Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás - Zala Megye
Kiíró:
Zala Megyei Kormányhivatal
Határidő:
08/31/2016
Érvényes:
08/31/2016
Tárgymutató:
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás - Zala megye
Pályázhat:
- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően a járási hivatal által legalább 1 hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban/ellátásban részesül, és
- önmaga foglalkoztatását kizárólag
- egyéni vállalkozás keretében, (a személyi jövedelemadóról szóló az 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján) vagy
- Szja tv. 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, vagy
- új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként
- már működő társas vállalkozáshoz (amely társaság 2015. január 1. napja előtt létrehozott társas vállalkozás) való csatlakozással tevékenységében személyesen közreműködő tagként oldja meg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. § -a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére.

A támogatás célja:
Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatás mértéke és formája:
Legfeljebb 3 millió forint adható:
- 2 millió Ft támogatási összegig 100%-ban vissza nem térítendő formában
- 2 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén, a 2 millió Ft feletti támogatás-rész 50%-a kamatmentes visszatérítendő támogatásként kerül megítélésre.
A támogatás nem haladhatja meg az
- áfa levonási joggal rendelkező pályázó esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) beruházás költségének 80%-át,
- áfa levonási joggal nem rendelkező pályázó esetében a bruttó (áfa összegét is tartalmazó) összes beruházási költség 80%-át.
Pályázónak az áfa levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatban nyilatkoznia kell.
A kormányhivatal az igényeltnél kisebb mértékű támogatást is megítélhet, ezért a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg.

A támogatás forrása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészének a kormányhivatal e célra elkülönített 2016. évi pénzügyi kerete.

Pályázaton részt vehet, aki
- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően a járási hivatal által legalább 1 hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban/ellátásban részesül, és
- önmaga foglalkoztatását kizárólag
- egyéni vállalkozás keretében, (a személyi jövedelemadóról szóló az 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján) vagy
- Szja tv. 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, vagy
- új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként
- már működő társas vállalkozáshoz (amely társaság 2015. január 1. napja előtt létrehozott társas vállalkozás) való csatlakozással tevékenységében személyesen közreműködő tagként oldja meg.
(Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.)

Nem támogatható az a pályázó:
- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy
- aki nem az előírt adatlapokat, nyilatkozatokat tölti ki, illetve nem a megadott dokumentum-mintákat használja, illetve amennyiben a nyilatkozatok szövegének kitöltése hiányos, valamint a pályázóra nem vonatkozó szöveg nincs kihúzva, áthúzva, vagy nincs nemleges válasz beírva, továbbá nincs dátumozva, aláírva, a pályázat formailag hiányosnak minősül (Az eredeti példányt a pályázónak alá kell írnia, továbbá valamennyi oldalát, a lap alján le kell szignálnia. A pályázónak az adatlapok valamennyi rovatát ki kell töltenie. Amelyik rovatban nem tüntet fel, vagy nem kell feltüntetnie adatokat, azokat ki kell húzni.),
- a pályázatában és/vagy a hatósági szerződés megkötése során a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat vagy ilyen nyilatkozatot tesz (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), vagy
- akit a pályázat benyújtásának időpontjában a járási hivatal nem tart 1 hónapja álláskeresőként nyilván, vagy nem részesül rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban, vagy
- annak a személynek, aki a pályázatát akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjának minősült, illetve annak, aki önmaga foglalkoztatását az Szja tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként kívánja megoldani, ha az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést megelőzően már megkezdi és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal,
- a szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy
- aki a hatósági szerződés megkötésekor a tevékenységéhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy
- aki az előírt mértékű saját forrással (minimum a beruházás 20%-a) nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy
- aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal, vagy
- akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, (a szerződéskötést követően kialakuló köztartozás esetén a kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét - a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján költségvetési támogatás esetén a kincstár visszatartja és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja) vagy
- aki köztartozás-mentességét nem igazolja,
- aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van [Áht. 50. § (4) bekezdés],
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni,
- amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek [a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerét az Ávr. 82. ,§ tartalmazza],
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek.
- aki olyan gazdasági társaságban kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
- a pályázat beadása előtt tagja volt annak a gazdasági társaságnak, amelyben a tevékenység támogatását kérte.

A támogatás egyéb mérlegelési szempontjai:
- előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elkészített üzleti tervhez előszerződéseket, ígérvényeket tudnak csatolni, amely segíti a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával történő ellátottságát,
- új tárgyi eszközök beszerzésének vállalása,
- üzleti és marketing terv megalapozottsága,
- a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői, a térség foglalkoztatási helyzete alapján az álláskeresők munkába jutási esélyei,
- 25 év alatti fiatalok esetében a vállalkozóvá válást - tőkejuttatás támogatásával - elsődlegesen az Ifjúsági Garancia program keretén belül, a GINOP 5.2.2 projektből kell biztosítani.

A támogatás pályázati feltételei:
A pályázó
- a támogatás iránti pályázatát a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt benyújtja,
- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a kormányhivatallal,
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételéről értesítés, vállalkozói igazolvány, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, szakhatósági engedélyek, NAV-hoz való bejelentkezésről szóló "ADATBEJELENTŐ LAP” NAV által leigazolt példánya vagy elektronikus elfogadó e-BEV nyugta másolat, stb.),
- vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez a hatósági szerződés megkötéséig vállalkozói bankszámlát nyit, és ennek szerződését csatolja,
- vállalja, hogy köztartozás-mentességét igazolja,
- rendelkezik a támogatás visszafizetésére, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal és vállalja, hogy valamennyi vállalkozói/lakossági bankszámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez, továbbá a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia,
- vállalja, hogy a kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbírálásához - az előírt kötelező mellékletein túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, működési engedély) becsatol,
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi,
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó, minimum 3 éves időtartamra üzleti tervvel,
- vállalja, hogy a vállalkozást legalább 3 évig, de minimum a visszafizetés befejezéséig fenntartja, a pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,
- rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be,
- építési beruházás esetén igazolás az építési hatóság részéről, hogy az építési tervdokumentációt engedélyezésre átvette (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a költségekkel elszámol,
- a beruházást legkésőbb 2016. november 10-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2016. november 20-ig benyújtja,
- a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy
- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
- a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,
ha nem vállalja, úgy pályázata elutasításra kerül,
- több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben minden pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai,
- vállalja a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a nyilvánossági követelményeknek eleget tesz.

A támogatás keretében elszámolható költségek:
- Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok stb.) beszerzése, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat - függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során "leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)
- A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő használt használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
- A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz.
- Egyéb költségek a támogatott fejlesztési költség 25% lehet maximum (pl.: forgóeszköz, indulókészlet vásárlása) .
- Az adásvételi szerződéssel igazolt beszerzések - ingatlanvásárlás kivételével - nem haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 50%-át.

A támogatás keretében el nem számolható költségek köre:
- Lízing, valamint részletfizetési, konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költsége, törzstőke, törzstőke emelése, bérleti jog megszerzése.
- Személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) vásárlása.
- Szállítási ágazatban a gépjárművek bekerülési értéke, a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke.
- Társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke.
- A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel.)
- Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes-ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, örökbefogadó mostoha, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlanvásárlás.
- Forgóeszköz vásárlás az egyéb költségeknél elszámolható mértéket meghaladó része.

A támogatás nyújtásának feltételei:
A támogatás igénybevételéhez a pályázónak saját forrással kell rendelkezni. A saját forrás mértéke a beruházás költségének legalább 20%-a. Saját forrásként kizárólag a pályázó nevére a számlavezető pénzintézet által kiállított, 30 napnál nem régebbi eredeti banki igazolás vagy bankszámlakivonat illetve bankbetét fogadható el.

A támogatás folyósítása:
A támogatás a hatósági szerződés aláírása után - a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével - az alábbiak szerint kerül folyósításra:
- A támogatás maximum 3 részletben vehető igénybe.
- A támogatás folyósítása a hatósági szerződésben megjelölt költségeket igazoló pénzügyi alapbizonylatok (pénzintézeti terhelési- vagy pénztárbizonylat, illetve készpénzfizetési számla) alapján, teljesítésarányosan történik. A támogatás folyósításának tényleges kezdete mindig a hatósági szerződésben meghatározott időpont.
- A beszerzést a pályázónak kell előfinanszírozni, az egyes támogatás igénylési időszakokban a már megvalósult és pénzügyileg rendezett elemekre igényelhető támogatás. A folyósítás minden kifizetésnél a saját forrás, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás arányait figyelembe véve történik.
- A támogatás igénylésénél elfogadható bizonylatok köre:
1. eredeti számla, számlát helyettesítő okmány, pl. adásvételi szerződés, egyéb hatóságok, hivatalos szervek által kiállított dokumentum. A külföldön vásárolt termékek esetén a számla hiteles fordítása szükséges. Nem EU tagállamból beszerzett import termékek esetén a NAV dokumentumai (fuvarlevél, származási bizonyítvány stb.) becsatolandók.
2. pénzügyi teljesítést igazoló eredeti iratok, úgymint bankszámla kivonat, kiadási pénztárbizonylat, készpénz teljesítésű számlán fizetve felirat stb. Magánszemélytől elfogadott adásvételi szerződés esetén a dokumentumba kell foglalni a kifizetés megtörténtét, két tanú vagy ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzői okiratba foglalás szükséges.
3. a tulajdonosváltás bizonylatai, gépjármű vásárláskor forgalmi engedély és törzskönyv, élőállat esetén marhalevél, hatósági jelzéssel ellátott egyéb ingóságnál gyári számot tartalmazó dokumentum, egyéb hatósági okirat szükséges.
- A kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás és a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
A támogatási szerződés megkötésekor a konkrét esetben elfogadható bizonylatok köre meghatározásra kerül a kormányhivatal részéről a szerződésben.
A támogatás összege a bemutatott eredeti bizonylatok, valamint a teljesítést igazoló bizonylatok alapján - a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott inkasszót befogadó bankszámlájára.

A támogatás visszafizetése:
A visszatérítendő támogatás visszafizetésére legkésőbb a hatósági szerződés aláírását követő 3-6. hónap kezdetétől történik, a pályázatban vállalt időtartam maximum 36 hónap alatt, a támogató által megállapított egyenlő részletekben, a hatósági szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

A szerződésszegés jogkövetkezményei:
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 132. §-a szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
Ha a támogatott a hatósági szerződésben meghatározott bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon tesz eleget, vagy valótlan adatot szolgáltat, 5000-500 000 Ft-ig terjedő rendbírság fizetésére kötelezhető.
A visszafizetés eredménytelensége esetén adók módjára behajtható tartozás, az anyagi biztosítékok mellett végrehajtás érvényesíthető.

A pályázat benyújtásának helye:
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve lehet benyújtani személyesen, postai úton a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályán, illetve szkennelve elektronikusan is elküldhető a megadott e-mail címre.
A pályázati egységcsomag a http://zala.munka.hu honlapról letölthető, valamint kérés esetén térítésmentesen vehető át a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.).
A pályázat befogadásáról a kormányhivatal legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a kormányhivatal kezdeményezhet.
Formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a kormányhivatal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 15 napon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek, érdemi elbírálás nélkül elutasítható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálásáról mérlegelési jogkörben a kormányhivatal a pályázat benyújtását követő naptól számított legfeljebb két hónapon belül dönt. A támogatásról, illetve az elutasításról a kormányhivatal a döntéstől számított 8 napon belül levélben tájékoztatja a pályázót. A döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre, arra, hogy a nyertes pályázókkal a kormányhivatal hatósági szerződést kössön, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek.
Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti.
A kormányhivatal a rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható.

A pályázattal kapcsolatosan további információt kérhetnek:
Kalmárné Császár Gyöngyi Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44.
Telefon: 92/509-892, E-mail: kalmargy@lab.hu

A vállalkozói tevékenységet a pályázó a pályázat benyújtását követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a kormányhivatalhoz nem fordulhat.
Mezőgazdasági őstermelő a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg a tevékenységét.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás [ 43KB]
Pályázati adatlap [ 74KB]Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum