Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram
Kiíró:
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/01/2020
Tárgymutató:
Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram
Pályázhat:
devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram

Azonosító jel: GINOP-8.2.6-18 Hitelprogram keretösszege
7,5 milliárd forint.
Hitelprogram célja
A hitelprogram célja, hogy támogassa a Digitális Jólét Program (továbbiakban: DJP) stratégiai céljainak megvalósulását a DJP eszköztárának bővítése, azon belül kedvezményes kölcsön elérhetőségének biztosítása által.
A DJP az alábbi területeken határoz meg stratégiai célokat:

1. digitális infrastruktúra fejlesztése (mely a szélessávú, gyors hálózatok elérhetőségéhez szükséges intézkedéseket fogalmazza meg);

2. a digitális kompetenciák fejlesztése (mely a digitális oktatás, digitális gyermekvédelem és digitális munkaerőpiac érdekében határozza meg a célkitűzéseket);

3. a digitális gazdaság fejlesztése (melynek célja a hazai digitális fejlesztéseket végző vállalkozások megjelenésének ösztönzése és külpiacra segítése, valamint a digitalizáció szintjének emelése a gazdaság minden területén);

4. a digitális állam megteremtése.
A felsorolt stratégiai célok mellett a DJP horizontális célként határozza meg az információbiztonság és a kibervédelem fejlesztését, a hálózatkutatás és a smart city megoldások terjedésének ösztönzését, a határon túli magyar digitális jólét stratégia megalkotását és a digitális gazdaság szereplőinek nemzetközi megjelenését.
Annak érdekében, hogy a DJP szerteágazó programjai a gazdaság és társadalom digitalizációs szintjének emeléséhez a leghatékonyabban tudjanak hozzájárulni, szükség van a fenti stratégiai területekhez kapcsolódó digitális megoldások hazai megjelenésére és széleskörű elterjedésére. A DJP Hitelprogram (továbbiakban: Hitelprogram) ezen fejlesztések megjelenéséhez és elterjedésének ösztönzéséhez járul hozzá.
A Hitelprogram keretében a kedvezményes Digitális Fejlesztési Hitelhez (továbbiakban Kölcsön) azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások férhetnek hozzá, amelyeknek fejlesztési céljai a DJP stratégiai céljaihoz kapcsolódó részpiacokhoz kapcsolódnak, tehát amelyeken a DJP adott időszakra vonatkozó intézkedési terve beavatkozásokat tart szükségesnek. A DJP 2.0 2017-18-ra vonatkozó munkatervében foglalt stratégiai irányvonalak alapján ezen piacok jelenleg kiterjednek az oktatás (EdTech), az állami szolgáltatások (GovTech), az egészségügyi és jóléti szolgáltatások (MedTech,
SportsTech), a digitális gazdaság különböző ágazatai (AgTech, E-commerce, Sharing economy), az információbiztonság (Cybersecurity) és a legújabb innovációk (5G fejlesztések és kapcsolódó innovációk) területeire. A technológiai fejlődés jelenlegi üteme mellett nem célszerű zárt rendszernek tekinteni a digitális ökoszisztémát, így a DJP fókuszába is újabb szegmensek kerülhetnek be. A kiemelt részpiacok mellett támogatható minden olyan kezdeményezés, amely a hazai digitális start-up ökoszisztéma fejlődését és a digitalizációs fejlesztéseket végző vállalkozások külpiacra lépését célozzák, bármely gazdasági ágazatban.
Hitelprogram előminősítési feltétele
A támogatható fejlesztési célokhoz való illeszkedést minden esetben a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: DJ NKft.) határozza meg. A Kölcsön a DJP részstratégiákból levezethető részpiacokon (EdTech, SportsTech, GovTech, MedTech, E-commerce, Sharing Economy, Cybersecurity, AgTech, 5G technológiák stb.) történő fejlesztések finanszírozását könnyíti, az előminősítés a célokhoz való illeszkedés vizsgálata keretében ezt is figyelembe veszi.
Az előminősítés a célokhoz való illeszkedés vizsgálata keretében a részpiacokhoz való illeszkedést is figyelembe veszi..
Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú Digitális Fejlesztési Hitel
Kölcsönfelvevők köre
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.
A Kölcsönt az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező vállalkozások igényelhetik, amelyek- akár külföldön lévő - Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.
Gazdálkodási formakód szerint:
a. 113 Korlátolt felelősségű társaság
b. 114 Részvénytársaság
c. 116 Közkereseti társaság
d. 117 Betéti társaság
e. 121 Szociális szövetkezet
f. 123 Iskola szövetkezet
g. 124 Agrárgazdasági szövetkezet
h. 126 Biztosító szövetkezet
i. 128 Foglalkoztatási szövetkezet
j. 129 Egyéb szövetkezet
k. 141 Európai részvénytársaság (SE)
l. 142 Európai szövetkezet (SCE)
m. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
n. 228 Egyéni cég
o. 231 Egyéni vállalkozó
p. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
q. 573 Nonprofit részvénytársaság
r. 575 Nonprofit közkereseti társaság
s. 576 Nonprofit betéti társaság
t. 732 Közös vállalat

A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. A programban kezdő és induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást.
Hitelprogramból kizártak köre
A Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés és nem folyósítható Kölcsön olyan Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak:

1) amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
2) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
3) amennyiben a vállalkozás
- valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége és/vagy kapcsolt vállalkozása csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá;
- valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cégei és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) ellen végrehajtási eljárás indult;
4) amennyiben a vállalkozás egyéni vállalkozó úgy
- rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
- rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
5) amely a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
6) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;
7) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
8) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
9) amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
10) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
11) amely jogszabályban, termékleírásban vagy a kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesíti, nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
12) amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
- nem minősül átlátható szervezetnek;
13) amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik;
14) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött
Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
15) amely az uniós állami támogatási szabályok szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozás;
16) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
17) amely nem rendelkezik a támogatandó projektre vonatkozó, a DJ NKft. által kiállított előminősítési tanúsítvánnyal.

A Bizottság 1407/2013/EU rendelete alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú Támogatások:
1) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
2) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez;
3) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott támogatás a következő esetekben:
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára, vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek;
4) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott Támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó Támogatás;
5) az import áruk helyett hazai áru használatától függő Támogatás;
6) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott Támogatás teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások;
7) a vállalkozás fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik, vagy a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek felel meg, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható;
8) amely egy és ugyanazon vállalkozásként a rendeletben meghatározott összeghatár felett az ott meghatározott időtartamon belül részesült, illetve részesülne csekély összegű támogatásban;
9) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön:
1) potenciálisan gazdaságilag nem életképes projektek finanszírozására;
2) Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására;
3) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére;
4) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, üzletrész, részvény és más társasági részesedés vásárlására, kivéve a támogatás finanszírozó;
5) üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;
6) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására.;
7) a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett) vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett) Partner-vagy Kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására;
8) mezőgazdasági termelő vállalkozás - azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a hitelkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy Egyéni Vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik - projektje finanszírozására;
9) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására irányuló projektek finanszírozására;
10) az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás;
11) a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások;
12) repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
13) amennyiben a támogatás célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása;
a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását); b) dohány és dohánytermékek, gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
c) bármilyen típusú fegyver vagy lőszer gyártásának és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai művelet;
d) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;
e) online szerencsejátékok és online kaszinók;
f) pornográfia és prostitúció;
g) atomerőművek leállítása és építése;
h) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)-g) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése;
14) infrastrukturális javak, ingatlan és föld- , telek- vásárlására;
15) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú eszközvásárlások és eszközfejlesztések - ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is - finanszírozására;
16) funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására;
17) kábítószer előállítás, - kereskedelem, fegyverkereskedelem, pénzmosás, játékautomaták üzemeltetése, prostitúció elősegítése, hulladék égetés és mérgező hulladék feldolgozása, továbbá egyéb bűncselekménynek minősülő célokra.

Az elszámolt kiadási tételekre - azaz a Projekt összes elszámolható költségére - vonatkozóan egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó (pl. Horizont2020) uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét.
Fentiek alapján a jelen Termékleírás keretében benyújtott hitelkérelem szerinti projekt elszámolható költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs lehetőség.

A Hitelprogramban való részvétel további kizáró feltételei:
1. A Végső Kedvezményezett mesterségesen teremti meg a Kölcsön jogosultság feltételeit.
A Hitelprogram keretében nem támogathatók a több Kölcsönszerződésen keresztül finanszírozott, azon egymásra épülő, egymással összefüggő tevékenységek, amelyeket összességükben megítélve egy beruházási projekt keretében valósítana meg a Végső Kedvezményezett - de a Termékleírásban maximálisan igénybe vehető kölcsönösszeg miatt - csak a Projekt feldarabolásával tudna a maximálisan meghatározott kölcsönösszegnél nagyobb Kölcsönhöz jutni.
Nem fizethető Támogatás olyan Végső Kedvezményezett ügyletének esetében, amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket annak érdekében, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson. Továbbá nem fizethető Kölcsön olyan Végső Kedvezményezett részére, amelynek kapcsolódó támogatásban részesülő Projektjéről megállapították, hogy funkcionálisan önállótlan és/vagy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a Hitelprogramban elérhető maximális kölcsönösszegnél nagyobb összegű Kölcsönhöz jusson.
Nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a Projektek, amelyek egyazon Projekt gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy egy ingatlan mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre.
Projekt feldarabolás gyanújának vizsgálata során részletesen értékelni szükséges, hogy miként járul hozzá minden egyes tevékenység külön-külön az adott prioritás tengely céljainak megvalósításához. Amennyiben ezen egyedi hozzájárulás nem bizonyítható, a Projektek nem minősülnek önálló műveletnek.

2. Pénzügyi tranzakciók tilalma
A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók, mivel azok nem tekinthetők hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági tevékenységnek.
Ilyen pénzügyi tranzakciónak minősül minden olyan eszközbeszerzés, amely kizárólag abból a célból valósul meg, hogy a beszerző az eszköz piaci értékének növekedése, azaz az eszköz beszerzési áránál magasabb áron való értékesíthetősége céljából vásárolja meg. Nem minősül pénzügyi tranzakciónak az olyan eszközbeszerzés, ahol az eszköz a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja, a vállalkozási tevékenység hozzáadott értéket hoz létre, illetve nem változatlan formában kerül továbbértékesítésre. Tehát például egy kizárólag továbbértékesítési célú, pénzügyi tranzakciót megvalósító ingatlanvásárlás nem támogatható. Ezzel szemben a kiskereskedelmi tevékenység támogatható, amely fogalma szerint üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.
Mivel a pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító műveletek nem valósítanak meg vállalkozásfejlesztést, nem hoznak létre hozzáadott értéket, ezért azok ellentététesek a Hitelprogram célkitűzéseivel, illetve az Európai Regionális és Fejlesztési Alap felhasználásának kereteit kijelölő magyar és Európai Uniós jogszabályokkal.

Kölcsön felhasználása
1. Projektek megvalósítási helye:
A projekt megvalósulásának helyszíne a hitelt igénylő szervezet/vállalkozás bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, illetve a Hiteligénylőről vezetett megfelelő nyilvántartásban, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása során alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet/vállalkozás székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet/vállalkozás Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Magyarország kevésbé fejlett régióiban lévő telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.
Amennyiben a hitelfelvevő olyan konferencián vagy képzésen kíván részt venni, melynek helyszíne a Közép-magyarországi régióban van, ez abban az esetben támogatható, amennyiben alátámasztásra kerül, hogy annak hasznosulása a programterületen történik meg.
Az egyes tevékenységeknek - tekintet nélkül a megvalósítás helyszínére - minden esetben a vállalkozás fejlesztésére kell irányulnia.
2. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a DJP-hez illeszkedő, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének
Önállóan támogatható tevékenységek
a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés;
b) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése;

Önállóan nem támogatható tevékenységek
c) 3.4.3. pontjának megfelelő szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek és díjak
d) 3.4.4.4. pontjának megfelelő jogi, közjegyzői költségek
e) 3.5.4. pontjának megfelelő a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
f) 3.7. pontjának megfelelő útiköltség, kiküldetési költség
g) 3.9. pontjának megfelelő általános költségek (rezsi)

2.1. Elszámolható költségek köre
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének
a) Tárgyi eszköz beszerzés
Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése:
- közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat;
- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit;
- közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.
b) Immateriális javak beszerzés
Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:
- alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
- immateriális javak (licenc) költségei;
- testreszabás költségei (így pl. szoftver magyarosítás);
- migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
- betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
c) Szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek és díjak
- felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége;
- egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás);
- képzéshez kapcsolódó költségek (A kölcsönből finanszírozott szolgáltatást a tulajdonos illetve azon alkalmazottak vehetik igénybe, akik a szolgáltatás ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. A képzésnek tanúsítvánnyal/bizonyítvánnyal/oklevéllel igazolt akkreditált felnőttképzés lehet és a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás fejlesztésére kell irányulnia. Tréning, workshop, tanácsadási díj maximális összege nettó 96 000 Ft/embernap. Coaching díj maximális összege nettó 20 000 Ft/óra.);
- hazai projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálatával kapcsolatos költségek;
- marketingeszközök fejlesztési költsége;
- piackutatás költsége.
d) Jogi, közjegyzői költségek (pl. szerzői jogdíj, védjeggyel kapcsolatos jogi eljárások költsége) (az elszámolható költség maximum 5%-a lehet)
- Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatosköltségek
Hazai oltalomszerzés esetén:
i. A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei;
ii. Védjegyoltalom megszerzésével összefüggésben végeztetett védjegykutatás, védjegy tervezési, grafikai, piackutatási szolgáltatások;
iii. Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak 19/2005.(IV.12.) GKM rendelet alapján.
Külföldi (nemzetközi, európai) oltalomszerzés esetén:
i. A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvivői iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei;
ii. Fordítási díj;
iii. Védjegyoltalom megszerzésével összefüggésben végeztetett védjegykutatás, védjegy tervezési, grafikai, piackutatási szolgáltatások;
iv. Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak.
e) Hazai kiállításon vagy vásáron való részvétel költségei
- beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja;
- kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.);
- kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége;
- területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás);
- hazai rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt;
- a projekt-tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok stb.) költsége.
f) Külpiaci terjeszkedést segítő szolgáltatások vásárlása (nem elszámolhatók az értékesítési hálózat kialakításának és működtetésének költségei, továbbá az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó költségek)
- nemzetközi marketingeszközök fejlesztési költsége;
- nemzetközi rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt;
- külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel költségei
- beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja;
- kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.);
- kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége;
- területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás);
- rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt.
g) a projekt-tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok stb.) költsége
h) A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
Projektmenedzser munkatárs esetében legfeljebb 1.200.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
Marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
i) Útiköltség, kiküldetési költség
- Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök, külföldre repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján számolható el;
- Hivatali vagy saját gépjármű (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonában álló gépjárművet is) használata esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges üzemanyag-költség vagy az adóhatóság által közzétett elszámolható üzemanyag-költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén elszámolható a parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj;
- Repülőgéppel történő utazás esetén elszámolható a reptéri illeték;
- Az utasbiztosítás költsége elszámolható;
- Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az a projekt tevékenységet szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának felét stb.);
- Helyi közlekedés költségei;
- Napidíj;
- Szállásköltségek:

A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a következő táblázat szerinti bruttó költség, külföldi szállás esetén bruttó 150 euró mértékű költség számolható el.

j) Általános költség és irodabérlés (rezsi)
a.) általános költség (az elszámolható költség maximum 1%-a lehet)
- közüzemi szolgáltatások (pl. víz, gáz, elektromos áram, távhő és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció) költsége és díja;
- postaköltségek, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány, kriptográfiai eszközök, időbélyegzés költségei);
- takarítás, hulladékgazdálkodás egyéb, nem közszolgáltatási díja, költsége;
- őrzés;
- állagmegóvás és karbantartás költsége, ideértve az irodatechnikai és informatikai eszközök karbantartását is;
- biztosítási költség (pl. a kedvezményezett irodájának biztosítása);
- dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek;
- a vállalat-irányítási tevékenységek (adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek ráfordításai).
b.) irodabérlés
A Beruházás költségei alatt a Számviteli törvény hatálya alá tartozó Végső Kedvezményezettek esetében a számvitelről szóló 2000.C törvény (továbbiakban: Számv tv) 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.törvény (továbbiakban: Szja.tv) hatálya alá tartozó Végső Kedvezményezettek esetében az Szja. tv. 3. § 54. pontjában meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel. Az Eljárási rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt - egyébként a Számv.tv. szerint a Beruházás bekerülési értékébe, illetve az Szja.tv. szerint a beruházási költségbe beletartozó - költségek nem elszámolhatóak.
Valamennyi felhasználási cél esetében a Beruházás tárgyi eszközeinek bekerülési értéke a Számv. tv. 47-48. és 51. §-ai alapján számolható el.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak című útmutató tartalmazza.

2.2. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:
A számlák elszámolására (utófinanszírozásra) több alkalommal, a Kölcsön 100 %-a erejéig van lehetőség.

2.3. Nem elszámolható költségek:
A projekt költségei alatt aSzámv. tv. hatálya alá tartozó végső kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel. A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt - egyébként a Számv.tv. szerint a projekt bekerülési értékébe beletartozó - költségek nem elszámolhatóak.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontja értelmében a nem elszámolható költségek a következők:
a) visszaigényelhető áfa;
b) kamattartozás-kiegyenlítés;
c) a hitelkamat;
d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek;
e) deviza-átváltási jutalék;
f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség;
g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tvszerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.

Továbbá nem elszámolható költség:
a) taxi költség;
b) kölcsönszerződés megkötéséhez kapcsolódó közjegyzői díj.
Hitelkérelmek benyújtása
A Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.
Hitelkérelem kizárólag a DJ Nkft jóváhagyó előminősítési tanúsítványával együtt nyújtható be.
A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező MFB Ponthoz nyújtható be. Az MFB Pontok listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé.
A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 1-től 2020. október 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.
Igénybevételi lehetőség
A Hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
Támogatott vállalkozások száma
A Hitelprogram keretében támogatott vállalkozások száma, figyelembe véve az Operatív Program eredményességmérési keretében meghatározott célértékeket: kb. 300 db vállalkozás.

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-826-18-digitlis-jlt-pnzgyi-program-hitelprogram
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum