Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatása / NKUL-KP-1-2021
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
12/02/2020
Érvényes:
12/02/2020
Tárgymutató:
nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatása / NKUL-KP-1-2021
Pályázhat:
nemzetiségek magyarországi nemzetiségi önkormányzatai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések
2021. évi költségvetési támogatása / NKUL-KP-1-2021

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatására
Pályázati kategória kódja: NKUL-KP-1-2021
A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató nyílt pályázatot hirdet meg a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán (a továbbiakban: a kiírás körébe tartozó nemzetiségek) nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2021. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.),
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Etv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény),
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
- a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás (a továbbiakban: kiírás) célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének, értékhordozó tevékenységeinek, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása, valamint a közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.
FIGYELEM! A világjárvány okozta helyzet miatt a programok megvalósítása során kiemelt figyelemmel kell lenni az érintett ország egészségügyért felelős hatóságának aktuális rendelkezéseire és utasításaira.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
- a kiírás körébe tartozó nemzetiségek magyarországi nemzetiségi önkormányzatai (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat);
- a nemzetiségi önkormányzat által alapított és a létesítő okiratában rögzített nemzetiségi feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság; köznevelési intézmény (iskola, óvoda);
- alapító okiratában rögzített nemzetiségi feladatot ellátó, a kiírás körébe tartozó nemzetiségekhez kapcsolódó tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, közművelődési, muzeális, közgyűjteményi vagy művészeti tevékenységet folytató költségvetési szerv (pl. múzeum, közérdekű muzeális gyűjtemény és kiállítóhely, tájház, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmény, színház, állami fenntartású iskola, óvoda);
- a 2018. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a létesítő okiratában rögzített cél szerint a kiírás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó (FIGYELEM! nem elegendő, ha csak a szervezet nevében jelenik meg az adott nemzetiség) kulturális, oktatási, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató (az Etv. hatálya alá tartozó) civil szervezet;
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházjogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (GFO 55),
amely
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- a törvény hatálya alatt álló szervezet eleget tett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
- nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, illetve jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt,
- nem rendelkezik esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozással,
- nem minősül összeférhetetlennek az Áht. 48/B. §-a alapján,
- a pályázat véglegesítésének időpontjában nem rendelkezik a korábbi évek nemzetiségi pályázataihoz kapcsolódó, határidőben nem teljesített (lejárt) beszámolási kötelezettséggel.
FIGYELEM! A pályázó a jelen kiírásban meghatározott pályázati céllal azonos célra és azonos megvalósítási időszakra más központi költségvetési forrásból nem részesülhet támogatásban, ide nem értve a helyi nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált működési és feladatalapú támogatását.

3. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka
A kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka:
2021. január 1.-2021. december 31.

4. Rendelkezésre álló forrás
A rendelkezésre álló forrás összege 500 000 000 forint, amelyet a Miniszterelnökség a költségvetési törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím 31. jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím fejezeti kezelésű előirányzata [ÁHT: 386317] terhére biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 500 000 forint.
A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
Támogatási intenzitás mértéke: 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása nem szükséges.
A támogatási összeg a pályázatban igényelt összegnél alacsonyabb összegben is megállapítható.

6. Támogatható tevékenységek
Jelen kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
1.) nemzetiségi vonatkozás tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése, illetve ezekhez kapcsolódópublikációk támogatása;
2.) nyomdakész alkotások, illetve digitális tartalmak kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
a) kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
b) konferenciák anyagai önállóan;
c) a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi nyelvű hírlevél, iskolai újság;
d) egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek);
e) a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;
f) tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei önállóan;
g) képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
h) naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek), helyismereti, helytörténeti kiadványok; tájjellegű nemzetiségi ételek szakácskönyve; mondókák, népmesék gyűjteménye; népzenei kiadványok- kulturális tartalommal (FIGYELEM! A pályázó életét bemutató, annak tevékenységét népszerűsítő kiadványok itt nem pályázhatóak, csak működési forrásból valósíthatóak meg);
i) CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
3.) az adott nemzetiség nyelven íródott könyvek, folyóiratok, kották, kép-és hanghordozók beszerzése (FIGYELEM! Csak e s kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenységhez, programokhoz kapcsolódóbeszerzések támogathatóak.);
4.) múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása;
5.) nemzetiségi önkormányzat saját elektronikus honlapjának létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése (az országos nemzetiségi önkormányzat által támogatott országos nemzetiségi lap nem pályázhat);
6.) kulturális e s (nemzetiségi nyelvű) hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgálóközönség előtt megvalósított programok, kirándulások (FIGYELEM! A pályázó tagjai, önkéntesei, együttműködői számára szervezett "zárt" események műkődési forrásból valósíthatóak meg; továbbá a fellépésekhez szükséges jelmez, fellépőruha, cipő, díszlet valamint a hangszerek javítása sem itt pályázható meg);
7.) a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása.

FIGYELEM! A kétnyelvű kiadványok és honlapok esetében az anyanyelv aránya nem lehet 50%-nál alacsonyabb. Jelen kiírás keretében nem nyújtható be pályázat olyan támogatott tevékenység megvalósítására, amely a korábban meghirdetett NCIV-KP-1-2021 pályázat keretében támogatható lett volna.

FIGYELEM! Egy pályázat keretében csak egy meghatározott, az 1.)-7.) pontban felsorolt támogatott tevékenység (program, programsorozat) vagy összekapcsolódó, több támogatott tevékenység (pl. könyvkiadás e s annak könyvbemutatója) megvalósítására igényelhető támogatás.
Egy programnak, programsorozatnak minősül az egy témakör vagy azonos tematika alapján szervezett esemény, eseménysorozat, annak időpontjaitól függetlenül (pl. 3 alkalmas kézműves foglalkozás sorozat gyerekeknek vagy nemzetiségi ünnepségsorozat).

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A kiírás keretében kizárólag a nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett), illetve az "Útmutató a nemzetiségi támogatások felhasználásához" című dokumentumban (a továbbiakban: Útmutató) meghatározott esetekben a kedvezményezett által fenntartott, a támogatásba közreműködőként bevont jogi személyiségű intézmény - nevére kiállított, a 3. pont szerinti megvalósítási időszakban keletkezett, és a támogatott tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok számolhatók el.
7.2. A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek számolhatók el:
a) konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja, így különösen a terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja;
b) nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz) kapcsolódó szolgáltatások, digitális kiadványok esetében szerkesztés, tördelés;
c) kép- és hanghordozók esetében sokszorosítás költségei;
d) saját honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás költségei (kizárólag nemzetiségi önkormányzatok esetén, a kiírás 6. pontjában megadott támogatható tevékenységhez kapcsolódóan);
e) a közönség előtt megvalósított, a nemzetiségi közösség számára szervezett kulturális és hitéleti program / kirándulás megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás, és szállásdíj, előadói díj; Többnapos (ottalvós) kirándulás esetén az egy főre jutó napi (egész napra vonatkozó) szállás és étkezés költsége együttesen legfeljebb 16 000 forint lehet! Étkezési költség esetén a félnapos programra egy főre legfeljebb 4000 forint, egynapos programra egy főre legfeljebb 8000 forint tervezhető.
f) szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alapján teljesített kifizetés, valamint a kapcsolódó adók, járulékok, egészségügyi hozzájárulás;
g) megbízási díj (tervezésénél az Ávr. 51. § (2) figyelembevételével kell eljárni). Csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység elvégzésére irányulhat.
h) a szervezet működésétől el nem választható költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefon) legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel;
i) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti keresetkiegészítés, azzal a megkötéssel, hogy a többletfeladat csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység elvégzésére irányulhat.
j) a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység költségei.
7.3. A pályázat terhére el nem számolható költségek:
a) párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kategóriák NCIV-KP-01-2021 nevesített céljának megvalósítási költsége;
b) munkabér és azok járulékai, valamint ösztöndíj, adminisztrációs tevékenység személyi költségei
c) természetbeni juttatás, és a járulékai;
d) szeszesital, dohányáru;
e) az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok;
f) beruházás, tárgyi eszköz beszerzés, építési és felújítási kiadások;
g) közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások;
h) a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);
i) pályázati díj;
j) hiteltörlesztés és hitel kamat kiadás;
k) számviteli szolgáltatások és pénzforgalmi szolgáltatások költségei (például könyvelési díj, bankköltség);
l) munkába járás költségtérítése;
m) a költségtervben nem tervezett kiadások.

FIGYELEM! Ha a kedvezményezett áfa levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható általános forgalmi adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az általános forgalmi adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.
7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő 200 000 forint értékhatárt meghaladó megbízási díj, többletfeladatra szóló közalkalmazotti megbízás, bérleti díjak, javak beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak írásban megkötött szerződés alapján kerül elfogadásra.
7.5. A kedvezményezett képviselője, vagy a képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére - jogcímtől függetlenül - nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 10%-át.

FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait "a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által kezelt egyes egyházi és nemzetiségi támogatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek" (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) és az Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
Pa lya zatot kiza ro lag elektronikusan, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a tova bbiakban: NIR) keresztu l lehet benyu jtani, magyar nyelven.
FIGYELEM! Egy pályázó legfeljebb 10 pályázatot nyújthat be a jelen kiírás keretében.

8.1. A regisztrációt a Regisztrációs kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.
FIGYELEM! A NIR-t a https://nir.bgazrt.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel.
A pályázat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, ha a NIR-ben minden kötelezően kitöltendő mező kitöltésre, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A NIR formai hibák és a kötelezően megadandó adatok hiánya esetén nem engedi a pályázat benyújtását, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát.

8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívások vonatkozásában egyszeri (éves) pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft.
(Ha az NCIV-KP-1-2021 kategóriához már befizette a pályázati díjat, akkor jelen kategóriához már nem szükséges.)

8.3. A pályázati díjat az alábbi fizetési számlaszámra kell átutalással befizetni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017
A befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell.

FIGYELEM! A pályázati díjat a 2021. évi nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy a szervezet adószámát és a pályázati kategória kódját szíveskedjen feltüntetni az átutalás megjegyzés rovatában. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Alapkezelő számlájára befizetni. A pályázati díj határidőre (azaz a pályázat NIR-ben történő beadásig) történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! Postai csekken pályázati díj befizetését nem áll módunkban elfogadni!

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat NIR-ben történő beadásának végső határideje: 2020. december 2., 23:59 perc
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek határidőre nem kerülnek véglegesítésre a NIR-ben, az Alapkezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak.
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nemzetisegi_tamogatasok/2021/NKUL_21_kiiras_20201022_jovahagyott.pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum