Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatása - "A" komponens: 500 fő befogadóképesség feletti könnyűzenei koncerthelyszín (létesítmény- üzemeltetési és fejlesztési) pályázat / ZPT-A-2020
Kiíró:
Petőfi Irodalmi Múzeum; Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
10/15/2020
Érvényes:
10/15/2020
Tárgymutató:
zenei produkciók létrehozása, "A" komponens
Pályázhat:
alábbi feltételeknek megfelelő jogi személyek:
1) amelyek működésüket igazolni tudják legalább egy üzleti évet lezárt pénzügyi beszámolóval (e-beszámolo.gov.hu felületen is elérhető mérleg),
2) az időszakosan (nyáron) vagy egész évben működő könnyűzenei koncerthelyszín tulajdonosa üzemeltető ill. bérlői minőségben, mely az létesítményhelyszín tulajdonviszonyait bemutató dokumentummal, vagy hatályos bérleti szerződéssel tudja igazolni,
3) nyilatkozatával vállalja, hogy 2021. 12. 31-ig (önkormányzati költségvetési szerv esetén 2021. 06. 30-ig) legalább 12 koncertet - időszakosan működő koncerthelyszín esetén legalább 10 koncertet - bonyolít le, és ezt alátámasztó dokumentumokkal igazolja a szakmai beszámoló keretében,
4) minimum 500 fő feletti (501 főtől) igazolt befogadóképességgel rendelkezik,
5) Jogi forma szerint:
a) Magyarországon bejegyzett székhelyű gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek;
b) helyi önkormányzatok vagy jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati fenntartású intézményeik, vagy az önkormányzatok által alapított gazdasági társaságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatása
- "A" komponens: 500 fő befogadóképesség feletti könnyűzenei koncerthelyszín
(létesítmény- üzemeltetési és fejlesztési) pályázat / ZPT-A-2020

Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint
Petőfi Irodalmi Múzeum
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fejlesztésének támogatására
"A" komponens: 500 fő befogadóképesség feletti könnyűzenei koncerthelyszín (létesítmény- üzemeltetési és fejlesztési) pályázat
Kódszám: ZPT-A-2020
A támogató megnevezése: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) Szakmai közreműködő a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: Szakmai közreműködő)
Lebonyolító szervezet megnevezése. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító)

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A jelen pályázati felhívás (a továbbiakban Felhívás) célja a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VII. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak alapján támogatás biztosítása a könnyűzenei rendezvények helyszínéül szolgáló kulturális létesítmények működtetéséhez és fejlesztéséhez a látogatói igényeknek megfelelő színvonalú zenei kulturális események megtartása és infrastrukturális fejlesztése érdekében.
A könnyűzenei ágazat adottságait figyelembe véve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztendő területek, amelyek elősegítik a támogatási konstrukció céljainak megvalósulását azzal, hogy a jelen konstrukcióban támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a minőségi, hozzáadott értékkel bíró kulturális szolgáltatások kialakításához.

1. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A Felhívás keretösszege 577 400 000 Ft, amelynek forrása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Művészeti tevékenységek cím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása alcímen 1. Előadó-művészeti tevékenység támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 271489), melynek fedezetét az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1565/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a Támogató és a Lebonyolító között létrejött megállapodás biztosítja.
A Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való jelentkezés lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett pályázatok alapján felfüggessze.
A benyújtott pályázatokra elnyerhető maximum támogatás 30 000 000 Ft.
Támogatás intenzitás 100 %.

2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Pályázók köre
A Felhívásra pályázati kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeknek megfelelő jogi személyek:
1) amelyek működésüket igazolni tudják legalább egy üzleti évet lezárt pénzügyi beszámolóval (e-beszámolo.gov.hu felületen is elérhető mérleg),
2) az időszakosan (nyáron) vagy egész évben működő könnyűzenei koncerthelyszín tulajdonosa üzemeltető ill. bérlői minőségben, mely az létesítményhelyszín tulajdonviszonyait bemutató dokumentummal, vagy hatályos bérleti szerződéssel tudja igazolni,
3) nyilatkozatával vállalja, hogy 2021. 12. 31-ig (önkormányzati költségvetési szerv esetén 2021.06.30-ig) legalább 12 koncertet - időszakosan működő koncerthelyszín esetén legalább 10 koncertet - bonyolít le, és ezt alátámasztó dokumentumokkal igazolja a szakmai beszámoló keretében,
4) minimum 500 fő feletti (501 főtől) igazolt befogadóképességgel rendelkezik,
5) Jogi forma szerint:
a) Magyarországon bejegyzett székhelyű gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek;
b) helyi önkormányzatok vagy jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati fenntartású intézményeik, vagy az önkormányzatok által alapított gazdasági társaságok.
Jelen Felhívás keretében pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A támogatási jogviszony keretében rögzített kötelező fenntartási időszakra (3 év), a fenntartási kötelezettség elsődlegesen a pályázót terheli. A pályázó a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja, azonban ehhez a Támogató és/vagy Szakmai Közreműködő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás (nem bocsátható ki támogatói okirat, illetve nem köthető támogatási szerződés):
a) azon támogatást igénylő részére, aki nem minősül törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek, illetve átláthatóságáról nem nyilatkozik (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján).
b) azon támogatást igénylő részére, aki:
(i) nem felel meg Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
(ii) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,
(iii) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
(iv) jogszabályban, vagy a jelen felhívásban a támogatói okirat kiadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
c) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

2.3. Benyújtható pályázatok száma
Jelen komponens keretében 1 pályázó szervezet 1 pályázatot nyújthat be.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Pályázatot olyan meglévő könnyűzenei koncerthelyszínt szolgáltató klubok, szabadtéri vagy zárt rendezvényhelyszínek működtetésére vagy fejlesztésére lehet benyújtani, amely az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelel:
1) egész évben nyitva tartó létesítmény minimum 12 esemény, szezonálisan nyitva tartó létesítmény minimum 10 zenei esemény megszervezését és lebonyolítását vállalja és teljesíti 2021. 12. 31-ig (önkormányzati költségvetési szerv esetén 2021. 06. 30-ig),
2) a fejlesztett létesítmények a fejlesztést követően az egész évben üzemelő koncerthelyszínek esetén egész évben, az időszaki koncerthelyszínek esetén minimum 4 hónapon át nyitva tartanak,
3) rendelkezik érvényben lévő működési engedéllyel vagy ezzel egyenértékű dokumentummal
4) a tervezett infrastrukturális fejlesztés igazolhatóan megfelel a hatályos előírásoknak.
A pályázat fenti szempontoknak való megfelelés vizsgálata a kötelezően benyújtandó dokumentumok alapján történik.

3.1. Támogatható tevékenységek köre
A. A támogatott célokhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli, illetve a jogszerűen használt létesítményeket érintő infrastrukturális fejlesztések:
a) elektromos hálózat átfogó fejlesztése,
b) hangszigetelés,
c) nyílászáró csere,
d) őrző/védő technológiai berendezések beszerzése,
e) járványügyi intézkedéseket szolgáló berendezések beszerzése.

B. Működési kiadások támogatása:
a) szakmai munkatársak bérköltsége (például világító, hangtechnikus stb.),
b) létesítménybérleti szolgáltatások költségei,
c) üzemeltetési kiadások
A pályázatban megjelölt minden támogatható tevékenység (A és B, csak A, vagy csak B.) hiánytalan megvalósítása kötelező a projekt befejezéséig.

3.2. Támogatható tevékenységek besorolása
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:
a) a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, vagy
b) támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előreláthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.
Abban az esetben, ha Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 3/2020. (III. 23.) EMET főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó, 16-28. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.

4. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK
4.1. Támogatás formája és mértéke
A támogatást igénylő működési és fejlesztési jellegű, vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Támogatás csak és kizárólag a pályázat tárgyát képező fejlesztés érdekében használható fel. 13

4.2. Az önerő mértéke
A támogatást igénylőnek nem kell önerővel rendelkeznie.

4.3. Előleg mértéke
A Támogató 100% mértékű előleget biztosít.

6. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó pályázati eljárás menete a következő:
1. Az eljárás során első lépésben a pályázatok benyújtása (Projektadatlap és az 5.3. pontban jelzett anyagok) történik A pályázatok benyújtására legkorábban 2020. október 1-től van lehetőség.
2. A benyújtott anyagok alapján a pályázatok jogosultsági vizsgálata történik meg. A jogosultsági vizsgálat során egyszeri alkalommal hiánypótlás írható ki az 5.1.2 pont szerint.
3. A jogosultsági értékelésről jogosultsági döntés születik, amelyről a pályázó értesítést kap.
4. A szakmai értékelés során szükség szerint egyeztetésre és pontosításra kerülnek a fejlesztendő és támogatható tevékenységek, amely során a Támogató és/vagy a Szakmai közreműködő és/vagy az Értékelő Bizottság a pályázat esetleges módosítását, illetve további, részletes szakmai dokumentumok kidolgozását és benyújtását kérheti, illetve a fejlesztéssel érintett helyszínen helyszíni szemlét rendelhet el. Támogató és/vagy a Szakmai közreműködő és/vagy az Értékelő Bizottság a dokumentumok benyújtására legfeljebb 5 naptári napos határidőt határozhat meg. A helyszíni szemle időpontját minden esetben előzetesen egyezteti a pályázatban megnevezett képviselő személyével.
5. Az értékelés az 5. pontban szereplő szakmai értékelési kritériumok alapján, a beadást követően folyamatosan történik. Az értékelésre rendelkezésre álló időtartam a pályázat benyújtási határidőt követő maximum 30 nap, amely a pályázók részéről történő esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásának és a helyszíni szemle lefolytatásának időszakát nem foglalja magába.
6. Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.
7. Az Értékelő Bizottság támogatási javaslatait a Petőfi Irodalmi Múzeum terjeszti elő a döntésre. A támogatási döntésről Támogató és/vagy Szakmai közreműködő és/vagy Lebonyolító (http://www.emet.gov.hu) honlapján tájékozódhatnak.
8. A támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. december 15-ig kerül sor a támogatói okirat kiadására.

6.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
Jelen kiírás elektronikus pályázatkezelési rendszere (felülete) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)
Az EPER elérése: a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon.
EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!
Amennyiben a pályázó szervezet nem regisztrált az EPER-ben, akkor azt szükséges megtennie, melyhez rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel, majd a fenti elérési úton belépve a rendszerbe a "Regisztráció" - gombra kell kattintani, majd kitölteni a "Saját adatok" - lapfüleit. Ezt követően ki kell nyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot a "Reg. nyilatkozat" menüpontban és az eredeti aláírt példányt a Lebonyolító postafiók címére beküldeni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet rövidített nevével regisztrálni nem lehet, a Magyarországon nyilvántartásba vett szervezet érvényes regisztrációjához - a közhiteles nyilvántartásnak megfelelő - teljes nevet szükséges feltüntetni.
Amennyiben pályázó szervezet már regisztrált EPER-ben, azonban nem rendelkezik érvényes legalább 2020. évre szóló regisztrációs nyilatkozattal, akkor az EPER-ben a "Reg. nyilatkozat" menüpontból ki tudja nyomtatni a hatályos regisztrációs nyilatkozatot. Az aláírt nyilatkozat egy eredeti példányát küldje el a Lebonyolító postafiók címére.
Amennyiben a pályázó szervezet regisztrált az EPER-ben, és az adataikban változás következett be az utolsó regisztrációs nyilatkozat beküldése óta, akkor kérjük, lépjen be az EPER-be, válassza a "Saját adatok" menüpontot és az "Adatmódosítás" gomb segítségével szíveskedjen javítani az adatait. A módosítást követően a "Mentés" gomb segítségével mentse el a módosított adatokat. A módosítás után a "Reg. nyilatkozat" menüpontból nyomtassa ki az immár helyes adatokat tartalmazó nyilatkozatot és az aláírt nyilatkozat egy eredeti példányát küldje el a Lebonyolító postafiók címére.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Email: zpt@emet.gov.hu
Postacím: 1387 Budapest, Pf. 1466.
A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! Pályázatok benyújtására 2020. október 1. és 2020. október 15. 23 óra 59 percig van lehetőség.
A pályázatok befogadása és értékelése folyamatos.
A Lebonyolító a Támogató egyetértésével a beérkezett pályázatok számától és összetételétől függően módosíthatja a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot. A módosításról a Támogató és/vagy Szakmai közreműködő és/vagy Lebonyolító közleményt tesz közzé a saját honlapján.
Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való pályázat benyújtás lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett pályázatok alapján felfüggessze. A felfüggesztésről a Támogató és/vagy Szakmai közreműködő és/vagy Lebonyolító közleményt tesz közzé a http://www.emet.gov.hu oldalon.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum