Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól / KEHOP-3.1.2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/15/2019
Tárgymutató:
biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól / KEHOP-3.1.2
Pályázhat:
Támogatási kérelmet a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazva az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közös konzorciumban lehet benyújtani alábbiak szerint:
- NFP, mint konzorciumvezető
- Konzorciumtagok:
o önkormányzat, önkormányzatok konzorciuma;
o önkormányzati társulás
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „KEHOP-3.1.2 A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól" felhívás kitöltőprogramja az EPTK felületen.

FELHÍVÁS
A biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtésének és a hulladéklerakóktól történő eltérítésének megvalósítására

A Felhívás címe:
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól
A Felhívás kódszáma:
KEHOP-3.1.2
Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok és társulásaik részére a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtésének és a hulladéklerakóktól történő eltérítésének megvalósítása érdekében.
A felhívás vonatkozásában alkalmazni szükséges "az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló” 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet) rendelkezéseit, miszerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) bevonásával kell megvalósítani a fejlesztéseket.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a hulladékgazdálkodás terén a szelektív gyűjtés és hasznosítás kerül a fejlesztések fókuszába, ezen belül a lakossági eredetű biohulladék elkülönített gyűjtésének bevezetése, a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakóról való eltérítése is kiemelt hangsúlyt kap. A cél elérését a Kormány önkormányzatok és társulásaik, valamint az NFP együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 millió Ft-240 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az elkülönített hulladékgyűjtési kapacitások kiépítésével megvalósítható, a hulladéklerakókról szóló 1999/31 EK irányelv szerinti szerveshulladék-eltérítési cél eléréséhez;

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv (a továbbiakban: Hulladék Keretirányelv) előírja, hogy elkülönített gyűjtési rendszert kell felállítani legalább a papír, műanyag, fém és az üveg vonatkozásában. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény továbbá előírja, hogy az elkülönített gyűjtést a zöldhulladék esetében is biztosítani kell. Az elkülönített gyűjtés bevezetését a 2016-ra, a hulladéklerakókra vonatkozó 35%-os szerveshulladék-eltérítési cél megvalósítási kötelezettsége is indokolja. Meg kell teremteni az elkülönített gyűjtés feltételeit, valamint gondoskodni kell a zöldhulladék házi és közösségi komposztálása feltételeinek megteremtéséről is. További cél a települési hulladékkezelési rendszerek komplex és költséghatékony fejlesztése, a fenntartható hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.
A támogatás eredményeként növekedni fog az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék mennyisége a teljes települési hulladékmennyiségen belül, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hasznosítókba (pl. komposztáló létesítményekbe) nagy mennyiségű, tiszta alapanyag kerüljön. Mindemellett a házi és a közösségi komposztálás fejlesztése a hulladéklerakók szerves anyag tartalmának csökkentéséhez is hozzájárul majd. A növekvő komposztált hulladékmennyiség a hasznosítási arányok növelésében is komoly szerepet játszik. A fejlesztések eredményeképp nőni fog az elkülönített gyűjtéssel elért, valamint a szemléletformálásba bevont lakosság száma.
A támogatási cél a KEHOP 3. prioritási tengely hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztéseihez, ezen belül ”Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése”, valamint ”Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című intézkedésekhez kapcsolódik.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek, valamint összhangban vannak az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben megfogalmazott fejlesztési irányokkal.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,00 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-35 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 948. számú határozatával döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) elfogadásáról. A KEHOP 3. prioritási tengelye a hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket támogatja. A felhívás megjelentetéséről és keretének mértékéről a Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatában döntött.
Jelen felhívást a KEHOP keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg. A szakpolitikai felelős a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkársága.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
- A közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkezett biohulladék gyűjtése
Gyűjtéshez szükséges eszközök (gyűjtőedény, konténer) beszerzése.
- Meglévő és új szállítási rendszerek fejlesztése, kialakítása
Biohulladék gyűjtésére kialakított és rendszeresített szállító járművek beszerzése.
- Házi és közösségi komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzése
- Komposztáló telepek kialakításához vagy fejlesztéséhez szükséges berendezések és eszközök beszerzése
Kezelő technológia beszerzése és telepítése.
A hulladék egyéb kezelésére kialakított és rendszeresített gép beszerzése (rakodó gépek).
- Komposztáló telepek létesítéséhez vagy fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása
Burkolt felületek kialakítása (előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő és tároló tér).
Csurgalék- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
Telep közműellátása, közúttal történő útkapcsolat megvalósítása, létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal.
- Biológiai kezeléssel történő szilárd tüzelőanyag előállításhoz szükséges eszközök beszerzése, valamint a szükséges infrastruktúra kialakítása
Aerob biológiai kezelés technológiai elemeinek beszerzése és telepítése.
Szükséges infrastruktúra kialakítása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Támogatási kérelmet a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazva az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közös konzorciumban lehet benyújtani alábbiak szerint:
- NFP, mint konzorciumvezető
- Konzorciumtagok:
o önkormányzat, önkormányzatok konzorciuma;
o önkormányzati társulás.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:

Közszolgáltatásért járó ellentételezés illetve Csekély összegű közszolgáltatási támogatási jogcím esetén nem nyújtható támogatás továbbá:
- nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
- olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

Közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcím esetén nem nyújtható támogatás továbbá
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
4.3.1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 15-től 2019. május 15-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
4.3.2. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 240 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke a teljes elszámolható költség 80%-a.

Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.

Csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetében:
Az ellentételezés összege összesen nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-312-a-biolgiailag-leboml-hulladk-eltrtse-a-hulladklerakktl
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum