Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Alláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások (Közép-Magyarország)
Kiíró:
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Határidő:
04/30/2008, 06/30/2008, 08/31/2008, 10/31/2008
Érvényes:
10/31/2008
Tárgymutató:
vállalkozóvá válás. Közép-Mo.
Pályázhat:
A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, és
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább három hónapja a KMRMK valamely kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső, és
- önmaga foglalkoztatását
a. egyéni vállalkozás keretében, vagy
b. új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c. már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenység keretében, továbbá
e. szövetkezeti tagként létesített vállalkozói jogviszonyban oldja meg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

2008. évre szóló
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (továbbiakban: KMRMK) pályázatot hirdet
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra

A pályázat célja
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 17. §-a (továbbiakban: Flt.), a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a szabályozása alapján, valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács véleményét figyelembe véve azoknak az álláskeresőknek a támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

Pályázni a következő támogatásokra lehet:
I. Maximum 2 000 000 Ft-ig terjedő tőkejuttatás (továbbiakban: önfoglalkoztatás támogatása) és/vagy
II. Legfeljebb 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás (továbbiakban: vállalkozóvá válás támogatása)
A I. és II. támogatások - pályázati eljárás alapján - együttesen és külön-külön is nyújthatók.

I. Önfoglalkoztatás támogatása
A támogatás forrása:
A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a KMRMK-ra decentralizált - Munkaügyi Tanács által elfogadott - e célra elkülönített pénzügyi kerete.

Az önfoglalkoztatás támogatásának feltételei:
A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, és
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább három hónapja a KMRMK valamely kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső, és
- önmaga foglalkoztatását
a. egyéni vállalkozás keretében, vagy
b. új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c. már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenység keretében, továbbá
e. szövetkezeti tagként létesített vállalkozói jogviszonyban oldja meg;

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki 2007. január 1-je előtt létrehozott gazdasági társasághoz - a társaság munkájában személyesen közreműködő tagként - csatlakozik.
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
- rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal [(ingatlan, készfizető kezes, bank által nyújtott garancia (továbbiakban: bankgarancia), biztosítói készfizető kezesi ígérvény.] Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás.
A támogatás nyújtásának a vállalkozás indításához szükséges saját forrás megléte nem feltétele, ha a pályázó már működő társas vállalkozásba kíván belépni.

Az önfoglalkoztatás támogatása igénybevételének egyéb feltételei:
Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki:
- vállalja, hogy fenntartja vállalkozását a támogatás visszafizetéséig;
- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a KMRMK-val;
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző célbírósági végzés/módosítás, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, közjegyzői befogadó nyilatkozat stb.);
- a vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez;
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
- vállalja, hogy a KMRMK felhívására a pályázat érdemi elbírálásához - a 2. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
- vállalja, hogy a támogatást legkésőbb a folyósítás befejezését követő 13. hónap kezdetétől számított legfeljebb 60 hónap alatt, a KMRMK által megállapított egyelő részletekben (pl. havonta, negyedévente) visszafizeti a hatósági szerződésben meghatározott ütemezés szerint;
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a KMRMK-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik.
- vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként (pl. Kft., Kkt., Bt.) jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik. Ez a munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak, polgári jogviszony alapján valósítható meg.

A KMRMK az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

Abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó és a biztosítékul szolgáló ingatlantulajdonos (továbbiakban: zálogkötelezett) eltér, a zálogkötelezettnek - mint harmadik személy, akinek jogát, jogos érdekét a hatósági szerződés érinti - írásban nyilatkoznia kell a 2. számú melléklet 4. pontjában meghatározott módon, hogy hozzájárul a hatósági szerződés megkötéséhez.

A pályázat befogadásának feltételei:
- a megfelelő Pályázati űrlap használata,
- a kötelezően előírt mellékletek becsatolása, továbbá
- a kötelezően előírt, pályázó által tett írásbeli nyilatkozat/ok.

Az önfoglalkoztatás támogatásának formája és mértéke:
- Legfeljebb 2 millió forint visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (áfa) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs. A KMRMK kisebb összegű támogatást is megítélhet.

A kamatmentes tőkejuttatás az
- áfa levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető.
- áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az áfa összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.
(Pályázónak az áfa levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell!)

Az önfoglalkoztatás támogatása a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló, az 1. számú mellékletben meghatározott tételekre igényelhető.

Az önfoglalkoztatás támogatásának folyósítása és elszámolása:
A támogatás a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetőjével kötött hatósági szerződés aláírása után - a támogatás visszafizetéséhez szükséges biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével - 8 napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára.

A hatósági szerződésben megjelölt időpontig a támogatott köteles a támogatási összeggel személyesen elszámolni az eredeti bizonylatok (pl. számla, adásvételi szerződés stb.) bemutatásával, illetve már működő társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén a módosított társasági szerződés, a változás bejegyzésről szóló végzés és a törzstőke befizetési bankbizonylat bemutatásával.
Az elszámoláshoz a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók el.

A szerződésszegés jogkövetkezményei
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 138. §-a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkel növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.

A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített I. "Pályázati űrlap"-on kell benyújtani 2 példányban.

Az önfoglalkoztatás pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
1. pályázati ciklus: 2008. március 1-jétől - 2008. április 30-áig.
2. pályázati ciklus: 2008. május 1-jétől - 2008. június 30-áig.
3. pályázati ciklus: 2008. július 1-jétől - 2008. augusztus 31-éig.
4. pályázati ciklus: 2008. szeptember 1-jétől - 2008. október 31-éig

Postai úton - postacím: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, 1364 Budapest, Pf. 244., vagy
Személyesen - 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Ügyfélszolgálati Iroda.

A pályázat elbírálásának határideje:
1. A 2008. február 29-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. április 30-áig,
2. a 2008. április 30-áig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. június 30-áig,
3. a 2008. június 30-áig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. augusztus 31-éig,
4. A 2008. augusztus 31-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. október 31-éig,
5. A 2008. október 31-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. december 31-éig dönt.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője - szakértői véleményezés alapján - mérlegelési jogkörben, a pályázati ciklus lezárását követő naptól számított 60 napon belül dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés tartalmazza.

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a KMRMK kezdeményezhet.

A mérlegelés szempontjai:
- Az üzleti terv megalapozottsága.
- A pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó kirendeltséggel.
- A vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve.
- A támogatással érintett személy munkatapasztalata.

Előnyben részesül az a pályázat,
- amely hátrányos helyzetű térségben, vagy jelenleg hiányszakmában megvalósítandó vállalkozásra irányul.

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a KMRMK kirendeltségein, valamint a KMRMK központi irodaháza Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11. fszt.).

A pályázati dokumentáció letölthető az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról: http://www.afsz.hu

II. Vállalkozóvá válás támogatása
A támogatás forrása
A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a KMRMK-ra decentralizált - Munkaügyi Tanács által elfogadott - e célra elkülönített pénzügyi kerete.

A vállalkozóvá válás támogatásának feltételei:
A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, és
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább három hónapja a KMRMK valamely kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső, és
- önmaga foglalkoztatását
a. egyéni vállalkozás keretében, vagy
b. új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c. már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenység keretében, továbbá
e. szövetkezeti tagként létesített vállalkozói jogviszonyban oldja meg.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki 2007. január 1-je előtt létrehozott gazdasági társasághoz - a társaság munkájában személyesen közreműködő tagként - csatlakozik.

Figyelem!
Fenti feltételek kizárólag a II. Vállalkozóvá válás támogatására vonatkozó pályázatok benyújtása esetén érvényesek. Amennyiben Ön az I. és II. támogatási formára együttesen nyújtja be pályázatát úgy az I. Önfoglalkoztatás támogatásának feltételei felsorolását kell figyelembe vennie.

A vállalkozóvá válás támogatása igénybevételének egyéb feltételei:

Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki:
- vállalja, hogy fenntartja vállalkozását a támogatás lejártát követő 6 hónapig;
- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a KMRMK-val;
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl egyéni vállalkozói igazolvány, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, közjegyzői befogadó nyilatkozat stb.);
- a vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez;
- vállalja, hogy a KMRMK illetékes ügyintézője kérésére a pályázat érdemi elbírálásához - az előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés) becsatol;
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a KMRMK-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik.
- vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként (pl. Kft., Kkt., Bt.) jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyes közreműködésre kötelezett. Ez a munkavégzés nem lehet munkaviszony. Kizárólag polgári jogviszony alapján valósítható meg.

A KMRMK a maximálisan 6 hónapra adható támogatásnál rövidebb időtartamú támogatást is megítélhet.

A pályázónak benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási időtartamnál rövidebb idejű támogatás kerül megállapításra fenntartja-e a pályázatát. Ha nem tartja fenn, abban az esetben pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

A pályázat befogadásának feltételei:
- a megfelelő Pályázati űrlap használata,
- a kötelezően előírt mellékletek becsatolása, továbbá
- a kötelezően előírt, pályázó által tett írásbeli nyilatkozat/ok.

A vállalkozóvá válás támogatásának formája és mértéke:
A támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő mértékben nyújtható, vissza nem térítendő formában.

A vállalkozóvá válás támogatásának folyósítása:
A támogatás a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetőjével kötött hatósági szerződés aláírása után havi rendszerességgel - a Magyar Államkincstáron keresztül - kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára.

A támogatás folyósításának kezdő napja:

- A bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja.
- Mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának a napja.
- Minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a KMRMK-nak bejelenteni.

A szerződésszegés jogkövetkezményei
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 138. §-a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkel növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.

A pályázat tartalmára vonatkozó előírások
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített II. "Pályázati űrlap"-on kell benyújtani 2 példányban.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
2008. december 31-éig folyamatosan lehet a pályázatokat benyújtani.

Postai úton vagy személyesen a pályázó lakóhelye szerint illetékes kirendeltségre.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat beérkezésének napjától számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője mérlegelési jogkörben eljárva a pályázat beérkezésének napjától számítva 30 napon belül dönt, ezt követően a támogatottal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet.
Hiánypótlást kizárólag a KMRMK kezdeményezhet.

A mérlegelés szempontjai:
- A pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó kirendeltséggel.
- A vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve.
- A támogatással érintett személy munkatapasztalata.

Előnyben részesül az a pályázat,
- amely hátrányos helyzetű térségben, vagy jelenleg hiányszakmában megvalósítandó vállalkozásra irányul.

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a KMRMK kirendeltségein, valamint a KMRMK központi irodaháza Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11. fszt.).
A pályázati dokumentáció letölthető az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról: http://www.afsz.hu

I. Önfoglalkoztatás támogatása és II. Vállalkozóvá válás támogatása együttes igénylése esetén a pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
1. pályázati ciklus: 2008. március 1-jétől - 2008. április 30-áig.
2. pályázati ciklus: 2008. május 1-jétől - 2008. június 30-áig.
3. pályázati ciklus: 2008. július 1-jétől - 2008. augusztus 31-éig.
4. pályázati ciklus: 2008. szeptember 1-jétől - 2008. október 31-éig

Postai úton - postacím: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, 1364 Budapest, Pf. 244., vagy
Személyesen - 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Ügyfélszolgálati Iroda.

I. Önfoglalkoztatás támogatása és II. Vállalkozóvá válás támogatása együttes igénylése esetén a pályázat elbírálásának határideje:
1. a 2008. április 30-áig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. június 30-áig,
2. a 2008. június 30-áig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. augusztus 31-éig,
3. A 2008. augusztus 31-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. november 30-áig,
4. A 2008. október 31-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. december 31-éig dönt.

I. Önfoglalkoztatás támogatása és II. Vállalkozóvá válás támogatása együttes igénylése esetén a pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője - szakértői véleményezés alapján - mérlegelési jogkörben, a pályázati ciklus lezárását követően legfeljebb 60 napon belül dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés tartalmazza.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a KMRMK kezdeményezhet.

A I. Önfoglalkoztatás támogatása és a II. Vállalkozóvá válás támogatása együttes igénylése esetén jelen pályázati kiírás minden - fentiekben részletesen rögzített - szabályozás az irányadó és érvényes!


kmrmk_palyazatok_vallalkozova_valas_2008_mell.zipkmrmk_palyazatok_vallalkozova_valas_2008_urlap1.dockmrmk_palyazatok_vallalkozova_valas_2008_urlap2.dockmrmk_palyazatok_vallalkozova_valas_2008_vv_mel.zip



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink



Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>




Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum