Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérlete
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
02/12/2010
Érvényes:
02/12/2010
Tárgymutató:
önkormányzati lakások bérlete
Pályázhat:
azok a természetes személyek jogosultak, akik Budapest közigazgatási területén dolgoznak, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú dolgozói és legalább egy éves folyamatos munka, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármestere - a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának 197/2009 (06.18.) Eü. Szoc. Biz. határozatában meghatározott feltételekkel - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rend. 37. § (1) bek. f) pontja, illetőleg a 38. § alapján az alábbi, költségalapú lakbérrel bérbe adandó 7 db lakás bérleti jogának elnyerésére pályázatot ír ki olyan Budapest közigazgatási területén dolgozó, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező személyek, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú dolgozói részére, akik legalább egy éves folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkeznek.

A lakások Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában állnak, amelyekre Budapest Főváros Önkormányzatát folyamatos bérlő-kiválasztási jog illeti meg a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XXI. kerületi Önkormányzat között létrejött megállapodások alapján. A nyerteseket Budapest Főváros Főpolgármestere bérlőül jelöli ki, ennek alapján Budapest-Csepel Önkormányzata a kijelölt bérlőkkel lakásbérleti szerződést köt.

A lakások hagyományos elrendezésűek, önálló konyha helyiség és szellőztetett kamra helyiségek tartoznak hozzájuk. A pinceszinten kb. 3 m2 alapterületű zárható tároló rekesz áll rendelkezésre. A lakások távfűtöttek, központi melegvíz szolgáltatással, lakásegységenkénti hőmennyiség-méréssel, hideg-melegvizes vízmérővel. A padlóburkolat a szobákban parketta, a galérián szőnyegpadló, az egyéb helyiségekben és a teraszon "Gres" kerámia burkolat. A lakáshoz telken belül szabadtéri parkoló tartozik.

A pályázatban szereplő lakások megtekinthetők a helyszínen 2010. február 9. napján 9-16 óráig a gondnok (Gárdonyi Sándor, elérhetősége: D. lh. fsz. 5.) közreműködésével, továbbá a lakásalaprajzok megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában.

Pályázati feltételek:
1. Pályázat benyújtására azok a természetes személyek jogosultak, akik Budapest közigazgatási területén dolgoznak, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, vagy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú dolgozói és legalább egy éves folyamatos munka, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek.
(A munkaviszonyt, illetve a közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató által kiadott igazolással kell igazolni, amelyben feltüntetésre kerül a jogviszony kezdő időpontja és amelyet a pályázathoz kell csatolni.)

Nem sorolható azonban annak a pályázata, aki a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, illetve bérlőjelölési joga által érintett, olyan lakásban lakik, amely jogvita alatt áll, illetőleg amelyre a pályázat határidejének lejártakor lakbértartozás vagy külön szolgáltatási díj tartozás áll fenn.

Nem sorolható továbbá annak a személynek a pályázata akinek (vagy házastársának) Budapesten határozatlan időre szóló bérleti szerződése van önkormányzati bérlakásra illetőleg tulajdonában (vagy házastársa tulajdonában) az ország területén beköltözhető lakása van. (Nem beköltözhető az az ingatlan, amely a haszonélvezeti vagy özvegyi jog jogosultja illetőleg kényszerbérlő által lakott.)

Pályázni családonként, továbbá együttköltöző személyek esetén egy lakásra lehet.

2. A pályázatot Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában lehet benyújtani (1052 Budapest, V. Bárczy István u. 1-3.) személyesen (a személyi igazolvány bemutatásával) az erre rendszeresített nyomtatványon 2010. február 01-12-ig terjedő időszakban, bármely munkanapon. (Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje: hétfőn és szerdán 8-18 óráig, kedden és csütörtökön 8-16,30-ig, pénteken 8-14 óráig).

3. A pályázók közül előnyt élveznek a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény valamelyikének, illetve a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnak a dolgozói. A pályázat nyertesét az érvényesen pályázók közül - az előnyben részesítettek figyelembevételével - közjegyző jelenlétében tartott sorsolás eredménye határozza meg, a további sorrend megállapítása tíz pályázóig történik.

4. A nyertest az általa megnyert lakásra Főpolgármester bérlőül jelöli. A bérlőül jelölt személy a bérlőjelölő nyilatkozatban megadott határidőn belül köteles a tulajdonos önkormányzattal bérleti szerződést megkötni, ellenkező esetben a kijelölés érvényét veszti. Amennyiben a nyertes személlyel a bérleti szerződés megkötésére nem kerül sor, helyébe a soron következő pályázó lép, aki a bérlőjelölést követően szintén köteles a bérlőjelölő nyilatkozatban megadott határidőn belül a tulajdonos önkormányzattal bérleti szerződést megkötni.

5. A bérleti szerződés meghatározott időre, öt évre kerül megkötésre. A meghatározott idő elteltével a bérleti szerződés a bérlő kérelmére, további 5 éves időtartamra meghosszabbítható, amennyiben a bérlő továbbra is megfelel a bérbeadás alapját képező pályázati feltételeknek, továbbá nincs lakbér-, illetve különszolgáltatási díj tartozása, és a tulajdonos kerületi önkormányzat rendeleti feltételeit is vállalja.

Amennyiben a bérleti szerződés meghosszabbítására bármilyen okból nem kerül sor, a szerződés lejártakor a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele ott élőkkel együtt, és a lakást üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni a tulajdonos XXI. kerületi Önkormányzat részére.

6. A lakbér kiszámításánál a galéria teljes területét, a terasz területének 0,5-szeresét, a pincerekesz területének 0,5-szeresét kell a kiszámítás alapjául szolgáló alapterületként figyelembe venni. A lakbért és a külön szolgáltatások díját (jelen esetben a külön szolgáltatási díj a mindenkori rendelet szerint megállapított szemétszállítás díja) a bérlő a tulajdonos önkormányzat részére tartozik havonta előre, minden hónap 5. napjáig megfizetni a lakásbérleti szerződésben meghatározott módon. Az egyéb díjakat (pld. távhőszolgáltatás, villamos energiaszolgáltatás, víz- és csatornadíj, kábel televízió díja, telefon stb.) a szolgáltatóval kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltató részére tartozik a bérlő megfizetni.

Budapest-Csepel Önkormányzatának képviselő-testülete a lakbér mértékének értékállóságát biztosítandó, a lakbéremelésről évente dönt, a következő lakbéremelés időpontja azonban még nem ismert.

7. A pályázó tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a lakásbérleti szerződés megkötése előtt 12 havi lakbérnek megfelelő óvadékot meg kell fizetnie Budapest-Csepel Önkormányzat részére a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 7/2006. (III. 21.) Kt. rendelet 30. §-ában előírtak szerint. Amennyiben ezen kötelezettségét kijelölt bérlő nem teljesíti, a kijelölés érvényét veszti.

8. A pályázati nyomtatványok Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. Bárczy u. 1-3.) szerezhetők be. A lakások alaprajzának megtekintése ugyanitt lehetséges.

9. A pályázat eredménye az Ügyfélszolgálati Irodában, valamint a http://www.budapest.hu oldalon legkésőbb

2010. március 31. napjáig közzétételre kerül. Személyre szóló értesítést csak a pályázat nyertesei részére küldünk.

10. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
A pályázati felhívás teljes szövege
A pályázathoz tartozó jelentkezési lap
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek