Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
08/31/2020
Érvényes:
08/31/2020
Tárgymutató:
tüzelőanyag vásárlása - települési önkormányzatok
Pályázhat:
települési önkormányzat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása

Pályázati Kiírás
A belügyminiszter pályázatot hirdet - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1. 8. pont szerinti
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására
összhangban
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, törvény (a továbbiakban: ÁhL),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXX11. törvény,
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési ön kormányzat szociális célú tűzi fává sárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg
A költségvetési törvény 3. melléklet I. 8. pont alapján a pályázati célra 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre
A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.
Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):
- az önkormányzat 2019.évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei mVellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési ön kormányzat nyújthat be támogatási igényt.
Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltétel rend szeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 16 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 10 000 Ft/erdei in3+áfa, szén esetében 3000 Fí/q+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 9 000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa.
c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.
A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett cbr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.
A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot - mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is - az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szak rend szerben iktatja.
Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben elektronikusan aláírja.
Ezen aláírás időbélyegző ie szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére a MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapujára megküldi.
A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.
A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben
legkésőbb: 2020. augusztus 31.
Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:
1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (veszélyhelyzet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást

II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat

8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.
Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.
Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a kemény lombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m3 alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az Önkormányzat 2018, évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalkor további szempontokat is mérlegelhet.
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.

10. Döntésről való értesítés
A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.
A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 Ön kormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása
A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása
A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormány hivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.
A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.
Amennyiben az Önkormányzat a tüzelőanyagot áfa körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2021. március 31- éig történhet meg.
A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesüket illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.
A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállító)egy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.
A tűzifa, valamint a szén szállításából - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett a támogatás fel használ ás áról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2021. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a "2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva" záradékot.
Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.
A kincstár a támogatás elszámolásáról 2021. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.
A települési Önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett települési ön kormányzatot.
Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97-99. §-ban meghatározott feladatokat - a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével - a Kincstár látja el.
Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően elektronikusan értesíti a minisztert.
Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett ön kormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.
Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Aht. 53/A. §-ának és az Avr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
Részletfizetési kérelmet - a késedelmi kamat kivételével - a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Avr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.
A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.
https://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum