Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése / GINOP-2.3.1-20
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
07/01/2020
Érvényes:
07/01/2020
Tárgymutató:
regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése / GINOP-2.3.1-20
Pályázhat:
magyarországi székhellyel rendelkező:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek..., és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése / GINOP-2.3.1-20

FELHÍVÁS
a gyors technológiai fejlődés következtében elavuló kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése a hazai kutatóintézeti hálózat nemzetközi versenyképességének fenntartása és megerősítése, a kiemelkedő kutatási eredmények elérése érdekében
A Felhívás címe:
Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése
A Felhívás kódszáma: GINOP-2.3.1-20
Magyarország Kormányának Felhívása a felsőoktatási intézmények, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) tagjaként működő kutatóhelyek számára a kutatási infrastruktúra fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítését. A cél elérését a Kormány felsőoktatási intézmények, valamint az ELKH tagjaként működő kutatóhelyek támogatásával tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 400 millió Ft - 4000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 100%-ának megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak nemzetközileg magasan jegyzett, kiemelkedő színvonalú kutatási eredmények megszületéséhez, kiválósági műhelyek ("center of excellence") fenntartható működtetéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás indokoltságát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremtése" intézkedése jelenti (lásd még: "1.3. A támogatás háttere" fejezetben).
A felhívás célja a gyors technológiai fejlődés következtében elavuló kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése a hazai kutatóintézeti hálózat és felsőoktatási kutatóhelyek nemzetközi versenyképességének fenntartása és megerősítése, a kiemelkedő kutatási eredmények elérése érdekében.
A felhívás szorosan kapcsolódik az OP-ban rögzített K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében intézkedéshez, amely meg kívánja valósítani a kiemelkedő kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, az EU fejlettebb országaitól színvonalában elmaradó, erodált kutatási infrastruktúra kiválóságot előtérbe helyező erősítését, valamint az ehhez szükséges háttér megteremtését. A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)2 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.
Az elmúlt időszakban fontos strukturális átalakításokra került sor a hazai alap- és alkalmazott kutatási intézményhálózat tekintetében, melynek egyik fontos eleme az egyetemi, kutatóintézeti és vállalati tudáskapacitások összehangolása és a regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése. Magyarország KI szereplésének és versenyképességének javulása azon is múlik, hogy létrejön-e hazánkban a kutatás-fejlesztési kapacitásoknak és a nemzetközileg is versenyképes infrastruktúrának az a kritikus tömege, amelynek kihasználtsága és folyamatos fejlesztése lehetővé teszi az ország részvételi volumenének növekedését az EU kutatás- fejlesztési és innovációs programjaiban.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-5 db.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, mely célkitűzései között szerepel a K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel, a hosszú távú együttműködésben végzett, életképes K+F projektek számának növelése. Magyarország meg kívánja valósítani a kiemelkedő kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, az EU fejlettebb országaitól színvonalában elmaradó kutatási infrastruktúra kiválóságot előtérbe helyező erősítését, illetve az ehhez szükséges háttér megteremtését.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-es, normál díjazású telefonszámon , ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását..
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek
b) A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges új épület építése, épület bővítése és átalakítása. valamint a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Kutatási tevékenység
b) Projekt előkészítési tevékenység
c) Projektmenedzsment tevékenység
d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele
e) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó és indokolt konferencia részvétel

3.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak, mivel támogatást kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek3 minősülő kutatóhelyek igényelhetnek.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek..., és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
Támogatást igénylő kizárólag az a kutatóhely lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan van lehetőség.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására, projekt megvalósítására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) amely projektterve a benyújtásakor nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai támogató véleményével, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felé benyújtott teljes dokumentációt nem csatolja,
c) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
d) amely támogatást igénylő projektjavaslata nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában S3 megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz és/vagy nem járul hozzá az S3 folyamat céljaihoz,
e) amely támogatást igénylő olyan tevékenységet tervez megvalósítani mely gazdasági tevékenységnek minősül.
f) ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, az alábbiak szerint:
- ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására,
- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
- az ajánlatadó/szállító vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon eltiltás hatálya alatt álló személy,

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. június 2-től 2020. július 1. 12 óra 00 percig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: - 2020. július 1. 12 óra 00 perc

Jelen felhívás keretében a szakpolitikai véleményezés kezdeményezésére az NKFIH honlapján (nkfih.gov.hu) elérhető kitöltő programon keresztül van lehetőség.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel nem kell postai úton benyújtani!
A veszélyhelyzet megszűnését követően a nyilatkozat papír alapú példányát postán is meg kell majd küldeni (ezért kérjük, hogy azt őrizze meg a veszélyhelyzet alatt) zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
A veszélyhelyzet megszűnését követően, az irányító hatóság vizsgálni fogja a beküldött papír alapú nyilatkozatot. Amennyiben a a nyilatkozat hiányzik vagy hibás, vagy tartalma nem egyezik meg az elektronikusan benyújtott nyilatkozattal, az irányító hatóság a támogatási kérelmet elutasítja, vagy amennyiben a támogatási szerződés megkötésre vagy a támogatói okirat kiállításra került, akkor az irányító hatóság a támogatási szerződéstől elállhat vagy a támogatói okiratot visszavonhatja.

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-231-20-regionlis-kutatintzeti-kapacitsok-megerstse-#Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum