Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság / VP6-16.9.1-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
06/26/2019
Tárgymutató:
szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság / VP6-16.9.1-17
Pályázhat:
- az 1. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény;
- a 2. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény, valamint a fogyasztókat tömörítő, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező non-profit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság” című (VP6-16.9.1-17 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időtartamának első napja. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. július 17. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak.

FELHÍVÁS
Mezőgazdasági termelői tevékenységek kiegészítése az egészségügyi ellátással, a szociális integrációval, a közösség által támogatott mezőgazdasággal, a környezeti és élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos együttműködés alapján szerveződő projektek működtetésnek megvalósítására

A Felhívás címe:
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
A Felhívás kódszáma: VP6-16.9.1-17
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők és velük együttműködő partnerek számára a szolidáris gazdálkodás és a közösség által támogatott mezőgazdaság megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítésének elősegítését a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, a hátrányos megkülönböztetés mérséklésével, szemléletformáló programokkal, illetve a családok társadalmon belüli szerepének erősítésével. A célok elérését a kormány a mezőgazdasági termelőkkel, valamint az oktatási, egészségügyi, szociális intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy
a) a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
b) az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
a) projektjük megvalósításával hozzájárulnak a magyar gazdaság hozzáadott érték termelő képességének fejlesztése, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának eléréséhez;
b) a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Partnerségi Megállapodás több pontjához kapcsolódóan jelen felhívás célja a Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: VP) megfogalmazott eredmények megvalósítása a gyakorlati mezőgazdasági tudásátadásának, az önellátási képesség fokozásának, a hátrányos helyzetű célcsoportok, a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek, a társadalomba való beilleszkedés biztosításának elősegítésével.
A VP a 6. prioritásában kiemelt célként kezeli a társadalmi befogadás előmozdítását, a szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődés támogatását a vidéki térségekben. Ezzel összhangban a VP 16.9.1. alintézkedésének célja, hogy a jelenleg alacsony fokú együttműködési készségek fejlesztését elősegítse az agráriumra, illetve a vidéki térségek számos egyéb adottságaira épülő, működési alapon szerveződő projektek generálásával, ezzel jelentősen hozzájárulva a fenntartható, intelligens és befogadó növekedés célkitűzésekhez.
A konstrukció két célterületet támogat:
1.célterület - Szolidáris gazdálkodás: Célja, hogy a mezőgazdasági termelésbe való bevonás által a társadalmi felelősségvállalás tudatosítását erősítse tudásátadás és tapasztalatszerzés által. A mezőgazdasági üzem (vagy üzemek) és az együttműködő célcsoport(ok) programjai és közös tevékenysége által első sorban az alábbi társadalmi célok elkéréséhez való hozzájárulás erősödik: a célcsoport tagjainak fenntartható mezőgazdasági termeléssel, valamint egészségtudatos élelmiszerfogyasztással kapcsolatos szemléletformáló oktatása, képzése, illetve az egészségügyi, szociális vagy egyéb nehézséggel küzdő célcsoport társadalmi befogadásának erősítése érdekében történő érzékenyítés.
2.célterület - A hátrányos helyzetű csoportok integrációján túli cél az ilyen módon előállított termékek és a fogyasztók önszerveződő csoportosulásának szervezése a közösség által támogatott gazdálkodás keretében: A közösség által támogatott gazdálkodás olyan termelési és értékesítési szemlélet, amely szerződés vagy megállapodás alapján létrejött - termelők és fogyasztók között fennálló - együttműködés. Az együttműködés keretében a termelők és a fogyasztók elkötelezettek egymás felé, közöttük olyan rendszeres és közvetlen kapcsolat van, mely mind a termelő mind a fogyasztó számára előnyös. A termelőnek az együttműködés megteremti a jó minőségű mezőgazdasági termékek előállításának és értékesítésének lehetőségét, a fogyasztó pedig folyamatosan friss, helyi és biztos eredetű élelmiszerhez, termesztéssel kapcsolatos ismertekehez jut.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 6-os vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a VP-ben rögzített módon:
6A - Segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez.
Jelen felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd Ft.
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 120 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 16.9.1. számú, Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Legalább egy mezőgazdasági vállalkozás és egy meghatározott célcsoport tagjainak bevonásán alapuló, több éves tematikus együttműködés kialakítása, az együttműködés szervezése és megvalósítása, az alábbi célterületi bontás valamelyike szerint:
1. célterület: A célcsoport tagjainak a mezőgazdasági termelők által végzett termelésbe történő bevonásához szükséges tevékenységek.
2. célterület: A célcsoport bevonásával előállított mezőgazdasági termékek közösség által támogatott mezőgazdasági tevékenység keretében történő értékesítése, illetve annak szervezése.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
olyan együttműködési megállapodás alapján létrejött, legalább kettő tagból álló konzorciumok, amelyek esetén legalább egy tag mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás és legalább egy tag:
- az 1. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény;
- a 2. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény, valamint a fogyasztókat tömörítő, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező non-profit szervezet.
Azonos mezőgazdasági teremelő - kapcsolt vállalkozásokat is beleértve - csak egyik célterületre vonatkozó kérelemben lehet konzorciumi tag.
Mezőgazdasági termelőnek minősül, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a jelen felhívás 11. számú mellékletében található képlet alkalmazásával kell elvégezni.
Az együttműködő csoport alatt olyan konzorciumot kell érteni, amely a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködésnek minősül.
Jelen felhívás keretében egy mezőgazdasági mikrovállalkozás csak egy konzorciumnak lehet a tagja, de egy konzorciumban több mezőgazdasági mikrovállalkozás is tag lehet. Jelen felhívás keretében a projektbe aktívan bevont célcsoport tagok csak egy konzorcium működésében vehetnek részt. A fogyasztókat tömörítő szervezetek, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező szervezetek több konzorciumban is részt vehetnek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
Konzorciumnak a 272/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül. A konzorcium tagjainak meg kell felelniük a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél legyen.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő (konzorcium) részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és feltételekkel nincs összhangban;
b) amely a jelen - VP6-16.9.1-17 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban;
c) amely, valamely Vidékfejlesztési Program alapján meghirdetett felhívás keretében ugyanazon megvalósítási helyre, ugyanazon beruházási tevékenységre nyújtott be támogatási kérelmet és támogatásban részesült a támogatási kérelmet megelőző 5 év vonatkozásában.
Csekély összegű támogatás esetén nem nyújtható támogatás:
a) halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
g) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.
Egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 26. napjától 2019. június 26. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. év 07. hó 04. nap
2017. év 08. hó 04. nap
2017. év 09. hó 05. nap
2017. év 12. hó 05. nap
2018. év 03. hó 06. nap
2018. év 06. hó 06. nap
2018. év 09. hó 07. nap
2018. év 12. hó 07. nap
2019. év 03. hó 08. nap
2019. év 06. hó 07. nap
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
A támogatási kérelemhez csatolandó elektronikus dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
A 272/2014 Korm. rendelet 140. § 3a) bekezdése alapján a mérföldkőhöz nem kapcsolódó kifizetési igénylést konzorciumi tag is benyújthat.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-1691-17-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasg-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum