Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása - Pest megye
Kiíró:
Pest Megyei Kormányhivatal
Határidő:
05/30/2017, 08/31/2017
Érvényes:
08/31/2017
Tárgymutató:
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása - Pest megye
Pályázhat:
az az álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor
- legalább egy hónapja a PMKH illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyilvántartott álláskereső, vagy
- rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, és
- önmaga foglalkoztatását kizárólag egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság  személyesen közreműködő  tagjaként; vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, az alábbi formák valamelyikében:
a) egyéni vállalkozás keretében,
b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
c) az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető). Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra
(vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás)

Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: PMKH) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a (továbbiakban: Flt.) és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a szabályozása alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A pályázat célja
Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.
A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája és mértéke:
legfeljebb 2 000 000 Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatás.
A legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás, és a vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás együttesen nem, csak külön-külön nyújtható.

A támogatás forrása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált a PMKH által e célra elkülönített 90 000 000 Ft kerete.

Pályázati úton igényelhető tőkejuttatás támogatás
1. A támogatás igénybevételének feltételei:
1.1. A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor
- legalább egy hónapja a PMKH illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyilvántartott álláskereső, vagy
- rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, és
- önmaga foglalkoztatását kizárólag egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság  személyesen közreműködő  tagjaként; vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, az alábbi formák valamelyikében:
a) egyéni vállalkozás keretében,
b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
c) az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető). Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.
1.2. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
1.3. rendelkezik a vállalkozás indításához - a teljes megvalósítás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeréből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
1.4. vállalja, hogy vállalkozói bankszámlát nyit (kivételt képez az egyéni vállalkozó);
1.5. rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, valamennyi (vállalkozói/lakossági) pénzforgalmi számlájára beszedési megbízást engedélyez;
1.6. vállalja, hogy a köztartozásmentességet igazolja
1.7. vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a hatósági szerződés megkötését követő legalább 3 évig;
1.8. vállalja, hogy a támogató döntés közlését követő egy hónapon belül hatósági szerződést köt a PMKH -val,
1.9. vállalja, hogy a PMKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához - a 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
1.10. vállalja, hogy legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja és adószám, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, vállalkozói bankszámla szerződés, szakhatósági engedélyek, stb.);
1.11. vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
1.12. vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a PMKH-hoz a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
1.13. vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként (pl. kft., kkt., bt.) jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik. (Kivéve egyszemélyes kft., amennyiben az alapító okirat a munkaviszony szerepében történő feladat ellátást tartalmazza.)
1.14. vállalja, hogy működési engedély köteles tevékenység folytatása esetén, a működési engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig, illetve a vállalkozás megvalósításának/beszerzés befejezésének végső időpontjáig benyújtja.

2. A támogatás formája és mértéke:
- A támogatás nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 80%-át:
- áfa levonási joggal rendelkező pályázó esetében az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át
- áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében a bruttó (áfa összegét is tartalmazó) összes beruházási költség 80%-át.
A pályázónak az áfa levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell!
- Egyéni vállalkozó, valamint gazdasági társaságot alapító pályázó esetén a beruházás a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatra megkezdhető, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a PMKH-hoz, nem fordulhat. A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg (lásd: A támogatás igénybevételének feltételei: 1.1.c) pont).
- A PMKH az igényeltnél kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

3. A támogatás az alábbi tételekre igényelhető:
3.1. Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy új gazdasági társaság alapítása esetén:
a) Bérleti díj (legfeljebb fél évre, kizárólag a vállalkozáshoz kapcsolódóan a bérlemény kiadásának szándékára irányuló bérbeadói nyilatkozat a bérleti díj megjelölésével)
b) Immateriális javak (a teljes beruházási költség legfeljebb 25%-a fordítható erre a célra)
- szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció).
c) Ingatlanok (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül):
- épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
- földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas).
Hozzátartozók (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § h) pontja szerint: az egyenes ági rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyenes ági rokona, testvére és a testvér házastársa) közötti ingatlanvásárlás nem támogatható!
d) Gépek, berendezések, járművek (a vállalkozási tevékenységet tartósan (legalább 1 éven túl) és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló):
- gépek,
- számítástechnikai eszközök,
- műszaki berendezések, felszerelések,
- irodai berendezések, felszerelések,
- személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás),
- haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek,
- tenyészállatok (őstermelő esetén).
e) Egyéb költségek (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20%-a fordítható erre a célra):
- fogyóeszköz (legfeljebb 100 ezer Ft-ig),
- indulókészlet vásárlása.
f) A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházások. (Ingatlan vonatkozásában a támogatás saját tulajdonú, illetve új, induló társas vállalkozás esetén a vállalkozás kizárólagos tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozik. A felújítási korszerűsítési és átalakítási beruházásokra a teljes beruházási költség legfeljebb 10%-a fordítható.)
A pályázat keretében nyújtott támogatási összegből vásárolt eszközök minimális értéke 10 000 Ft lehet. (Ennél alacsonyabb összegű eszköz csak fogyóeszköz, illetve indulókészlet vásárlásánál fogadható el, valamint akkor, ha egyidejűleg ugyanazon eszközből több kerül vásárlásra, minimum 10 000 Ft értékben.)
Nem támogatott költségek, tételek:
- Lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaság alapításának költsége, közterhek, kaució, rezsi költség, ügyvédi díj.
- A pályázat benyújtása előtt, már megkezdett beszerzés, beruházás.
- Közeli hozzátartozótól történő ingatlan vagy eszközvásárlás.
- Bérlemény felújításának költsége.
- Bérleti jog megszerzése.
- Lakóingatlan, vagy bármilyen, lakás célra felhasználható ingatlan vásárlása.

4. Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:
a) piaci és mozgó árusítás,
b) használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
c) egyszámlás vállalkozások pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó,
d) ügynöki tevékenység,
e) eszköz/ ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

Nem támogatható,
- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban foglalt egyéb feltételeknek,
- aki a pályázatát/kérelmét akkor nyújtja be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság esetében személyesen közreműködő tagnak minősül,
- aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén a pályázat benyújtást megelőző két évben rendelkezett őstermelői igazolvánnyal,
- aki nem a megjelölt adatlapon, nem megfelelően, vagy hiányosan nyújtja be a pályázatot,
- aki személyesen közreműködő tagként már meglévő gazdasági társasághoz kíván csatlakozni,
- aki jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
- akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, a szerződéskötést követően kialakuló köztartozás esetén a kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét - a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján költségvetési támogatás esetén a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja [Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 51. § (2) bekezdés],
- aki a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (továbbiakban Knyt.) 6. §-a alapján nem részesülhet támogatásban,
- akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt, és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
- aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- jogszabályban, különösen Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr) a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott.

A vállalkozás megkezdésének minősül:
Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján:
- az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette;
- új induló társas vállalkozás esetében, az erről szóló cégbírósági végzés szerint a társaságnak személyesen közreműködő tagja;
- rendelkezik őstermelői igazolvánnyal.

Elutasítási okok:
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van az Áht. 50. § (4) bekezdés alapján.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás a PMKH-val kötött hatósági szerződés aláírása után - a vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízás engedélyezését követően -, az alábbiak szerint kerül folyósításra:
- A támogatás összege a bemutatott eredeti dokumentumok (Pl.: Eszközvásárlás esetén: a kiegyenlített, benyújtott számla vagy adás-vételi szerződés, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, banki terhelési értesítés, banki igazolás az átutalásról vagy kiadási pénztárbizonylat) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott támogatási mértékben a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára.
- A ,,Pályázati űrlapon" lehetőség van előleg folyósítási igény megadására (amely nem lehet több a teljes beruházási költség 50%-ánál).
- A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben meghatározott "a beszerzés befejezésének végső időpontja"-ig, de legkésőbb 2017. október 31. napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatóak el.

6. A pályázat kötelező mellékletei
- A vállalkozás beindításához szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) másolata.
- Önéletrajz (iskolai végzettség(ek), szakmai tapasztalat).
- Saját forrás meglétének - az összberuházás minimum 20%-a - dokumentálása. (Saját forrásként kizárólag készpénz fogadható el, melyet bank által kiadott igazolással kell igazolni.)
- Igazolás köztartozás-mentességről. (Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat.)
- A vállalkozás beindításához, folytatásához szükséges eszközök beszerzési áráról aktuális árajánlat, adásvételi szerződéssel történő eszközbeszerzés esetén az eladó nyilatkozata az eladni kívánt eszköz áráról. Bérelni kívánt ingatlan esetén a kiadó nyilatkozata a kiadni kívánt ingatlan bérleti díjáról, valamint átalakítási, felújítási beruházás esetén kivitelezői árajánlat szükséges a teljes felújítási költségről.
- 2. 3. 4. és 5. 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatok és útmutató.
- Három évre szóló üzleti terv. (7. sz. melléklet)

7. A szerződésszegés jogkövetkezményei
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket. 132. § (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkel növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, a Ket. 61. §-a szerint eljárási bírsággal sújtható.

8. A pályázat benyújtásának határideje, módja
A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot
2017. április 01-től - 2017. május 30-ig
2017. augusztus 01-től - 2017. augusztus 31-ig
személyesen (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.), illetve postai úton lehet benyújtani a borítékon "SK" jelzéssel ellátva a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1384 Budapest Pf. 769.).
A pályázatot az erre a célra rendszeresített "Pályázati űrlap"-on annak kötelező mellékleteivel, valamint nyilatkozataival kell benyújtani, 1 eredeti és egy másolati példányban. A pályázati egységcsomag térítésmentesen vehető át a PMKH-nál (1117 Budapest, Karinthy F. út 3.), illetve letölthető a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest és a http://www.munka.hu honlapról.
A forrás kimerülése esetén a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggeszthető. A felfüggesztés tényét a fent említett weboldalakon tesszük közzé!
A pályázó által benyújtott támogatási igény forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (továbbiakban: NFA).
A NFA kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a miniszter határozza meg az NFA előirányzatainak azon részét, amely felett a PMKH-a rendelkezik.
A Rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint a megyei NFA keret feletti rendelkezés során a pénzügyi ellenjegyző a kötelezettségvállalás fedezetének vizsgálatakor ellenőrzi, hogy a tervezett kötelezettségvállalással a kötelezettségvállalások összege ne lépje túl a PMKH részére meghatározott NFA keretet.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 37.§ (1) bekezdése szerint "Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat."
Fentiek alapján a pályázati kiírást a PMKH felfüggesztheti.

9. A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A pályázatok a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.
Az elbírálás határideje a benyújtást követő két hónap. A pályázatok elbírálásáról a PMKH szakértői véleményezés alapján - mérlegelési jogkörben -, a beérkezés sorrendjében a beérkezést követő naptól számított egy hónapon belül dönt.
A PMKH a döntésről szóló értesítés átvételétől számított egy hónapon belül hatósági szerződést köt a támogatottal, mely az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) tartalmazza.
Amennyiben a támogatott mulasztásából a szerződéskötésre a meghatározott határidőn belül nem kerülne sor, a támogatási döntés érvényét veszti.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a PMKH-a kezdeményezhet.
A mérlegelés szempontjai:
- Az üzleti terv megalapozottsága.
- A vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve.
- A támogatással érintett személy munkatapasztalata.
- A pályázat benyújtását megelőzően vállalkozói ismeretek elsajátítására irányuló képzésen, tanácsadáson való részvétel.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Böröczky Annától a boroczky.anna@pest.gov.hu e-mail címen, és a 06-1/279-4722 telefonszámon kérhető.
http://pest.munka.hu/engine.aspx?page=pest_palyazatok&switch-content=pest_palyazatok_20170314_3&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum