Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Diplomamentő II. program
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
08/30/2018
Tárgymutató:
Diplomamentő II. program
Pályázhat:
uniós polgár (természetes személy)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a "Diplomamentő II." program
nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre

1. Háttér
A nemzetgazdaság fejlődéséhez nélkülözhetetlen a megfelelően képzett, idegen nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező humán erőforrás rendelkezésre állása. A felsőoktatásban tanulmányokat folytatott hallgatók 20-22 százaléka a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapja meg az abszolutórium és a záróvizsga után diplomáját, jelentős részük pedig később sem szerzi meg az oklevelet.
A felsőfokú végzettséggel és nyelvtudással rendelkezők elhelyezkedési, munkahely megtartási, munkahely változtatási esélyei jelentősen meghaladják az ezzel nem rendelkezőkét. Diploma hiányában a felsőoktatásban töltött idő az egyén számára nem kamatoztatható a munkaerő-piacon, illetve a társadalom számára ennek költsége nem térül meg.

2. A pályázat célja és célcsoportja
A pályázat célja elsődlegesen a nyelvvizsga hiányában diplomával még nem rendelkező, államvizsgájukat hazai felsőoktatásban teljesített, de hallgatói jogviszonyban már nem álló uniós polgárok (természetes személyek) államilag támogatott nyelvi képzésbe vonása a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében. A támogatás közvetett célja, hogy a diploma megszerzését követően a célcsoport végzettségének megfelelő munkakörben helyezkedjen el.
Jelen pályázat közvetlen célja az államvizsgával már rendelkező természetes személyek nyelvvizsgára felkészítő képzésbe vonása annak érdekében, hogy a képzés végén sikeres nyelvvizsgát tegyenek, és azt követően átvehessék diplomájukat.
A "Diplomamentő II." program azon nyelvvizsgára felkészítő képzéseken való részvételt támogatja, melyet követően a pályázó államilag elismert, komplex, vagy írásbeli, vagy szóbeli nyelvvizsgát teljesít és a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása után átveheti diplomáját.

3. A pályázható képzések
- Nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
- Képzések időtartama: az előzetes tudásmérés alapján a képző intézmény határozza meg az egyén számára a diploma átvételéhez szükséges, eredményes nyelvvizsgára történő felkészítéshez az óraszámot.
- Képzések intenzitása: a pályázó számára megfelelő intenzitás, azonban a képzéseknek 2019. december 31-ig be kell fejeződniük.
- A Támogatottnak a Támogatóhoz legkésőbb 2020. március 31-ig kell megküldenie a nyelvvizsga bizonyítványa másolatát és a diploma hitelesített másolatát.
- A képzések helyszíne: a pályázó számára megfelelő település.
- Képzési forma: csoportos képzés (2-5 fő közötti vagy 6 fő fölötti létszám) vagy egyéni felkészítés.
- A program keretében megszerezhető nyelvvizsga: államilag elismert, általános vagy szakmai, legalább középfokú (B2) komplex vagy írásbeli, vagy szóbeli nyelvvizsga (olyan szintű és típusú államilag elismert nyelvvizsga, amely megszerzése után a Támogatott átveheti diplomáját).

4. Pályázati feltételek
4.1 Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) által meghirdetett pályázati felhívásra csak olyan uniós polgár (természetes személy) jelentkezhet, aki az alábbiaknak megfelel:
a) államvizsgáját hazai felsőoktatásban sikeresen teljesítette és erről rendelkezik a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti igazolással, amely szerint diplomáját a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte meg;
b) felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem áll;
c) államilag elismert nyelvvizsga szükséges a hazai felsőoktatásban megszerzendő diplomájához;
d) a sikeres nyelvvizsgát követően átveheti diplomáját;
e) rendelkezik a képzés bemeneti szintjének megfelelő tudásszinttel abból a nyelvből, amelyből jelentkezni kíván az államilag elismert nyelvvizsgára, mely előzetes tudásmérést a képző intézmény végez el;
f) a Diplomamentő Program keretében még nem részesült támogatásban.

Nem érvényes a jelentkezése annak, aki a fent leírtaknak nem felel meg.
4.2 A pályázó személy a "Diplomamentő II." program keretében vállalja, hogy
a) a regisztráció során megadott személyes adatai, valamint az OFA Nonprofit Kft. Támogatáskezelő Rendszerébe (a továbbiakban: FORRÁSTÁR) feltöltésre kerülő dokumentumok a valóságnak megfelelnek, illetve, hogy a személyi adataiban történő változást nyolc naptári napon belül az OFA Nonprofit Kft. részére bejelenti a FORRÁSTÁR felületén;
b) a "Diplomamentő II." programban együttműködő, általa kiválasztott képző intézménynél előzetes tudásmérésen részt vesz, és tudomásul veszi, hogy annak eredménye alapján kerülhet támogatásra;
c) az OFA Nonprofit Kft.-vel támogatási szerződést (2. számú melléklet), valamint a képző intézménnyel felnőttképzési szerződést köt, és az abban foglaltakat tudomásul veszi, betartja;
d) a képzés végét követő 3 hónapon belül részt vesz a nyelvvizsgán, vagy amennyiben az adott vizsgaközpont 3 hónapon belül nem tart nyelvvizsgát, akkor a képzést követően 3 hónapon túl az első vizsgaidőpontban;
e) a "Diplomamentő II." program támogatásával megszerzett nyelvvizsga elegendő a diplomája kiváltásához;
f) a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványának másolatát, valamint a sikeres nyelvvizsga révén átvett diplomájának hitelesített másolatát2 megküldi az OFA Nonprofit Kft. részére a kézhezvételét követő 8 napon belül, de legkésőbb 2020. március 31-ig;
g) hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

5. A pályázási folyamat szakaszai
5.1. Regisztráció
A pályázás folyamata a http://www.ofa.hu oldalról elérhető FORRÁSTÁR-ban történő regisztrációval, az ott megadott útmutató segítségével történik. A regisztráció során a pályázó megadja a szükséges egyedi azonosító adatait, valamint egy érvényes, folyamatosan figyelemmel kísért e-mail címet, amelyre a későbbiek során az értesítéseket, valamint az automatikus rendszerüzeneteket kapja. A pályázó egy egyedi azonosítószámot kap (regisztrációs kód), amellyel a későbbiek során azonosítható lesz a rendszerben. A regisztráció érvényesítését követően lehetővé válik a megadott felhasználónévvel és jelszóval történő belépés a FORRÁSTÁR rendszerbe.
5.2. Pályázás
A FORRÁSTÁR-ban a regisztráció aktiválását követően a pályázat benyújtására a pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges dokumentumok elektronikus formában történő csatolásával kerül sor.
A pályázat benyújtásának időpontja az az időpont, amikor az egyén a FORRÁSTÁR rendszerébe feltölt minden, a pályázáshoz szükséges dokumentumot, adatot és a pályázatát véglegesíti. Ezen időpont szolgál referenciaként a pályázó jelentkezésének időpontjaként.
A pályázatokat beérkezési sorrendben bíráljuk, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig fogadjuk be.
A pályázat benyújtásakor a pályázati felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok elektronikus feltöltése szükséges jól olvasható formában:
A Pályázó által saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozatokkal hitelesítve3:
o érvényes személyazonosító igazolvány / útlevél / kártya formátumú vezetői engedély,
o lakcímkártya,
o adókártya,
o igazolás záróvizsgáról,
o amennyiben már rendelkezik írásbeli vagy szóbeli típusú nyelvvizsgával, a bizonyítvány másolata,
o valamint a választott Képző intézmény által kitöltött "Ajánlattételi adatlap" (1. számú melléklet) a pályázó által is aláírva.
A felsorolt dokumentumok típusonként 1 db fájlként csatolhatóak. Az igazolványok mindkét oldalát szükséges feltölteni.
5.3. A pályázat formai és tartalmi ellenőrzése
A pályázatok formai és tartalmi vizsgálata folyamatosan, a pályázatok FORRÁSTÁR-ba beérkezésének sorrendjében történik. Ennek során ellenőrzésre kerül, hogy a kitöltés megfelelően történt-e, a pályázó az elvárt és szükséges információkat megadta-e, a nyilatkozatokat megtette-e és az előírt, megfelelő dokumentumokat csatolta-e.
Az OFA Nonprofit Kft. a formai és tartalmi hiba pótlására, javítására e-mailben és a FORRÁSTÁR rendszerén belüli üzenetben hívja fel a pályázó figyelmét, valamint – szükség esetén – a megadott telefonos elérhetőségen egy alkalommal kísérli meg a kapcsolatfelvételt. A hiány pótlására – a hiánypótlási kiértesítő elektronikus levél kiküldését követően – 5 naptári nap áll a pályázó rendelkezésére.
Hiánypótlásra két alkalommal biztosítunk lehetőséget. Amennyiben a hiánypótlás nem érkezik be határidőre vagy a hiánypótlást követően sem fogadható be a pályázat, a jelentkezés elutasításra kerül. A pályázat elutasítása esetén újabb pályázat benyújtására van lehetőség.
Amennyiben a pályázó adatai és dokumentumai formailag és tartalmilag megfelelőek, erről nem kap külön értesítést.
5.4. Elbírálás, döntés
Az OFA Nonprofit Kft. a benyújtott pályázat tartalmi és formai megfelelőségének, befogadhatóságának figyelembe vételével dönt. Az ügyvezetői döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
a) A támogatásról a pályázó az OFA Nonprofit Kft.-től a pályázatban megadott e-mail címen, valamint a FORRÁSTÁR rendszerén belüli üzenetben értesítést kap. A felnőttképzési szerződés megkötésének részleteiről, valamint a képzés indítása időpontjáról a képző intézmény, a támogatási szerződéssel összefüggő információkról az OFA Nonprofit Kft. küld tájékoztatást.
b) Azok a pályázók, akiknek képzésben való részvételét az OFA Nonprofit Kft. nem támogatja, szintén értesítést kapnak.
5.5. A pályázat papír alapon történő benyújtása, a támogatási szerződés megkötése
Az OFA Nonprofit Kft. azokkal a pályázókkal, akik (az 5.3 és 5.4 pontban foglaltak alapján) támogatást nyertek egy adott képzésre, támogatási szerződést (2. számú melléklet) köt. A képző intézménnyel megkötött felnőttképzési szerződés a támogatási szerződés létrejöttének előfeltétele, melynek mindkét fél általi aláírásával válik támogatottá a pályázó.
A támogatási szerződést elektronikus formában a pályázónak küldi meg az OFA Nonprofit Kft.
A pályázó felelőssége, hogy a korábban a FORRÁSTÁR támogatáskezelő rendszerbe feltöltött dokumentumokat papír alapon, saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozatokkal, az OFA Nonprofit Kft. által meghatározott példányban postán megküldje.
Az alábbi dokumentumokat egy borítékban kell megküldeni a támogatásról szóló döntést követően az OFA Nonprofit Kft. levelezési címére
(1301 Budapest, Pf. 84):
- a Pályázó által hitelesítve ("Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező.", majd aláírás) 1 példányban:
o érvényes személyazonosító igazolvány / útlevél / kártya formátumú vezetői engedély
o lakcímkártya,
o adókártya,
o igazolás záróvizsgáról,
o amennyiben már rendelkezik írásbeli vagy szóbeli típusú nyelvvizsgával, a bizonyítvány másolata
- a Pályázó által aláírt "Támogatási szerződés" 2 példányban,
- a választott Képző intézmény által kitöltött "Ajánlattételi adatlap" 1 példányban, a pályázó által is aláírva,
- a választott Képző intézmény által kitöltött "Tájékoztatás előzetes tudásmérésről" 1 példányban, a Képző Intézmény által aláírva,
- a Képző Intézmény és az OFA Nonprofit Kft. között kötendő "Képzési megállapodás" a Képző intézmény által aláírva, lepecsételve 2 példányban,
- Képző Intézménnyel kötött Felnőttképzési szerződés eredeti aláírásokkal 1 példányban,
- FORRÁSTÁR regisztrációs nyilatkozat a Pályázó által aláírva 1 példányban.
A beküldött "Támogatási szerződés" egy példányát az OFA Nonprofit Kft. általi aláírását követően megküldjük a Támogatottnak. A beküldött "Képzési megállapodás" egy példányát az OFA Nonprofit Kft. általi aláírását követően megküldjük a Képző Intézménynek.
A képzés kizárólag akkor kezdődhet meg, ha a "Támogatási szerződést" a Támogatott, a "Képzési megállapodást" a Képző Intézmény átvette, és az átvételt postai tértivevények igazolják.

6. A támogatható költségek, a támogatás mértéke
- A támogatás mértéke maximum 300 000 Ft. A képzési költség átutalása a támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül a képző intézmény részére történik.
- Az előzetes tudásmérés és a tananyag a "Diplomamentő II." programban résztvevők számára térítésmentes.
- A nyelvvizsga költsége a Támogatottat terheli.
- A Diplomamentő programban a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja értelmében a regisztrált álláskereső támogatott a képzés helye és lakóhelye (tartózkodási helye) között 90%-os utazási kedvezmény igénybevételére jogosult.
Azok a képzésben résztvevők, akik nekik felróható okból a képzést nem fejezik be, vagy nem tesznek sikeres nyelvvizsgát, vagy a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát és a diploma hitelesített másolatát nem küldik meg legkésőbb 2020. március 31-ig, az OFA Nonprofit Kft. által kifizetett képzési költség 100%-át kötelesek az OFA Nonprofit Kft. részére visszafizetni.

7. A program területi korlátozása
A "Diplomamentő II." program keretében támogatott képzéseknek Magyarország területén kell megvalósulniuk.

8. A képzés és a vizsgáztatás időtartama
Az előzetes tudásmérés időszaka 2018. augusztus 24-től kezdődhet, a képzés időszaka a szerződések minden fél általi aláírásával veheti kezdetét. A képzésben résztvevő köteles államilag elismert nyelvvizsgát teljesíteni, illetve a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát és a megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiadott diplomájának a kibocsátó felsőoktatási intézmény, vagy közjegyző által hitelesített másolatát az OFA Nonprofit Kft. részére elküldeni, legkésőbb 2020. március 31-ig.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésben résztvevő akár többszöri nyelvvizsgán is részt vehet.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye
A pályázatok benyújtása a rendelkezésre álló támogatási keret erejéig lehetséges.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 000 Ft.
A pályázatot a http://www.ofa.hu oldalon, a FORRÁSTÁR felületen történő regisztrációt követően elektronikus formában kell benyújtani:
http://www.forrastar.hu

10. További információ
A személyes adatok kezelése a pályázó hozzájárulásán alapul. Az OFA Nonprofit Kft. a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a http://www.ofa.hu honlapon tájékoztatót tesz közzé.
A pályázatok benyújtásával összefüggő kérdéseket, kizárólag elektronikus úton, a diplomamento@ofa.hu e-mail címre várjuk, amelyeket a program munkatársai folyamatosan, elektronikus levélben válaszolják meg.

DiplomamentoII.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum