Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Felvételi novellapályázat
Kiíró:
Trivium Egyesület
Határidő:
01/13/2019
Érvényes:
01/13/2019
Tárgymutató:
online képzési program, kezdő írók támogatására
Pályázhat:
Betöltött 18. életév
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Trivium Egyesület Szemináriuma - Felvételi novellapályázat

A Trivium Egyesület Szemináriuma (TESZ) a Trivium Egyesület online képzési programja, kezdő írók támogatására, írásoktatására, írásfejlesztésére alakult. Első kurzusa 2019 elején indul "Hogyan írjunk regényt?" címmel.

A SZEMINÁRIUMBA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
1. Részvétel a felvételi novellapályázaton
2. Betöltött 18. életév
3. A magyar nyelv ismerete
4. A szövegszerkesztő legalább alapfokú ismerete
5. Magyarországi lakóhely

FELVÉTELI NOVELLAPÁLYÁZAT
A Trivium Egyesület pályázatot hirdet a regényírás iránt érdeklődő kezdő írók számára a Trivium Egyesület Szemináriumába való felvételre.
A pályázatra magyar nyelvű, önállóan értelmezhető prózai művekkel lehet jelentkezni.
A zsűritagok a beküldött művek alapján választják ki azokat a jelentkezőket, akik felvételt nyerhetnek a szemináriumi képzésre.
A pályázat jeligés.
A felvételi novellapályázatra nevezési díj nincs, de a szemináriumi képzés díjfizetéshez kötött.

BEKÜLDÉSI FELTÉTELEK
1. A pályázó legfeljebb 2 művet küldhet be a pályázatra. Szerzőpárok műve nem küldhető be.
2. A pályázó a pályaműve(i) mellett beküldheti a tervezett vagy már elkészült regénye szinopszisát is legfeljebb 2 oldal terjedelemben. Ez szabadon választható. Szinopszis beküldése nem jelent előnyt, be nem küldése pedig nem jelent hátrányt az elbírálás során.
3. Terjedelem: minimum 2500 leütés (szóközökkel) maximum 10 000 leütés (szóközökkel)
4. Műfaj és téma: kötetlen (a műfaj- és témaválasztás az elbírálás részét képezi)
5. Választható formátum: doc, docx, rtf, odt
6. Beküldés: kizárólag elektronikus formában a palyazatok@triviumnet.hu e-mail címre.
A tárgy mezőbe írják be, hogy "Szeminárium". Postán küldött kéziratot nem fogadunk el.
7. Az e-mailnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, a jeligéjét, az elérhetőségeit és a mű címét.
8. Az e-mailben a csatolt fájlnak tartalmaznia kell a jeligét, a mű címét és a művet.
9. A csatolt fájl nevének tartalmaznia kell a jeligét és a mű címét. (pl.: Hold_Élet az erdőben)
10. A pályázóknak a pályázatra jelentkezéskor csatolniuk kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton eljuttatott) nyilatkozatot, amiben engedélyt adnak az egyesületnek arra, hogy a pályázat ideje alatt a nyilatkozatban megadott adataikat tárolja és kezelje (http://triviumnet.hu/dokumentumok/).
A beküldendő műre egyéb formai megkötés nincs. A pályázó dönti el, hogyan formázza a szöveget. A formázás (betűtípus-betűnagyság, sortávolság-térköz, behúzás, tabulátorok, iniciálék, képek, ikonok, egyéb karakterek használata) az elbírálás részét képezi.
Ha a pályázó két külön e-mailben különböző időpontokban (de beküldési határidőn belül) küldi be a műveit, a másik e-mailben is meg kell adnia az adatait, és az ahhoz csatolt fájlnak is a kért adatokat kell tartalmaznia. A jelige lehet ugyanaz.
A pályázók a pályaműveik beérkezéséről e-mailben visszajelzést kapnak.
Egyéb információkérés: info@triviumnet.hu

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. január 13. déli 12 óra
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2019. január 20.

ÉRTÉKELÉS
A zsűritagok a beérkezett műveket meghatározott szempontok alapján értékelik.
Legfeljebb 10-12 mű szerzőjének felajánlják a részvételt a szemináriumi képzésen.
Az adatkezelő a pályázókat e-mailben értesíti az eredményről.

ZSŰRITAGOK
Az egyesület szerkesztői
Fazekas Beáta (Kyra Potter) író, szerkesztő, japán kultúra kutató, az egyesület elnökhelyettese
Ripp Gábor (Gabriel Wraith) író, az egyesület titkára és irodalmi főszerkesztője
Merényi Viktória (Tarja Kauppinen) író, szerkesztő, az egyesület tagja
Meghívott szakértők
Fonyódi Tibor (Harrison Fawcett) író, forgatókönyvíró, dramaturg, szerkesztő, az egyesület tagja
Pete László Miklós (L.N. Peters) tanár, drámatanár, dramaturg, rendező, író, forgatókönyvíró, szerkesztő, az egyesület tagja

A SZEMINÁRIUM
Díjfizetéshez kötött.
A képzés online történik elméleti és szövegközpontú interaktív oktatás keretében.
Azokkal a pályázókkal, akik elfogadják az ajánlatot, az egyesület szerződést köt a képzésre.
A szemináriumi képzés három szintből áll.

ELSŐ SZINT
Időtartama várhatóan: 2019. február 1.-március 31.
Részvételi díj: 22 000 Ft
Képzési idő: 30 óra
A feladatok személyre szabottak, az oktatók a résztvevőkkel egyénileg foglalkoznak. A képzés nem nyilvános, de a különböző szinteken alkotott rövid írásműveket a résztvevők beleegyezésével, az általuk választott írói néven az egyesület közzéteheti a honlapján.
A résztvevők írástechnikai alapképzés és interaktív foglalkozások mellett egy szinopszis benyújtása után (amennyiben a felvételi pályázaton nem nyújtott be szinopszist) írni kezdik a regényüket (vagy a meglévő regényüket javítják, újraírják), amit az oktatók véleményeznek, korrektúráznak.
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják azt az 5-6 résztvevőt, akik továbbléphetnek a Második szintre.

MÁSODIK SZINT
Időtartama várhatóan: 2019. április 1-május 31.
Részvételi díj: 16 000 Ft
Képzési idő: 30 óra
A résztvevők elméleti alapképzés és interaktív foglalkozások mellett tovább írják a regényüket, amit az oktatók folyamatosan korrektúráznak, véleményeznek.
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják azt a 3-4 résztvevőt, akik továbbléphetnek a Harmadik szintre.

HARMADIK SZINT
Időtartama várhatóan: 2019. június 1-július 31.
Részvételi díj: 12 000 Ft
Képzési idő: 30 óra
A résztvevők elméleti alapképzés és interaktív foglalkozások mellett tovább írják a regényüket, amit az oktatók folyamatosan korrektúráznak, véleményeznek.
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztanak egy nyertest.
A nyertes díjazása
A nyertes választhat:
1. Visszakapja a képzésre befizetett díjait, vagy
2. Az egyesület szerződéskötés után 2019 második félévében nyomtatott és e-könyves formátumban megjelenteti a képzés ideje alatt írt (javított, újraírt) regényét, ami a Trivium Webshopban és könyvesboltokban lesz megvásárolható.
Jogi nyilatkozat
A Trivium Egyesület a nem nyertes műveket nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.
A nyertessel a kiadói szerződés megkötése a Szjt. alapján történik.
A beküldési feltételeknek nem megfelelő műveket az egyesület nem fogadja el, erről e-mailben visszajelzést küld a pályázónak.
Hivatkozások
[1] A Pályázó a beküldéssel elfogadja a pályázat feltételeit, és kijelenti, hogy a műve(i) a saját tulajdonát képezi(k), nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy a műveiért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.
[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Trivium Egyesület az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében a megfelelő szabályok szerint jár el. (http://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)
[3] Az e-mailek a palyazatok@triviumnet.hu e-mail címen az adatkezelőhöz kerülnek. Az adatkezelő ellenőrzi, hogy a beérkezett mű megfelel-e a beküldési feltételeknek, majd a művet továbbítja a zsűritagoknak.
A zsűritagok a jeligés művet kapják meg értékelésre, a pályázó nevét nem ismerhetik. A pályázók azonosítását az egyesület által felkért, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélyével rendelkező adatkezelő végzi (NAIH-127553/2017) elektronikusan. A pályázóknak a pályázatra jelentkezéskor csatolniuk kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton eljuttatott) nyilatkozatot, amiben engedélyt adnak az egyesületnek arra, hogy a pályázat ideje alatt a nyilatkozatban megadott adataikat tárolja és kezelje (http://triviumnet.hu/dokumentumok/).
A pályázó részéről az adatközlés önkéntes, ám adatok híján a beküldött mű azonosítása nem lehetséges, így a mű nem kerülhet a zsűritagok elé. Amennyiben a pályázó a pályázat ideje alatt a pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan felfedi a kilétét, bármilyen formában közzéteszi a személyazonosságát, és ez a zsűritagok tudomására jut(hat), a zsűritagok a művet kizárják az értékelésből. Kérjük, hogy a pályázók a nyilatkozat aláírása előtt figyelmesen olvassák el a Trivium Egyesület adatvédelmi szabályzatát! (http://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)
Adatkezelő: Czinkos Éva
[4] Kérjük, hogy a pályázók a műveiket olyan e-mail címről küldjék, amit rendszeresen használnak. Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.
[5] Amennyiben a pályázó az eredményhirdetés után meggondolja magát, következmény nélkül visszautasíthatja a Szemináriumi képzésre történt ajánlást, de a pályaművéről nem kap értékelést a zsűritagoktól.
[6] A szemináriumi tananyag a Trivium Egyesület tulajdonát képezi, csak a képzést elkezdő résztvevők ismerhetik meg, és a szerződés aláírásával kötelezik magukat, hogy harmadik személynek nem adják át.
[7] A résztvevők bármelyik szinten kiléphetnek a képzésből, azonban a befizetett díjaikat nem kaphatják vissza, illetve a különböző szintekre ajánlást következmények nélkül visszautasíthatják.
Minden jog fenntartva!

Trivium Egyesület Szeminárium - Felvételi novellapályázat_pafi.pdfTrivium Egyesület Szeminárium - Felvételi novellapályázat_pafi.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum