi finanszírozás esetén a 18. számú melléklet 2. pontját konzorciumi tagonként ki kell tölteni! Figyelem, a 18. számú melléklet mindegyik konzorciumi tag számára kötelezően benyújtandó, az 1. pont projektfinanszírozás esetén is kötelezően töltendő!
Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy.
Az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy. Konzorciumi megvalósítás esetén a fenti kitételek minden konzorciumi partnerre érvényesnek kell lennie.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
"A" komponensek:
ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA
1. Előkészítés
1.1. előkészítő tanulmány;
1.2. közbeszerzés előkészítése;
TÖRZSTEVÉKENYSÉGEK
2. Képzés
2.1.képzés (például a Munka Törvénykönyve változásai és egyéb jogi, munkaügyi viták, konfliktusok kezelése rendezése, humán-erőforrás gazdálkodás, gazdasági, idegen nyelvi stb.);
2.2.kompetenciafejlesztés;
3. Kollektív szerződéskötéshez kapcsolódó tevékenységek
3.1.kollektív szerződések megkötésének támogatása és kiterjesztésük elősegítése (pl. a tárgyalások során jogi, tárgyalástechnikai, szakértői támogatás igénybevétele, információszolgáltatás igénybevétele, KSH, NAV adatvásárlás, már létező kollektív szerződések feldolgozása, alternatív vitarendezés);
3.2.kollektív szerződésekkel való lefedettség növelését célzó intézkedések, (különösen többmunkáltatós, ágazati, területi kollektív szerződések előkészítése, jogi kontrollja, tanácsadás, szakértő igénybevétele);
3.3.a kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (informálás, értelmezés, az alkalmazásra vonatkozó szakértői tanácsadás);
4. Érdekképviseleti tevékenység hatékony ellátásához szükséges tevékenységek
4.1.a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, fordítások elkészítése és frissítése, elemzések és felmérések készítése; statisztikai adatok vásárlása; nyilvánosságra hozatala
4.2.csoportos/munkahelyi tájékoztató rendezvény, főként a munkajog megváltozott rendszeréhez kapcsolódóan;
4.3.eseti jelleggel megvalósított ismeretbővítés (érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos szeminárium, konferencia, melynek tematikáját a pályázó alakítja ki).
4.4.szervezetfejlesztési terv kidolgozása és a pályázati kiíráshoz illeszkedő részeinek megvalósítása
5. Hálózatosodáshoz, együttműködéshez kapcsolódó tevékenységek
5.1.szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása;
5.2.hálózatszerű együttműködés kialakítása, információs és érdekképviseleti hálózatok létrehozása és működtetése;
5.3.közös szakértői és infrastrukturális bázis kialakítása, fejlesztése;
5.4.közös kezdeményezések, programok lebonyolítása; európai uniós és nemzetközi (bipartit) együttműködések kezdeményezése, kiterjesztése, azokhoz való kapcsolódás, európai bipartit megállapodások átvétele, a hazai szociális partnerek részvételével, illetve képviseletében kötött európai szintű bipartit megállapodások alkalmazása
6. Tagszervezés
6.1.tagszervezés, toborzás, információs kampányok, kiadványok, rendezvények.
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
7. Egyéb tevékenységek
7.1.nyomtatott tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése
7.2.projekt menedzsment
7.3.Közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek
7.4.Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
D. Pénzügyi feltételek és állami támogatási szabályok
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
Jelen pályázati felhívások esetében az igényelt támogatás összege
- az "A" komponensek esetében minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft,
- a "C" komponens esetében: minimum 800 millió Ft, maximum 1600 millió Ft lehet..
E. Adminisztratív információk
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
"A" komponens: A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia. A Projekt Adatlap mellékleteként benyújtandó dokumentumokat a kitöltő program alkalmazásával a dokumentumtárba kell csatolni.
A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz című dokumentumot és annak a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt eredeti példányát a pályázati dokumentáció részeként nyújtsa be!
"C" komponens: Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok jelen útmutató F8. pontjában meghatározott formátumban történő elektronikus adathordozóra másolását jelenti.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón a pályázati kiírás részét képező, kitöltő program esetén kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszámok:
TÁMOP-2.5.3.A-13/1
Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése
A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.5.3.A-13/2
Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése
A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban
TÁMOP-2.5.3.C-13/1
Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése
A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-2.5.3.A-13/1, TÁMOP-2.5.3.A-13/2, TÁMOP-2.5.3.C-13/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása az "A" komponensek esetében 2013. január 14-től 2013. február 28-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázatok benyújtása az "C" komponens esetében 2013. január 14-től 2013. február 28-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 261 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 835 kB)
Projekt adatlap (docx, 178 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum