Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival / EFOP-3.10.1-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/07/2017
Tárgymutató:
tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival / EFOP-3.10.1-17
Pályázhat:
oktatási, kulturális, szociális és társadalmi felzárkózási valamint ifjúsági és családügyi területen működő alábbi szervezetek konzorciumai:
- GFO 312 - központi költségvetési szerv
- GFO 569 - egyéb alapítvány
- GFO 529 - egyéb egyesület
- GFO 551 - bevett egyház
- GFO 552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- GFO 559 - egyéb egyházi szervezet technikai kód
- GFO 561 - közalapítvány
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című (EFOP–3.10.1-17 kódszámú) felhívás első értékelési szakaszát követő benyújtási lehetőség felfüggesztésre kerül és a második benyújtási szakasz 2017. augusztus 25-től nem kerül megnyitásra.
Ennek értelmében – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók.


FELHÍVÁS
a tematikus együttműködés erősítésére a Kárpát-medence EU és nem EU tagállamaival

A Felhívás címe:
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival
A Felhívás kódszáma:
EFOP-3.10.1-17
Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, valamint költségvetési szervek1 számára az 1037/2016. (II. 9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, a köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, a felsőoktatás teljesítményelvű átalakítása, valamint a kutatói utánpótlás megerősítése érdekében.
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben!
Jelen felhívás támogatásával a Kormány olyan Magyarország számára kedvező hatású beavatkozásokat kíván megvalósítani, amelyek részben Magyarországon, részben a szomszédos EU tagállamokban (Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria), részben a szomszédos nem EU tagállamokban (Ukrajna, Szerbia) valósulnak meg, előmozdítva a Partnerségi Megállapodás 1.5.4 pontjában rögzített "Nemzetközi és makroregionális dimenzió erősítése” fejezetben foglaltakat. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, egyházak, valamint költségvetési szervek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300 millió Ft - 3000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődéséhez a szomszédos EU és nem EU tagállamokkal megvalósított köznevelési és felsőoktatási tematikus együttműködések támogatásával;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás kapcsolódik a 2014-2020-as tervezési időszak során elfogadásra kerülő Partnerségi Megállapodásban 1.5.4 A horizontális politikák célkitűzései c. fejezet "Nemzetközi és makroregionális dimenzió erősítése” pontjában szereplő célokhoz (Magyarország európai térbe, különösen a környező makroregionális térbe való integrálódásának elmélyítését szorgalmazza az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban OFTK), és az EU közösségi értékrendje is. Az ország európai, közép-európai, Duna Régió térségét érintő, határmenti és Kárpát-medencei társadalmi, gazdasági és környezeti együttműködéseit tovább kell mélyíteni. Ezért a fejlesztéseknek lehetőség szerint meg kell jeleníteniük az említett területi dimenziókat is. Magyarország ezért különös figyelmet fordít az Európai Területi Együttműködés (továbbiakban ETE) programokra és az EU Duna Régió Stratégiájának megvalósítására. E célzott programok mellett szükség esetén Magyarország más uniós finanszírozású programjaiban is megjelenhetnek a nemzetközi kooperáción alapuló, különösen a makroregionális térségben beágyazott fejlesztések (a gazdaság, a társadalom és a környezetfejlesztés terén; pl. programterületen kívüli támogatások lehetőségével, ösztönzőkkel is segítve).
E horizontális cél kiemelten szolgálja az európai és a makroregionális örökség, valamint a kulturális-nemzetiségi sokszínűség védelmét, ill. a mindezekben rejlő erőforrások hasznosítását.
A felhívás célja, hogy a határmenti és a Kárpát-medencei térségben a köznevelés és felsőoktatás területén tudástranszferen, jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén keresztül járuljon hozzá a térség fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához. A makrorégió magyar nyelvterületeinek speciális problémái és azok megoldási lehetőségei is átnyúlnak az országhatárokon: mind az oktatás, mind a munkaerő-piac esetében a közös nyelv és kultúra olyan összekötő erő, amelynek kihasználása a magyarországi területek fejlődése szempontjából is fontos cél.
A magyar felsőoktatás határokon átnyúló fejlesztése a minőség és a hozzáférhetőség javítása érdekében:
Az európai felsőoktatási tér részeként a magyar felsőoktatás fejlesztése érdekében az elfogadott stratégiai dokumentum (Fokozatváltás a felsőoktatásban) részben mennyiségi, részben minőségi fejlesztési célokat fogalmaz meg. A stratégia többek között célul tűzi ki a hozzáférés javítását és így a felsőoktatásba belépők számának növelését, a lemorzsolódás csökkentését, a felsőoktatás térszerkezetének racionalizálását, a munkaerő-piaci kapcsolódás fokozását, a kutatás-fejlesztés erősítését és a felsőoktatás nemzetközi dimenziójának kiterjesztését minden területen.
A célkitűzések romló demográfiai adottságok, azaz csökkenő potenciális belépő korosztályok mellett próbálják növelni a felsőoktatási részvételt és a végzettek arányát. A magyar felsőoktatás sajátossága, hogy felsőoktatási hálózata kiterjed az országhatáron túlra, és a meglévő igényekre reagálva számos felsőoktatási intézmény helyezett ki képzést a szomszédos országokba az elmúlt években. Ezek részben a határ menti települések természetes, regionális kapcsolatai révén alakultak ki - a meglévő oktatási és munkaerő-piaci igényekre reagálva. Ilyen módon sok esetben egyéni kezdeményezésként vagy kétoldalú intézményi együttműködések keretén belül nagyszámú magyar és nem magyar állampolgárságú hallgató vesz részt a határon túl megvalósuló képzéseken. Ugyanakkor a magyarországi képzési helyek is számos, a szomszédos országokból érkező, magyar nyelvű képzésre beiratkozó hallgatót fogadnak. Jelenleg a szomszédos országok határmenti (jelentős számban magyarok lakta) régióinak mindegyikére jellemző, hogy a felsőfokú tanulmányokat folytatók között a magyar anyanyelvűek aránya markánsan alulreprezentált. A képzési szintek emelkedésével párhuzamosan csökken a többségi nemzet tagjaihoz képest a magyar anyanyelvű hallgatók és a végzettek aránya. Ez több okra vezethető vissza: az anyanyelvi felsőoktatáshoz való hozzáférés korlátozottságára (számos képzési terület és képzési szint esetében); ami a közoktatásból történő átlépést is jelentősen megnehezíti. A területi hátrányokból fakadóan a jellemzően kistelepüléseken lakó népesség hagyományos felsőoktatási központokba való utazási lehetőségei nehézkesek. A fejlesztendő területen lévő intézmények a kevésbé fejlett régiókban találhatók, ahogy a szomszédos magyarországi régiók is a kevésbé fejlettek közé tartoznak hazai összehasonlításban. A fejlesztés ezért a hozzáférés javítását, ezáltal az esélyegyenlőség növelését, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelését célozza, ami azért is fontos, mert az érintett (hazai és határon túli) régiókban lévő felsőoktatási intézmények fontos kibocsátói a magyarországi munkaerőpiac új munkavállalóinak. A külhoni magyar képzési nyelvű felsőoktatással kapcsolatos tervezés során ezért a magyarországi felsőoktatásra is érvényes mennyiségi és minőségi elvárásokat szükséges megfogalmazni. A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése akkor eredményes, ha a beavatkozásoknak köszönhetően nő a képzésekbe beiratkozók aránya, csökken a végzettség nélkül kilépők aránya, egyúttal a magasabb képzési szintekre belépők száma is növekszik. A kívánt hatást döntően az adatalapú döntéshozatal elősegítése, megcélzott intézmények képzési portfóliójának szélesítése, a képzések minőségorientált fejlesztése eredményezheti, amelynek egyik kulcsa az intézmények együttműködésének elmélyítése és kiszélesítése.
A fejlesztés során az EFOP prioritásai a felsőoktatás szerkezetének megfelelően makroregionális dimenzióban kerülnek megvalósításra, természetes módon illesztve a célokat az európai felsőoktatási tér aktuális célkitűzéseihez és kapcsolódva az EFOP 3. prioritás 3.4. (A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása), 3.5. (A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben) és 3.6 (kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és a kapcsolódó humánerőforrás fejlesztésen keresztül) intézkedéseihez. Az alábbi beavatkozások kereteit szükséges biztosítani:
- a magyar nyelvű felsőoktatás hatékonyságának növelését célzó intézkedések (elsősorban a képzéstámogató, az adatalapú döntéshozatalt elősegítő megoldások kiterjesztésével meglévő fejlesztések adaptálásával)
- a magyar nyelvű felsőoktatási kibocsátás növelése a bejutást elősegítő programok indításával és a lemorzsolódás csökkentésével (meglévő hazai fejlesztések kiterjesztésével)
- a magyar nyelvű felsőoktatási rendszerek együttműködése révén a felsőoktatás kimeneteinek közelítése a hazai munkaerő-piaci elvárásokhoz
- a beavatkozásokat megalapozó a kutatások és felmérések megvalósítása a magyar nyelvű oktatás kontextusában
- és felsőoktatás nemzetközi beágyazottságának növelése hálózatos együttműködés elősegítésével
- meglevő képzési helyek humán erőforrás fejlesztése, képzési kínálat bővítése

A Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű köznevelése és a határon átnyúló köznevelési terek együttműködése
A Kárpát-medence magyar köznevelésének kérdése számos ponton más megközelítést igényel, mint a felsőoktatásé. Egyrészt a felsőoktatás formálásában központi szerepet játszó egységes kárpát-medencei felsőoktatási térnek biztos alapot jelent az Európai Felsőoktatási Tér valamint kiegészítésként az Európai Kutatási Tér, addig a köznevelés területén ilyen átfogó kontinentális programról és szervező erőről nem beszélhetünk. Bár az Európai Unió támogatja a mobilitást és a határon átnyúló együttműködéseket, hálózatépítést a közoktatás területén, és vannak európai kiterjedésű köznevelési programok (korábban a Comenius, jelenleg az Erasmus+ kapcsolódó cselekvései), nehezen beszélhetünk a makroregionális közegben működő magyar tanítási nyelvű köznevelési intézmények alkotta egységes térről. Ugyanakkor azonban a kelet-közép európai térségben az országonként eltérő köznevelési rendszerek egymáshoz hasonló problématérképeket mutatnak, és egységes megközelítés mentén összekapcsolhatók az EU köznevelési célrendszeréhez fűződően. Ennek megfelelően kiemelt fontosságúak a köznevelés rendszerén belüli együttműködések, amelyeket problémaközpontú, programadó gondolkodás mentén kell fejleszteni. Ennek megfelelő keretet biztosít az EFOP köznevelési intézkedéseinek felépítése. Az EFOP prioritásai mentén lehetőség nyílik egy átfogó és fenntartható makroregionális háló kialakítására. A projekt célrendszere leképezi az EFOP 3.1, 3.2. és 3.3. köznevelési prioritásainak céljait, átfogó és rendszerszintű beavatkozás lehetőségét megteremtve így a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű köznevelés együttműködésének és hálózatának kiépítéséhez. A három prioritás céljai: a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése (3.1.), a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása (3.2) és a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül. Ezen célok közvetlenül kapcsolódnak az Európa 2020 4. célkitűzéséhez (Oktatás) kapcsolódó számszerű mutatóhoz, amely a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának 10% alá csökkentését célozza az EU területén. A régió magyar nyelvű köznevelése fejlesztésének egyik elsődleges célja a magas színvonalú minőségi oktatáshoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a befogadó oktatás és a hátránykompenzáció regionális és intézményi szintű gyakorlatának kialakítása, amely rendszerszinten képes befolyásolni a korai iskolaelhagyás mutatóit. A köznevelési rendszerre nem lehet minden országra egységes fejlesztési csomagot kínálni, sőt országokon belül területi egységek között is jelentős differenciálás szükséges. Ugyanakkor olyan fejlesztési metodikát kell követni és olyan támogatásokat kell szorgalmazni, ahol az ország- és intézményspecifikus megközelítésekből fakadó eltérések is kezelhetők. Többek között ezért az alábbi (az uniós és egyéb forrásból megvalósuló) beavatkozások kereteit kell biztosítani:
- határon átnyúló együttműködések kialakítása (a határon átnyúló térségekben hasonló problémákkal küzd a köznevelés, értelmezhetők ezek a régiók közös gazdasági-társadalmi térként is)
- intézményi hálózatok kialakítása, fejlesztése (távolabbi területek együttműködését is támogatja, hozzájárul a tudástranszfer területi kitágításához)
- regionális együttműködések támogatása (az átfogó fejlesztési célok megvalósítása érdekében)
- intézményi támogatások kistérségfejlesztési programokba való ágyazása, a köznevelés komplex helyi fejlesztésekbe való beágyazása
- pontos helyzetelemzéseken alapuló közép- és hosszú távú célzott fejlesztési programok megfogalmazása és pilot jellegű végrehajtása
- országspecifikus köznevelési fejlesztési szempontok azonosítása és tudásmegosztás támogatása ennek mentén célzott szolgáltatásfejlesztés a kiemelt hiányterületeken
- együttműködések mélyítése olyan szervezetekkel, amelyek az adott régió lakosságának a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykednek.
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére vonatkozó célok megvalósulását.
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz juttatását. A felhívás ezen cél megvalósítását a köznevelés és felsőoktatás fejlesztésén keresztül támogatja.
Mind a 2014-2020-as időszak európai uniós forrásai magyarországi felhasználásának keretrendszerét adó Partnerségi Megállapodás, mind az EFOP - az EU szabályozás lehetőségeit kihasználva - lehetőséget biztosít a források egy részének programterületen kívüli felhasználására. Ezt szolgálja egyes műveleteknél a területi kihatás Magyarország területén kívüli régiókra történő kibővítése.

A Felhívás célja:
A Felhívás alapvető célja Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésének elősegítése a szomszédos EU tagállamok valamint nem EU tagállamok célcsoport szervezeteivel megvalósított olyan köznevelési és felsőoktatási tematikus együttműködésén keresztül, amelyek nem érintik a szomszédos országok helyi szintű szabályozását.
A Felhívás által elérendő részcélok:
A köznevelés és felsőoktatás területén a magyar nyelvű szakmai tudás gyarapodásának elősegítése a szomszédos EU és nem EU tagállamok szakembereinek, szervezeteinek, intézményeinek határon átnyúló együttműködése, tapasztalatcseréje és a szakmai hálózatok erősítése által, különösen az alábbi témákban:
- A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése
- Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel erősítése
- A pályaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és felsőoktatásban, annak érdekében, hogy a köznevelésből és felsőoktatásból kilépő fiatalok a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek
- Felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése
- Meglévő teljes ciklusú magyar nyelvű, de az adott ország államnyelvét is szaknyelvként oktató képzések implementálásának elősegítése
- Határon átnyúló tanulói mobilitás erősítése a köznevelés nemzetköziesítése érdekében

Célcsoport bemutatása:
A projekt célcsoportja:
- A projekt megvalósításában érintett hazai és határon túli
o köznevelési és felsőoktatási intézmények,
o oktatást támogató intézmények, szervezetek (pl. pedagógusszövetségek, tanári egyesületek stb.)
o tanárok, oktatók, kutatók, diákok, hallgatók
o az oktatási területen tevékenykedő egyéb szakemberek
A projekt megvalósításához a kedvezményezettnek olyan határon túli, a szomszédos EU és nem EU tagállamokban (Ausztria, Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Ukrajna, Szerbia) található oktatási és oktatást támogató szervezetekkel és intézményekkel kell együttműködnie. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-5 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt tevékenységeket Magyarország kevésbé fejlett régióiban (a továbbiakban: programterületen) kell megvalósítani. A projekt keretében egyes tevékenységek más szomszédos EU és nem EU-tagállam területén is megvalósíthatók csak abban az esetben, ha azok eredménye teljes egészében és kizárólag a programterület javát szolgálja, és ez a Megvalósíthatósági Tanulmányban objektíven és részletesen alátámasztásra került. Megfelelő alátámasztás hiányában a határon túl megvalósítandó tevékenység nem támogatható és költsége nem elszámolható a projekt keretében. Az egyes tevékenységeknek - tekintet nélkül a megvalósítás helyszínére - minden esetben a célcsoportra kell irányulniuk, és a projekt céljaival összhangban kell megvalósulniuk.

A. Minden tevékenységcsoport során kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
1. szakmai kapcsolat kiépítése és fenntartása a kárpát-medencei magyar pedagógusszövetségekkel, a szakmai szervezetek és intézmények határon átnyúló hálózatosodásának elősegítése. (A pályázás alapfeltétele, hogy a konzorciumvezetők együttműködési megállapodást kössenek a romániai, szlovákiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai magyar pedagógusszervezetek közül legalább hárommal, valamint az ukrajnai (Kárpátaljai) és szerbiai (Vajdasági) regionális magyar pedagógusszervezetek közül legalább eggyel-eggyel.)
2. tanulókat és diákokat érintő társadalmi hátrányok csökkentését célzó, és az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést segítő tevékenységeket
- tanulói mobilitás serkentését ösztönző tevékenységek
- a tanulók fejlődési szükségleteihez, élethelyzetéhez, igényeihez illeszkedő, differenciált fejlesztések megvalósításának támogatása
- képzésfejlesztés, képzés, továbbképzés
- mentoráció, tanácsadás (pl. jó gyakorlatok bevezetéséhez kapcsolódó)
- érettségi felkészítők
- egyetemi pályaválasztást segítő programok
- egyetemi hallgatói bennmaradást segítő programok
- munkaerő-piaci belépést segítő programok
- kiemelt tehetségek támogatása
- tematikus tanulmányutak
3. határon átnyúló együttműködésekkel kapcsolatos jó gyakorlatok gyűjtése és disszeminációja
4. a megvalósított program értékelése, javaslatok, megfogalmazása a döntéshozók számára

B. Az A pontban foglaltakon felül az alábbi tevékenységcsoportok közül legalább egy a támogatást igénylő által kötelezően kiválasztandó
1. tevékenységcsoport: makroregionális társadalmi helyzetfelmérés az oktatás területén
- Kutatások, vizsgálatok a felsőoktatásra és köznevelésre hatást gyakorló tényezők, tendenciák megismerése érdekében
- A diákok és hallgatók határon átnyúló mobilitásának vizsgálata
- Csoportos rövid tanulmányutak hatásrendszerének feltárása, tematikus programok összeállítása
- Helyzetfeltáró és elemző kutatások a régióban jelentkező végzettség nélküli iskolaelhagyás helyzetéről, környezetéről és okairól
- A végzettség nélküli iskolaelhagyás témájában keletkezett hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek összegyűjtése, elemzése, közzététele makroregionális dimenzióban
- Felmérések az egyes régiókban érintett köznevelési, felsőoktatási és felnőttképzési intézmények, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködési gyakorlatok, tapasztalatok, tehetséggondozási lehetőségek kölcsönös elvárások feltárása érdekében
- Duális, kooperatív munkavégzéssel együttműködésben megvalósuló képzésekkel kapcsolatos felmérések
- A kutatási eredményeken alapuló fejlesztési tematikák, javaslatok kidolgozása a magyarországi határ menti területek számára

2. tevékenységcsoport: Diákmobilitási program; a makrorégióban tanuló pedagógusok és diákok határon átnyúló csoportos, rövid tanulmányútjai, tanulmányi kirándulásai, tapasztalatcseréje
a) A makrorégióban tanuló diákok határon átnyúló csoportos, rövid tanulmányútjainak, tanulmányi kirándulásainak, tapasztalatcseréjének módszertani megalapozása;
b) A makrorégióban tanuló diákok határon átnyúló csoportos, rövid tanulmányútjainak, tanulmányi kirándulásainak, tapasztalatcseréjének lebonyolítása és az eredmények kiértékelése;
c) Határon átnyúló, tapasztalatcserét és tudásáramlást szolgáló programok kidolgozása és lebonyolítása pedagógusok részére;
d) Jó gyakorlatok alkalmazása határokon átnyúló együttműködésekben:
- nemzetiségi oktatási (köznevelési és a felsőoktatásba való bekerülést érintő) gyakorlatok összevetése Kárpát-medencei szinten;
- emlékezetpolitikai rendezvények, képzések, szervezése, amelyek a határon átnyúló, de földrajzilag-történelmileg összetartozó régiók pozitív hagyományait elevenítik fel és erősítik meg.

3. tevékenységcsoport: Határon átnyúló tematikus oktatásszakmai együttműködések.
a) A pályaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és felsőoktatásban, annak érdekében, hogy a köznevelésből és felsőoktatásból kilépő fiatalok a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek
- A magyarországi diplomás pályakövető rendszerek meghonosítása a régió intézményeiben
- Tematikus helyi és regionális pályaorientációs rendezvények szervezése
b) A felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése a határokon átnyúló együttműködésben
- Felsőoktatási jó gyakorlatok azonosítása és átadása a diákokat, hallgatókat támogató intézményi szolgáltatások, együttműködések terén (tematikus workshopok, tapasztalatcserék, tanulmányutak keretében)
c) A meglévő teljes ciklusú magyar nyelvű, de az adott ország államnyelvét is szaknyelvként oktató képzések implementálása a felsőoktatási intézmények határon átnyúló együttműködése keretében
- Meglévő képzések másik intézményben vagy székhelyen kívüli helyszínen történő bevezetése (adaptálása vagy kidolgozása)
d) határokon átnyúló hallgatói és oktatói mobilitás erősítése az oktatás nemzetköziesítése érdekében
- Csoportos rövid tanulmányutak lebonyolítása hallgatók, oktatók, felnőttképzési programokon részt vevők számára
- Konferenciák, workshopok, képzések, továbbképzések és szakmai egyeztetések szervezése és megtartása; konferenciákon való részvétel támogatása
- Fordítások, publikációk készítése
e) A magyar nyelvű köznevelés végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése, támogató és hátránykompenzációs megoldásokon keresztül történő javítása
- Ajánlások kidolgozása az azonosított hiányterületekre (módszertani anyagok, eljárások készítése és tesztelése (validálás))
- Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása a szomszédos EU és nem EU-tagállamok magyar nyelvű képzésében résztvevő diákok illetve a képzést lebonyolító pedagógusok és oktatási szakemberek számára
- Kompetenciamérés köznevelési intézményekben és a teljes körű összehasonlíthatóság megteremtése
- Mentori és pedagógusi csereprogramok szervezése és lebonyolítása
- Disszemináció, tudásmenedzsment támogatása (pl. e-felületek, honlapok, adatbank)
f) A minőségi, magyar nyelvű közneveléshez való hozzáférés lehetővé tétele és javítása kárpát-medencei kitekintésű megoldások kidolgozásán keresztül
- Képzésfejlesztés és pedagógus-továbbképzések lebonyolítása
- Tehetséggondozási programok, magyarországi versenyek adaptálása, indítása és lebonyolítása
- Magyarországi tehetséggondozási programokba, diákversenyekbe határon túli magyar diákok bevonása
g) A hazai határmenti munkaerő-piac igényeivel összhangban lévő, nem formális képzési modellprogramok kidolgozása.
- Nem formális oktatási és képzési programok szervezése és lebonyolítása
- Felsőoktatásba való bekerülést támogató programok kidolgozása és lebonyolítása
- Tartalmi, módszertani anyagok készítése, fejlesztése, validálása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti tevékenységek kizárólag a felhívás célrendszerével (határon túli együttműködések) összefüggésben valósíthatók meg, és a kontextust a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletesen be kell mutatni. A célrendszerhez nem kapcsolódó tevékenységek nem támogathatók.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az oktatási, kulturális, szociális és társadalmi felzárkózási valamint ifjúsági és családügyi területen működő alábbi szervezetek konzorciumai:
- GFO 312 - központi költségvetési szerv
- GFO 569 - egyéb alapítvány
- GFO 529 - egyéb egyesület
- GFO 551 - bevett egyház
- GFO 552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- GFO 559 - egyéb egyházi szervezet technikai kód
- GFO 561 - közalapítvány
Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
A választott kötelezően megvalósítandó tevékenységnek a támogatást igénylő és/vagy konzorciumi tag szervezetek létesítő okiratában szereplő ellátott tevékenységgel összhangban kell lennie.
Az egyes tevékenységcsoportokra pályázó konzorciumvezetőknek igazolniuk kell szakmai alkalmasságukat a következők szerint:
Az 1. tevékenységcsoport megvalósítását olyan szervezet vállalhatja főkedvezményezettként, amelynek létesítő okirata alapfeladatként határozza meg a határon túl élő magyarokkal kapcsolatos kutatásokat.
A 2. tevékenységcsoportnál a konzorcium vezetőjének igazolnia kell, hogy legalább 10 000 diák utaztatásában vett részt az utóbbi 5 évben oktatási céllal.
A 3. tevékenységcsoport konzorciumvezetője olyan szervezet lehet, amelynek alapfeladatai között van pedagógiai szakmai szolgáltatások végzése, a nemzetközi oktatási együttműködés és a pedagógus továbbképzés, valamint szükséges, hogy legyen igazolt felsőoktatási szakmai tevékenysége Magyarország egészére nézve.
Jelen felhívás keretében kizárólag konzorciumok nyújthatnak be támogatási kérelmet. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb öt, valamint minden konzorciumba kötelezően bevonandó legalább egy költségvetési szerv.
Egy szervezet jelen felhívás keretében legfeljebb egy támogatási kérelemben vehet részt főkedvezményezettként, valamint legfeljebb egy támogatási kérelemben szerepelhet konzorciumi tagként is.
Amennyiben egy támogatást igénylő az EFOP-5.2.2 felhívásra nyújt be támogatási kérelmet, akkor nem nyújthat be támogatási kérelmet az EFOP-3.10.1-17 felhívásra.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 07. hó 18. naptól 2017. év 09. hó 07. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. 07. 18.-2017. 08. 18.
2017. 08. 28.-2017. 09. 07.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 300 millió Ft, maximum 3 milliárd Ft.
A választott tevékenységcsoporthoz kapcsolódva a fenti támogatáshoz az alábbi maximális összegek tervezhetőek:
1. tevékenységcsoport: 400 000 000 Ft
2. tevékenységcsoport: 1 600 000 000 Ft.
3. tevékenységcsoport: 3 000 000 000 Ft
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-3101-17-tematikus-egyttmkds-erstse-a-kznevels-s-felsoktats-tern-a-krpt-medence-szomszdos-orszgaival
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum