Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező szabadtéri színházak 2008. évi XCIX. törvény szerinti, a 2020. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
03/16/2020
Érvényes:
03/16/2020
Tárgymutató:
minősítéssel nem rendelkező szabadtéri színházak 2020. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatása
Pályázhat:
professzionális színházművészeti vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely
o nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
o a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
o nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező szabadtéri színházak 2008. évi XCIX. törvény szerinti,
a 2020. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)
Pályázat benyújtásának feltétele: az EPER rendszerbe történő sikeres regisztráció (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx)

A pályázat célja:
Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2020. január 1.-2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

Fentiekre való tekintettel a pályázat benyújtásának kritériuma: a pályázó szervezetnek a működése során keletkezett bevétele nem érheti el a költségeinek a felét.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján 242 millió Ft. A pályázati keretösszeg az EMMI 2020. évi költségvetésében a 20/13/5 "Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

A pályázaton elnyerhető támogatási összeg minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft.
A támogatás intenzitása legfeljebb 80% lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházművészeti vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely
o nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
o a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
o nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az EMET NKAI részére.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Nem nyújthat be pályázatot:
o természetes személy;
o a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet;
o az a szervezet, amely a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján nem szerepel előadó-művészeti szervezetként;
o állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet.

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely:
o a 2016. december 31-ig a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kezelt vagy bonyolított EMMI illetve jogelődjei, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által kezelt/nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogató az elszámolást nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2020. január 1.-2020. december 31.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2020. január 1.-2021. január 15.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2020. március 16.

Nevezési díj, saját forrás:
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek
Működési költségjogcímek:
1. az időszakosan és rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkaszerződésben meghatározott havi munkabére és annak közterhei (béren kívüli juttatás finanszírozására, továbbá jutalom, 13. havi bér kifizetésére támogatás nem igényelhető!), közalkalmazotti jogviszony esetében a kinevezés szerinti illetmény és közterhei
2. adminisztrációs költség (pl. irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
3. helyiség bérleti díja
4. az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések)
5. biztosítási költség (utazási vagy eszköz)
6. közüzemi díj
7. kommunikációs költség maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5%-a (pl. telefon-, internet előfizetése. Telefon előfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársasággal kötött szerződés, illetve a hivatalos telefontársaság által kiállított számla fogadható el. Közvetítő bevonása nem lehetséges.)
8. szolgáltatás vásárlás (pl. könyvelés, infrastruktúrával rendelkező pályázó esetén a takarítási költség)
9. karbantartási díjak - ide tartozik a fénymásolók, számítógépek rendszeres, illetve eseti kisjavítása, karbantartása, illetve az infrastruktúrával rendelkező pályázóknál a tűzjelző-, fény-, és egyéb színpadtechnikai rendszerek karbantartása és a helyiségeinek takarítása, tisztasági festése (felújítása nem!)
10. reklám és PR-költség
11. művészek, közreműködők, munkatársak díjának számlás kifizetése

Szakmai programmegvalósításra igényelhető költségjogcímek:
1. közreműködők munkabére, megbízási díja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
2. szerzői, alkotói jogdíj, annak járulékai vagy számlás kifizetése
3. művészek tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
4. előadásban/színpadon megjelenő jelmezköltség (próbán használt jelmez nem)
5. előadásban/színpadon megjelenő díszletköltség (próbán használt díszlet, díszletelem nem)
6. előadásban/színpadon megjelenő kellék-, rekvizitumköltség (próbán használt kellék, rekvizitum nem)
7. szállítási díj
8. utazási költség
9. szállásköltség
10. egyéb szolgáltatás vásárlás, verseny nevezési díj
11. egyéb anyagköltség (kizárólag a bemutatott / játszott produkcióban megjelenő, fotóval/dvd-vel igazolt anyag)

Nagyértékű eszközbeszerzésre vonatkozó külön szabályok:
Nagyértékű eszközbeszerzés esetén beküldendő a megvásárolni kívánt, pályázatban feltüntetett eszközre szóló minimum három, 30 napnál nem régebbi árajánlat, részletes és tételes indoklás legalább az alábbi adatokkal: név, gyártmány -/ típusmegjelölés, darabszám, egységár, felhasználás leírása és mértéke (kihasználtság), mely (futó vagy bemutatni tervezett) produkciókban kívánja használni stb.
A támogatói okirat elfogadását követően a pályázó / kedvezményezett részéről jelentkező, a nagyértékű eszköz bármely, a benyújtott pályázatban / a támogatói okiratban rögzített adatával összefüggő módosítási szándék esetén a pályázónak / kedvezményezettnek a módosítási szándékról írásbeli kérelmet kell benyújtani az EMET NKAI részére. A kérelemről (a támogatói okirat elfogadását megelőzően vagy követően egyaránt) az EMMI dönt.

A támogatás segítségével beszerzett eszköz a beszerzéstől számított öt évig nem idegeníthető el!
Nagyértékű eszközbeszerzés esetén személy-, tehergépkocsi, fényképezőgép, videokamera, kerékpár, asztali számítógép, tablet, telefon vásárlása nem támogatható!

Nem igényelhető támogatás felújításra (nem minősül felújítási kiadásnak az infrastruktúrával rendelkező szervezetek tisztasági festése), béren kívüli juttatásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra.
További feltételeket lásd még "A támogatás elszámolása és ellenőrzése" és a "Nem igényelhető és nem elszámolható költségek" bekezdésekben felsoroltaknál!

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az excel adattáblát a pályázat benyújtásához töltsék le a "Letölthető dokumentumok" menüpontból vagy a honlapon (http://www.emet.gov.hu/) található linkről. Kitöltést követően csatolják fel a pályázati adatlap "Csatolandó dokumentumok" menüpontjába.

A pályázati adatlaphoz feltöltendő mellékletek:
1. A pályázó szervezet honlap / online felület elérési linkje / címe. A működő, naprakész és - minimálisan két naptári évet magában foglaló - archívumot is tartalmazó honlap, online felület megléte küszöbkritérium, amelynek nem teljesítése szakmai érvénytelenséget von maga után (ld. ehhez jelen felhívás "A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja" cím alatt a "B. Tartalmi elbírálás" alatt leírtakat)!

2. szakmai és működési terv a 2020. január 1. - 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan; a tervnek (hozzávetőleg 10 oldal terjedelemben) tartalmaznia kell a pályázó művészeti koncepcióját, továbbá a bírálati szempontrendszer szempontjainak megfelelő információkat. (E dokumentumban kell indokolni az esetleges nagyértékű eszközbeszerzést is.);

3. szakmai beszámoló a 2019. január 1 - 2019. december 31. közötti időszak tényleges szakmai és működési tevékenységéről; a beszámoló (hozzávetőleg 10 oldal terjedelemben) az adattáblázatban szerepeltetett adatok szöveges kiegészítése, magyarázata, amely szükség szerint tartalmazza a kategória kritériumainak teljesítését igazoló egyéb információkat; a benyújtott, és a visszatervezésre tekintettel módosított szakmai és működési tervet, valamint költségkalkulációt összevetve a tényleges teljesítéssel, figyelemmel a pályázati és bírálati szempontrendszerre;

4. adattáblázat (excel táblázat több munkalappal, amelynek minden munkalapját ki kell nyomtatni és cégszerűen aláírni, abban az esetben is, ha az oldal kitöltetlen marad);

5. sajtómappa a (2019. január 1 - 2019. december 31. közötti időszakról) kül- és belföldi sajtóban megjelent fontosabb anyagok feltüntetése: elsősorban kritika, interjú az alábbi adatok megadásával produkciónkénti gyűjtésben:
o a produkció szerzője, címe;
o a sajtóanyag megjelenésének helye (orgánum címe), időpontja, címe, szerzője, típusának megjelölése.

A pályázó által megjelentetett vagy írt saját ajánló, fizetett hirdetés, pr-interjú stb. nem szerepelhet a felsorolásban! Elektronikus sajtóban megjelent cikk, interjú esetében a megnyitható hivatkozást (linket) tartalmazó fájl feltöltése elegendő.
Kötelező az internetre feltöltött előadás-felvételek linkjeinek felsorolása (ha szükséges jelszóval ellátva) a 2019. január 1- 2019. december 31. közötti időszakban bemutatott saját vagy koprodukció(k)ról (lehet vágatlan munkapéldány is).

6. A meghívott produkciót/projektet bemutatni kívánó fél szándéknyilatkozatai a meghívásokról (minden meghívott produkció/projekt esetén). A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a meghívott fél elfogadó visszajelzését is (benyújtható két külön dokumentumként is).

7. A Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (PIM-OSZMI) igazolása, amely szerint a pályázó az előző évre vonatkozó összes alább felsorolt dokumentációját maradéktalanul benyújtotta. A dokumentáció része:
o bemutatott előadás(ok)ról készült CD/DVD felvétel,
o bemutatott előadások(ok)hoz készült plakát, színlap, szövegkönyv, fotó papír alapon vagy CD-re írva,
o sajtómappa, amely leadható papíralapon, illetve CD/DVD-n postai úton vagy személyesen benyújtva.
A részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást hétfőtől csütörtökig 9 - 15.30 óráig, pénteken 9 -14 óráig, (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., tel. : 375-1184. A támogatási igazolásokat Borszuk Enikő igazgatósági asszisztens (színházaknak az első emeleti Titkárságon) - e-mail: borszuk.eniko@oszmi.hu -, illetve Halász Tamás és Varga Andrea (táncművészeti szervezeteknek-Táncarchívum) - e-mail: halasz.tamas@oszmi.hu; varga.andrea@oszmi.hu - állítja ki).

8. Nagyértékű eszközbeszerzés esetén 3 db 30 napnál nem régebbi árajánlat (ld. ehhez még a külön szabályokat a "Nagyértékű eszközbeszerzésre vonatkozó külön szabályok" cím alatt).
9. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

10. 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány (kizárólag közjegyző által kiállított vagy ügyvéd által a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során ellenjegyzett aláírási mintát fogadunk el)

11. Gazdasági társaságok esetében (nonprofit kft., nonprofit bt.) 30 napnál nem régebbi cégkivonat

12. Egyéb melléklet (olyan dokumentum, amit a pályázathoz egyéb mellékletként fel kíván tölteni)
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap "Csatolandó dokumentumok" menüjébe szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot, amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.
A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a dokumentumok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a feltöltött Aláírási címpéldány és a Cégkivonat (gazdasági társaságnál) eredeti példányait kötelező megküldeni postai úton is az alábbi címre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.
(A borítékon mindenképp tüntessék fel a pályázatszámot is!)

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:
Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:
1. honlap / online felület elérési linkje / címe
2. szakmai és működési terv 2020.
3. szakmai beszámoló 2019.
4. excel adattábla
5. gazdasági társaságok esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat
6. aláírási címpéldány (minden pályázónak kötelező)

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI FKPI nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a fent megnevezett dokumentumok bármelyike hiányzik, vagy a pályázó - bármely csatolandó melléklet esetében - üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához.
A pályázat elbírálásának határideje:
A rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázónkénti elosztásáról a döntést a támogató 2020. április 30-ig nyilvánosságra hozza.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás:
A beérkezett pályázatokról szóló döntés megalapozásához a döntéshozó a döntési javaslatot megfogalmazó Színházművészeti Bizottság - az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezetei által véleményezett - javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.
A döntésre az öttagú szakmai kuratórium előterjesztése alapján a Színházművészeti Bizottság tesz javaslatot.
A szakmai kuratórium a pályázatokat a szakmai kuratórium munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, valamint saját szakmai tapasztalatuk, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázati anyagban szereplő információk alapján, a pályázati kiírásban megadott szempontrendszer szerint bírálja el.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:
1. Formai elbírálás
Aa) A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy
o az igényelt támogatási összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket,
o a pályázó a pályázói körbe tartozik-e,
o teljesülnek-e az adattáblában feltüntetett egyes kategóriákhoz/alkategóriákhoz tartozó részletes kritériumok (pl. bemutatószám, össznézőszám, stb.),
o elmulasztott-e csatolni bármely olyan mellékletet, amely nem hiánypótolható és/vagy üres dokumentumot csatolt-e a pályázatához.

Az EMET NKAI a befogadó nyilatkozat kibocsátásával egyidejűleg felszólítja a pályázót az adattábla excel formátumban, elektronikus úton (e-mailben) történő beküldésére is.
Ab) A hiánypótlás
Ha a befogadott pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI - a hibák, hiányosságok megjelölése mellett - egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség. A hiánypótlásról a pályázó az EPER online felületen, hivatalos felszólító levelet kap. A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.
A hiánypótlásról szóló felszólító levél kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.
Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg a szakmai kuratórium részére.
A szakmai kuratórium az EMET NKAI által elutasított (be nem fogadott) pályázatot, valamint a hiánypótlást határidőn belül nem teljesítő pályázatot formailag érvénytelennek minősíti, és azt nem értékeli, és nem pontozza. A hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatot a szakmai kuratórium formailag érvénytelennek minősítheti.

2. Tartalmi elbírálás
A szakmai kuratórium elsőként a küszöbkritériumok teljesülését vizsgálja.
A küszöbkritériumok olyan feltételek, amelyek teljesítése esetén a pályázat tartalmilag értékelhető. Amennyiben a küszöbkritériumokként megfogalmazott feltételek mindegyike maradéktalanul nem teljesül, úgy a kuratórium a pályázatot érdemben tovább nem vizsgálja és szakmailag érvénytelennek minősíti.

Küszöbkritériumok:
1. A meghirdetett szakmai program nyilvánossága: működő, naprakész és - minimálisan egy évadot magában foglaló - archívumot is tartalmazó honlap, online felület megléte;
2. Az 1. pont szerinti felületen elérhető anyagok megléte (minimálisan - a pályázót tekintve releváns anyagok, azaz - alapítói okirat, éves beszámoló, közhasznúsági jelentés, szervezet vezetőinek, munkatársainak neve, elérhetősége, szakmai tevékenység / koncepció bemutatása, repertoár / produkciók / produktumok bemutatása, közreműködők, alkotók névsora / szereposztások, jegyértékesítésre vonatkozó információk, fotók, mozgóképek, továbbá programok / műsornaptár);
3. Az 1. pont szerinti felületen az elmúlt, lezárt évre vonatkozó jegybevételről szóló adatszolgáltatás megléte.
A küszöbkritériumot nem teljesítő pályázat szakmailag érvénytelennek minősül.
A szakmai kuratórium - a küszöbkritériumok teljesülése esetén - vizsgálja a 2019. január 1. - 2019. december 31. közötti támogatott időszakra (a továbbiakban: 2019. év) érvényes, a pályázóra jelen pályázat szerint vonatkozó kategória kritériumainak teljesülését.
A kategória kritériumait nem teljesítő pályázat szakmailag érvénytelennek minősül.
A szakmailag érvénytelennek minősített pályázatot a kuratórium nem értékeli, és nem pontozza.
Azon pályázók esetében, akik 2019. évben a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek számára kiírt működési és programpályázaton nem nyertek el támogatást, a kategória kritériumai között meghatározott mutatószámok legalább 80%-os teljesülése esetén a szakmai kuratórium döntési előterjesztést tesz a pályázat szakmai érvényességéről.
A szakmai kuratórium bírálata során a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is vizsgálja. Ennek során a pályázóktól személyesen vagy írásban tájékoztatást kérhetnek.
A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést a jelen kiírásban szereplő (pontozásos) szempontrendszer alapján fogalmazza meg.
A kuratóriumi ülésen a szakmai vita alapját a pályázatok elért pontszáma alapján felállított kategóriánkénti rangsor képezi. A szakmai kuratórium az ülésen döntési előterjesztést fogalmaz meg a formai és szakmai érvénytelenségről, az esetleges keretátcsoportosítási javaslatokról, átsorolásokról, a pályázók végleges pontszámáról, a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámról (amely nem lehet kevesebb, mint az elérhető pontszám 50%-a) és a javasolt pályázatonkénti támogatási összegekről. A szakmai kuratórium - az erről hozott döntési előterjesztésében - a forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázat(ok) támogatási sorrendjét és támogatási összeg-javaslatát is - kategóriánként- meghatározza. A forráshiány miatt nem támogatott pályázatok között nem szerepelhet olyan pályázat, amelyhez a szakmai kuratórium támogatási összeg-javaslatot rendelt a döntési előterjesztésében.

Közzététel:
A támogató a http://www.nka.hu, a http://www.emet.gov.hu és a http://www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza legalább
o a pályázók nevét, székhely városát;
o a megvalósítás helyszínét;
o a támogatás célját;
o az elérhető és az elért összpontszámot;
o a megítélt támogatási összeget;
o a forráshiány miatt elutasított pályázók megjelölését, sorrendjét, a jogszabályban rögzített szabályok szerint esetlegesen adható támogatási összeget;
o a szakmai kuratórium általános, összegző indoklását.

Értesítés:
Az EMET NKAI a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Jogorvoslat:
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője, vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.

Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.
Az EMET NKAI - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.
A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Támogatói okirat kiállítása
A támogatói okirat (a továbbiakban: okirat) kiadásának feltétele, hogy a támogatott pályázó az okirat kiadásához előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 75. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem állítható ki okirat.

A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítására egy vagy több részletben kerülhet sor támogatási előleg címén a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv és finanszírozási ütemterv alapján.
A támogatási előleg folyósítására az okirat a pályázó fél általi elfogadását követően, az okiratban meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A kedvezményezett az elnyert támogatást csak az okiratban rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról az okirat és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.

A szakmai beszámolóban részletesen ismertetni kell a támogatás felhasználásának, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait a 2020. január 1. -2020. december 31-ig terjedő időszakra nézve, a kritériumok teljesülését, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint összevetve a benyújtott, és a visszatervezésre tekintettel módosított szakmai és működési tervet, valamint költségkalkulációt a tényleges teljesítéssel, elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).
A beszámolóhoz meg kell adni a kategória kritériumai között felsorolt teljesített mutatószámokat is. A kritériumok teljesüléséről és a mutatószámokról a jelen pályázat adattáblájának 1A, 2A, 3A és 4A táblázatai kitöltésével kell számot adni.
Produkció/művészi projekt létrehozása esetén be kell küldeni a produkció/projekt 1 példány DVD-felvételét vagy internetes felületen hozzáférhető felvételének linkjét és a sajtóanyagokat (a kedvezményezett által megjelentetett vagy írt saját anyagot nem).

A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapban rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:
o a kedvezményezett nevére szóló, eredeti dokumentumokon érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylatok, ennek hiányában pénztárfőkönyv / pénztárnapló / átvételi elismervény / könyvelési dokumentum, illetve banki terhelési értesítő), és a szerződésekről, teljesítésigazolásokról készített hiteles másolatokat.
o a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem mellékeli, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe (repülőjegy elszámolása esetén is kötelező!).
a munkaszerződések (közalkalmazotti jogviszony esetén kinevezési okiratok) megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit is értékhatártól függetlenül szükséges beküldeni.
o nagyértékű eszközbeszerzés esetén az aktiválásról szóló dokumentumot.
o könyv, kerékpár és az egyéb anyagköltség jogcímen elszámolt anyag vásárlása esetén színpadi fotók általi dokumentációt.
o Telefonszámla/flottaszámla elszámolása (maximum az elnyert támogatás 5%-áig) esetén az alábbi dokumentumok csatolása kötelező:
a. a telefonszámla összes oldalának érvénytelenített, hitelesített másolata (csak a telefon előfizetés/használat, internet előfizetés/használat és parkolási díj számolható el. Ez utóbbi utazási költség jogcím alatt!)
b. egy számlán több előfizetés szerepeltetése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az előfizetések a használók számára nem kerülnek tovább számlázásra, továbbá a használók névsora, beosztása (feladatköre), milyen célból használják a telefont.

Nem igényelhető és nem elszámolható költségek
o a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
o más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
o az előadó-művészeti szervezet - amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti tevékenységen, mint alap-/főtevékenységen kívül más tevékenységet is folytat - központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada,
o a nem előadó-művészeti tevékenységek közvetlen kiadásai,
o ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
o visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
o társasági adó, helyi adó, idegenforgalmi adó, vámköltség, illeték, különadó stb.,
o bírság, kötbér, perköltség, hatósági díj,
o banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
o árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
o társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
o föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
o természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is).

Nem számolható el továbbá a jutalom, szabadság megváltás jogcímen kifizetett tétel; múzeumi, színházi, edzőtermi, uszodai stb. belépőjegy, DVD film, zenei DVD, szakkönyv, alkohol, cigaretta, ajándékutalvány, rendezvényszervezés és utazásszervezés költsége, személyes higiéniás-, egészségmegtartó és javító termékek, fehérnemű vásárlása, a szervezet üzemben tartásában/tulajdonában levő személy, tehergépjárművéhez kapcsolódó karbantartási költségek, illetve éves autópályadíj, telefonszámlán szereplő telefonvásárlás /részletfizetési díj, szerencsejáték díja, adomány, szavazás költsége, emeltdíjas szám hívása, kártyás/internet feltöltés, biztosítás díja; könyv, kerékpár (ez utóbbi kettő esetében kivétel, ha a produkcióban szerepel); illetve adásvételi szerződéssel magánszemélytől vásárolt olyan termék, amely az általános kis és/vagy nagykereskedelmi forgalomban is kapható.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
A pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET NKAI-nál
o Szász Ágnes pályázati referens a (00-36-1) 550-28-83 telefonszámon vagy az agnes.szasz@emet.gov.hu e-mailcímen,
o Fekete Adrienn programiroda vezető a (00-36-1) 550-28-85 telefonszámon vagy az adrienn.fekete@emet.gov.hu e-mailcímen.

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:
o a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
o a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
o a 70. § (1) bekezdés alapján a pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
o a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható.
o A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
o a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés/támogatói okirat megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés/támogatói okirat felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
o a 90. § (1) bekezdése szerint köztartozás esetén a köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár kedvezményezettenként és adónemenként - ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban - utalja át az állami adó- és vámhatóságnak. A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
o a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. A támogatási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
o a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
o a 95. § (1) bekezdés alapján a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
o a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a jelen pályázati felhívás alapján juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.

Szabadtéri színház: állandó - jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő - játszóhellyel rendelkező, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszó színház.

Részletes kritériumok és információk A kritériumok teljesülését a 2019. évi tevékenységre vonatkozó adatokkal és információkkal igazolja a pályázó.
A szakmai és működési tervben az alábbi szempontok számozását követve, szempontonként kell tájékoztatást adni.

A "saját előadás" az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő:
olyan színházi alkotás, amelynek előadásához szükséges szerzői jogokkal a színház rendelkezik, az előadás a színházzal szerződéses kapcsolatban álló alkotó- és előadóművészek művészi tevékenységével jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségvetéséből kerül a nyilvánosság elé.

A "koprodukciós bemutató":
olyan előadás, amelyet két vagy több, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet költségvetési forrásából hoztak létre, s amelyet valamennyi létrehozó előadó-művészeti szervezet - amennyiben rendelkezik az alapító okiratában feltüntetett állandó játszóhellyel - valamely játszóhelyén bemutattak (a koprodukciós bemutatót a létrehozó valamennyi előadó-művészeti szervezet saját bemutatónak tekintheti)
A koprodukció saját produkciónak, megtartott előadásai saját előadásoknak tekinthetők.

A "társulat" az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő:
művészek olyan csoportja, akik munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján egy vagy több évadon keresztül folyamatosan kapcsolódnak egy előadó-művészeti szervezethez.

Művészi projekt: előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészeti-szakmai program, esemény, továbbjátszás (korábbi évben bemutatott saját produkció tárgyévi legalább 5 alkalommal történő előadása).

Produkció/művészi projekt befogadása: nem saját produkció/projekt meghívása és nézőközönség előtt történő előadása. Nem tartozik ide a szervezet által rendszeresen foglalkoztatott egyéni alkotó(k) saját projektjének bemutatása.

Továbbjátszás: a korábbi évben bemutatott saját előadás legalább 3 alkalommal történő előadása a tárgyévben.

A "színházi nevelési előadás": olyan, homogén összetételű közönség számára tartott színházi nevelési program, amelyben a művészeti értéket képviselő előadás vagy előadás-részletek és a feldolgozó munka komplex, pedagógiai célokat megvalósító módon épülnek egymásra. Szerkezetében és tartalmában igazodik a közönség életkori és pszichológiai sajátosságaihoz (jellemző műfajai a TIE, a fórum színház, osztályterem-színház, illetve az előkészítő/feldolgozó drámafoglalkozás, amelyhez teljes értékű színházi előadás társul).
A komplex színházi-nevelési foglalkozás jelen pályázat keretében akkor tekinthető (színházi vagy tánc) produkciónak, ha teljes értékű előadást használ.

Szabadtéri színház
Fő tevékenysége (produkciók bemutatására alkalmas játszóhellyel, társulat nélkül) produkciók létrehozása, befogadása, egyebekben műhelymunkák, próbafolyamatok létrehozása, befogadása.
Pályázati feltételek:
o Produkciók játszására, kiszolgálására, lebonyolítására alkalmas szabadtéri infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik;
o a vezető a szervezet művészeti programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül alakítja ki;
o saját (művészeti, gazdasági) adminisztrációt, menedzsmentet (PR, marketing) és műszaki személyzetet tart fenn;
o a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszik;
o legalább 5 különböző új produkciót hoz létre vagy hív meg ("új" a produkció, ha a pályázónál először jelenik meg a repertoárban; nem "új", ha a produkció a korábbi évek repertoárjában már szerepelt);
o legalább 20 előadást tart vagy legalább 50 000 fő fizetőnézője van;
o TOVÁBBÁ önkormányzati fenntartású szervezet esetén;
o szabadtéri infrastruktúrája állandó - természeti vagy építészeti örökséghez kötődő - játszóhely;
o legalább 1 saját új bemutatót hoz létre.

Pályázati és bírálati szempontrendszer
Elérhető pontszám: 100 pont.

1. Általános szempontok (20 pont)
Feladatellátás folyamatossága;
Az előadó-művészeti koncepció (szakmai és működési terv) hitelessége, realitása, megalapozottsága, összhangja;
Következetesség, szisztematikus építkezés - következetlenség megjelenése a működésben, elképzelésekben, produktumokban (2019);
A pályázati anyag kidolgozottsága, precizitása (teljesség, áttekinthetőség, konkrétumok, általánosságok, hiánypótlás).

2. Művészeti-szakmai szempontok (20 pont)
Művészi tartalom
Innovatív művészeti formációk bemutatásának gyakorlata, repertoár sokszínűsége, értékőrzés és megújulás érvényesülése, sajátos karakter, adottságok, helyszínhez, közönséghez köthető specifikumok és lehetőségek kiaknázása, tudatosság;
Szakmai felkészültség, színvonal;
Összművészeti/társművészeti elemek megjelenése, jellege;
Kooperáció más művészeti szervezettel (gyakoriság, tervszerűség, produktivitás, progresszivitás, kölcsönösség), nemzetközi szakmai jelenlét (fesztiválrészvétel, vendégjáték szervezés, meghívás teljesítése) és hatékonysága;
Kortárs és klasszikus magyar művek megjelenése;
Határon túli magyar művészekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszer;
Visszacsatolás, eredményesség
Közönség aktivitása, bevonása, mérése, eredményeinek hatása és megjelentetése a szakmai-művészeti munkában, felületek lehetőségeinek kiaknázása (kérdőívezés, találkozó, webaktivitás, pártolói rendszer), új közönségrétegek bevonása;
Transzparens működés jellemzői (naprakész információszolgáltatás, kommunikációs felületek használata, üvegzseb);
Hazai és külföldi média megjelenés mértéke, rendszeressége, tematikája, illetve hazai és külföldi kritikában, szakmai sajtóban való megjelenés;
Szakmai aktivitás
Hazai vagy külföldi képzések, csereprogramok, konferenciák, workshopok stb. látogatása illetve azok szervezésében, továbbá hazai vagy külföldi fesztivál, szakmai rendezvény szervezésében való közreműködés;
Tehetséggondozás gyakorlata, koncepciója.

3. Társadalmi felelősségvállalás, aktivitás (20 pont)
Székhely településen kívüli regionális vagy országos tevékenység gyakorlata, hatókör;
Közösség- és társadalomépítő tevékenység gyakorlata (helyi identitás, önkéntesek alkalmazása), koncepciója;
Kulturálisan és/vagy társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal való foglalkozás, kapcsolattartás gyakorlata, koncepciója;
Országos/regionális turisztikai jelentőség.

4. Hatékonysági szempontok (20 pont)
A hatékony működés érdekében tett (2019. évi) és tervezett (2020. évi) intézkedések, egyedi megoldások;
Önkormányzati fenntartású szervezetek esetében a fenntartó szerepvállalása (megállapodások, gyakorlatok);
Marketing-, PR koncepció (alternatív megoldások alkalmazása, költséghatékonyság szempontjainak érvényesülése - 2019);
Mutatószámok (néző-, bemutató- és előadásszámok) változása (2018-2019);

5. Gazdálkodási szempontok (20 pont)
Benyújtott költségvetés realitása, precizitása, stabilitása, kidolgozottsága;
A gazdaságos működés érdekében, továbbá a saját forrás, bevételnövelés érdekében tett és tervezett intézkedések (szponzoráció stb.);
Az éves költségvetés és a művészeti, szakmai koncepció kapcsolata, összhangja, az igényelt támogatási összeg és az éves összköltségvetés aránya;
Pályázói aktivitás és eddigi eredményesség (hazai, EU-s, külföldi források);
Állami forrásból kapott támogatás ((EMMI-pályázat, minisztertől, elkülönített állami pénzalapoktól, egyéb központi, fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott egyedi támogatás) aránya a pályázó összköltségvetésében;
Önkormányzati fenntartású szervezetek esetében a 2019. évi tényleges, illetve a 2020. évi tervezett fenntartói támogatás (és egyéb fenntartói anyagi szerepvállalás) aránya az állami forrásból kapott (elkülönített állami pénzalapok, egyedi döntések) támogatáshoz képest a pályázó összköltségvetésében; együttműködések és cserekapcsolatok költségvetési hasznosulása (hazai és külföldi értékesítés vagy kooperáció megjelenése az összköltségvetésben).

Továbbá prioritásként: a magyar kultúra értékeinek magas színvonalú, affirmatív bemutatása és nemzeti önazonosság-tudatunk erősítése, valamint az európai keresztény kultúrához való tartozásunk szakmailag igényes, korszerű színházi eszközökkel történő pozitív megjelenése.
http://www.emet.gov.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum