Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás / EFOP-2.2.2-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/28/2019
Tárgymutató:
intézményi férőhely kiváltás / EFOP-2.2.2-17
Pályázhat:
- GFO 311 - Központi költségvetési irányító szerv
- GFO 312 - Központi költségvetési szerv
- GFO 321 - Helyi önkormányzat
- GFO 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv
- GFO 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- GFO 525 - Vallási tevékenységet végző szervezet
- GFO 529 - Egyéb egyesület
- GFO 551 - Bevett egyház
- GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- GFO 559 - Egyházi szervezet technikai kód
- GFO 561 - Közalapítvány
- GFO 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- GFO 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- GFO 569 - Egyéb alapítvány
- GFO 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- GFO 573 - Nonprofit részvénytársaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
A nagylétszámú intézményi ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítására
A Felhívás címe:
Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás

A Felhívás kódszáma:
EFOP-2.2.2-17
Magyarország Kormányának felhívása a fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként1 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói2 számára, a nagy létszámú intézményi ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítása érdekében.
1 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján az engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és - ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják - a szolgáltató székhelye.
2 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházást, a bentlakásos intézmények kiváltását, a jó minőségű gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállást. A cél elérését a Kormány az állami, egyházi és nem állami intézmények fenntartói együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 446 250 000 Ft-7 546 875 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek támogatási a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják,
- hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fogyatékos személyek, és/vagy a pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek életminőségének javításához, jogainak érvényesítéséhez;
- 50 férőhelynél nagyobb nagy létszámú, bentlakásos intézmények férőhelyeinek a kiváltásával, a minőségi, új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozásával hozzájárulnak az általános közösségi alapú szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség javítása cél eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A DECLOC jelentés szerint 2007-ben az Európai Unióban (és Törökországban) megközelítőleg 1,2 millió fogyatékos gyermek és felnőtt élt bentlakásos intézményekben. Az intézményekben élők nagy része értelmi fogyatékos ember, a második legnagyobb csoportot a pszichiátriai ellátásban lévők jelentik (akiknek szintén lehet kísérő diagnózisa értelmi fogyatékosság). Az intézmények mérete a kisebb (10-20 fős) ellátásoktól, a több száz embernek lakóhelyet adó intézményekig terjed. Magyarországon 14 751 férőhellyel működnek 12 fő feletti intézményi ellátások (ápoló-gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, átmeneti intézmény). Lakóotthon (1-12 fő) 1679 férőhellyel nyújt szolgáltatást, míg támogatott lakhatás (1-6 és 1-12 fő) 201 férőhelyen. A 2014 végi adathoz képest 2015 végén 660 kiváltott vagy kiváltás alatt lévő férőhelyről beszélhettünk.
A jelenlegi nagylétszámú intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az országhatáron, izoláltan, korszerűtlen épületekben működnek. Az intézmények a területi elhelyezkedésükből adódó korlátokat nem tudják leküzdeni, nem tudják a tényleges integrációt biztosítani. Egy több száz fős intézmény esetében fennáll továbbá annak a veszélye, hogy nem alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére.
Átfogó cél az ENSZ Egyezmény 19. cikkének, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek, továbbá a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozat (a továbbiakban Stratégia) foglaltaknak való megfelelés, tényleges integráció biztosítása. A fenti kötelezettségek alapján Magyarországon legkésőbb 2041-ig meg kell szűnnie a fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi formának, és helyét át kell vegyék a közösségi alapú ellátási formák.
A projekt célja - a fenti folyamat részeként - a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.
Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:
- legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
- hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.
A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szociális törvény) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a Stratégiában foglaltakkal.
Emellett elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként az adott település(rész), ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak.
Részcélok:
1. a fogyatékos személyek és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása
2. a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása,
3. amennyiben szükséges az alapszolgáltatások fejlesztésével az általános hozzáférhetőség javítása,
4. amennyiben szükséges foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása,
5. a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre,
6. minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása,
7. a lakók felkészítése.
Jelen felhívás szorosan kapcsolódik a 2016 februárjában meghirdetett EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című Felhíváshoz, melynek fő célkitűzése, hogy szakmai hátteret biztosítson az ország különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára a férőhely kiváltási folyamatban. A cél megvalósulását az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban FSZK) meglévő szervezetébe ágyazódó Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely segíti.
Az intézményi férőhely kiváltás eddigi megvalósulását elősegítő uniós finanszírozású projektek bemutatása:
Az elmúlt években hazánkban több Európai Uniós pályázati forrás is az intézményi férőhely kiváltás témájára dedikálódott. Alapvetően 3 konstrukció, egy infrastrukturális beruházás (TIOP 3.4.1.A-11/1), valamint két humán erőforrás fejlesztési projekt (TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 és TÁMOP 5.4.1.) is lezajlott, melyek kapcsolódtak a kiváltáshoz.
A TIOP-3.4.1.A-11/1 projekt Szociális Intézmények komponense keretében összesen 6 intézmény (Berzence, Bélapátfalva, Kalocsa, Mérk, Szakoly és Szentes) férőhelyeinek kiváltását támogatták. 697 lakó számára összesen 67 ingatlant (6 lakócentrumot, 40 db 12 fő részére kialakított támogatott lakhatást, valamint 12 lakást) építettek vagy újítottak fel.
A 1257/2011. (VII.21) Korm. határozat 7. pontja tartalmazza a mentorhálózat kialakításának szükségességét - a mentorok feladata alapvetően a kiváltási folyamat szakmai támogatása volt. A TÁMOP-5.4.5.-11/1 - a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása című konstrukció keretében az FSZK és a Kézenfogva Alapítvány konzorciumban valósította meg a mentorhálózat kialakítását, valamint működtetését. Így a mintegy 100 fő mentor rendelkezésre bocsájtásával (2013 nyarától) támogatta az intézményekben élő érintetteket, családtagjaikat, az ott dolgozó szakembereket, valamint az új, befogadó környezetet. Egy-egy intézményben 10-14 fős mentor team dolgozott 3 fős kulcsmentor team vezetésével, koordinációjával.
A TÁMOP-5.4.1-12/1 kiemelt projekt eleme volt a TIOP-3.4.1 "Bentlakásos intézmények kiváltása” konstrukció kedvezményezettjei számára egy országos, társadalmi befogadást erősítő médiakampány lebonyolítása, mely elősegíti a szakemberek és a lakosság szemléletváltását a fogyatékos személyekkel szemben. A TÁMOP-5.4.1. keretében megvalósuló kampány és az érzékenyítést célzó honlap (http://tanuljunkmegegyuttelni.hu/) a TIOP 3.4.1. pályázatot követő év végén indult el.
A TÁMOP-5.4.5.-11/1 konstrukció keretében 2013.09.01. és 2014.01.10 között működött a nyertes pályázók számára a FESZT által biztosított, és az ÉFOÉSZ által koordinált érdekvédelmi tanácsadás. Összesen 16 fő 18 órás képzése valósult meg, belőlük alakultak azok a több esetben 4-5 fős munkacsoportok, amelyek egy-egy intézményben tevékenykedve képviselték a lakók érdekeit, és információnyújtással, konstruktív javaslatokkal segítették a kiváltási folyamatot. Munkájuk elsődleges célja az volt, hogy a kiváltásban résztvevő intézmények folyamatosan figyelembe vegyék az intézményben élő lakók érdekeit, és segítse a lakókat bevonódni a kiváltás folyamatába (FESZT, 2014).
Illeszkedés a stratégiai környezethez és az Operatív Programhoz
A konstrukció szorosan kapcsolódik:
- a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról 2011-2041 Stratégiához,
- a Fejlesztési alapvetések a fogyatékos személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020,
- a 1653/2015. (IX.14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi program végre-hajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 5.4; 7.3; 7.4 pontjaihoz,
- 2015-2025. évekre vonatkozó OFP szóló 15/2015. (IV.7.) OGY határozat 7.2 ponthoz, valamint
- a WHO jelentése pszichiátriai ellátásról elnevezésű dokumentumhoz.
- "A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 3., 4., 9., 19., 28. cikkelyéhez.
A konstrukció illeszkedik továbbá az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2.2 intézkedéshez ("A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése”), melyben egyedi célként jelenik meg a szociális intézményi férőhelyek kiváltása.
Célcsoport:
- ápoló-gondozó intézményben ellátott fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyek;
- az érintett intézményekben szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók;
- az érintett fogyatékos személyek, és/vagy pszichiátriai betegek és/vagy szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.).
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25 382 556 792 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4 - 50 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
I. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével vagy támogatást igénylő tulajdonában vagy, vagyonkezelésében levő vagy vásárolt, bérelt ingatlan, átalakításával, bővítésével, felújításával.
Az intézményi férőhely kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások:
- legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy
- hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói, amelyek az alábbi GFO szerinti besorolással rendelkeznek:
- GFO 311 - Központi költségvetési irányító szerv
- GFO 312 - Központi költségvetési szerv
- GFO 321 - Helyi önkormányzat
- GFO 322 - Helyi önkormányzat költségvetési szerv
- GFO 327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- GFO 525 - Vallási tevékenységet végző szervezet
- GFO 529 - Egyéb egyesület
- GFO 551 - Bevett egyház
- GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- GFO 559 - Egyházi szervezet technikai kód
- GFO 561 - Közalapítvány
- GFO 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- GFO 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- GFO 569 - Egyéb alapítvány
- GFO 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- GFO 573 - Nonprofit részvénytársaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő saját fenntartásában nincs szociális alapszolgáltatás és/vagy foglalkoztatás, azok fejlesztése kizárólag konzorciumi formában valósítható meg.
A konzorcium vezetője kizárólag a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 férőhelynél nagyobb bentlakásos intézmények állami5, egyházi és nem állami fenntartója lehet.
5 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés ma) pontjában meghatározottak szerint: "ma) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),”
Konzorciumi partnerek lehetnek:
- GFO 321 - helyi önkormányzat
- GFO 322 - helyi önkormányzat költségvetési szerv
- GFO 327 - helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- GFO 525 - vallási tevékenységet végző szervezet
- GFO 529 - egyéb egyesület
- GFO 551 - bevett egyház
- GFO 552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- GFO 559 - egyházi szervezet technikai kód
- GFO 561 - közalapítvány
- GFO 569 - egyéb alapítvány
- GFO 572 - nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- GFO 573 - nonprofit részvénytársaság,
A konzorcium maximum 3 tagú lehet.
A konzorcium esetében a finanszírozás tagi szinten történik.
Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat eltérő férőhelyek vonatkozásában.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2019. év február 28. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2018. év december 31. nap
2019. év január 7. nap - 2019. év február 28. nap
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően együttműködés kialakítása szükséges az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével, melyhez regisztrálni kell a jelen felhívás megjelenését követő 5 munkanapon belül, az alábbi elérhetőségen:
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/efop-2-2-2-palyazoi-regisztracio/
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással6 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás7/futárposta-szolgáltatás8 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
6 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
7 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 446 250 000 Ft, maximum 7 546 875 000 Ft
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-222-intzmnyi-elltsrl-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum