Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nagy-Családi-Ház 2016 - nagycsaládosoknak építési támogatás
Kiíró:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete; WIENERBERGER Téglaipari Zrt.; Tondach Magyarország Zrt.; Schiedel Kéménygyár Kft.; Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Határidő:
01/15/2016
Érvényes:
01/15/2016
Tárgymutató:
lakásépítési támogatás, nagycsaládosoknak építóanyag
Pályázhat:
azok a családok, akik
2.1. a saját háztartásukban három vagy több gyermeket nevelnek, s akik közül három nem töltötte be a 21. életévét és legalább két gyermek 14 év alatti
2.2. legkésőbb 2015. január 31-én léptek be a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai közé és tagdíjuk 2015 és 2016 évekre is rendezett a pályázat beadásának határidejére
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Nagy-Családi-Ház - építési pályázat 2016.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A WIENERBERGER Téglaipari Zrt., a TONDACH MAGYARORSZÁG Zrt., a SCHIEDEL Kéménygyár Kft., a POLI-FARBE Vegyipari Kft., mint Támogatók, és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) közös pályázatot írnak ki a NOE tagsággal rendelkező családok lakásépítésének támogatására. A Támogatók természetbeni felajánlásait a Wienerberger Téglaipari Zrt. koordinálja.

A Támogatók és a NOE célja, hogy a jövő generációért érzett társadalmi felelősségvállalás keretében - elismerve a család és a gyermek kiemelkedő szerepét és jelentőségét a társadalom egészében - építési pályázati lehetőséget biztosítsanak a nagycsaládosok részére. A lakáskörülményeik javítására anyagi és természetbeni erőket fordító családok számára és velük együttműködve, a Támogatók e Pályázat keretében természetbeni támogatást nyújtanak.

A NOE, mint közhasznú civil szervezet, a Támogatóktól hozzá érkező közcélú juttatást az Alapító okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban - így a családsegítés és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése keretében - juttatja el a pályázat nyerteseinek.

A pályázat kiírása során a NOE úgy nyilatkozik, hogy a pályázat eredményes megvalósításának feltétele a támogatók tényleges támogatása. Ennek elmaradása vagy részleges megvalósulása esetén a NOE a pályázat önerős megvalósítására kötelezettséget vállalni nem tud, jelen nyilatkozatával, ezzel kapcsolatosan mindennemű kárfelelősségét - így a biztatási kárra történő hivatkozás lehetőségét is - kizárja.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A Támogatók és a NOE együttműködése során 2016-ban kettő nagycsalád egyedi építésű, új családi házának építőanyagokkal történő támogatása történhet meg.

2. TÁMOGATOTTAK KÖRE
Támogatásban részesülhetnek azok a családok, akik
2.1. a saját háztartásukban három vagy több gyermeket nevelnek, s akik közül három nem töltötte be a 21. életévét és legalább két gyermek 14 év alatti
2.2. legkésőbb 2015. január 31-én léptek be a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai közé és tagdíjuk 2015 és 2016 évekre is rendezett a pályázat beadásának határidejére.
Nem pályázhatnak azok, akik a NOE bármely szervezetével, munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban állnak, kivéve az önkéntes szerződés alapján tevékenységet végző NOE tagokat.

3. A TÁMOGATÁS LEHETSÉGES MÉRTÉKE: 5-6 millió Ft/család
4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. január 15.
5. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. február 15.
A pályázati eredményekről a kiíró minden pályázót értesít.

6. A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI
A Pályázaton a csatolt Pályázati adatlap pontos kitöltésével és határidőre való visszaküldésével lehet részt venni. Pályázatot nyújthat be az a család, amely a Pályázati felhívásban meghatározott támogatottak körébe tartozik és az alábbi feltételek együttes teljesülését hitelt érdemlően igazolni tudja:
6.1. A család legalább 1 tagja rendelkezik saját tulajdonú építési telekkel, és az arra tervezett házhoz tartozó jogerős építési engedéllyel.
6.2. Építtetők vállalják, hogy az építendő lakóház lakrészének nettó alapterülete nem nagyobb, mint 140 m2, vagy az egy főre eső négyzetméter nem haladja meg a 30 m2-t.
6.3. Amennyiben az építkezést a család bankkölcsönből kívánja finanszírozni, úgy rendelkezésre áll a finanszírozó hitelintézet által elfogadott tételes költségvetés.
6.4. A család kötelezettséget vállal arra, hogy az új lakóház jogerős használatba vételi engedélyének kibocsátásig a jelenlegi lakóhelyül szolgáló ingatlantulajdont értékesíti.
6.5. A család nem rendelkezik egyéb, - özvegyi v. más haszonélvezettel nem terhelt - lakás céljára is alkalmas beköltözhető, lakóingatlannal.
6.6. Az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat arra, hogy 2016. május 31-ig az alapozási munkálatokat, a pince építése esetén a pincefal- és födém építését befejezik és 2016. december 20-ig a használatbavételi eljárást megindítják.
6.7. Vállalják és tudomásul veszik, hogy nyertes pályázat esetén az építtetőnek kötelessége az építkezés menetéről rendszeres időközönként - minimum kéthavonta - beszámolni.
6.8. Az építkezés befejezéséhez szükséges saját erőt - a költségvetési bruttó főösszeg 60 %-a - érdemlegesen igazolni tudják (saját folyószámlán legalább 3 hónapja lekötött összeg; vagy pozitívan elbírált banki kölcsönszerződés; vagy befektetési számlán az építkezés céljára hozzáférhető összeg; vagy munkáltatói lakáscélú hozzájárulás illetve kölcsön; vagy saját kisebb, eladásra szánt, meghirdetett kisebb ingatlan, ill. ezek kombinációja.)
(Amennyiben a banki hiteligény pozitív elbírálásának a megfelelő önerő hiánya az akadálya, úgy lehetséges, hogy a Támogatók nyilatkoznak arról, hogy az építtető részére sikeres pályázat esetén meghatározott értékben építőanyagokat biztosítanak).
6.9. Az építtetők vállalják, és szerződésben kötelezik magukat, hogy a támogatók által szervezett médiaszereplésen - a támogatók által meghatározott alkalommal, egyeztetett időpontban, de legfeljebb 4 alkalommal - részt vesznek (ilyen alkalom pl.: a pályázat eredményhirdetése, építkezés menete, új ház átadása).
6.10. Az építtetők vállalják, hogy a támogató cégekkel Referenciaház - szerződést kötnek.

7. PRIORITÁSOK AZ ELBÍRÁLÁS SORÁN
A pályázat során előnyt jelent, ha
7.1. a családban fogyatékkal élő gyermeket nevelnek (nem állami intézményben),
7.2. a család valamely tagja a NOE bármely szervezetének munkájában önkéntesként hosszabb ideje tevékenykedik,
7.3. a szülők házasságban élnek,
7.4. a család első lakástulajdonát szerzi meg,
7.5. az építés során energiatakarékos megoldások kerülnek alkalmazásra,
7.6. a családban élő gyermekek oktatási intézményben tanulnak,
7.7. a családban a szülők rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
7.8. a család a környezettanulmány alapján megállapíthatóan, és/vagy a helyi jegyző nyilatkozata szerint általánosan jó életvitelnek megfelelő, rendezett körülmények között él, a gyermekek legalább 2 éve nem voltak kiemelve a családból.
7.9. kísérőlevél (legfeljebb két A4 oldalon), melyben bemutatják:
- az elképzeléseiket arról, hogy az új lakóházban melyik szobát mire fogják használni, ki hol fog aludni,
- a fűtés módját, szilárd fűtés esetén a tüzelő tárolását,
- közlekedési eszközök: gépkocsi, kerékpárok tárolására vonatkozó terveiket.
- az építésnél saját munka esetén a személyek és az általuk vállalt tevékenységek felsorolását

8. A PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:
8.1.Jogerős építési engedély és az építési hatóság által jóváhagyott tervdokumentáció másolata, amennyiben van, elektronikus formában
8.2.Engedélyezési tervhez igazodó tételes költségvetés, melyet a tervező vagy a kivitelező igazolt.
8.3.Tulajdoni lap másolata.
8.4.Aláírt vagy előkészített banki kölcsönszerződés másolata- hitelből történő finanszírozás esetén.
8.5.Bankszámlakivonat az önerő igazolásához.
8.6.Házassági anyakönyvi kivonat másolata - amennyiben van.
8.7.Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
8.8.A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.
8.9.Előző évi jövedelemigazolás (mindkét szülőtől)
8.10.Igazolás a helyi jegyzőtől, hogy a gyermekek az elmúlt két évben nem voltak a családból kiemelve és/vagy a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálat ajánlása.
8.11.Amennyiben NOE egyesülethez, csoporthoz tartozik, ajánlás a szervezet vezetőjétől.
8.12.Kísérőlevél

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
Család: Házasságban, regisztrált élettársi kapcsolatban vagy élettársi kapcsolatban élő szülők közös vagy előző házasságból származó gyermekekkel.
Saját erő: rendelkezésre álló készpénz, bankbetét, pozitív hitelbírálat alapján fennálló követelés, valamint az építkezés során végzendő saját munka is. A saját munka tervezett értéke nem haladhatja meg költségvetési főösszeg 15 %- át.
Költségvetési főösszeg: a költségvetési terv szerint a kivitelezés bruttó bekerülési értéke.
Lakrész: az építendő ház lakterének területébe nem számít bele a pince, a beépítetlen padlástér és a garázs alapterülete.
Referenciaház szerződés: kizárólag arra vonatkozik, hogy az elkészült házról a támogató cégek egy alkalommal csak külső fotókat készíthetnek, melyeket reklámcéljaikra sajtóban, honlapjukon, online felületeken, közterületen, stb. felhasználhatnak. A felhasználás során a támogató cégek nem utalhatnak az ingatlan tulajdonosára, az épület elhelyezkedésére, címére - kizárólag arra, hogy az ingatlan termékeik beépítésével készült el. A referenciaszerződés keretében az ingatlan tulajdonosa anyagi juttatásokra nem jogosult.
http://www.noe.hu/hirek/nagycsaladihaz_epitesi_palyazat_2016

PALYAZATI-KIIRAS.docIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum