Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A segítő kutyák vizsgáztatásával kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatok ellátása
Kiíró:
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Határidő:
01/30/2010
Érvényes:
01/30/2010
Tárgymutató:
segítő kutyák vizsgáztatásával kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatok ellátása
Pályázhat:
Minden magyarországi székhelyű és telephelyű nonprofit szervezet, amelynek jogerős bírósági nyilvántartásba vétele 2008. december 31-e előtt megtörtént, és amelyik a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002 (SK 3.) a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló közleménye szerint a következő elnevezéssel, besorolással rendelkezik:
1. Egyéb egyesület, 529
2. Egyéb Alapítvány 569,
3. Közhasznú társaság, 571
4. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 599
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdet a segítő kutyák vizsgáztatásával kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatok ellátására

Határidő: 2010. január 30.

A pályázati program célja a segítő kutyák kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SzMM rendelet 4. §-ában meghatározott közreműködő szervezeti kijelöléssel a segítő kutyák kiképzésével kapcsolatos egységes követelményrendszer kiadása, a vizsgáztatás egységes szabályainak alkalmazása, illetve szakmai tanácsadás biztosítása a segítő kutyákat kiképző szervezetek részére.

1. Bevezetés
A Kormány a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, és a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény alapján a fogyatékos személyek önálló életvitelét, önrendelkezését és életminőségének javítását, más jogszabályokban meghatározott rehabilitációs szolgáltatások mellett, a szakszerűen kiképzett habilitációs feladatokat ellátó segítő kutyák használatának biztosításával is elősegíti.

A habilitációs feladatokat ellátó segítő kutyákkal végzett rehabilitáció szakmai színvonalának egységesítésében előrelépést jelent, hogy 2008 novemberében jóváhagyásra került a habilitációs kutya kiképző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye és 52 810 01 1000 számon felvételre került az Országos Képzési Jegyzékbe, továbbá kiadásra került a segítő kutyák kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SzMM rendelet (továbbiakban: Rendelet).

A segítő kutyák képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos egységes minőségi színvonal biztosítása érdekében a Rendelet 4. §-a értelmében a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter pályázat útján a kutyát kiképző szervezetek, illetve a segítő kutyák alkalmazásának elősegítésével foglalkozó szervezetek közül közreműködő szervezetet jelül ki.

Jelen felhívás keretében a közreműködő szervezeti feladatok ellátására lehet pályázni.

2. A pályázati program célja
A segítő kutyák kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII.3.) SzMM rendelet 4. §-ában meghatározott közreműködő szervezeti kijelöléssel a segítő kutyák kiképzésével kapcsolatos egységes követelményrendszer kiadása, a vizsgáztatás egységes szabályainak alkalmazása, illetve szakmai tanácsadás biztosítása a segítő kutyákat kiképző szervezetek részére.

3. A pályázók köre
3.1. Jogi forma
Minden magyarországi székhelyű és telephelyű nonprofit szervezet, amelynek jogerős bírósági nyilvántartásba vétele 2008. december 31-e előtt megtörtént, és amelyik a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002 (SK 3.) a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló közleménye szerint a következő elnevezéssel, besorolással rendelkezik:
1. Egyéb egyesület, 529
2. Egyéb Alapítvány 569,
3. Közhasznú társaság, 571
4. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 599
3.2. A program célcsoportja
Bármely segítő kutyák kiképzésével, illetve segítő kutyák alkalmazásának elősegítésével foglalkozó civil szervezet, akinek létesítési okiratában e tevékenység szerepel.

3.3. Székhely
A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat.

3.4. További feltételek
A közreműködő szervezeti kijelölés öt évre szól, mely időszakban a segítő kutyák kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII.3.) SzMM rendeletben a közreműködő szervezetnek meghatározott feladatok ellátását folyamatosan biztosítani kell.

A közreműködő szervezet által a Rendelet szerinti vizsgára delegált szakértők díjazásban részesülhetnek, ami nem képezi jelen támogatás részét.

3.5. Egyéb kizáró feltételek
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati kiírásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
1. amely csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;
2. amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
3. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
4. amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül;
5. amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, adóazonosító jelét az OFA felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
6. amely a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) - (2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot az alábbiakban foglaltakról:
7. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
- aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
a kizárt közjogi tisztségviselő,
- az a.) - b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
- az a.) - c.) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
- olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a.) - c.) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, a alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
- az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel azon szervezeti egysége,
- amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (továbbiakban: párt),
- amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
- akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §- alapján, a honlapon közzétették.

4. A pályázat tartalma
A támogatás keretében a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó segítőkutyák kiképzésével, illetve segítő kutyák alkalmazásának elősegítésével foglalkozó szervezetek közül, azt támogatja a SzMM, amely vállalja, hogy:
- a Magyarországon működő segítő kutyák kiképző szervezetek jegyzékét honlapján közzé teszi;
- a segítő kutyák kiképzésével foglalkozó szervezetek bevonásával kidolgozza, és a társadalmi esélyegyenlőségéért felelő miniszter jóváhagyását követően 5 évi honlapján elérhetővé teszi a Rendelet szerinti vizsgán a gazdának és a segítő kutyának teljesítendő képesítési követelményeket;
- szakmai tanácsadással segíti a kutyák kiképző szervezetek munkáját;
- biztosítja a Rendelet szerinti vizsga jogszabályoknak megfelelő lefolytatását;
- gondoskodik a Rendelet szerinti eredményes vizsgákat követően a vizsga letételéről szóló tanúsítványok kiállításáról.

5. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre, a támogatás mértéke
A program keretében az alábbi költségeket igényelhetik a pályázó szervezetek:
- közreműködő szervezet által foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében alkalmazott adminisztrátor, koordinátor bére és bérköltségei;
- a Rendelet szeretni feladatok ellátására alkalmas internetes honlap létrehozásának és 5 évig történő fenntartásának költségei;
- vizsgákkal, szakmai tanácsadással kapcsolatos utazási költségek;

5.1. A rendelkezésre álló forrás
Az Szociális és Munkaügyi Minisztérium 16/51/6 "Fogyatékos személyek esélyegyenlőségi programjainak támogatása" fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 4 000 000 Ft.

5.2. Áfa elszámolás szabályai
Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, tehát a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a pályázó adóalany, vagy a pályázat benyújtásakor még nem adóalany, de a projekt időtartama alatt azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt levonható áfa nélkül számított nettó költsége.
EVA szerint adózó pályázó esetén, a támogatás számításának alapja a projekt áfával csökkentett, nettó összköltsége, tehát a projektet nettó módon kell megterveznie.

5.3. A projekt időrendje
A közreműködő szervezet a társadalmi esélyegyenlőségért felelős miniszter kijelölése alapján 5 évig köteles ellátni a Rendeletben meghatározott feladatokat.

Jelen pályázatban meghatározott összeg 2010. május 31-ig használható fel.

Ezt követően a miniszteri kijelölés alapján a közreműködő szervezet munkájához szükséges támogatást az államháztartás szabályai alapján újabb szerződések keretében biztosítjuk.

5.4. Pénzügyi feltételek és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok
5.4.1. A támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás folyósítása egy összegben előfinanszírozással történhet a támogatási szerződés aláírását követően, de leghamarabb 2010. február 1-t követően.

5.4.2. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok
A kijelölt szervezetnek az állami támogatást elkülönített alszámlán kell kezelnie, vállalnia kell továbbá, hogy a projektje megvalósításával kapcsolatos pénzforgalmat e számláról bonyolítja. A SzMM a céltámogatást erre az alszámlára utalja.

A kijelölt szervezetnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adjon a SzMM részére valamennyi bankszámlájára, legalább a projekt lezárását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően a SzMM számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról a SzMM-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet a SzMM számára átadni.

6. Adminisztratív információk
6.1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 1 nyomtatott példányban és CD-n 3 példányban, zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként kell benyújtani a SzMM Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztályára, az alábbi címre:
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály
Budapest, 1054 Hold u. 1.

Kérjük, hogy a CD-k tokján is jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás címét, a pályázó nevét és címét.

A borítékra látható helyen fel kell tüntetni az alábbi szöveget:
"Segítő kutyák vizsgáztatásával kapcsolatos közreműködő szervezeti pályázat"

Az eredeti nyomtatott pályázat adatlap mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázónak - az aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének, képviselőjének - szignálnia kell.

Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújthatók (postára adás napja): 2010. január 30.

A pályázati dokumentáció letölthető a SzMM honlapjáról (http://www.szmm.gov.hu), vagy a pályázati felhívásra hivatkozva postai úton a beküldési címen igényelhető, illetve a kemeny.peter@szmm.gov.hu e-mail címen.

6.3. Egyéb feltételek
A SzMM a támogatott szervezet nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján közzéteszi. A SzMM a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5 §-ában foglalt adatokat is.

A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, a SzMM felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumokat a SzMM rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése esetén a SzMM jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.

adatlap_skk_kozremukodo_szervezet_091228[1].docIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum