Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEOP-2012-4.10.0/A
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/28/2013
Tárgymutató:
hő- és villamosenergia megújuló energiaforrásokkal , helyi / KEOP-2012-4.10.0/A
Pályázhat:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
- Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
- Kivéve képviselő-testületi hivatalok (nem beleértve a polgármesteri hivatalok épületeit
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
- Kivéve pártok
- Kivéve lakásszövetkezetek
- Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)
Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú) és a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2012-4.10.0/B kódszámú) konstrukciókat 2013. február 28. napjával határozatlan időre felfüggeszti. A 2013. február 27. szerda 24 óráig postára adott, illetve a 2013. február 27-én a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok még érkeztetésre kerülnek.

A postai bélyegző szerint 2013. február 26-án és azt követően postára adott, illetve 2013. február 26-án és azt követően a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok közül, a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a minimális támogatási ponthatárt elérő, vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a támogatott projektek, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Fentiekre tekintettel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27.§ (3) bekezdése alapján a döntésre vonatkozó határidő 15 nappal meghosszabbításra kerül.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-2012-4.10.0/A
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
című
konstrukcióhoz

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen Pályázati Felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek - amennyiben attól való eltérés nem megengedett -, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd "Általános pályázati útmutató" c. dokumentumban.
A1. Alapvető cél és háttér információ
Magyarország a felhasznált energia több mint 75%-át importálja. Az Új Széchenyi Terv keretében kisebb közösségek, vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek is változtathatnak a helyzeten. A kisebb bekerülési költségű (1- 50 millió forint támogatásban részesülő), az épületek energia-felhasználásához és/vagy termelési technológiákhoz kapcsolódó, a megújuló energiaforrás-hasznosító technológiákat magukban foglaló projektek gyorsan juthatnak támogatáshoz. Lehetőség nyílik például napkollektorok, napelemek, biomassza kazánok telepítésére is. A pályázat lényegesen egyszerűsíti a pályázói feladatokat, követelményeket:
mintadokumentációt használ, így rövidíti a döntési eljárást is.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65%-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését:
- napkollektoros rendszerek
- napelemes rendszerek
- szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok
Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatási igényű) és előbbiekben említett megújuló energia alapú beruházások támogathatóak. A beérkezett pályázatok egyfordulós, könnyített elbírálású ("automatikus") eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, és/vagy új épület energia igényének kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.
A2. Részcélok
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők.
A3. Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a 2012-13-as időszakban a KEOP-2012-4.10.0/A komponensre 7 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 2 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A4. Támogatás összege
A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 1 millió Ft, maximum összege pedig 50 millió Ft.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint):
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
- Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
- Kivéve képviselő-testületi hivatalok (nem beleértve a polgármesteri hivatalok épületeit
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
- Kivéve pártok
- Kivéve lakásszövetkezetek
- Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)
Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)
Kiegészítés a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti besoroláshoz:
- Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997. II. 13. Kormányrendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
- A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények
- Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.
Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.
A MIK, GYEMSZI fenntartású intézmények esetében pályázni csak az illetékes MIK, illetve GYEMSZI hozzájárulásával lehet. A MIK, illetve GYEMSZI hozzájáruló nyilatkozatát a pályázat mellékleteként be kell adni.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
I. Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
a) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
II. Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
a) Napkollektoros rendszer telepítése
b) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
III. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
a) Napkollektoros rendszer telepítése
b) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása
c) Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)
IV. Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból
a) Napelemes rendszer telepítése (50 kVA alatt)
Tevékenységek kombinálása:
Egy projekten belül több épület és/vagy gazdasági termelési folyamat energiaigényének kielégítésére is lehet pályázni, de egy épület vagy gazdasági-termelési folyamat fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható! Egy megvalósítási helyszínen (azaz egy épületen/közös energetikai rendszeren működő több épületen) alkalmazott energetikai fejlesztések egy projektnek minősülnek. A tevékenységek együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a meghatározott maximális 50 millió forintot.
A támogatható rendszerek minimálisan elvárt műszaki és egyéb jellemzőit jelen
Pályázati Felhívás E. Kiválasztási Kritériumok fejezetének "Szakmai támogathatósági kritériumai" tartalmazzák.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
A saját forrás (önerő, támogatáson felüli rész) rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor igazolni kell.
D1. Az önerő összetétele.
Az Önerő elemeit az "Általános pályázati útmutató" tartalmazza, jelen konstrukcióra vonatkozó további előírások:
Önerő elemei Igazolás módja tagi kölcsön, magánkölcsön
A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat.
A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés
A tőkeemelésről és összegéről szóló taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági bejegyző végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről, valamint taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat arra vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt megvalósítása céljára fogják felhasználni.
Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás megnevezése "egyéb támogatás".
A pályázó által igénybe vett összes támogatás (tehát a saját forráson felüli rész) maximális mértékénél figyelembe kell venni, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az A6 pontban meghatározott mértéket.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az "Általános pályázati útmutató" c. dokumentumban.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az "Általános pályázati útmutató" c. dokumentumban.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség! Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A
1134 Budapest, Váci út 45. A épület
1437 Budapest, Pf. 328.
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán, munkanapokon a következő időben van lehetőség: hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2012-4.10.0/A), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.nfu.hu) ügyfélszolgálatának valamennyi elérhetőségén kaphat:
telefon: +36-40-638-638.
e-mail: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Részletes felvilágosítást a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
(http://www.nkek.hu) honlapján, illetve az alábbi elérhetőségeken talál.
telefon: (+36) 1 802 43 90
e-mail: ugyfelszolgalat@nkek.hu
A pályázatok benyújtása 2013.02.28-ig lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 442 kB) (Feltöltve: 2013-01-18)
Általanos pályázati útmutató (pdf, 299 kB) (Feltöltve: 2013-01-21)
Pályázati adatlap (pdf, 96 kB) (Feltöltve: 2013-01-18)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum