Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználása, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
Kiíró:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Határidő:
09/17/2012
Érvényes:
09/17/2012
Tárgymutató:
szakképzési beruházástámogatás
Pályázhat:
Magyarország területén székhellyel rendelkező, a székhelyük szerinti megyei decentralizált keretből:
a) szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók vonatkozásában, akiknek Térségi Integrált Szakképzési Központ (TISZK) iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményében folyik az elméleti képzése, továbbá
akik az állam által elismert szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzésben részt vevő iskolai tanulók gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják, és egyúttal
- szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket az Szht. 5. § ab) pontja szerint gyakorlati képzés megszervezésével teljesítik, valamint
b) a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák,
c) a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató szakképző iskolái,
d) felsőoktatási intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
NYÍLT PÁLYÁZATOT ÍR KI
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész
2012. évi decentralizált keretének felhasználására,
a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

A pályázat kiírója
A pályázatot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) írja ki a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) 12. §-a e) pontja és 17. §, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII.15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2.-18. § alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Közpénztv.) rendelkezéseire is.

A pályázat célja
a) a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB-k) 2011. évi, a 2012/2013-as tanévre és az adott megyére vonatkozó, regionális szintű döntései alapján "kiemelten támogatott" vagy "támogatott" szakképesítések körében,
b) a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák valamennyi általuk folytatott szakképesítés, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzésben,
c) a felsőoktatási intézmények vonatkozásában kizárólag a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az államilag támogatott létszám tekintetében,
d) a honvédelmi és rendészeti szakképesítések körében,
e) a mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó valamennyi szakképesítés körében,
f) a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő szakképesítések tekintetében,
megszervezett gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be és támogatást nyerhetnek el a jelen Pályázati Kiírás 5. pontjában meghatározott pályázati témákban a Magyarország területén székhellyel rendelkező, a székhelyük szerinti megyei decentralizált keretből:
a) szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók vonatkozásában, akiknek Térségi Integrált Szakképzési Központ (TISZK) iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményében folyik az elméleti képzése, továbbá
akik az állam által elismert szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzésben részt vevő iskolai tanulók gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják, és egyúttal
- szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket az Szht. 5. § ab) pontja szerint gyakorlati képzés megszervezésével teljesítik, valamint
b) a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák,
c) a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató szakképző iskolái,
d) felsőoktatási intézmények.

A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre
A gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása keretében jelen pályázatban kizárólag tárgyi feltételek fejlesztésére vonatkozó beruházás valósítható meg.
Jelen pályázat keretében a pályázónál folyó gyakorlati képzést közvetlenül, rendszeres használat mellett tartósan szolgáló tárgyi feltételek fejlesztése támogatható. A tárgyi feltételek fejlesztése alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott tárgyi eszközt - a tárgyi eszközök értékhelyesbítése kivételével -, valamint a 25. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jog megszerzését, illetve a szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő szoftvertermék beszerzését (a továbbiakban együtt: eszközök) értjük. A támogatásból csak új eszközök szerezhetők be, és csak kompletten vásárolhatók meg, alkatrészenként nem.
Jelen pályázat keretében nem támogatható:
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint nem tárgyi eszköznek minősülő, anyagok, fogyó eszközök, félkész-, késztermékek, áruk, alkatrészek, göngyölegek, stb. beszerzése,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (1) bekezdése szerint elszámolt kis értékű, 100 000 Ft-ot el nem érő bekerülési értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Beruházási költségként a következők tüntethetők fel és számolhatók el:
- Az eszközök beszerzésére fordított kiadások (pl. közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek, szállítási költségek, vám költségek, amelyek egyértelműen az eszközökhöz rendelhetők).
- Az üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig felmerült költségek (pl. hálózatépítési költségek, munkadíj, betanítási díj).
A beruházási tervben az előzőekben felsorolt költségek külön nem tüntethetők fel, ez(eke)t az elszámolásba a beszerzendő eszköz megnevezése mögött zárójelben kell beírni, és költségként az adott eszköz beszerzési értékében kell szerepeltetni, mint a bekerülési érték részét.
A Beruházási tervben felsorolt eszközök beszerzési árának a valós piaci árakon kell alapulnia.

A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.
A pályázat 1 eredeti példányához csatolni kell a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemezt 1 példányban.
A pályázat benyújtásának részletes tudnivalóit az Útmutató tartalmazza.

A pályázók a pályázattal kapcsolatban elektronikusan a dtpv2012@nive.hu e-mail címen kaphatnak felvilágosítást, továbbá a dokumentáció letölthető az NMH honlapjáról: http://www.munka.hu (Szak- és felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások)
A pályázat benyújtásának helye:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1439 Budapest, Pf. 630 . A pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírás megjelenését követő 30. nap: 2012. szeptember 17.
- Csak postai úton lehet a pályázatot beküldeni. A postabélyegző feladási dátumának kell megfelelnie a benyújtási határidő napjának. A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat decentralizált keret terhére", valamint a pályázó nevét, címét

A határidőn túl benyújtott pályázatok bontatlanul a pályázók borítékon feltüntetett címre visszaküldésre kerülnek.
A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja, határideje
A pályázat elbírálásának, értékelésének eredménye a http://www.munka.hu (Szak- és felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások) oldalon kerül közzétételre, továbbá minden pályázó írásban értesítést kap az NMH-tól az RFKB-k javaslata alapján hozott miniszteri döntés meghozatalától számított 15 napon belül. Az értesítésben a nyertes pályázóval létrehozandó támogatási szerződés megkötésére megfelelő - legfeljebb harminc napos - határidő kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásának határideje:
A támogatásról, annak összegéről a nemzetgazdasági miniszter dönt, az RFKB javaslata alapján a beküldési határidőt követő 60 napon belül.
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye!

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás
Pályázati kiírás 11. sz. melléklete: Az RFKB-k 2012/2013-as tanévre és az adott megyére vonatkozó, regionális szintű döntései alapján a "kiemelten támogatott" vagy a "támogatott" szakképesítések
Pályázati kiírás 12. sz. melléklete: Gyakorlatigényes alapképzési szakok a 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján
Pályázati adatlap minta
Útmutató
Támogatási szerződés minta
Elszámolási feltételek, tudnivalókIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum