Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
PénzOkos plakáttervező pályázat
Kiíró:
PontVelem Nonprofit Kft.
Határidő:
04/15/2019
Érvényes:
04/15/2019
Tárgymutató:
plakáttervezés, PénzOkos
Pályázhat:
bármely, iskolai alapítvánnyal rendelkező, magyarországi alapfokú oktatási intézmény felső tagozatos diákja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PénzOkos plakáttervező pályázat

Pályázati kiírás és szabályzat
Pénziránytű-BankVelem Program
A PontVelem Nonprofit Kft. az alábbi pályázatot hirdeti meg a Pénziránytű-BankVelem Program keretében.
A pályázat kiírója: a PontVelem Nonprofit Kft., továbbiakban Szervező, e-mail cím: palyazat@pontvelem.hu.
A pályázat támogatója: Pénziránytű Alapítvány

A pályázat célja
Játékos formában, minél szélesebb körben megismertetni a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket a felső tagozatos, általános iskolás diákok körében. A nyertes plakát nyomtatott verziója a következő tanévben a Pénziránytű-BankVelem Utazó Iskola keretében jut el legalább 100 iskolába.

Pályázati kiírás
Készíts egy olyan plakátot, amely a befektetések és megtakarítások témakörét mutatja be szakszerűen úgy, hogy az érthető legyen bárki számára.
A plakát pénzügyi magyarázatainak összeállítása során, a "Küldetések a pénz világában" című tankönyvet hívd segítségül! Kérjük, ne a könyv képeit használd, hanem a saját fantáziáddal alkoss!

Pályázók köre
A pályázaton indulhat bármely, iskolai alapítvánnyal rendelkező, magyarországi alapfokú oktatási intézmény felső tagozatos diákja. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy iskolából bármennyi diák jelentkezhet egyénileg és egy diák akár több plakáttal is pályázhat.

Pályázati nyeremények
A szakmai zsűri által legjobbnak értékelt plakátot készítő diákok részesülnek díjazásban.
A "Befektetések és megtakarítások” témában készített három legjobb plakát készítői egy-egy digitalizáló táblát kapnak ajándékba.
Az iskola, ahonnan létszámarányosan a legtöbb felső tagozatos diák nyújt be érvényes és értékelhető pályázatot, 100 000 Ft alapítványi támogatásban részesül.
A jelentkezés feltételei
A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a plakáton szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat, a Pénziránytű- BankVelem Utazó Iskola - szervezői nyilvánosan felhasználják nyomtatott és digitális formátumban is.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Szervező jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a pályázó diák és az iskolája nevét.
A pályázó vállalja, hogy a plakát minden szempontból márkanév- illetve brand mentes és megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak.
A pályázó vállalja, hogy amennyiben saját képi anyagot (saját fényképet, amelyen személy is szerepel) használ a plakáton, abban az esetben a megjelenített kép szereplőjétől beszerzi és (a pályázati plakát díjazása esetén) a Szervező részére átadja az arra vonatkozó szülői (törvényes képviselő) nyilatkozatot, hogy jóváhagyja a plakáton való szereplést és hozzájárul a plakát pályázatra való benyújtásához, illetve a plakát pályázati feltételek szerinti további felhasználásához.
Szervező azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik.

A pályázati anyag tartalma
Kötelező elemek:
- 1 db plakát, amelyet a Pályázó diák tervezett és tartalmazza az alábbi elemeket:
- a plakát címe
- Pénziránytű-BankVelem Program logója
- a készítő diák neve és osztálya
- A https://www.pontvelem.hu/bankvelem/plakattervezo-palyazat-2019 oldalról letölthető, a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre megküldött, kitöltött, aláírt szkennelt űrlap arról, hogy:
- a plakáton szereplő fénykép(ek) minden szereplője hozzájárult a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz,
- a plakáton szereplő fénykép(ek) minden kiskorú szereplőjének szülője (törvényes képviselője) hozzájárult a szerepléshez és a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz,
- a készítő elfogadja a pályázati feltételeket,
- a plakáton szereplő, esetlegesen az internetről letöltött fénykép szerzői jogokat nem sért,
- a plakát eredeti, önálló munka és szerzői jogokat nem sért.
A tervezett plakátot digitális formátumban, vagy szkennelve kell elküldeni a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre.

A pályázat határideje, beküldési módja
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. április 15. éjfél
A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket: iskola (feladatellátási hely) neve, azonosító száma, 2019. február 1-jei hivatalos tanulói létszáma, iskola elérhetősége, igazgató neve, diák neve, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
A pályázati plakátot a pályázónak a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre "Plakáttervező pályázat" tárgy megjelöléssel, a pályázati űrlappal együtt kell elküldeni. A beérkezett, elfogadott pályázatról visszaigazoló e-mailt küld a Szervező. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail, a megküldéstől számítva 3 munkanapon belül nem érkezne meg, meg kell ismételni a pályázat megküldését.

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését a Szervező által felkért szakértők végzik.
- Az elkészített plakát 3/3-os súllyal kerül értékelésre az alábbi szempontok figyelembevételével: szakmai megalapozottság, kreativitás, kivitelezés.
A szakmai zsűrizés 2019. május 6-ig zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2019. 05. 10.
Az eredményhirdetésre a http://www.pontvelem.hu internetes oldalon kerül sor. A Szervező a http://www.pontvelem.hu weboldalon hozza nyilvánosságra a nyertesek csapatnevét, a csapattagok nevét és intézményük nevét. A nyertes diákokat e-mailben is értesítjük az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül.
A nyerteseket a Szervező e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átadásának részleteiről. A pénznyeremények juttatása az iskola alapítványának történik.

Meddig lehet átvenni a nyereményeket?
A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a pályázat lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, a nyereményigény elévül.

Egyéb feltételek
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra át nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA és EHO fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei) a nyertest terhelik.

Felelősség kizárása
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.pontvelem.hu weboldalon. A csapatok a pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.

Adatvédelem
A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Kapcsolat: http://www.pontvelem.hu
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen lehet.

Általános szabályozás
A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat szervezője, a Szervező a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a Szervező további programjai ismertetése céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább.
Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény odaítélésének kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
A jelen szabályzat bárminemű megsértése - akár a díj átvételét követően is - a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A szabályzat megszegésével a PontVelem Nonprofit Kft-nek okozott kárért az iskola teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen kiírás módosítására, ill. kiegészítésére.
Szervező kizárja a felelősségét a Honlap szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlap szerverét ért vagy a facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
Szervező nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az on-line felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
https://www.pontvelem.hu/bankvelem/plakattervezo-palyazat-2019

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum