Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései / EFOP-5.2.6-20
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
12/16/2020
Érvényes:
12/16/2020
Tárgymutató:
országos intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései / EFOP-5.2.6-20
Pályázhat:
központi költségvetési szerv
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései
/ EFOP-5.2.6-20

FELHÍVÁS
Transznacionális együttműködések megvalósítását célzó projektek megvalósítására
A Felhívás címe: Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései
A Felhívás kódszáma: EFOP-5.2.6-20
Magyarország Kormányának felhívása állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek számára, népegészségügyi szolgáltatások fejlesztése céljából történő transznacionális együttműködések megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását. A cél elérését a Kormány az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100 millió Ft-1,3 milliárd Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztése, esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítése céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek az alábbi célkitűzésnek.
A Partnerségi Megállapodás 9. tematikus célja a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Ennek részeként az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) elő kívánja mozdítani a (köz)szolgáltatások eredményességének javítását, struktúrájának megújítását és a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtését. Az EFOP 5. prioritása támogatja a társadalmi innováció és a transznacionális együttműködés eszközeinek alkalmazását a 9. tematikus célhoz kapcsolódóan. Jelen Felhívás eszközrendszere a fenti célt az EFOP 5.2 intézkedésen keresztül (A társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztése), ezen belül is a transznacionális együttműködéssel megvalósuló fejlesztések révén kívánja elősegíteni.
A 2020. évi Magyarországról szóló országjelentés szerint a magyar lakosság várható élettartama elmarad a legtöbb európai polgárétól. A megelőzhető okok miatti magas halálozási arány a kockázati tényezők (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, rossz táplálkozás és a testmozgás hiánya) magas előfordulását és a népegészségügyi intézkedések korlátozott hatékonyságát tükrözi. Az ellátórendszer túlzott mértékben kórházcentrikus, a meghatározott orvosi eljárásokhoz kapcsolódó egynapos beavatkozások elterjedtsége más uniós országokhoz képest alacsony.
Az egészségügy fejlesztési céljai között ezzel összhangban hangsúlyosan jelenik meg a költséghatékony, modern ellátási formák preferálása. A magyarországi helyzetet jelenleg a kórházi ágyak és az orvos-beteg találkozások magas száma (aránya), a hosszú átlagos kórházi tartózkodási idő, és a viszonylag alacsony ágykihasználtság jellemzi, mindez azonban rendkívül kedvezőtlen népegészségügyi mutatókkal jár együtt, ami az ellátórendszer hatékonysági problémáira, az egészségügyi ellátórendszerek világszerte tapasztalt fejlődési eredményeinek lassú átvételére utal (Program a versenyképesebb Magyarországért - Szükségletekhez igazodó egészségügy).
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a magyar egészségügyi struktúrában az országos gyógyintézetek gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos alapintézményként, népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül látnak el gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási és oktatási tevékenységet. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet) alapján ezen gyógyintézetek feladata, hogy az ehhez szükséges speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állását biztosítsák. A Felhívás célja, hogy az országos gyógyintézetek ezt a magas szintű, korszerű szakmai tudást, nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése révén fejlesszék.
Beavatkozási logika:
Az országos gyógyintézetek legalább egy, legfeljebb kettő külföldi, EU 27 országbeli partnerrel együttműködési megállapodást kötnek. Az együttműködés keretében azonosításra kerül az együttműködésben részt vevő külföldi partnerintézményben már működő, a hazai alkalmazás céljából továbbfejlesztésre vagy átvételre alkalmas Magyarországon eddig közfinanszírozott ellátás keretében nem használt módszer, eljárás (pl. műtéti eljárás, vagy diagnosztikai módszer). A jó gyakorlat alapján a külföldi partnernél megismert eljárást, gyakorlati módszert/technológiát az országos gyógyintézet hazai alkalmazásra intézményében bevezeti és javaslatot tesz közfinanszírozott ellátás formájában történő finanszírozására. Amennyiben az országos gyógyintézet a projektbe konzorciumi partnert von be, akkor a külföldi partnernél megismert eljárás, gyakorlati módszer/technológia a konzorciumi partner intézményében is bevezetésre kerül.
A bevezetésre került új módszert az országos gyógyintézet, országos szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos alapintézményként más hazai intézmények számára disszeminálja, ezáltal segítve országos szinten a hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében meglévő különbségek csökkentésével a társadalmi egészség-egyenlőtlenségek felszámolását.
Célcsoport:
A projektek célcsoportját a projektet végrehajtó, a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 5. sz. melléklet A. pontja szerint állami fenntartásban működő országos gyógyintézetnek minősülő szervezetnél, valamint konzorcium esetén a konzorciumi partner intézménynél dolgozó, a projekt keretében fejlesztendő szolgáltatás nyújtásában közreműködő egészségügyi szakemberek alkotják.
Kizárólag a disszeminációs célú rendezvény esetén, másodlagos célcsoportnak minősülnek, a támogatást igénylő országos gyógyintézettől, valamint konzorcium esetén a konzorciumi partner intézménytől eltérő, magyarországi, az Egészségbiztosítási Alap kezelésére kijelölt szervvel fekvőbeteg-ellátásra szerződést kötött intézményekben dolgozó egészségügyi szakemberek.
A külföldi együttműködő partner(ek) a projekt megvalósítása során a bevezetésre kerülő új eljárás, gyakorlati módszer/technológia kapcsán szakértői, képzési, tanácsadási feladatokat láthatnak el.
Illeszkedés a stratégiai környezethez:
- Egészséges Magyarország 2014-2020
- Program a versenyképesebb Magyarországért
- Egészséges Budapest Program
Illeszkedés az EFOP-hoz:
A konstrukció illeszkedik az EFOP 5. prioritási tengely 5.2 intézkedéshez (Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések), melynek egyedi célkitűzése a transznacionális együttműködés kiterjesztése, nemzetközi tapasztalatok megismerése.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-11 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30:14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
a) nemzetközi együttműködés megvalósítása, jó gyakorlatok azonosítása és hazai átvétele
1. külföldi tanulmányutak szervezése
2. célcsoport képzése
3. uniós közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, mobil (beépítésre nem kerülő) egészségügyi eszközök beszerzése
4. az azonosított jó gyakorlat/eljárás/módszer bevezetése az intézményben és disszeminációja

Amennyiben a projekt keretében csak a kötelezően megvalósítandó tevékenységek kerülnek betervezésre, akkor az igényelhető támogatási összeg projektszinten: 100-300 millió Ft. Ezen belül disszeminációs tevékenységekre projektszinten legfeljebb 5 millió Ft fordítható.
Amennyiben a projekt keretében a Felhívás 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenység is megvalósul, és a hazai viszonylatban jelenleg közfinanszírozott ellátás keretében rendelkezésre nem álló, uniós közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, mobil (beépítésre nem kerülő) egészségügyi eszközök beszerzése is történik, akkor a 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a) 3. pont szerinti uniós közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, mobil (beépítésre nem kerülő) egészségügyi eszköz(ök) beszerzése nem kötelező.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra önállóan vagy konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 5. sz. melléklet A. pontja szerinti állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek.
A támogatást igénylő lehet (GFO kódok szerint):
312 - Központi költségvetési szerv
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi tagok száma maximum 2 lehet (beleértve a konzorciumvezetőt is).
Önállóan nem, de az országos gyógyintézetek konzorciumi partnereként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- Központi költségvetési intézményként működő közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók.

A támogatást igénylő lehet (GFO kódok szerint):
312 - Központi költségvetési szerv

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. év 11. hó 16. naptól 2020. év 12. hó 16. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással7 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
7 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az Irányító Hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív össze.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 300 000 000 Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 000 000 Ft, maximum 1 300 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Amennyiben a támogatást igénylő kizárólag a kötelezően megvalósítandó tevékenységekre nyújt be támogatási igénylést, akkor az igényelhető támogatási összeg maximum 200 millió Ft.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-526-20-orszgos-intzetek-transznacionlis-s-innovcis-fejlesztsei-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum