Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Út a felsőfokú szakképzettséghez - ösztöndíj- és önköltség-támogatási program / UFSZ-15
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/14/2015
Tárgymutató:
ösztöndíj- és önköltség-támogatási program, Út a felsőfokú szakképzettséghez
Pályázhat:
felsőfokú szakképzésben résztvevők, főleg roma hallgatók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

ÚT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉGHEZ

Ösztöndíj- és önköltség-támogatási program felsőoktatási szakképzésben résztvevők számára
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: UFSZ-15
A meghirdetés dátuma: 2015. augusztus 14.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőoktatási szakképzési esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez.)
- a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.)
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény vonatkozó rendelkezéseivel

A hátrányos helyzetű, köztük a roma/cigány fiatalok felsőfokú képzésben való részvétele alacsonyabb, illetve a lemorzsolódásuk, kimaradásuk esélye magasabb, mint a nem hátrányos helyzetű hallgatók esetében. Ez különböző okokra vezethető vissza, többek között a köznevelési intézményrendszerben tapasztalható területi és intézmények közötti különbségekre, és az ebből fakadó oktatási esélyegyenlőségi különbségekre, valamint a családok társadalmi-gazdasági státuszából fakadó lehetőségek korlátaira.
Ezért 2012 szeptemberében a hátrányos helyzetű, különös tekintettel a roma hallgatók diplomaszerzési esélyeinek növelése érdekében ösztöndíj- és önköltség-támogatási program indult alap, mester és osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgatók részére.
Jelen pályázat a felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hátrányos helyzetű, kiemelten roma hallgatók részére kíván támogatást biztosítani a felsőfokú szakképzettség megszerzése érdekében.
Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében a roma/cigány származású tanulók aránya magas, - amennyiben azt a jelentkezők száma megengedi - a programba a támogatottak legalább 50%-áig roma származású pályázókat kell bevonni.
1 vagyis a feltétel teljesítéséhez elegendő arányban pályáznak roma/cigány jelentkezők
1. A pályázat célja
1.1. Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy azzal azonos jövedelmi, vagyoni helyzetben élő, hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók továbbtanulási esélyeinek javítása, a felsőfokú szakképzettség megszerzésének támogatása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/59/7 Roma Ösztöndíjprogramok című fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a záró szakmai beszámoló és pénzügyi beszámoló (továbbiakban: beszámoló) elfogadását követően 15 napon belül, vagy - a pályázó indokolt kérelme alapján - a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. Amennyiben a pályázó támogatási előleget igényelt, a támogatási előleg folyósítása félévente egy összegben történik a Pályázati Útmutató9.6. pontja szerint.
A Támogatáskezelő a támogatási előleget/ illetve első részletét -a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.
3.2. A pályázati kiírás két komponense pályázható:
- "A" komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 115 000 Ft/félév vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2015/2016. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik.
- B" komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség-támogatás igényelhető a 2015/2016. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 %-a. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.
Az elszámolható költségek köre a "B" komponens esetén kizárólag az önköltség.
FIGYELEM! A kizárólag 2015/2016 tanév II. félév támogatására vonatkozó támogatási igények nem kerülnek befogadásra és támogatásra egyik komponens esetében sem.
3.3. Az önrész tekintetében:
- a program "A" komponense keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra
- a "B" komponens keretében a támogatás nagysága nem haladhatja meg a képzési önköltség mértékének 95%-át, az önrész mértéke a képzési önköltség 5 %-a.
3.4. A hallgató mindkét komponens esetében akkor jogosult a 2015/2016. tanév II. (tavaszi) félévi támogatásra, amennyiben a 2015/2016. tanév I. (őszi) félévében legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesített és a 2015/2016. tanév II. (tavaszi) félévben is aktív hallgatói jogviszonyban áll ugyanazzal a felsőoktatási intézménnyel.

4. Támogatási időszak
4.1. Az elnyerhető támogatás a 2015/2016. tanév I. vagy az I. és II. félévére, a 2015. szeptember 1-től 2016. június 30-ig tartó időszakra vonatkozik.
- Amennyiben a pályázó a 2015/2016 tanév I. (őszi) félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak: 2015. szeptember 1-től 2016. január 31-ig tart.
4.2. Amennyiben a pályázó a 2015/2016 tanév I. és II félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak:
- a 2015/2016. tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) félévére: 2015. szeptember 1-től 2016. június 30-ig tart.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben nappali, esti vagy levelező munkarendű magyar állami (rész) ösztöndíjas vagy önköltséges/költségtérítéses felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező), magyar állampolgárságú hallgató, amennyiben érettséginél magasabb végzettséggel nem rendelkezik, ÉS a pályázat benyújtásának időpontjában:
5.1. a Gyvt. szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy utógondozásban/utógondozói ellátásban részesül, VAGY
5.2. a vele közös háztartásban élő gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, VAGY
5.3. családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át, vagyis a 39 900 Ft-ot, ÉS a közös háztartásban élők vagyonának (hasznosítható ingatlan, gépjármű, vagyoni értékű jog) egy főre eső együttes összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1 995 000 Ft-ot) VAGY a közös háztartásban élők vagyonának egy főre eső értéke külön-külön számítva nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570 000 Ft-ot).
Az 5.3 pontra hivatkozással kizárólag abban az esetben lehet pályázatot benyújtani, amennyiben a hallgató az 5.1. vagy 5.2. pont szerinti feltételek egyikének sem felel meg.
5.4. Mindkét komponens esetében a támogatott hallgatók legalább 50%-áig roma származású hallgatót kell bevonni. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő roma származású pályázók száma ezt nem teszi lehetővé.
5.5. Az ösztöndíj-, illetve az önköltség-támogatás csak beiratkozott/adott félévre bejelentkezett, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató részére folyósítható. Hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a támogatást vissza kell fizetni.
5.6. Kizáró feltételek:
- Egy hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat
- Az ösztöndíj-támogatási komponensre nem pályázhat az a hallgató, aki roma/cigány szakkollégium tagja
- Az önköltség-támogatási komponensre nem pályázhat az a hallgató, akinek önköltségének/költségtérítésének megtérítését más program fedezi

6. A pályázatok benyújtásának módja
6.1. Az ösztöndíjra pályázó hallgató az internetes pályázatkezelő rendszerben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer- továbbiakban: EPER) regisztrál (ld.: Útmutató 4.4. pontja), a regisztrációt követően az EPER-ben nyújtja be a pályázatot, az elektronikus pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
6.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben (a Pályázati Útmutató 4.4. pontjában leírtak szerint), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően az EPER-ből ki kell nyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot, és aláírtan postai úton beküldeni a Támogatáskezelő postai címére (Útmutató 4.4.. pontja szerint).
6.3. Amennyiben a hallgató roma származásának figyelembe vételét kéri, és erről önkéntes nyilatkozatot tett, a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat eredeti ajánlását is csatolja (jelen kiírás 1. sz. melléklete).
6.4. A pályázati anyag kötelező melléklete:
- a 2015/2016. tanév őszi félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolás
- az önköltség-támogatási komponens esetében: a felsőoktatási intézmény igazolása az önköltség/költségtérítés összegéről (magyar állami (rész) ösztöndíjas hallgató esetében)
- jelen pályázati kiírás 5.1. pontjában rögzített jogosultság esetén:
- a gyámhivatal által az utógondozás/utógondozói ellátás elrendeléséről hozott hatályos5 határozat, annak az illetékes gyámhivatal által hitelesített másolata, vagy a jogosultságról kiállított igazolása; VAGY
- a lakóhely szerint illetékes jegyző, mint gyámhatóság határozata vagy annak hitelesített másolata arról, hogy a hallgató/pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a jegyző által a jogosultságról kiállított igazolás VAGY
- a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata/igazolása arról, hogy a hallgató/pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül VAGY
- a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata/igazolása arról, hogy a hallgató/pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §-ának 2014. június 30-án hatályos rendelkezése szerint hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak minősült.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók a jelen kiírás 10.1. pontja szerint az elbíráláskor előnyben részesülnek, ezért amennyiben a hallgató hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, javasoljuk az ezt igazoló dokumentumok kötelező mellékletként történő benyújtását.
- jelen pályázati kiírás 5.2. pontjában rögzített jogosultság esetén: a pályázó (vele közös háztartásban élő) gyermeke nevére az illetékes jegyző, mint gyámhatóság által kiállított, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, annak hitelesített másolata vagy a jogosultság fenn álltáról kiállított igazolása.
- jelen pályázati kiírás 5.3. pontjában rögzített jogosultság esetén:
- A pályázóval közös háztartásban élő személyek munkáltató, illetve ellátást folyósító szerv által kiállított, a pályázat benyújtását megelőző havi jövedelmet igazoló, jövedelemigazolásai ÉS
- a pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában a 2. sz. mellékleten tett nyilatkozata
- arról, hogy név szerint kikkel él közös háztartásban és hogy az összes vele közös háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező személyre vonatkozóan benyújtja az összes jövedelemre vonatkozó igazolást ÉS

- hogy a vele közös háztartásban élők vagyonának (hasznosítható ingatlan, gépjármű, vagyoni értékű jog) egy főre eső összege nem haladja meg az 1 995 000 Ft-ot VAGY a közös háztartásban élők vagyontárgyainak egy főre eső értéke külön-külön számítva nem haladja meg a 570 000 Ft-ot.
6.4.1. FIGYELEM! A hatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
- a jelentkező nevét és (amennyiben releváns gyermeke) természetes személyazonosító adatait (születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím)
- jogosultság tényét, idejét
- a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát
- a kiállításra jogosult hatóság hiteles aláírását és pecsétjét
6.5. Az előnyben részesítés feltételeként csatolt mellékletek mindkét komponens esetében:
6.5.1. A hallgató roma/cigány származásáról szóló önkéntes nyilatkozata és a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példánya, melyet a jelen pályázati kiírás mellékletében található sablonban szükséges benyújtani (1. sz. melléklet). E dokumentumok hiányában értékelésekor csak a szociális jogosultság kerül figyelembe vételre.
6.5.2. A lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata/igazolása arról, hogy a hallgató/pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül VAGY
- a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata/igazolása arról, hogy a hallgató/pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §-ának 2014. június 30-án hatályos rendelkezése szerint hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak minősült.
Értékeléskor csak a hiteles dokumentumokkal igazolt/alátámasztott kritériumok vehetők figyelembe.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. A pályázatok beadása 2015. augusztus 24-től folyamatos. Az első beadási határidő, 2015. szeptember 14. a végső beadási határidő: 2015. október 30., 23:59:00 óra.
FIGYELEM! Tekintve, hogy a pályázatok elbírálása szakaszosan történik, az előbb benyújtott pályázatok a 10.3. pontban leírtak szerint előnyben részesülnek!
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben határidőre véglegesítésre került.

8. A pályázat lebonyolítója:
8.1. A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

9. A pályázatok formai vizsgálata
9.1. A Támogatáskezelő a pályázat befogadásáról legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot, melyről a pályázót elektronikus úton az érvénytelenség okának megjelölésével tájékoztatja.
9.2. A pályázat befogadása során a Támogatáskezelő vizsgálja, hogy
a) a meghatározott határidőn belül került-e benyújtásra a pályázat
b) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik-e
9.3. A Támogatáskezelő a benyújtott pályázatot a pályázat benyújtását követő hetedik napig érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha:
a) a pályázatot nem a Pályázati kiírás 5. pontjában meghatározott pályázó nyújtotta be
b) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn túl került benyújtásra
c) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány meghaladja a Pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, illetve
d) teljesen üres csatolt dokumentum (ok) esetében
Amennyiben a fenti esetek egyike sem áll fenn, a Támogatáskezelő a pályázat befogadásáról befogadó nyilatkozatot bocsát ki.
9.4. A Támogatáskezelő - egy alkalommal - elektronikus úton a kiküldéstől számított 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki az alábbi esetekben.
Hiánypótlásra az alábbi esetekben van lehetőség:
- a hallgatói jogviszony igazolás formai hibái
- a szociális jogosultságot igazoló dokumentum/nyilatkozat hiánya, vagy formai hibái
- a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának hiánya, vagy formai hibái
- az önköltség/költségtérítés összegéről szóló igazolás hiánya, vagy formai hibái
A hiánypótolt dokumentumokat elektronikus úton szkennelve kell eljuttatni a Támogatáskezelőhöz.
9.5. A Támogatáskezelő a benyújtott pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja továbbá, ha:
- a pályázó mindkét komponensre beadott pályázatot (ebben az esetben a később benyújtott pályázat kerül elutasításra)
- a Támogatáskezelő hiánypótlási felszólítását a pályázó a megadott határidőn belül egyáltalán nem, vagy nem az abban foglaltaknak megfelelően teljesíti
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNIK, EZÉRT KÉRJÜK A PÁLYÁZÓKAT, HOGY FOLYAMATOSAN FIGYELJÉK A PÁLYÁZAT SORÁN MEGADOTT E-MAIL FIÓKJUKAT!

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
10.1. Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek:
- a hallgató halmozottan hátrányos helyzetű
- a hallgató hátrányos helyzetű
- a pályázó állandó lakóhelye a kedvezményezett járások valamelyikében helyezkedik el
- a pályázatok beérkezési sorrendje a 10.3. pontban meghatározottak szerint
10.2. Az ösztöndíjak legalább fele roma/cigány származású hallgatók részére kerül megítélésre.
Amennyiben a fenti keret roma származású hallgatókkal nem tölthető fel, a fennmaradt ösztöndíjak nem roma származású hallgatók részére kerülnek odaítélésre.
10.3. Az előbb benyújtott pályázatok az alábbiak szerint előnyben részesülnek.
Az Értékelő Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől számított 30 napon belül teszi meg. A pályázatok elbírálása a rendelkezésre álló keret kimerüléséig szakaszosan történik az alábbi ütemezésben:
- Az első körben azon pályázatok elbírálása történik meg, amelyek 2015. szeptember 14-ig kerültek benyújtásra. Ezt követően a fennmaradó keretösszeg terhére nyújtható támogatás.
- A második körben azon pályázatok bírálata történik meg, amelyek 2015. október 12-ig kerültek benyújtásra. Ezt követően a fennmaradó keretösszeg terhére nyújtható támogatás.
- A harmadik körben azon pályázatok elbírálása történik meg, amelyek 2015. október 30-ig kerültek benyújtásra.
10.4. A pályázatokról az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár dönt.
10.5. A döntést követően a Támogatáskezelő 2 munkanapon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.

11. Szerződéskötés
A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kedvezményezettel a támogatási szerződést a Támogatáskezelő köti meg. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a támogatási döntés hatályát veszti.
Mindkét komponens esetében megfelelő biztosítékot kell kikötni a támogatási szerződésben a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából. Biztosíték a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás felhatalmazó nyilatkozata. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. Több fizetési számla esetén a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjéről.
A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül. A Támogatáskezelő a biztosíték kikötésétől eltekinthet, amennyiben a támogatás folyósítására a beszámoló elfogadását követően kerül sor (utófinanszírozás).
A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a bejelentetteken kívül további fizetési számlája nincs; ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy ha új fizetési számlát nyit, azt annak megnyitásától számított nyolc napon belül bejelenti a Támogatáskezelőnek, egyúttal csatolja az új fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.
Amennyiben a bármely okból visszafizetésre kötelezett Kedvezményezett határidőn belül nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, annak érvényesítése beszedési megbízással történik.
A biztosíték fennállásának határideje a támogatás felhasználása ellenőrzésének végső határidejével esik egybe, melyet a támogatási szerződés határoz meg. A pályázati program lezárásának tényét a Támogatáskezelő értesíti a Kedvezményezettet, és egyúttal intézkedik a felhatalmazó levél visszavonásáról.

12. A támogatás folyósítása:
12.1. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a hallgató a Támogatáskezelő részére benyújtsa az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyáról szóló igazolást.
12.2. A Támogatáskezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a kedvezményezettel támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az ösztöndíjak összegét.
12.3. Amennyiben a pályázó támogatási előleget igényelt a támogatási előleg folyósítása félévente egy összegben történik a Pályázati Útmutató 9.6. pontja szerint. A Támogatáskezelő a támogatási előleg összegét/illetve első részletét a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását, illetve a fent meghatározottakat követően utalja át a hallgató EPER-regisztráció során megadott fizetési számlára.
12.4. Mindkét komponens esetében - a 2015/2016. tanév I. és II. félévére is támogatási igényt benyújtóknak - a második félév utalásának feltétele a második félévben a felsőoktatási intézmény által kiállított aktív hallgatói jogviszony igazolás benyújtása, illetve az első félév sikeres teljesítésének igazolása (12.5. pont).
FIGYELEM! A második félévre vonatkozó támogatás folyósításához szükséges feltételek teljesüléséről részbeszámoló keretében kell beszámolni 2016. február 29-ig! Az eredeti dokumentumok A/4-es méretű dokumentum szkennelt képének feltöltésére is a részbeszámoló felületén lesz lehetőség!
12.5. A részbeszámolóban csatolandó mellékletek:
- Lezárt leckekönyv másolata (elektronikus leckekönyv esetén a tanulmányi hivatal által hitelesített tanulmányi rendszerből kinyomtatott eredmény igazolása)
- A második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás
- A leckekönyv-másolat mellé a hallgató köteles benyújtani a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy az adott félévre a mintatanterv szerint előírt kreditek hány százalékát teljesítette Amennyiben a felsőoktatási intézmény nem tett közzé félévekre bontott mintatantervet, úgy csatolni kell az intézmény erről szóló igazolását. Ebben az esetben a hallgatónak a felvett kreditek legalább felét kell teljesítenie a második félévi támogatásra való jogosultsághoz (Lásd a jelen kiírás 3.4. pontját.)

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
13.1. A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a pályázó rész, illetve záró szakmai beszámolót köteles készíteni a támogatási szerződésben meghatározott módon és határidőig.
13.2. A pályázat szerint támogatott feladat megvalósításáról szóló féléves illetve éves záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 9. és 11. pontja tartalmazza.

14. További információ
14.1. A támogatás igénylésének, igénybe vételének részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
14.2. A Támogatáskezelő fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
14.3. A támogatási döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
14.4. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett írásban kifogást nyújthat be továbbá, ha véleménye szerint a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
14.5. A kifogást az emberi erőforrások minisztere részére címezve, de a Támogatáskezelőhöz kell írásban benyújtani. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogást a pályázati Útmutatóban meghatározott tartalommal kell benyújtani.
14.6. A Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére.
14.7. Kedvezményezettnek tudomásul veszik, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
14.8. A Kedvezményezett - a támogatott hallgató - az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt.
14.9. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.
14.10. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
14.11. Az UFSZ-15 sz. pályázati csomag dokumentumai:
- pályázati kiírás és a 6.3 pontban meghatározott 1. sz. melléklet

- a pályázati kiírás 5.3. pontjában meghatározott 2. sz. melléklet
- pályázati útmutató

- Általános Szerződési Feltételek
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
14.12. Az UFSZ-15 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Támogatáskezelő honlapjáról (http://www.emet.gov.hu).
14.13. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum