Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szülőföldön magyarul, Kárpátalja
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
04/15/2013
Érvényes:
04/15/2013
Tárgymutató:
szülőföldön magyarul, Kárpátalja
Pályázhat:
- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) és (2) pontjai alapján az "óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak"
- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 14. § (1) és (2) értelmezésében:
- az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai


"Szülőföldön magyarul" kárpátaljai pályázati felhívás

A pályázat célja: az ukrajnai magyar nyelvűoktatás és nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Támogatásra jogosultak:
1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) és (2) pontjai alapján az "óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak".
Ennek értelmezésében:
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik 2012. szeptember 1-től Ukrajnában működő akkreditált óvodában magyar nyelvűképzésben vesznek részt,
b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1994. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Ukrajnában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják (általános és középiskola, líceum, szakiskola, koledzs stb.)
c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
- azok a tanulók, akik az 1994. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Ukrajnában működőakkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják,
- vagy egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. vasárnapi iskola, esti iskola) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat.
2. Hallgatói támogatásban részesülhet
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 14. § (1) és (2) értelmezésében:
- az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Pályázatból kizárandók köre:
a.) aki alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és a 2012/2013. tanév elsőfélévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel,
b.) az az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2012/2013. tanév elsőfélévében a hivatalosan előírt magyar tannyelvű órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
c.) az a pályázó, aki a pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1. § (3): "aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.")
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 22 400 Ft-nak megfelelő UAH
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - 2800 Ft-nak megfelelő UAH
A támogatás a 2012/2013-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" pályázat teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi költségvetésének "Oktatás-nevelési támogatás" előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Pályázati feltételek
Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:
- megfelelően kitöltött pályázati adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) Az eljáró szülő vagy gondviselőérvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a pályázat beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot.
b) Az eljáró szülő vagy gondviselő adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
c) A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
d) A gyermek(ek) adóazonosító számának fénymásolata;
e) A gyermek(ek) iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének, a 2012/2013-as tanév első félévében a gyermek által igazolatlanul mulasztott órák számának megjelölését. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2012/2013-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.
f) Egyedi elbírálás alá esők esetében kérelem csatolása, amely tartalmazza a támogatás indokoltságát. (A kérelem formanyomtatványát a pályázati dokumentáció tartalmazza.)
A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:
- megfelelően kitöltött pályázati adatlap
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) A pályázó hallgató érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
b) A pályázó hallgató adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
c) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az eljáró szülő/pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belüla kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukataz esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Pályázatok benyújtásának módja:
1. Jelen pályázati felhívás alapján a 2012/2013-as tanévre igényelhető támogatásokra 2013. március 1.-2013. április 15. közötti időszakban lehet pályázni. A pályázat utolsó postára adási dátuma: 2013. április 15.
2. Az adatlapot a megbízott tölti ki. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt a megbízott veszi át, azokról írásos elismervényt ad. Azok, akik olyan településeken élnek, ahol nem működik megbízott, a szomszédos település megbízottjánál vagy a legközelebbi körzeti irodában nyújthatják be a pályázati adatlapot és mellékleteit.

VI. Pályázati adatlapok beszerezhetők:
A pályázati adatlap a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az iskolalátogatási igazolás űrlapját és egyedi döntés esetében a kérelem formanyomtatványát az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál szerezhetik be.
A pályázatokat befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottjainál.

VII. Pályázati elbírálási és eljárási rend:
A beérkezett pályázatokról a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.
A pályázó a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, Bizottság által meghatározott UAH összegben.
Azon pályázók, akik a 2011. és 2012. évi pályázati időszakban nyitottak bankkártyát az OTP banknál, pozitív elbírálás esetén a 2013. évi pályázati időszakban is erre kapják a támogatást.
A 2013. évben először pályázóknak a pozitív elbírálásról szóló értesítést követően szükséges lesz bankkártya nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.
A támogatás utalásáról a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével intézkedik.

VIII. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázat beadásával az eljáró szülő/pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

IX. A pályázati csomag elemei
a.) pályázati felhívás
b.) pályázati adatlap
c.) kérelem
d.) pályázat útmutató

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítványközponti és regionális irodáihoz fordulhatnak.
Honlap: http://www.kmkszalap.orgA pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Nevelési, oktatási támogatás - Pályázati adatlap 2013 (docx)
Kérelem 2013 (doc)
Hallgatói támogatás - Pályázati adatlap 2013 (docx)
Kitöltési útmutató - Nevelési, oktatási támogatás 2013 (docx)
Kitöltési útmutató - Hallgatói támogatás 2013 (docx)
Iskolai Igazolásminta (doc)
Egyéboktatási forma - igazolásminta (doc)
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek