Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása / GINOP-5.1.10-18
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
11/30/2018
Érvényes:
11/30/2018
Tárgymutató:
álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása / GINOP-5.1.10-18
Pályázhat:
Központi költségvetési szerv
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása
GINOP-5.1.10-18

Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített álláskeresők által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az álláskeresők munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A cél elérését a Kormány a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező 30 év feletti álláskeresők által alapított vállalkozások indítását kiemelt projekt keretében a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén kívánja megvalósítani.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból maximum 13 350 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy:
- projektje megvalósításával hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez;

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Háttér
Az álláskeresők számára rendelkezésre álló egyéb elérhető uniós programok a vállalkozás létrehozását támogató lehetséges eszköztárat nem fedik le teljes körűen, tőkejuttatásra például nincs lehetőség.
Ma Magyarországon a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a mikro- és kisvállalkozások, melyek közel 60%-a egyszemélyes vállalkozás, azaz önfoglalkoztató személyekből áll. Ezt figyelembe véve az álláskeresők foglalkoztatási szintjének növeléséhez a vállalkozói aktivitás ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének támogatása, képzettségük fejlesztése, a vállalkozással kapcsolatos szemléletformálásuk, vállalkozói attitűdjük ösztönzése is hozzájárulhat.
A program célja
A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni, vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.
A GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás elnevezésű program keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.
A projekt tartalma
Jelen Felhívás keretében a kiemelt projektgazda feladata, hogy a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító álláskeresők által megalapított vállalkozások számára vissza nem térítendő támogatást biztosítson induló költségeik támogatása céljából, továbbá hogy kialakítsa a támogatási döntés meghozatal, a támogatás kifizetés és elszámolás, a jogszerű felhasználásának biztosításának, és az utánkövetés rendszerét.
Előzmények, korábbi tapasztalatok
A program közvetlenül kapcsolódik a GINOP-5.1.9-17 számú felhíváshoz, melynek keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális vállalkozók a GINOP-5.1.9-17 számú projekt keretében kiválasztott szervezetek által nyújtott képzési programok teljesítésével szerezhetik meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, elsajátíthatják az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit.
A célcsoport tagjai támogató szolgáltatásokon keresztül, projektjük előkészítése során, segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához. A vállalkozásuk induló időszakában tanácsadás és mentorálás keretében segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához, valamint a visszatérítendő és a vissza nem térítendő pénzügyi eszköz igénybe vételével kapcsolatos feladataikhoz, melyet első évében ellentételezés nélkül vehetnek igénybe. A GINOP-5.1.9-17 számú felhívás kedvezményezettei együttműködnek továbbá a jelen felhívás Kedvezményezettjével a megvalósítás elősegítése céljából és számára folyamatos információt adnak. A jogszerű foglalkoztatást támogató, a GINOP-5.3.3-15 konstrukció keretében létrejött jogsegély szolgálatok is támogatják az induló vállalkozásokat jogi információs, iratszerkesztési szolgáltatással, valamint munkajogi, társadalombiztosítási jogi, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő jogvédelemmel, jogérvényesítés segítésével, illetve jogi tanácsadással.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. Jelen felhívás a GINOP-5.1.10-17 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása c. egyszerűsített eljárásrendű felhívás helyébe lép annak érdekében, hogy a felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező újonnan alapított vállalkozások egyszerűbben és gyorsabban, a 1303/2013 EU Rendelet 68b. cikk (1) bekezdése szerinti egyszerűsített elszámolási módon jussanak hozzá a vállalkozásuk beindításához igényelt támogatáshoz.
A támogatott induló vállalkozások szempontjából kiemelten fontos szempont a rendszer kiszámítható és gyors működése. Ezt szolgálja a kiemelt projekt formában megvalósuló, továbbadott támogatási konstrukció. A vállalkozást alapítók a program kedvezményezettjén keresztül jutnak támogatáshoz, az Irányító Hatóság felé pedig a kiemelt projekt kedvezményezettje számol el.
A kiemelt projekt kedvezményezettje (továbbiakban támogatást igénylő) által a végső kedvezményezett vállalkozás (továbbiakban támogatott vállalkozás) részére továbbadott támogatás bérköltség, valamint a vállalkozás indításához szükséges egyéb tevékenységek finanszírozására használható fel. A bérköltségen felüli, a vállalkozás indításához szükséges tevékenységek költségei egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra, amely során, a vállalkozás önfoglalkoztatásának és munkavállaló(k) foglalkoztatásának személyi jellegű ráfordításai 40%-a mértékéig átalány formájában finanszírozhatók.
A kiemelt projekt kedvezményezettje által hozott, a továbbadott támogatásra vonatkozó döntés jogszabályban meghatározott döntéshozatali rend szerint történik.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13 350 000 000 Ft.
A rendelkezésre álló keretből a jelen felhívás keretében megvalósítandó projekt lebonyolítására legfeljebb 10% használható fel és a vállalkozások részére továbbadott támogatásokra a keretösszeg min. 90%-a fordítandó.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db

1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) kiemelt kiválasztási eljárásrendben hirdeti meg az 1006/2016 (I.18.) számú Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz 06/1 896-0000-es, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30 órától 16 óráig, pénteken 8.30-14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
Nem releváns
3.1.1.2 Választható, önállóan támogatható tevékenység
Nem releváns

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra a Magyar Államkincstár nyújthat be támogatási kérelmet.
Gazdálkodási forma szerint (GFO):
312 - Központi költségvetési szerv

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására 2018. év november 16. 9.00 óra és 2018. év november 30. 12.00 óra között van lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle módon is benyújtható az Irányító Hatóság részére:
1. Postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
2. Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház földszint
Hétfőtől csütörtökig: 8 órától 16 óra 30 percig
Pénteken: 8 órától 14 óráig

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 13 350 000 000 Ft
A rendelkezésre álló keretből a jelen felhívás keretében megvalósítandó projekt lebonyolítására legfeljebb 10% használható fel és a vállalkozások részére továbbadott támogatásokra a keretösszeg min. 90%-a fordítandó. A megvalóítás során a támogató kiemelten figyelemmel kíséri a lebonyolítás és a tovább adott támogatás megfelelő arányát, a lebonyolításra biztosított költségek nem növelhetőek a továbbadott támogatások terhére, átcsoportosítás nem növelheti a megvalósítás költségeit.
b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-18-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum