Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás / OKTFNHI-LSZF/2015-01
Kiíró:
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság
Határidő:
10/30/2015
Érvényes:
10/30/2015
Tárgymutató:
szelektív hulladékgyűjtés - lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás / OKTFNHI-LSZF/2015-01
Pályázhat:
- magyarországi önkormányzatok (települési és megyei),
- a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok),
- a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok,
- nyilvántartásba vett, OM azonosítóval, működési engedéllyel és állami elismeréssel rendelkező állami és magán köznevelési intézmények (óvodák, általános és középfokú iskolák, szakképző intézmények, kollégiumok) és államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények (magán, egyházi, állami intézmények),
- egyházak,
- vagy ezek társulásai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére kiírt, OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosítójú pályázati felhívásra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget.
Ezért az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) a benyújtási lehetőséget – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján, a pályázati kiírással összhangban – felfüggeszti.
A jelen közlemény közzétételéig, 2015. október 30-án 08:00 óráig elektronikus úton beérkezett pályázatok még ellenőrzésre, és a hiánytalan pályázati dokumentáció beérkezése után elbírálásra kerülnek.


"A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás"

Pályázati azonosító: OKTFNHI-LSZF/2015-01.
ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági
szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére

A PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA: OKTFNHI-LSZF/2015-01.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (továbbiakban: OKTF NHI, székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a, telephely: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.)

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése - úgy, mint a hazai hulladékgyűjtési és -hasznosítási arányok folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése - érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása.
Ezt támasztja alá az OKTF NHI egy korábbi felmérésének eredménye, amely szerint bár a megkérdezettek mintegy 90 százaléka azt állította, hogy szelektíven gyűjti a körülötte keletkező hulladékokat, a valóságban mindössze 12-15 százalékuk tesz így.
A különböző típusú hulladékok (csomagolási: műanyag, papír, üveg, fém, italos karton; elektromos és elektronikai berendezések, gumi és akkumulátor hulladékok) megfelelő, azaz szelektív, elkülönített gyűjtése fontos feltétele ezen hulladékok megfelelő kezelésének és a bennük lévő értékes másodnyersanyagok hasznosításának.
Ahhoz, hogy ezen a területen erőteljes pozitív irányú változást érjünk el, nélkülözhetetlen a lakosság körében a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a környezeti nevelés.
Ennek sikeres és eredményes megvalósításához, az OKTF NHI által folyamatosan szervezett és lebonyolított országos társadalmi szemléletformáló kampányok mellett, helyi szintű, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított ösztönzésre is szükség van.
Fentieknek megfelelően és hivatkozva az OKTF NHI 2015. évi kommunikációs tervében foglaltakra, jelen pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.
Jelen pályázat során alkalmazandó jogszabályok és normatív utasítások:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi elbírálás keretében pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 28/2013. (XII. 21.) VM utasítás (a továbbiakban: VM utasítás),
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet.
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerése érdekében az OKTF NHI pályázati felhívást tesz közzé.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére pályázatot nyújthatnak be:
- magyarországi önkormányzatok (települési és megyei),
- a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok),
- a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok,
- nyilvántartásba vett, OM azonosítóval, működési engedéllyel és állami elismeréssel rendelkező állami és magán köznevelési intézmények (óvodák, általános és középfokú iskolák, szakképző intézmények, kollégiumok) és államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények (magán, egyházi, állami intézmények),
- egyházak,
- vagy ezek társulásai.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK
A pályázat keretében megvalósítható
- a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
- a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
- a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt.
A projekt
- a környezeti nevelésre,
- a környezettudatosság erősítésére,
- a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására kell, hogy irányuljon.
A pályázatból megvalósítható projekt többek között
- rendezvény (pl. workshop, kiállítás, tanulmányút, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
- kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok), amely a lakosság egy részét, vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget, vagy korosztályt) szólít meg.
A projektet a nyertes pályázó köteles népszerűsíteni, amelynek eszköze lehet többek között médiamegjelenés helyi, regionális, vagy országos médiumban (pl. PR-interjú, banner, rádió-, televíziómegjelenés, Facebook-hirdetés), szórólap, plakát stb.
A támogatott rendezvény meghiúsulása, a támogatási összeg jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatást a nyertes pályázó köteles egy összegben visszafizetni.
A visszafizetési kötelezettségről az OKTF NHI a támogatási szerződés felek általi módosítása során, a támogatási szerződés felmondásáról vagy az attól történő elállásról küldött értesítésben, vagy külön fizetési felszólításban értesíti a Pályázót.
A nyertes pályázónak a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.
A visszafizetési kötelezettsége nem, vagy határidőn túli teljesítése esetén a nyertes Pályázó köteles a támogatás részére történő folyósításának napjától, a támogatás visszafizetésének a napjáig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A § (2) bekezdése alapján, Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és 98. § (2) bekezdése szerinti ügyleti, illetve késedelmi kamatot átutalással megfizetni az OKTF NHI részére, az átutalás közleményeként feltüntetve a "kamat" megnevezést.
A Támogató döntése alapján visszautalandó támogatási összeg kamattal növelt mértékű megfizetésének biztosítéka, a nyertes Pályázó valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlája tekintetében, az OKTF NHI javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állításra vonatkozó rendelkezéssel. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

KIZÁRÓ OKOK
Nem részesülhet támogatásban az OKTF NHI jogszabályban előírt stratégiai céljaihoz, az Áht. és az Ávr. előírásaihoz, valamint a pályázati felhívás dokumentációjában szereplő követelményekhez nem illeszkedő, azokkal ellentétes, vagy azokat nem teljesítő pályázat, különösen, ha:
a) benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette;
b) nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtotta be;
c) nem tartalmaz a tervezett tevékenységekre vonatkozó részletes, költségtípusokra, egységárakra és egyéb részletekre is kiterjedő költségvetést;
d) a pályázat támogatási igénye kisebb bruttó 2.000.000 Ft-nál, vagy támogatható költsége kisebb bruttó 2.000.000 Ft-nál;
e) a pályázó az OKTF NHI által a 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 20. § (1) g) pontja által biztosított költségvetési forrás terhére a 2015-ös évben már támogatásban részesült;
f) a pályázó a 2015. november 21-29. között megrendezendő Európai Hulladékcsökkentési Hét keretén belül lebonyolításra kerülő programok megvalósítására ad be pályázatot;
g) a pályázó késve nyújtotta be.
Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
a) a támogatásból megvalósítandó, hatósági engedélyköteles tevékenység elvégzéséhez nem rendelkezik a szükséges jogerős hatósági engedéllyel;
b) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
c) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
d) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van;
e) jogszabályban, vagy a pályázati felhívásban, vagy a pályázati adatlapban, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
h) az OKTF NHI-től a 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 20. § (1) g) pontja által biztosított költségvetési forrás terhére a 2015-ös évben már támogatásban részesült;
f) az Ávr. 82. § alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak;
g) az Áht. 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
h) az Áht. 50. § (3) bekezdése hatálya alá esik.
Nem támogatható projektelemek és tevékenységek:
a) más forrásból is támogatott tevékenység és projektelem;
b) üzleti vagy kereskedelmi célú tevékenység;
c) oktatási valamint munkahelyi képzés;
d) a pályázati kiírás céljától eltérő tartalmú kiadványok létrehozása, terjesztése;
e) kizárólag kutatási, fejlesztési, fásítási, parkosítási; hulladékgyűjtő edényzet beszerzési, karbantartási, táboroztató, élőhely fenntartási, vagy fejlesztési, közösségfejlesztési, szervezetfejlesztési célú pályázat;
f) nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő tevékenység;
g) politikai tartalmú tevékenység.
Az OKTF NHI a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha
a) a támogatott pályázat megvalósítása során lefolytatott ellenőrzés, vagy a zárójelentés utóellenőrzésekor megállapítható, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a fenti kizáró okok közül bármelyik fennállt,
b) a jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett az Ávr. 96. §-ában foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik.
Ebben az esetben a Támogatott köteles az OKTF NHI írásbeli felszólítása alapján a támogatás összegét kamattal növelten 30 naptári napon belül a Támogató részére visszafizetni.

A PÁLYÁZAT FORRÁSA
A pályázat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklete, XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20/02/11/00 törvényi soron, "Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása" megnevezésű (ÁHT azonosító: 256534) 2015. évi fejezeti kezelésű előirányzata terhére kerül kiírásra.

PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG: bruttó 200.000.000 Ft, azaz bruttó Kettőszázmillió forint.
TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: 100%
ÖNRÉSZ: a pályázathoz saját forrás (önrész) biztosítása nem szükséges.
TÁMOGATÁSI MINIMUM ÖSSZEGE: bruttó 2.000.000 Ft, azaz bruttó Kettőmillió forint.
TÁMOGATÁSI MAXIMUM ÖSSZEGE: bruttó 5.000.000 Ft, azaz bruttó Ötmillió forint.
TÁMOGATÁS FORMÁJA: Vissza nem térítendő, a támogatási szerződés megkötését követően egy összegben, támogatási előleg formájában (előfinanszírozott támogatás) kerül kifizetésre.
BENYÚJTÁS HATÁRIDŐ KEZDETE: 2015. október 20. 18:00 óra
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ VÉGE: 2015. október 30. 23:59 óra.
Az elbírálás a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik, pályázni forráskimerülésig lehet. Forráskimerülés __________esetén az OKTF NHI nem fogad be több pályázatot, illetve a pályázatot lezárja és erről tájékoztatást ad.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2015. október 20-tól - 2015. december 15-ig a beérkezés és elbírálás sorrendjében.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az elektronikusan (e-mail) megküldött pályázat papír alapon - az elektronikus pályázattal egyező tartalommal - is beérkezzen az OKTF NHI címére. A pályázó az elektronikusan megküldött pályázati dokumentációt köteles az elektronikus megküldéstől számított öt (5) munkanapon belül postai úton is megküldeni az OKTF NHI részére. A postára adás - a pályázati dokumentáció eltűnése esetén - a feladást igazoló okirattal (feladóvevény) igazolható.

BENYÚJTHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA
Egy pályázó szervezet - akár önállóan, akár társulás formájában - csak egy pályázatot adhat be. Több pályázat beadása esetén, az OKTF NHI az elsőként beküldött pályázatot tekinti érvényesnek.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA: a támogatási szerződéskötés aláírásának napjától - 2016. március 31-ig.

A PROJEKT PÉNZÜGYI ELSZÁMOLHATÓSÁGÁNAK IDŐTARTAMA: a támogatási szerződés aláírásának napjától - 2016. március 31-ig.
A támogatott köteles a program fizikai megvalósulásának napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2016. április 15-ig a részletes pénzügyi és szakmai elszámolást (beszámoló) benyújtani az OKTF NHI részére.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázatot elektronikus úton, pdf formátumban a palyazat@szelektalok.hu címre, valamint kizárólag postai úton, 1 eredeti példányban papír alapon, minden oldalon cégszerűen aláírva, és 1 példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD) kell megküldeni az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya számára (postacím: 1380 Budapest, Pf.: 1172).
Az elektronikus úton (e-mail) benyújtott pályázati adatlapot, a mellékelt nyilatkozatokat (nyilatkozat a köztartozás-mentességről, illetve átláthatósági nyilatkozat) értelemszerűen kitöltve, és az egyéb mellékletekkel együtt cégszerűen aláírva - a postai úton megküldött dokumentáció tartalmával megegyező tartalommal -, pdf formátumban az elektronikus levélhez csatolva kell megküldeni.
Az elektronikus levél tárgyában, illetve a lezárt postai küldemény borítékján kérjük feltüntetni: "PÁLYÁZAT OKTFNHI-LSZF/2015."
Az OKTF NHI az elektronikus úton (e-mail) megküldött pályázati dokumentáció beérkezését tekinti a beadási határidő szempontjából irányadónak.
A pályázati dokumentációnak, annak bármilyen módon történő megküldése esetén, a benyújtási határidő lejártáig (óra, perc) ténylegesen be kell érkeznie az OKTF NHI által megadott címekre, különben a pályázat érvénytelen.
A pályázattal kapcsolatos postai, vagy elektronikus küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat a Pályázót terheli. A postára adás - a pályázati dokumentáció eltűnése esetén - a feladást igazoló okirattal (feladóvevény) igazolható.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
A pályázat keretében az alábbi dokumentumokat kérjük a fent ismertetett módon beküldeni:
- kitöltött pályázati adatlap eredetiben, cégszerűen aláírva,
- költségterv eredetiben, cégszerűen aláírva,
- 30 napnál nem régebbi NAV együttes adóigazolás, vagy cégszerűen aláírt köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés igazolása eredetiben,
- aláírási címpéldány, aláírás minta vagy banki aláírási karton másolatban, cégszerűen aláírva,
- cégbejegyzést, nyilvántartásba vételt, működés jogszerűségét igazoló bejegyző végzés, határozat, hatósági igazolás, közhiteles adatbázisból kinyomtatott ezeket igazoló dokumentum másolatban, vagy létesítő okirat másolatban cégszerűen aláírva,
- átláthatósági nyilatkozat, eredetiben cégszerűen aláírva,
- nyilatkozat köztartozás mentességről, eredetiben, cégszerűen aláírva.
A beadott pályázati dokumentációt - a Támogató által kért formai hiánypótláson kívül - módosítani nem lehet.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A pályázat részeként a pályázónak részletes költségtervet kell benyújtania. A költségterv a későbbiekben a támogatási szerződés mellékletét képezi, azt módosítani a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint lehet.
A pályázat keretében kizárólag az adott projekt magas színvonalú megvalósításához feltétlenül szükséges, szakmailag indokolt költségek kerülnek megtérítésre.
A pályázat keretében elektronikai és informatikai eszköz - hardver (pl. projektor, telefon, számítógép, laptop, táblagép, nyomtató, másoló, egyéb számítástechnikai eszköz és kellékanyag stb.) és szoftver - beszerzése nem számolható el.
A projekt népszerűsítésére a nyertes pályázó a támogatási összeg maximum 20%-át fordíthatja. A benyújtott pályázatban a pályázó köteles megjeleníteni, hogy az adott projektet milyen formában és módon kívánja népszerűsíteni. Erről a beszámolóban alátámasztó dokumentációt szükséges benyújtani. A népszerűsítés kötelező eleme - minden esetben - a következő mondat: "A projekt az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával valósult meg.".
A támogatási összeg maximum 20%-át lehet reprezentációs költségre (étel, ital), valamint 20%-át szállásköltségre fordítani, a jogszabályban előírt közterhekkel együtt (reprezentációs adó).
Bruttó 2.500.000 Ft feletti támogatási összeg workshop, kiállítás, tanulmányút, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő megrendezése esetén csak és kizárólag rendezvénysorozat esetén számolható el.
A projekt nem kaphat bruttó 2.500.000 Ft feletti támogatást, amennyiben csak egy workshop, kiállítás, tanulmányút, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő szerepel a pályázatban.
A pályázat elkészítése (pályázatírás, a projekt előkészítése) kapcsán a nyertes pályázók maximum bruttó 100.000 Ft-ot, azaz bruttó Egyszázezer forintot számolhatnak el azzal, hogy ennek a kifizetésére, csak a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor.
Amennyiben a Támogatott az általános forgalmi adó (ÁFA) körébe tartozik, úgy a támogatás terhére elszámolt ÁFA-t a későbbiekben sem igényelheti vissza.
A Támogatott - annak érdekében, hogy a közfinanszírozásából folyósított támogatásból ne származhasson gazdasági előnye -, tudomásul veszi és vállalja, hogy
- a támogatásból megvalósítandó projektet (rendezvényt és/vagy kiadványt) az érdeklődők számára térítésmentesen, illetve ellenérték nélkül biztosítja,
- a támogatást a támogatott tevékenységen kívül más tevékenységek finanszírozására nem fordítja, és
- ha a támogatásban részesített tevékenységen kívül egyéb gazdasági tevékenységet is végez, külön költségelszámolást vezet a közpénzből folyósított támogatás gazdasági és nem gazdasági tevékenységek közötti bármilyen átvezetésének elkerülése érdekében.
A Támogatott tudomásul veszi és vállalja továbbá, hogy
- a támogatott tevékenységek megvalósításában általa igénybe vett közreműködő vállalkozásokat egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kialakított valódi versenyeztetésen alapuló eljárás keretében választja ki, vagy
- igazolja (pl. független szakértő segítségével, vagy ágazati benchmarking keretében) azt, hogy a közreműködő vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő ellenérték teljes mértékben megfelel az aktuálisan elérhető piaci áraknak.

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK
A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő hét (7) napon belül - a pályázó által megadott elektronikus (e-mail) címre - megküldött befogadó nyilatkozattal értesíti a pályázót, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot, esetlegesen hiánypótlást kér.
Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatás tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
A pályázat befogadása során az OKTF NHI vizsgálja, hogy
a) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került-e benyújtásra,
b) az igényelt támogatás összege nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető mértéket,
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott támogatás igénylői körbe tartozik-e.
FORMAI KRITÉRIUMOK:
- Pályázati adatlap hiánytalan, pontos kitöltése,
- költségterv elkészítése a jelen pályázati felhívás és annak mellékletét képező tájékoztató alapján,
- 30 napnál nem régebbi NAV együttes adóigazolás, vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés igazolásának megléte,
- Aláírási címpéldány, vagy banki aláírási karton megléte,
- Átláthatósági nyilatkozat megléte,
- Nyilatkozat köztartozás mentességről megléte,
- Cégbejegyzést, nyilvántartásba vételt, működés jogszerűségét igazoló bejegyző végzés, határozat, hatósági igazolás, vagy közhiteles adatbázisból kinyomtatott ezeket igazoló dokumentum megléte a jelen pályázati felhívásban megkívánt formai követelmények szerint.
- A pályázati dokumentáció határidőben történő megküldése (az előírt módon).
TARTALMI KRITÉRIUMOK:
- A projekt a környezeti neveléssel, felelős hulladékgazdálkodással kapcsolatos - a jelen pályázati felhívásban szereplő - célokra kell, hogy irányuljon.
- A lakosság egy részének, egy közösségnek az elérését kell megcéloznia.
- A helyi adottságokhoz és igényekhez kell, hogy igazodjék a megvalósítása (helyi jelleg igazolása szükséges).
A tartalmi ellenőrzés során elutasított projektötlet esetében hiánypótlásra nincs lehetőség.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK:
A pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre:
- a projekt célja, valamint, hogy az mennyiben illeszkedik az OKTF NHI alapvető feladataihoz, célkitűzéseihez;
- a projekt újszerűsége, kreativitása;
- a projekt célcsoportjának meghatározottsága;
- mennyiben illeszkedik a projekt megvalósítása az elérni kívánt célcsoporthoz;
- mennyiben van a projektnek hosszú távú (a projekten túlnyúló) hatása;
- mennyiben adaptálható, másolható (azaz mások által is könnyen, egyszerűen megvalósítható) a projekt;
- a projekt népszerűsítése;
- a benyújtott pályázat kidolgozottsága;
- a pályázatban benyújtott költségterv kidolgozottsága.

HIÁNYPÓTLÁS
Hiánypótlás csak formai okok miatt lehetséges, ha a pályázó a beküldött pályázatot formailag hibásan, hiányosan nyújtotta be az OKTF NHI a kézhezvételtől számított öt (5) munkanapos határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett, a pályázó által megadott elektronikus (e-mail) címen - értesíti, illetve felszólítja a pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség!
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat nem kerül befogadásra.

A DÖNTÉST KÖVETŐ KIÉRTESÍTÉS
Az OKTF NHI a pályázat elbírálását követő három (3) munkanapon belül értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.
A pályázók kiértesítése elektronikus úton, az általuk megadott e-mail elérhetőségen történik a beadástól, illetve az elbírálástól folyamatosan, de legkésőbb 2015. december 7-ig.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
A nyertes pályázók sikeres pályázat esetén támogatási szerződést kötnek az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósággal.
A szerződés megkötésének időpontjáról, illetve feltételeiről az OKTF NHI a pályázat eredményességéről szóló értesítésben tájékoztatja a pályázókat.
A támogatási szerződés és annak mellékletei jelen pályázati felhívás 4. sz. mellékletét képezik.
A szerződés megkötésének feltétele, hogy a határidőben és az előírt módon megküldött pályázati dokumentáció - elektronikusan e-mail-en, valamint papír alapon és elektronikus adathordozón is - megegyező tartalmú legyen.

NYILVÁNOSSÁG, ARCULATI ELEMEK
A nyertes pályázó vállalja, hogy a támogatási összegből megvalósított tevékenysége során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban, illetve a projekt teljes megvalósítása során a nyomtatott és elektronikus formában elkészülő kommunikációs anyagokon feltünteti az OKTF NHI logóját (pozitív elbírálás esetén elektronikus úton kérhető a palyazat@szelektalok.hu címen), valamint a következő mondatot:
"A projekt az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával valósult meg."
A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az OKTF NHI adatbázisába bekerüljenek, és az OKTF NHI kampányairól, egyéb akcióiról tájékoztatást kapjon.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
A nyertes pályázó a támogatási szerződésben meghatározott módon írásos beszámolót készít, amelyhez fotódokumentációt is mellékelnie kell.
A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. {Ávr. 100. § (1)}
Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. {Ávr. 100. § (2)}
Az Ávr. 101. §-ra tekintettel az OKTF NHI és a nyertes pályázó a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a kedvezményezett beszámolójának OKTF NHI általi jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni.
Az Áht. 54. § (1a) bekezdésére tekintettel az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
Az Áht. 54. § (2) bekezdése értelmében a nyertes pályázó és az Áht. 54. § (1a) bekezdés szerinti szerződő felek kötelesek a költségvetési támogatások lebonyolításában résztvevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a nyertes pályázó vagy az (1a) bekezdés szerinti szerződő fél az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, az OKTF NHI a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.
A kedvezményezett a pályázat tárgyát képező projektben, illetve az adataiban bekövetkezett változásokról köteles haladéktalanul tájékoztatni az OKTF NHI-t.
E kötelezettség megszegése esetén az OKTF NHI jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.

KIFOGÁSKEZELÉS
Az Ávr. 102/D. §-nak (1) bekezdése értelmében az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett - kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv igénybevétele, illetve közreműködő szervezet kijelölése esetén - a kezelő szervnél, lebonyolító szervnél, illetve közreműködő szervnél, ennek hiányában a támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
Az Ávr. 102/D. §-nak (2) bekezdése értelmében nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.
Az Ávr. 102/D. §-nak (3) bekezdése értelmében a kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
Az Ávr. 102/D. §-nak (4) bekezdése értelmében a kifogás tartalmazza
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
Az Ávr. 102/D. § (5) bekezdése értelmében érdemi vizsgálat nélkül a fejezetet irányító szerv - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja a kifogást, ha
a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
Az Ávr. 102/D. §-nak (5a) bekezdése értelmében a támogató - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a fejezetet irányító szervnek.
Az Ávr. 102/D. §-nak (6) bekezdése értelmében, a fejezetet irányító szerv a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.
Az Ávr. 102/D. §-nak (7) bekezdése értelmében, ha a kifogás alapos, a fejezetet irányító szerv elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogás benyújtóját írásban értesíti.
Az Ávr. 102/D. §-nak (8) bekezdése értelmében a kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A nyertes pályázó a támogatási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz:
- a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója),
- az Állami Számvevőszék,
- a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
- az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
- az állami adóhatóság, hozzáférjenek.
Az Ávr. 102. § (1) bekezdésére tekintettel, ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon - ha az a kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül - a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak az OKTF NHI előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. Az OKTF NHI a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés esetén a kedvezményezett mellé -, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - a kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
A pályázati dokumentáció (pályázati felhívás és annak mellékletei) letölthetőek a http://www.szelektalok.hu oldalról. Kérdés esetén az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság munkatársai állnak rendelkezésre a palyazat@szelektalok.hu címen.
Az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság nem vállal felelősséget az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatait az OKTF NHI, valamint annak szakértői, az ellenőrzésüket, a felügyeletüket végző szervezetek és személyek megismerjék, továbbá az általuk benyújtott adatok közzétételre kerüljenek.
Az OKTF NHI fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy új beadási határidőt és/vagy módosított kiírási feltételeket határozzon meg módosított pályázati kiírás keretében.
Jelen pályázati felhívás valamint a pályázati adatlap és mellékletei együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
Az OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosító számú pályázati csomag dokumentumai egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg - a vonatkozó jogszabályi és más normatív előírások mellett - jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás
Pályázati felhívás 1. sz. melléklete - Pályázati adatlap
Pályázati felhívás 2. sz. melléklete - Átláthatósági nyilatkozat
Pályázati felhívás 3. sz. melléklete - Nyilatkozat köztartozás-mentességről
Pályázati felhívás 4. sz. melléklete - Támogatási szerződés sablon
Támogatási szerződés 1. sz. melléklete - Költségterv sablon
Támogatási szerződés 2. sz. melléklete - Felhatalmazó levél
Támogatási szerződés 3. sz. melléklete



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink







Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum