Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szülőföldön magyarul, Kárpátalja
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
04/15/2013
Érvényes:
04/15/2013
Tárgymutató:
szülőföldön magyarul, Kárpátalja
Pályázhat:
- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) és (2) pontjai alapján az "óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak"
- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 14. § (1) és (2) értelmezésében:
- az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>


"Szülőföldön magyarul" kárpátaljai pályázati felhívás

A pályázat célja: az ukrajnai magyar nyelvűoktatás és nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Támogatásra jogosultak:
1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) és (2) pontjai alapján az "óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak".
Ennek értelmezésében:
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik 2012. szeptember 1-től Ukrajnában működő akkreditált óvodában magyar nyelvűképzésben vesznek részt,
b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1994. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Ukrajnában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják (általános és középiskola, líceum, szakiskola, koledzs stb.)
c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
- azok a tanulók, akik az 1994. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Ukrajnában működőakkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják,
- vagy egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. vasárnapi iskola, esti iskola) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat.
2. Hallgatói támogatásban részesülhet
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 14. § (1) és (2) értelmezésében:
- az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Pályázatból kizárandók köre:
a.) aki alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és a 2012/2013. tanév elsőfélévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel,
b.) az az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2012/2013. tanév elsőfélévében a hivatalosan előírt magyar tannyelvű órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
c.) az a pályázó, aki a pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1. § (3): "aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.")
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 22 400 Ft-nak megfelelő UAH
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - 2800 Ft-nak megfelelő UAH
A támogatás a 2012/2013-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" pályázat teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi költségvetésének "Oktatás-nevelési támogatás" előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Pályázati feltételek
Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:
- megfelelően kitöltött pályázati adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) Az eljáró szülő vagy gondviselőérvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a pályázat beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot.
b) Az eljáró szülő vagy gondviselő adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
c) A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
d) A gyermek(ek) adóazonosító számának fénymásolata;
e) A gyermek(ek) iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének, a 2012/2013-as tanév első félévében a gyermek által igazolatlanul mulasztott órák számának megjelölését. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2012/2013-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.
f) Egyedi elbírálás alá esők esetében kérelem csatolása, amely tartalmazza a támogatás indokoltságát. (A kérelem formanyomtatványát a pályázati dokumentáció tartalmazza.)
A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:
- megfelelően kitöltött pályázati adatlap
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) A pályázó hallgató érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
b) A pályázó hallgató adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
c) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az eljáró szülő/pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belüla kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukataz esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Pályázatok benyújtásának módja:
1. Jelen pályázati felhívás alapján a 2012/2013-as tanévre igényelhető támogatásokra 2013. március 1.-2013. április 15. közötti időszakban lehet pályázni. A pályázat utolsó postára adási dátuma: 2013. április 15.
2. Az adatlapot a megbízott tölti ki. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt a megbízott veszi át, azokról írásos elismervényt ad. Azok, akik olyan településeken élnek, ahol nem működik megbízott, a szomszédos település megbízottjánál vagy a legközelebbi körzeti irodában nyújthatják be a pályázati adatlapot és mellékleteit.

VI. Pályázati adatlapok beszerezhetők:
A pályázati adatlap a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az iskolalátogatási igazolás űrlapját és egyedi döntés esetében a kérelem formanyomtatványát az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál szerezhetik be.
A pályázatokat befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottjainál.

VII. Pályázati elbírálási és eljárási rend:
A beérkezett pályázatokról a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.
A pályázó a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, Bizottság által meghatározott UAH összegben.
Azon pályázók, akik a 2011. és 2012. évi pályázati időszakban nyitottak bankkártyát az OTP banknál, pozitív elbírálás esetén a 2013. évi pályázati időszakban is erre kapják a támogatást.
A 2013. évben először pályázóknak a pozitív elbírálásról szóló értesítést követően szükséges lesz bankkártya nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.
A támogatás utalásáról a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével intézkedik.

VIII. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázat beadásával az eljáró szülő/pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

IX. A pályázati csomag elemei
a.) pályázati felhívás
b.) pályázati adatlap
c.) kérelem
d.) pályázat útmutató

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítványközponti és regionális irodáihoz fordulhatnak.
Honlap: http://www.kmkszalap.orgA pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Nevelési, oktatási támogatás - Pályázati adatlap 2013 (docx)
Kérelem 2013 (doc)
Hallgatói támogatás - Pályázati adatlap 2013 (docx)
Kitöltési útmutató - Nevelési, oktatási támogatás 2013 (docx)
Kitöltési útmutató - Hallgatói támogatás 2013 (docx)
Iskolai Igazolásminta (doc)
Egyéboktatási forma - igazolásminta (doc)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum