Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Idősbarát Önkormányzat díj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma; Belügyminisztérium
Határidő:
09/10/2020
Érvényes:
09/10/2020
Tárgymutató:
díj, Idősbarát Önkormányzat
Pályázhat:
helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzata
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ "IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ" ELNYERÉSÉRE

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Belügyminisztériumnak az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet alapján kiírt pályázat.

I. Háttér
Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveinek középpontjában áll, hogy a tagországoknak az idősek vonatkozásában olyan időspolitika kialakítását kell ösztönözniük, amely az egész élet során biztosítja az idősek számára a függetlenséget, a társadalmi részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. Fontos szempont az idősödés vonatkozásában is az emberi élet kiteljesedésének figyelembevétele, a társadalmi nyilvánosság elérése, valamint az idősödéssel kapcsolatban a minden korosztályt elérő és érintő szemléletformálás. Ezáltal biztosítható és növelhető az idősek társadalmi megbecsülése, az idős emberek iránti szolidaritás, a társadalmi részvétel és aktivitás erősítése, fenntartása. Nagyon fontos szempont a nemzedékek közötti szolidaritás, a helyi közösségek együttműködésének erősítése.
A generációk közötti együttműködéshez tartozik a különböző közösségfejlesztő programok megvalósítása is, melynek legkézenfekvőbb színterei a helyi közösségek, települések.
Magyarország 2012-ben a "Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve" kapcsán kiemelt szerepet szentelt az idősek társadalmi részvétele elősegítésének. Az akkor megfogalmazott célok ma is fontosak, ezért a célkitűzések megvalósítására kiemelt figyelmet kell fordítani.

II. Célkitűzés
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapítói (lásd: 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet) azt a célt tűzték ki, hogy a díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit. A pályamű olyan megvalósult közösségi programokat mutat be, amelyek a település idősebb lakossága részéről aktivitást igényelnek, lehetővé teszik a részvételt és az értékteremtés elismerését biztosítják.
Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi döntéshozók fokozott figyelmet fordítsanak az idős emberekre a következő kiemelt cél teljesítésével is:
Kortárs önkéntesek bevonása az idős korosztály közösségi, kulturális részvétele, életminőségének általános javítása érdekében.
Tapasztalatok alapján hatékony módja az idős korosztály életminőségének javítása és a személyközpontú gondoskodás terén a kortársak bevonása. A kortárs segítés hatásmechanizmusának alapját az szolgáltatja, hogy a segítői folyamat résztvevői ugyanahhoz a korosztályhoz tartoznak, így feltehetőleg hasonló élményanyaggal rendelkeznek az adott életszakaszra jellemző pszichológiai feladatokkal kapcsolatban. Ez adja az empátiás megértés és az aktív hallgatás bázisát, melyen keresztül megvalósul a segítő beszélgetés, és támasznyújtás (Vincent J D'Andrea&Peter Salovey, Peer counseling: skills and perspectives, 1983).
A pozitív hatás kölcsönös: a nyugdíjas korú önkéntes megtapasztalja, hogy - bár az aktív munkaerőpiacot maga mögött hagyta - a társadalom tartogat számára feladatot, szerepet, amely által hasznosságtudata, önértékelése újra megerősödhet.
Támogatjuk mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek nyugdíjas korú önkénteseket mozgósítanak abból a célból, hogy bevonják kortársaikat a különféle fizikai, mentális és lelki jóllétüket fejlesztő-segítő programokba; hogy a magányos időseket látogassák, beszélgessenek velük, tájékoztassák a bűnmegelőzési lehetőségekről stb.
A Díj adományozásával a miniszterek szándéka elismerni az eddigi eredményeket, és felhívni a figyelmet arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az információáramlás és a párbeszéd kialakítása révén az időspolitika érvényesüléséért, az elért eredmények megismertetésével azok elismeréséért és a közösségek fejlődéséért.
A Díjat azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:
1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
2. megvalósítják az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendeletben meghatározott alábbi általános követelményeket:
a) aktív tevékenységükkel - például pályázati lehetőségek kihasználásával - elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,
b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató helyi szervezetekkel, illetve személyekkel,
c) a helyi közösségi életbe, közéletbe, illetve annak alakításába széles körűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,
d) foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük javítását,
e) az a)-d) pontban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.

III. A pályázók köre
Magyarország valamennyi helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzata pályázatot nyújthat be, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek.

IV. A pályázat tartalma
A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységének rendszerét, a fentiekben meghatározott általános és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. A pályázatban kerüljön bemutatásra a helyi önkormányzat kötelező feladatain felül végzett idősügyi tevékenysége, kiemelt figyelmet fordítva az idősek közösségi részvételének erősítésére, társadalmi részvétel elősegítésére és a társadalmi párbeszéd folyamatosságára, illetve a helyi közösségépítő tevékenységekre.

V. Főbb értékelési szempontok
A pontos értékelési szempontokról és az értékelés menetéről az Értékelési szempontok című dokumentumból tájékozódhat, amely a kormányzati portálon (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma) megtekinthető, onnan letölthető. Alapelv, hogy csak az az önkormányzat díjazható, amely a jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, az idősek függetlenségét, társadalmi részvételét, önmegvalósítását, méltóságának megőrzését, aktivitását biztosító tevékenységek megvalósulását és a helyi közösségben való részvételének erősítését segíti.
A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak a helyi időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást, az önkormányzat az elfogadott idősügyi alapelvekkel összhangban a programokat hogyan valósítja meg, valamint ezek az intézkedések hogyan járulnak hozzá az idősek jóllétéhez. Továbbá a pályázó önkormányzat jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen kezdeményezéseket támogatott annak érdekében, hogy a településen az idősebb és fiatalabb korcsoportok tagjai egymással folyamatos kapcsolatot tartsanak, információáramlással és párbeszéddel segítsék egymást a társadalmi szemlélet fejlesztése érdekében, mit tesz a helyi közösségi életbe történő bevonás érdekében. A pályáztató az értékelés során figyelembe veszi, hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól - településmérettől, demográfiai helyzettől, rendelkezésre álló erőforrásoktól stb. - függően hogyan valósítja meg tevékenységét.

VI. A Díj odaítélésekor előnyt jelent:
a) Időseket segítő, támogató civil szervezetekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződésekkel való együttműködés, idősügyi tanács működtetése.
b) Az idősek aktív testmozgását elősegítő gyaloglóklub létrehozása, az Országos Gyalogló Idősklub hálózathoz való csatlakozás (ezzel kapcsolatban bővebb információ a gyaloglo@emmi.gov.hu e-mail-címen kérhető).
c) A településen demenciával kapcsolatos, az érintetteket és családtagjaikat segítő program működik az önkormányzat támogatásával. Ilyen lehet például az Alzheimer Cafe-hálózat, mellyel kapcsolatban bővebb információ a http://alzheimercafe.hu/ oldalon található.
d) Önálló munkakörben idősügyi referenst alkalmaz.
Az előnyt jelentő feltételek teljesüléséről a Pályázati űrlap II. 8-12. pontjában kell beszámolni és azokért az Értékelési szempontok között szereplő plusz pont adható.
A pályázatok tartalmi értékelését az Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottság végzi, amelynek összetételét az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet szabályozza.

VII. A pályázat benyújtásának módja
A pályaműveket a Pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni, amely a kormányzati portálról (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma) tölthető le.
A díj elnyerésére készített pályamű elkészítésekor kérjük, törekedjen a tömör, lényegre törő fogalmazásra.
A pályamű elkészítésekor kérjük, hogy a 65 év felettieket tekintse időskorúaknak.
A pályamű a Pályázati űrlapban megjelölt terjedelmű. Kizárólag a dokumentum 3.1. pontja bővíthető további sorokkal. Az űrlapot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel kell kitölteni.
A terjedelembe nem számítanak bele az esetleges mellékletek, amelyek száma maximum 10 db lehet. A mellékleteknek a pályázatban benyújtott tevékenységekhez szorosan kell kapcsolódniuk. Képek esetén azokat jpg formátumban kell csatolni.
Az ajánlott mellékletek közül egyiket sem kötelező benyújtani a pályázatokhoz, ugyanakkor az értékelés során fontos szempontot jelenthet a pályaműveket kiegészítő anyagok bemutatása, amennyiben azok lényegre törően és a megadott terjedelemben kerülnek csatolásra. Különösen igaz ez az időseket képviselő lakossági csoportoktól, szervezetektől kapott ajánlásokra, amelyben kérjük, hogy a támogatók írják le, miért ajánlják önkormányzatukat díjazásra, és az önkormányzati tevékenységek hatásait saját és a képviselt lakossági csoport szempontjából mutassák be.
Ajánlott mellékletek:
1. Ajánlás(ok) az önkormányzattal együttműködő, időseket képviselő szervezetektől az önkormányzat pályaművének támogatásához.
2. Nyilatkozat az önkormányzat idősügyi koncepciójának, stratégiájának, cselekvési tervének meglétéről.
3. Az önkormányzat idősügyi tevékenységét bemutató dokumentumok (újságcikkek, tájékoztató anyagok, fényképek stb.).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 15 MB-nál nagyobb levelet az e-mail fiók nem tud fogadni!
A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával ellátva - akadályoztatás esetén a helyi rendelet szerint helyettesítésre jogosult személy meghatalmazása és annak megküldése kötelező -, kizárólag elektronikus úton, pdf és az adatok feldolgozásának megkönnyítése érdekében doc vagy docx formátumban kell benyújtani a következő címre:
idosbarat@emmi.gov.hu
A tárgy rovatában kérjük, az "Idősbarát Önkormányzat Díj - település neve" feliratot szíveskedjenek feltüntetni!
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 10. (csütörtök) 23 óra 59 perc.
A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati felhívásban megadottakon túl egy alkalommal további információkat, kiegészítéseket kérjenek a pályázótól, amennyiben ezt az értékelési folyamat során szükségesnek találják.

VIII. A díjak és a díjátadás
A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtóinak a 2020. évi Idősbarát Önkormányzat Díjat és az elismerést tartalmazó oklevelet adományozzák, és az Idősek Világnapjához kapcsolódó díjátadó ünnepség keretében ez évtől kezdve díjazottanként 1 500 000 Ft jutalomban részesítik. A pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
A Díj összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egyenlő arányban finanszírozza. Ennek az EMMI-re eső részét Magyarország 2020. évi költségvetése XX. fejezet 20/16/6 2. Idősügyi programok részfeladata biztosítja, míg a Belügyminisztérium a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím költségvetése terhére teljesíti.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum