Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása / 2020-3.1.4-ZFR-EKM
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
05/29/2020
Érvényes:
05/29/2020
Tárgymutató:
energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása / 2020-3.1.4-ZFR-EKM
Pályázhat:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek: - az 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők;
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek - a 311, 312, 341 342, 381, 382, 321, 322 GFO kóddal rendelkezők
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása / 2020-3.1.4-ZFR-EKM

KÓDSZÁM: 2020-3.1.4-ZFR-EKM
1. A FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

1.1 A Felhívás indokoltsága és célja
Az európai klímavédelmi törekvések és a hazai adottságok (jelentős nap, biomassza/biogáz és földhő potenciál) figyelembevételével Magyarországon a hosszú távú cél olyan energetikai iparági struktúra megteremtése (termelői tüzelőanyag mixen belül a megújuló, decentralizált termelés súlyának növelése; aktív fogyasztói magatartás segítése; megújuló termelők integrálását segítő innovatív tárolási technológiák alkalmazása), amelyben a tiszta (CO2 kibocsátás mentes) villamos energia termelés biztosíthatja a hazai ellátás túlnyomó részét: az alacsony változóköltségű nukleáris alaptermelést a több ezer MW teljesítményű megújuló bázisú elosztott termelés egészítheti ki a szükséges rugalmasságot biztosító technológiákkal és eljárásokkal együtt.
Jelen felhívás keretein belül az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003. október 13-i 2003/87/EK számú európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 10. cikk (3) bekezdése alapján az alábbi célok elérése támogatható:
- üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése,
- a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése, valamint
- a biztonságos és fenntartható alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító technológiák kifejlesztése.
Ezen célok elérését közvetett módon segítheti minden olyan energiatermelési és -fehasználási működési forma is, amely elősegíti a megújuló energiaforrások villamos-energia rendszerbe integrálását és azok biztonságos üzemét. Ilyen működési forma lehet pl.:
- az energia termelésére, hatékony felhasználására, mindezek rendszer-szabályozást, hálózat üzemeltetést segítő működtetésére és társadalmi, környezeti előnyök kiaknázására szerveződött közösségek (energiaközösségek),
- a több felhasználói terhelést és/vagy termelt villamos energiát kombináló értékesítési, vásárlási, vagy aukciós célú aggregálás.
A 2020-as évek végére olyan energiaszektor kialakítása a cél, amely egyszerre képes magas szintű ellátásbiztonságot biztosítani fogyasztó- és klímabarát módon, valamint folyamatosan képes innovatív megoldások integrálására. Az ellátásbiztonságot növeli az importból származó energiával szembeni igény csökkentése és a megújuló energia alapú decentralizált villamosenergia-termelés és -ellátás előtérbe helyezése. A fogyasztók oldaláról az energiahatékonyság növelése, a decentralizált háztáji energiatermelés lehetőségeinek kihasználása, a különböző vezetékes ellátási módok optimalizálása és a rugalmas fogyasztói magatartás képes hozzájárulni a költséghatékony és innovatív energiaellátás biztosításához. A megújulók jelentős mértékű és arányú rendszer-integrációja okozta szabályozási és hálózatüzemeltetési kihívások miatt is szükség van a villamosenergia-ellátás terén olyan mintaprojektekre, amelyek - a jelenlegi energia értékesítési lánc részleges kiváltása/helyettesítése révén - olyan alternatívát kínálnak, amelyek segítik a megfogalmazott energiapolitikai célok teljesülését:
- a decentralizált, helyi energiatermelés révén az ellátásbiztonság növelését és az energiafüggetlenséget előtérbe helyező fogyasztói elvárások kielégítését,
- a megújuló, decentralizált, fogyasztásközeli (hálózati veszteséget csökkentő) energiatermelést, mely klímabarát, illetve
- a fogyasztók növekvő jogainak kiteljesítését, úgy mint; energiaközösségek létrehozása, aktív felhasználóvá válás, aggregálás, a fogyasztó oldali rugalmasság ösztönzése és a rugalmassági termékek értékesítési lehetősége.
Az Európai Parlament és a Tanács 2019 június 5-i, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/944 számú Irányelvében (a továbbiakban: 2019/944 számú EU irányelv) meghatározottak szerint a közösségi energiával kapcsolatos kezdeményezések - a hagyományos energiaipari vállalatoktól eltérően - nem a profitot helyezik előtérbe, hanem elsősorban arra helyezik a hangsúlyt, hogy egy adott megújuló energia-forrásból megfizethető energiát biztosítsanak tagjaik vagy érdekelt feleik számára. A fogyasztók közvetlen bevonásának köszönhetően a közösségi energetikai kezdeményezések jól mutathatják, hogy képesek integrált módon elősegíteni új technológiák és fogyasztási minták - többek között intelligens elosztóhálózatok és a keresletoldali válasz - elterjedését. A már sikeresen végrehajtott kezdeményezések az energetikai szolgáltatásnyújtás puszta előnyein túlmutató gazdasági, társadalmi és környezeti előnyöket teremtettek az adott közösség számára. Az energiaközösségi tagság nyitva áll a jogalanyok minden kategóriája előtt.
A 2019/944 számú EU irányelv a tagállamok számára lehetővé kívánja tenni annak előírását, hogy az energiaközösségek saját maguk választhassanak szervezeti formát, például egyesületi, szövetkezeti, partnerségi, nonprofit szervezet vagy kis- és középvállalkozási formát, feltéve, hogy az adott szervezet jogokat gyakorolhat és kötelezettségekkel terhelhető. Ezen meghirdetett pályázat alapján tervezett projekt elképzelések, ill. a megvalósuló közösségek működési tapasztalatai alapján - az energiaközösségek tagsági szerkezetük, irányítási követelményeik és rendeltetésük okán - várhatóan új típusú jogszabályi környezetre lesz szükség.
A 2019/944 számú EU irányelv megfogalmazása szerint az energiaközösség - többek között - olyan intézmény, amelynek elsődleges célja, hogy tagjai, részvényesei vagy a működése alá tartozó területek számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson; valamint amely részt vehet
- energiatermelésben, beleértve a megújuló forrásokat,
- energiaelosztásban,
- energiaellátásban,
- energiafogyasztásban,
- aggregálásban,
- energiatárolásban
- energiahatékonysági szolgáltatásokban,
- elektromos járművek feltöltésére irányuló szolgáltatásokban
vagy egyéb energetikai szolgáltatásokat nyújthat tagjai és/vagy részvényesei számára.
A Felhívás nem kívánja megkötni azt, hogy az új, villamos energia belső (EU-s) piacára és a megújuló energiára vonatkozó Irányelvek által biztosított innovatív villamos energia ellátási és együttműködési lehetőségek (energiaközösségek, megújuló energia-közösség, megújuló energiapiaci szereplők közötti kereskedelem, aktív felhasználó, aggregálás, keresletoldali válasz és a fogyasztó oldali rugalmasság ösztönzése és a rugalmassági termékek értékesítési lehetősége) közül melyek bevezetését/tesztelését kívánja megvalósítani a projekt keretében a pályázó.
A Felhívás célja, hogy olyan értékelhető, illetve - műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontok szerint is - működőképes és követhető mintaprojektek valósuljanak meg, amelyek intézményi és működési tapasztalataik alapján mások számára is példaként szolgálhatnak, és egyúttal feltárják az energiaközösségek, az aggregálás és az aktív felhasználói magatartásban rejlő lehetőségek kiaknázása előtt álló nehézségeket, korlátokat, valamint javaslatot tesznek a szükséges szabályozási környezet kialakítására.
A kiíró lehetőséget kíván biztosítani olyan pályázatokra is, amelyekben a jelenlegi jogszabályi környezet lehetőségein túlmutató, innovatív energiaellátási és együttműködési megoldásokon keresztül kerülnének tesztelésre és bemutatásra az aktív, közösségi fogyasztói magatartás különféle megnyilvánulási formái. Ennek érdekében a pályázóknak meg kell vizsgálniuk a hazai szabályozási környezetet abból a szempontból, hogy mely jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök korlátozzák a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról alkotott 2019/944 számú EU irányelvben szabályozott - az energiaközösségekkel kapcsolatos - új intézmények, együttműködési és kereskedési formák, független aggregátori működés, valamint az aktív fogyasztói magatartás előtt álló lehetőségeket.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

Definíciók
A Felhívásban a projektekkel kapcsolatban az egyes tevékenységek és jogalanyok esetében az alábbi meghatározásokat tekintjük mértékadónak:
Az "energiaközösség" (az EU 2019/944 számú EU irányelv angol változatában; "citizen energy community", míg a magyar fordításban "helyi energiaközösség" szerepel) olyan jogi személy:
- amely önkéntes és nyitott részvételen alapul, és amelyet ténylegesen tagok vagy részvényesek irányítanak, akik, illetve amelyek természetes személyek, kisvállalkozások, helyi hatóságok, ideértve az önkormányzatokat is;
- amelynek elsődleges célja nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem hogy tagjai vagy részvényesei, vagy a működési területük számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson; és
- amely részt vehet energiatermelésben, beleértve a megújuló forrás alapú termelést, az energiaelosztásban, az energiaellátásban, az energiafogyasztásban, az aggregálásban, az energiatárolásban, vagy az energiahatékonysági szolgáltatásokban, illetve az elektromos járművek feltöltésére irányuló szolgáltatásokban, továbbá egyéb energetikai szolgáltatásokat is nyújthat tagjai vagy részvényesei számára.
A "megújuló energia-közösség" a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló EU 2018/2001 sz. Irányelv szerint olyan jogi személy:
- amely az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban nyitott és önkéntes részvételen alapul, önálló, ténylegesen tagjainak vagy részvényeseinek irányítása alatt áll és a tagok, illetve részvényesek a szóban forgó jogi személy tulajdonában álló és általa fejlesztett megújuló energia-projektek közelében találhatók;
- amelynek részvényesei, illetve tagjai természetes személyek, kkv-k vagy helyi hatóságok, ideértve az önkormányzatokat is;
- amelynek elsődleges célja nem profit termelése, hanem az, hogy környezeti, gazdasági, szociális-közösségi szempontból részvényesei, tagjai, illetve működési területének környéke javát szolgálja.
A Felhívásban mind az energiaközösség, mind a megújuló energiaközösség meghatározásai szerinti működési formák, lehetőségek megvalósítására lehet pályázni. A Felhívásban az energiaközösséget és a megújuló energiaközösséget egységesen energiaközösségnek nevezzük, azonban az uniós megújuló energiaközösség fogalomnak csak megújuló alapú termelő technológiába történő beruházás megvalósításával felel meg a projekt.
A 2018/2001 számú EU irányelv fogalom meghatározásának azon kitétele, hogy az energiaközösség "…olyan jogi személy, amely az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban nyitott és önkéntes részvételen alapul, ..." nem meghatározó a Felhívás szempontjából, mert az energiaközösségekre vonatkozó nemzeti jogszabályi környezet a Felhívás kiadásakor még nem ismert.
A 2019/944 számú EU irányelv Preambulumának [44] számú pontja ("...energiaközösségi tagság nyitva áll a jogalanyok minden kategóriája előtt.") egyrészt lehetővé teszi, hogy bármely energetikai társaság is tag lehessen az energiaközösségben, azonban nem enged számukra döntéshozatali jogköröket az energiaközösségen belül. Ezt az elvet követi a Felhívás is;
- az energetikai társaságok szakmai ismeretei segíthetik a pályázókat, illetve a nyertes projektek megvalósítását, ezért lehetőségük van a pályázók együttműködésében részt venni, másrészt azonban,
- az energiaközösség - EU irányelvekkel összhangban lévő - működtetése és irányítása során a projekt megvalósításában résztvevő, a többi taggal együtt pályázó energetikai társaság nem szerezhet döntéshozatali jogköröket az energiaközösségen belül.

A 2019/944 számú EU irányelvének területi korlátok nélküli meghatározása ellenére a Tiszta Energia Csomag teljes hazai átültetéséig az ezen Felhívás keretében megvalósuló mintaprojekteket viszonylag szűkebb területi és taglétszámi korlátokkal tervezzük.

További definíciók:
"aggregálás": valamely természetes vagy jogi személy által betöltött olyan funkció, amelynek keretében több felhasználói terhelést vagy termelt villamos energiát kombinálnak értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából valamely villamosenergia-piacon - vagyis az aggregálás mind a termelők, mind a felhasználók/fogyasztók körében végezhető;
"független aggregátor": olyan, aggregálásban részt vevő piaci szereplő, aki, illetve amely nem tartozik a felhasználója szolgáltatójához - vagyis a végfelhasználó és az őt ellátó kereskedő/szolgáltató melletti harmadik szereplő;
"aktív felhasználó": olyan végfelhasználó, vagy együttesen tevékenykedő végfelhasználók csoportja, aki, illetve amely meghatározott területen lévő saját létesítményén belül, - vagy amennyiben a tagállamok engedélyezik, más létesítményekben - előállított villamos energiát használja vagy tárolja, vagy saját előállítású villamos energiát ad el vagy rugalmassági vagy energiahatékonysági rendszerben vesz részt, feltéve, hogy nem e tevékenységek képezik elsődleges üzleti vagy szakmai tevékenységét. Amíg az 2019/944 számú EU irányelv hazai jogba történő átültetése nem történt meg, vagyis nincs rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a magyar hatóságok engedélyezik-e az aktív felhasználó számára más létesítményekben előállított villamos energiát használni, tárolni, vagy értékesíteni, addig a Felhívás alapján megvalósuló projektekben az aktív felhasználók szűkebb lehetőségeit (saját területre, saját létesítményekre alkalmazott megkötés) vesszük figyelembe;
"keresletoldali válasz": a villamosenergia-terhelésnek a szokásos vagy aktuális fogyasztási mintákhoz képest történő megváltoztatása a végfelhasználók által, válaszként a piaci jelzésekre - többek között időben változó villamosenergia-árakra vagy ösztönző kifizetésekre -, illetve válaszként a végfelhasználó által önállóan vagy szabályozási központba tömörülve tett, a keresletcsökkentés vagy keresletnövekedés szervezett piacokon alkalmazott áron történő értékesítésére vonatkozó ajánlat elfogadására. A Felhívásban a kereslet oldali válasz eredményeként jelentkező fogyasztói oldali rugalmasság fogalmat is használjuk ennek kapcsán;

1.2 A Felhívás háttere
Jelen felhívást az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint lebonyolító (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Lebonyolító) útján hirdeti meg a vonatkozó uniós irányelv1 alapján. Az irányelv 10. cikk (1) bekezdése alapján az ingyenesen ki nem osztott valamennyi kibocsátási egységet az Európai Unió tagállamai árverés útján értékesítik. A kibocsátási egységeik elárverezéséből származó bevételeket a tagállamok az Irányelv 10. cikk (3) bekezdésében részletezett célokra használhatják fel. A Felhívás keretein belül támogatható célokat az 1.1. bekezdés tartalmazza.

1.3 Alprogramok
Az A., B., és C. alprogram közül egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmen belül kizárólag egy alprogramra nyújthat be pályázatot.
A. Energiaközösség létrehozása és működtetése;
B. Független aggregátor létrehozása és működtetése;
C. Termelői és/vagy felhasználói (egyedi és aggregált) rugalmassági termékek és szolgáltatások elosztóhálózat üzemeltetőnek történő értékesítése.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. számú melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. cím 35. alcím 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 2 milliárd forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 2-10 darab.
A Felhívás lehetővé teszi, hogy több, lehetőleg különféle intézményeket és működési modelleket bevezetni és tesztelni kívánó innovatív megoldást tervező pályázó rendelkezhessen támogató döntéssel a későbbi összehasonlíthatóság és értékelés érdekében, valamint azért, hogy a 2019/944 számú EU irányelvben szabályozott, energiaközösséggel kapcsolatos új intézményi és működési lehetőség közül minél több tesztelésre kerülhessen, illetve az ezekhez szükséges jogszabályi felhatalmazásokra és/vagy a szabályozói homokozó adta lehetőségekre a nyertes pályázóktól javaslatok születhessenek.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelmet valamennyi alprogram esetén önállóan vagy konzorciumi formában is be lehet nyújtani.
A Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben meghatározott projektet önállóan megvalósító vállalkozást, vagy konzorciumi pályázat esetén a konzorcium vezetőjét, konzorciumi tag alatt e konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen pályázó(k) vagy - támogató döntés esetén - kedvezményezett(ek).
Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek: - az 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők;
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek - a 311, 312, 341 342, 381, 382, 321, 322 GFO kóddal rendelkezők,
- Önkormányzatok kizárólag konzorciumi formában igényelhetnek támogatást, amely konzorciumnak - az önkormányzat mellett - legalább egy az önkormányzattól független az a) vagy b) jogosult kategóriának megfelelő tagja is van.
1) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
2) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.
Továbbá önállóan nem nyújthat be pályázatot:
- a területileg illetékes villamos energia elosztó társaság (kivéve elosztói rugalmassági platform kialakítására);
- kereskedelmi engedélyes társaság.

3.2. Gazdasági jogosultsági feltételek
Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.

3.3. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási indokok
Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ha:
1) a minősített elektronikus aláírással vagy nem elektronikus aláírással ellátott, elektronikus úton benyújtott nyilatkozat hiányzik, hiányos vagy hibás,
2) a pályázati csomagot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be,
3) a támogatást igénylő vagy konzorcium által igényelt támogatás összege nem éri el a minimálisan igényelhető mértéket,
4) a projekt tervezett végrehajtási időtartama nincs összhangban a Felhívás 4.3. pontjában meghatározottakkal,
5) a támogatási kérelemben elvárt kötelező vállalások vállalása nem történt meg,
6) valamely pályázóval szemben a támogatási kérelem benyújtásakor valamely jogszabályban, a Felhívásban vagy a Felhívás mellékletét képző pályázati útmutatóban (továbbiakban: Útmutató) meghatározott kizáró ok áll fenn,
7) a támogatási kérelemben rögzített téves/valótlan/nem helyt álló adatok alapján történt a támogatási kérelem (pályázati útmutató szerinti) befogadása,
8) Önkormányzat pályázó önállóan pályázik vagy nincs a pályázó konzorciumi tagok között olyan a 3.1. a) és b) pontja szerinti jogi személy, amely az önkormányzattól független,
9) területileg illetékes villamos energia elosztó társaság vagy kereskedelmi engedélyes társaság önállóan nyújtotta be a támogatási kérelmét, kivéve az elosztói rugalmassági platform kialakítására vonatkozó elosztói kérelmet.

3.4. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósításának elsődleges helyszíne a pályázók - a támogatási kérelem benyújtásáig - bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, vagy fióktelepe, továbbá a fentieken túl a projekt megvalósulhat olyan helyszínen is, amely a pályázó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára egyéb jogcímen (pl. együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat révén) jogosult. A Pályázó a megvalósítási helyszín jogszerű használatának igazolására szolgáló dokumentumot az első szakmai részbeszámoló mellékleteként köteles benyújtani.

4. TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
Önállóan támogatható tevékenységek
I. Alkalmazott (ipari) kutatás
Jelen Felhívás keretében önállóan a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1.o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 85. pontja szerinti alkalmazott kutatás2 tevékenység támogatható.
II. Kísérleti fejlesztés
Jelen Felhívás keretében önállóan 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti kísérleti fejlesztés3 tevékenység támogatható.
A kísérleti fejlesztésre vonatkozóan önállóan vagy az alkalmazott (ipari) kutatással együtt az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 30%-át.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
III. Eszközbeszerzés
IV. Immateriális javak beszerzése
V. Építés beruházás tevékenység
VI. Projekt koordináció tevékenység
VII. Közbeszerzés tevékenység
A Felhívás keretében az 5.7.2. pont szerint megvalósítandó egyes feladatokat be kell sorolni a jelen pont I-VII. alpontok szerinti támogatható tevékenységek közé.

4.2. A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, amennyiben a 3.1. pont a)-c) alpont szerinti támogatást igénylő a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek4 minősül, továbbá:
a) nem végez uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységet, azaz az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől vagy
b) amennyiben gazdasági tevékenységet is végez, úgy az közvetlenül kapcsolódik és feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyan azokat az inputokat használja, mint a nem gazdasági tevékenységéhez továbbá az ilyen gazdasági tevékenységre évente allokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.

4.3. A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 24 hónap.
Támogatás a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg. A projekt költségeinek elszámolása a projekt kezdetének a Támogatói Okiratban rögzített dátumától lehetséges.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL ÉS MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
5.1. Előleg igénylés, finanszírozás
A projekt megvalósításához előleg igényelhető, amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutató 1.2 pontjában előírt feltételek fennállnak.
Az összes igényelt előleg pályázónként legfeljebb a támogatás 90%-a lehet indokolt esetben. A támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záró beszámoló elfogadása után folyósítható.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

5.2. Elszámolható költségek köre
A Felhívás keretében (nem állami támogatás esetén is) az alábbi költségek tervezhetők, és számolhatók el figyelemmel az Útmutató 2.2. pontjában meghatározott részletszabályokra:
I. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetében a támogatás maximális intenzitása az Útmutató 1.3 pontjában meghatározottak alapján az alábbiak szerint alakul: 25%-tól 80%-ig.

9. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
9.1. A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozatot - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - papír alapon személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül egy példányban, zárt csomagolásban. A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek a kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2020-3.1.4-ZFR-EKM), a támogatást igénylő nevét és címét.

9.2. A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - személyesen az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni, vagy postai úton a következő címre kell megküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

9.3. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány benyújtásának határideje 2020. május 29. 12:00
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől7 2020. szeptember 30. 12:00 óráig lehetséges.
A támogatói döntés időpontja: 2020. december 20. napjáig.

9.4. A Felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/energiakozossegek-kialakitasat-mukodeset-tamogato-mintaprojekt-megvalositasa-2020-314-zfr-ekm/palyazati-felhivas
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum