Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében / EFOP-2.2.15-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
01/30/2019
Tárgymutató:
karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében / EFOP-2.2.15-16
Pályázhat:
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személyek (GFO 551)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyéb alapítvány (GFO 569)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében” című (EFOP-2.2.15-16 kódszámú) Felhívás az alábbiak szerint:
1. A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pont kiegészítésre került az alábbiak szerint: 
Számlaösszesítők alkalmazása
A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:
Kis támogatástartalmú számlák összesítője
Személyi jellegű költségek összesítője
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)
Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség – (utazási és kiküldetési költség összesítő) (kizárólag taxi és parkolási költség elszámolásához alkalmazható)
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési költség összesítő) (kizárólag taxi és parkolási költség elszámolásához alkalmazható)
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség
Célcsoport útiköltsége – (utazási és kiküldetési költség összesítő)
Áfa összesítő fordított adózás eseténA Felhívás címe:
A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében

A Felhívás kódszáma: EFOP-2.2.15-16
Magyarország Kormányának felhívása a karitatív, humanitárius szervezetek részére, infrastruktúra fejlesztések megvalósítása a társadalmi együttműködést erősítő, a szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató, hátrányos helyzetű személyek hátrányainak kompenzációját célzó szolgáltatások minőségének javítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés, a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését. A cél elérését a Kormány a karitatív, humanitárius szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 200 000 000 Ft-650 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a társadalmi együttműködés céljának eléréséhez, az esélyteremtő szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztésén keresztül.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A javaslat teljes mértékben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) célkitűzéseivel összhangban került kialakításra, a 2.2. A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése prioritási tengelyek mentén, az itt bemutatott tematikus célkitűzéseket támogatja:
Az EFOP 2.2. intézkedésben foglaltak alapján:
A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság minden járásban, azok gazdasági fejlettségétől függetlenül elérje a megfelelő minőségű családbarát közszolgáltatásokat. Az intézkedés a társadalmi együttműködés erősítése célját segítő intézmények, egyéb szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztését és korszerűsítését irányozza elő mind a szolgáltatások eredményességét, mind az azokhoz való hozzáférést tekintve. A célok megvalósítása érdekében fejlesztendő általában a társadalmi együttműködést erősítő, továbbá az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint rehabilitációs célú infrastruktúra.
A társadalmi együttműködést erősítő infrastruktúra terén támogatandók a szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések. A közösségfejlesztést szolgáló terek a társadalmi együttműködést szolgáló programok és képzések színtereiként szolgálnak. Az aktív társadalmi szerepvállalás érdekében megvalósul a karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztése a szolgáltatások bővítése érdekében. Magyarország jelentős lépéseket tesz a hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi csoportok segítése, társadalmi (re)integrációja érdekében.
Az átfogó közpolitikai célok az Európa 2020 stratégia hazai szegénység csökkentési céljaival szinkronban a következők:
- a szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása;
- a társadalmi összetartozás erősítése.
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulását. A felhívás ezen cél megvalósítását a Duna régióbeli marginalizálódott közösségek, különösen a romák szegénysége és társadalmi kirekesztése elleni küzdelmen keresztül támogatja.
Ezen célok megvalósítása érdekében végzett munkában a karitatív szervezetek munkájának is fontos a szerepe, a szociális gondoskodás számos területén végzik magas színvonalon munkájukat, és egészítik ki az állami szerepvállalást.
A karitatív szervezetek jelentős mértékben részt vesznek a szociális gondoskodás különböző területein a rászorulók ellátásában. Céljuk a szociálisan hátrányos helyzetben lévők, így különösen az idősek, a gyermekek a fogyatékkal élők, a hajléktalanok természetben nyújtott humanitárius ellátása.
Modellprogramjaikkal, intézmények működtetésével bővítik, és teszik színesebbé a szociális ellátórendszert. Így például az idősellátásban, hajléktalan ellátásban, a gyermekvédelem területén, az adósságcsapdában élők segítésében, de a szociális munka egyéb területein is fontos szerepet játszanak. Az intézmények fenntartása mellett a rászoruló személyeket, családokat adományozással is segítik, rendszeresen, de évente többször kampányszerűen is, a nagyobb ünnepekhez, vagy például az iskolakezdéshez kapcsolódva. Ezzel a munkájukkal is hozzájárulnak a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi reintegrációjához. A segítséget a rászoruló számára leginkább megfelelő módon, akár tárgyi eszköz, pl. bútor, háztartási gép, stb. formában juttatják el, amellyel a leggyorsabban, leghatékonyabban segítenek. Humanitárius akcióikkal számos olyan családon, személyen segítenek, aki esetleg más forrásból rendszeres támogatást nem kapnak.
A rendszeresen végzett szociális feladatok mellett hitvallásuk, és több évtizedes gyakorlatuk alapján jelentős részt vállalnak a katasztrófa- és veszélyhelyzetek kezelésében. Szükség esetén részt vesznek az árvízi védekezésben, fontos szerepük volt a vörösiszap katasztrófa idején, és a károk helyreállításban, de komoly erőforrásokat mozgósítottak 2015 őszén is, amikor a menekültek ellátása során segítették, de segítik napjainkban is az illetékes hatóságok munkáját.
A szervezetek működésüket elsősorban adományokból, költségvetési támogatásból biztosítják. Ezek a támogatások ugyanakkor nem teszik lehetővé a folyamatos fejlesztést, beruházásokat, amelyek növelhetnék kapacitásaikat, így a biztosított humanitárius ellátások színvonalának, kapacitásának bővítését, vagy fokozhatnák a veszély, illetve katasztrófahelyzetekben történő gyors reagálást. Emellett a 2007-2013 pályázati ciklusban a segélyszervezetek csak önállóan, kisebb, tematikus programokra pályázhattak, nem volt lehetőség projektjeik átfogó, komplex, minden tevékenységüket felkaroló, infrastrukturális hátterüket erősítő támogatására.
Az előzetes felmérések alapján a szervezetek raktárbázisainak, eszközparkjának bővítése, továbbá az ingatlan-fejlesztés jelentős mértékben javítaná humanitárius tevékenységük ellátásának hatékonyságát, a hátrányos helyzetű csoportok, különös tekintettel a családok reintegrációját.
A szervezetek munkájával érintett célcsoportok
Közvetlen célcsoport
Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, krízis helyzetben lévő személyek, családok.
Közvetett célcsoport
a) Fenti célcsoportok segítésével foglalkozó szakemberek;
b) Lelkészek, egyházi dolgozók.

Részcélok:
- az ellátórendszer különböző területein a hatékonyság és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása,
- a célcsoport gyorsabb, hatékonyabb elérése,
- az ellátott terület növelése,
- a szolgáltatások hozzáférésének javítása.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 500 000 000 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-15 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A felsorolt 6 altevékenység (1.1, 1.2, 2.1, 2,2, 2.3, 2.4) közül legalább 3 támogatható tevékenység választása kötelező.
1. Infrastruktúra fejlesztés - a feladatellátást szolgáló ingatlan/ok fejlesztése: kirendeltségek, szolgáltatói pontok, hátrányos helyzetű csoportok szabadidős tevékenységeinek lebonyolítására alkalmas ingatlanok, egyéb saját helyiségek, irodák, logisztikai, raktározási feltételek bővítése:
1.1. épület átalakítása, bővítése, korszerűsítése (terület előkészítés, akadálymentesítés, energetikai korszerűsítés), ingatlan vásárlás, új épület építése, tereprendezés,
1.2. infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül.

2. A humanitárius és karitatív feladatok ellátásának segítése tárgyi eszköz és informatikai beszerzésekkel
2.1. Logisztikai, raktározási feltételek fejlesztése
o Szállítási kapacitás fejlesztése, személyszállításra alkalmas gépjárművek beszerzésével,
o Raktározáshoz, anyagmozgatáshoz szükséges eszközök tehermozgató, emelő gépek (a továbbiakban kisgépek), illetve adományszállításra alkalmas gépjárművek beszerzése.
2.2. Informatikai eszközbeszerzés (elsősorban adománykezeléshez kapcsolódó informatikai berendezések, szoftverek), és a jövendőbeli felhasználók felkészítése/képzése,
2.3. A feladatellátást segítő tárgyi eszközök beszerzése (bútor, világítástechnika, egyéb berendezések stb.)
2.4. Hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtott szolgáltatások biztosításához, foglalkozásaihoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése.
4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személyek (GFO 551)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyéb alapítvány (GFO 569)

Továbbá a támogatást igénylő az alábbiaknak megfelel
- a támogatást igénylő szervezet alapszabálya vagy, létesítést igazoló okirata, vagy egyházfőhatósági igazolás alapján legalább 5 éve karitatív tevékenységet lát el a 65/2000 (V.9) Kormányrendelet 1. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint, és
- a támogatást igénylő szervezet karitatív tevékenységét országos hatáskörben látja el, és
- főállású munkaviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottainak száma az előző lezárt gazdasági évben eléri az 5 főt, és legalább 1 db minimum 100 m2 alapterületű raktárt működtet a benyújtást megelőző egy évben.
A szervezeteknek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelni.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 31-től, 2019. január 31-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
1. 2017. január 31.-2017. március 20-ig
2. 2017. március 27.-2017. április 28-ig
3. 2017. május 5.-2017. július 5-ig
4. 2017. július 12.-2017. december 29-ig
5. 2018. január 5.-2018. május 4.
6. 2018. május 11.-2018. augusztus 31.
7. 2018. szeptember 7.-2019. január 31.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397, Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 000 000 Ft, maximum 650 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-2215-16-a-karitatv-szervezetek-infrastrukturlis-fejlesztsei-a-htrnyos-helyzetek-trsadalmi-reintegrcija-rdekben-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum