Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Alláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások (Közép-Magyarország)
Kiíró:
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Határidő:
04/30/2008, 06/30/2008, 08/31/2008, 10/31/2008
Érvényes:
10/31/2008
Tárgymutató:
vállalkozóvá válás. Közép-Mo.
Pályázhat:
A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, és
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább három hónapja a KMRMK valamely kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső, és
- önmaga foglalkoztatását
a. egyéni vállalkozás keretében, vagy
b. új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c. már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenység keretében, továbbá
e. szövetkezeti tagként létesített vállalkozói jogviszonyban oldja meg
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam >>>

2008. évre szóló
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (továbbiakban: KMRMK) pályázatot hirdet
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra

A pályázat célja
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 17. §-a (továbbiakban: Flt.), a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a szabályozása alapján, valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács véleményét figyelembe véve azoknak az álláskeresőknek a támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

Pályázni a következő támogatásokra lehet:
I. Maximum 2 000 000 Ft-ig terjedő tőkejuttatás (továbbiakban: önfoglalkoztatás támogatása) és/vagy
II. Legfeljebb 6 havi minimálbérnek megfelelő juttatás (továbbiakban: vállalkozóvá válás támogatása)
A I. és II. támogatások - pályázati eljárás alapján - együttesen és külön-külön is nyújthatók.

I. Önfoglalkoztatás támogatása
A támogatás forrása:
A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a KMRMK-ra decentralizált - Munkaügyi Tanács által elfogadott - e célra elkülönített pénzügyi kerete.

Az önfoglalkoztatás támogatásának feltételei:
A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, és
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább három hónapja a KMRMK valamely kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső, és
- önmaga foglalkoztatását
a. egyéni vállalkozás keretében, vagy
b. új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c. már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenység keretében, továbbá
e. szövetkezeti tagként létesített vállalkozói jogviszonyban oldja meg;

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki 2007. január 1-je előtt létrehozott gazdasági társasághoz - a társaság munkájában személyesen közreműködő tagként - csatlakozik.
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
- rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal [(ingatlan, készfizető kezes, bank által nyújtott garancia (továbbiakban: bankgarancia), biztosítói készfizető kezesi ígérvény.] Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás.
A támogatás nyújtásának a vállalkozás indításához szükséges saját forrás megléte nem feltétele, ha a pályázó már működő társas vállalkozásba kíván belépni.

Az önfoglalkoztatás támogatása igénybevételének egyéb feltételei:
Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki:
- vállalja, hogy fenntartja vállalkozását a támogatás visszafizetéséig;
- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a KMRMK-val;
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző célbírósági végzés/módosítás, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, közjegyzői befogadó nyilatkozat stb.);
- a vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez;
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
- vállalja, hogy a KMRMK felhívására a pályázat érdemi elbírálásához - a 2. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
- vállalja, hogy a támogatást legkésőbb a folyósítás befejezését követő 13. hónap kezdetétől számított legfeljebb 60 hónap alatt, a KMRMK által megállapított egyelő részletekben (pl. havonta, negyedévente) visszafizeti a hatósági szerződésben meghatározott ütemezés szerint;
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a KMRMK-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik.
- vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként (pl. Kft., Kkt., Bt.) jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik. Ez a munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak, polgári jogviszony alapján valósítható meg.

A KMRMK az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

Abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó és a biztosítékul szolgáló ingatlantulajdonos (továbbiakban: zálogkötelezett) eltér, a zálogkötelezettnek - mint harmadik személy, akinek jogát, jogos érdekét a hatósági szerződés érinti - írásban nyilatkoznia kell a 2. számú melléklet 4. pontjában meghatározott módon, hogy hozzájárul a hatósági szerződés megkötéséhez.

A pályázat befogadásának feltételei:
- a megfelelő Pályázati űrlap használata,
- a kötelezően előírt mellékletek becsatolása, továbbá
- a kötelezően előírt, pályázó által tett írásbeli nyilatkozat/ok.

Az önfoglalkoztatás támogatásának formája és mértéke:
- Legfeljebb 2 millió forint visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (áfa) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs. A KMRMK kisebb összegű támogatást is megítélhet.

A kamatmentes tőkejuttatás az
- áfa levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető.
- áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az áfa összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.
(Pályázónak az áfa levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell!)

Az önfoglalkoztatás támogatása a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló, az 1. számú mellékletben meghatározott tételekre igényelhető.

Az önfoglalkoztatás támogatásának folyósítása és elszámolása:
A támogatás a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetőjével kötött hatósági szerződés aláírása után - a támogatás visszafizetéséhez szükséges biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével - 8 napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára.

A hatósági szerződésben megjelölt időpontig a támogatott köteles a támogatási összeggel személyesen elszámolni az eredeti bizonylatok (pl. számla, adásvételi szerződés stb.) bemutatásával, illetve már működő társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén a módosított társasági szerződés, a változás bejegyzésről szóló végzés és a törzstőke befizetési bankbizonylat bemutatásával.
Az elszámoláshoz a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók el.

A szerződésszegés jogkövetkezményei
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 138. §-a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkel növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.

A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített I. "Pályázati űrlap"-on kell benyújtani 2 példányban.

Az önfoglalkoztatás pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
1. pályázati ciklus: 2008. március 1-jétől - 2008. április 30-áig.
2. pályázati ciklus: 2008. május 1-jétől - 2008. június 30-áig.
3. pályázati ciklus: 2008. július 1-jétől - 2008. augusztus 31-éig.
4. pályázati ciklus: 2008. szeptember 1-jétől - 2008. október 31-éig

Postai úton - postacím: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, 1364 Budapest, Pf. 244., vagy
Személyesen - 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Ügyfélszolgálati Iroda.

A pályázat elbírálásának határideje:
1. A 2008. február 29-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. április 30-áig,
2. a 2008. április 30-áig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. június 30-áig,
3. a 2008. június 30-áig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. augusztus 31-éig,
4. A 2008. augusztus 31-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. október 31-éig,
5. A 2008. október 31-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. december 31-éig dönt.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője - szakértői véleményezés alapján - mérlegelési jogkörben, a pályázati ciklus lezárását követő naptól számított 60 napon belül dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés tartalmazza.

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a KMRMK kezdeményezhet.

A mérlegelés szempontjai:
- Az üzleti terv megalapozottsága.
- A pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó kirendeltséggel.
- A vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve.
- A támogatással érintett személy munkatapasztalata.

Előnyben részesül az a pályázat,
- amely hátrányos helyzetű térségben, vagy jelenleg hiányszakmában megvalósítandó vállalkozásra irányul.

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a KMRMK kirendeltségein, valamint a KMRMK központi irodaháza Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11. fszt.).

A pályázati dokumentáció letölthető az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról: http://www.afsz.hu

II. Vállalkozóvá válás támogatása
A támogatás forrása
A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a KMRMK-ra decentralizált - Munkaügyi Tanács által elfogadott - e célra elkülönített pénzügyi kerete.

A vállalkozóvá válás támogatásának feltételei:
A pályázaton részt vehet az az álláskereső, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, és
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább három hónapja a KMRMK valamely kirendeltsége által nyilvántartott álláskereső, és
- önmaga foglalkoztatását
a. egyéni vállalkozás keretében, vagy
b. új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c. már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenység keretében, továbbá
e. szövetkezeti tagként létesített vállalkozói jogviszonyban oldja meg.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki 2007. január 1-je előtt létrehozott gazdasági társasághoz - a társaság munkájában személyesen közreműködő tagként - csatlakozik.

Figyelem!
Fenti feltételek kizárólag a II. Vállalkozóvá válás támogatására vonatkozó pályázatok benyújtása esetén érvényesek. Amennyiben Ön az I. és II. támogatási formára együttesen nyújtja be pályázatát úgy az I. Önfoglalkoztatás támogatásának feltételei felsorolását kell figyelembe vennie.

A vállalkozóvá válás támogatása igénybevételének egyéb feltételei:

Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki:
- vállalja, hogy fenntartja vállalkozását a támogatás lejártát követő 6 hónapig;
- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a KMRMK-val;
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl egyéni vállalkozói igazolvány, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, közjegyzői befogadó nyilatkozat stb.);
- a vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez;
- vállalja, hogy a KMRMK illetékes ügyintézője kérésére a pályázat érdemi elbírálásához - az előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés) becsatol;
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a KMRMK-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik.
- vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként (pl. Kft., Kkt., Bt.) jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyes közreműködésre kötelezett. Ez a munkavégzés nem lehet munkaviszony. Kizárólag polgári jogviszony alapján valósítható meg.

A KMRMK a maximálisan 6 hónapra adható támogatásnál rövidebb időtartamú támogatást is megítélhet.

A pályázónak benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási időtartamnál rövidebb idejű támogatás kerül megállapításra fenntartja-e a pályázatát. Ha nem tartja fenn, abban az esetben pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz, pályázata automatikusan elutasításra kerül.

A pályázat befogadásának feltételei:
- a megfelelő Pályázati űrlap használata,
- a kötelezően előírt mellékletek becsatolása, továbbá
- a kötelezően előírt, pályázó által tett írásbeli nyilatkozat/ok.

A vállalkozóvá válás támogatásának formája és mértéke:
A támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő mértékben nyújtható, vissza nem térítendő formában.

A vállalkozóvá válás támogatásának folyósítása:
A támogatás a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetőjével kötött hatósági szerződés aláírása után havi rendszerességgel - a Magyar Államkincstáron keresztül - kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára.

A támogatás folyósításának kezdő napja:

- A bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja.
- Mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának a napja.
- Minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a KMRMK-nak bejelenteni.

A szerződésszegés jogkövetkezményei
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 138. §-a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkel növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni.
Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.

A pályázat tartalmára vonatkozó előírások
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített II. "Pályázati űrlap"-on kell benyújtani 2 példányban.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
2008. december 31-éig folyamatosan lehet a pályázatokat benyújtani.

Postai úton vagy személyesen a pályázó lakóhelye szerint illetékes kirendeltségre.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat beérkezésének napjától számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője mérlegelési jogkörben eljárva a pályázat beérkezésének napjától számítva 30 napon belül dönt, ezt követően a támogatottal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet.
Hiánypótlást kizárólag a KMRMK kezdeményezhet.

A mérlegelés szempontjai:
- A pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó kirendeltséggel.
- A vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve.
- A támogatással érintett személy munkatapasztalata.

Előnyben részesül az a pályázat,
- amely hátrányos helyzetű térségben, vagy jelenleg hiányszakmában megvalósítandó vállalkozásra irányul.

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a KMRMK kirendeltségein, valamint a KMRMK központi irodaháza Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, VIII. Kisfaludy u. 11. fszt.).
A pályázati dokumentáció letölthető az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról: http://www.afsz.hu

I. Önfoglalkoztatás támogatása és II. Vállalkozóvá válás támogatása együttes igénylése esetén a pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
1. pályázati ciklus: 2008. március 1-jétől - 2008. április 30-áig.
2. pályázati ciklus: 2008. május 1-jétől - 2008. június 30-áig.
3. pályázati ciklus: 2008. július 1-jétől - 2008. augusztus 31-éig.
4. pályázati ciklus: 2008. szeptember 1-jétől - 2008. október 31-éig

Postai úton - postacím: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, 1364 Budapest, Pf. 244., vagy
Személyesen - 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Ügyfélszolgálati Iroda.

I. Önfoglalkoztatás támogatása és II. Vállalkozóvá válás támogatása együttes igénylése esetén a pályázat elbírálásának határideje:
1. a 2008. április 30-áig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. június 30-áig,
2. a 2008. június 30-áig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. augusztus 31-éig,
3. A 2008. augusztus 31-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. november 30-áig,
4. A 2008. október 31-éig beérkezett pályázatok tekintetében a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője 2008. december 31-éig dönt.

I. Önfoglalkoztatás támogatása és II. Vállalkozóvá válás támogatása együttes igénylése esetén a pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról a KMRMK illetékes kirendeltségének vezetője - szakértői véleményezés alapján - mérlegelési jogkörben, a pályázati ciklus lezárását követően legfeljebb 60 napon belül dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés tartalmazza.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a KMRMK kezdeményezhet.

A I. Önfoglalkoztatás támogatása és a II. Vállalkozóvá válás támogatása együttes igénylése esetén jelen pályázati kiírás minden - fentiekben részletesen rögzített - szabályozás az irányadó és érvényes!


kmrmk_palyazatok_vallalkozova_valas_2008_mell.zipkmrmk_palyazatok_vallalkozova_valas_2008_urlap1.dockmrmk_palyazatok_vallalkozova_valas_2008_urlap2.dockmrmk_palyazatok_vallalkozova_valas_2008_vv_mel.zip
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek