Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
08/03/2020
Érvényes:
08/03/2020
Tárgymutató:
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Pályázhat:
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Pályázati kiírás
Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - pályázatot hirdet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSRA
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi költségvetési forrást biztosít az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

2. Keretösszeg
A Kvtv. 3. melléklet II. 4. a) pont szerinti jogcímen a pályázati célra összesen 300 millió forint áll rendelkezésre.
- A keretösszeg
a) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, a b) alpont hatálya alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után,
b) 40%-át az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után
a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.
A települési önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a Belügyminisztérium - 2019. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni.
Ha igény hiányában a b) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az a) pont szerinti célra kell felhasználni.

3. Pályázók köre
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) részesülhet.
A Támogató a könyvtári, múzeumi intézményre, intézményegységre, épületre vagy épületrészre benyújtott igényt érdemi bírálat nélkül elutasítja.

4. A támogatás formája
A pályázaton a Pályázó által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke
A Pályázó által vállalt önrész és a pályázatra benyújtott valamennyi pályázat összesített önrészének százaléka határozza meg a támogatás mértékét. A pályázat rendelkezésére álló keretösszegből ezen százalék szorzatával kerül megállapításra a támogatás összege.
A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
T = Ke*(Ön/ÖK)
ahol:
T = a Pályázót megillető támogatás mértéke
Ön = a Pályázó által vállalt önrész
Ke = a rendelkezésre álló keret összege
ÖK = a pályázatra benyújtott összesített önrész.
A vállalt önrészt
− a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott települések esetében, illetve
− az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat esetében
háromszoros szorzóval, mindkét feltétel együttes fennállása esetén kilencszeres szorzóval veszik figyelembe.
Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2020. évben vállalt önrészek összesített összegének 1,5%-át.
A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. Amennyiben a nyertes Pályázó (vagy a támogatás végfelhasználója) ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.
A pályázat költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

6. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,
- amelynek a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- amely adósságrendezési eljárás alatt áll;
- amelynél a támogatás mértéke nem éri el a 100 000 forintot.
- mely esetében a támogatandó közösségi színtér kijelölése nem felel meg a Kultv. előírásainak;
- amely nem a pályázat céljának megfelelő épület korszerűsítésére, felújítására, tárgyi és infrastrukturális fejlesztésére pályázik.

7. Pályázatok benyújtása
A pályázati adatlap benyújtása a mellékelt adatlap szerint, elektronikus úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: ÖNEGM rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.
Az ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött pályázati adatlapot és a további benyújtandó mellékleteket dokumentumonként külön-külön elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható "ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához
kapcsolódó ügyek" elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) Hivatali Kapuján keresztül (a továbbiakban: MAKPER) a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

A pályázatok elektronikus rögzítésének és a Kincstár felé történő elektronikus megküldésének határideje: 2020. augusztus 3. (hétfő) 24.00 óra
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag az ÖNEGM rendszerben rögzített vagy kizárólag MAKPER-en keresztül benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.
https://www.kormany.hu/download/6/88/d1000/K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si%20%C3%A9rdeklets%C3%A9gn%C3%B6vel%C5%91%20t%C3%A1mogat%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum