Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar-Izraeli Ipari Kutatásfejlesztési együttműködési pályázat / 2019-2.1.10-TÉT-IL
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
04/15/2019
Érvényes:
04/15/2019
Tárgymutató:
Magyar-Izraeli Ipari Kutatásfejlesztési együttműködés / 2019-2.1.10-TÉT-IL
Pályázhat:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226,572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Nonprofit gazdasági társaságok esetében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 5XX ) közül az államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények1, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő2 szervezetnek minősülnek,
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

MAGYAR-IZRAELI IPARI KUTATÁSFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PÁLYÁZAT

KÓDSZÁM: 2019-2.1.10-TÉT-IL

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által meghirdetett jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.
Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében az NKFI Hivatal pályázatot hirdet "Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Együttműködési Pályázat" címmel.
A felhívás célja a magyar-izraeli együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatása, az NKFI Hivatal és az ISERD (Israel-Europe R&D Directorate, The Israeli National Technological Innovation Authority) közös nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési programja keretében olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek magyar résztvevőinek támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek, eljárások és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:
- Fenntartható és tiszta technológiák (Sustainable and clean technologies)
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák (Bio-Agro - agriculture and food technologies)
- Infokommunikáció (ICT)
- Kiberbiztonság (Cyber Security)
- Mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence)
- Biotechnológia és orvosi műszerek (Biotech and medical devices)
- Önvezető jármű technológiák (Key technologies for innovative connected and automated driving)
A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek résztvevői saját országukban csak akkor kapják meg a támogatást, ha a másik ország finanszírozó szervezete is a támogatás mellett döntött.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Nemzetközi együttműködésekben megvalósuló innováció támogatása) címe
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 930 millió Ft.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 4-18 db. E szám indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
A támogatási kérelem legalább egy magyar és egy izraeli támogatást igénylő előzetesen egyeztetett együttműködésével valósulhat meg. Amennyiben valamelyik partnerországból több résztvevője is van a projektnek, úgy a konzorciumi tagok száma országonként nem haladhatja meg az ötöt. Konzorciumvezető kizárólag nyereségorientált vállalkozás lehet. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol az ipari-felsőoktatási együttműködés hangsúlyosan jelenik meg.
Támogatási kérelem benyújtására önállóan vagy a hazai partnerekből álló nemzeti konzorciumi formában lehetséges. A Felhívás vonatkozásában amennyiben a támogatási igénylést az NKFI Hivatalhoz a magyar fél önállóan nyújtja be, - támogatást igénylő alatt a támogatási kérelem benyújtóját értjük. Amennyiben a támogatási igénylést az NKFI Hivatalhoz a magyar felek konzorciumi formában nyújtják be, támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben meghatározott projekt megvalósítására szerveződő kutatási konzorcium vezetőjét, konzorciumi tag alatt e kutatási konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok együttesen pályázó(k) vagy - támogató döntés esetén - kedvezményezett(ek).
Önállóan kizárólag nyereségorientált vállalkozások nyújthatnak be pályázatot, a b) és c) pontokban megjelölt szervezetek csak az a) pontban szereplő nyereségorientált vállalkozásokkal konzorciumot alkotva pályázhatnak.
Jelen Felhívásra pályázónként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 226,572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
o legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek és
o kettős könyvvitelt vezetnek és
o nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá.
Nonprofit gazdasági társaságok esetében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO kód: 5XX ) közül az államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények1, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő2 szervezetnek minősülnek,
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumokra vonatkozó általános feltételek az Útmutató 7. pontjában találhatóak.
3.2 A projekt területi korlátozása
A magyar projekt-partnerek tevékenységeinek megvalósítási helyszíne: a pályázó - támogatási kérelem benyújtásáig - bejegyzett magyarországi székhelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási szerződés megkötéséig kell bejegyzésre kerülnie.
Amennyiben a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik, a kedvezményezettnek a megvalósítás helyszínére vonatkozó valamennyi engedéllyel rendelkeznie kell legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdéséig.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínére (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni.
Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

4. TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Önállóan támogatható tevékenységek
I. Alkalmazott (ipari) kutatás: (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Alkalmazott kutatás tevékenységre kutató-tudásközvetítő szervezet, valamint az a vállalkozás adhat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 1 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó - műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár - legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor.
Ezt a feltételt a kedvezményezettnek a projekt teljes futamideje alatt teljesíteni szükséges.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak kell megfelelnie a fenti feltételnek az igénybe vett szolgáltatással arányos mértékben.

II. Kísérleti fejlesztés: (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található)
Önállóan nem támogatható tevékenységek:

III. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek: a projekt során a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység.

IV. Projekt koordinációs tevékenység: koordinációs tevékenységet kizárólag a támogatást igénylő végezhet.

V. Piacra jutás:
- piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel),
- marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
- formatervezés,

VI. Iparjogvédelmi tevékenység támogatása
Szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó tevékenységek (pl. újdonságkutatás, bejelentés elkészítése, országonkénti/regionális (pl. EU-s/nemzetközi bejelentéshez, megadáshoz, fenntartáshoz kapcsolódó költségek).

7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet mindkét országban azonos tartalommal, a partnerrel egyeztetve kell benyújtani. Az együttműködésben résztvevő magyar félnek a jelen Felhívásban leírtak szerint, a partner intézetnek a partnerország felhívásában meghatározottak szerint kell támogatási kérelmét beadni. Egyoldalúan benyújtott támogatási kérelmek nem fogadhatók el.
A hazai támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 9. pontjában leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el -postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül egy példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás3). A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek a kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
3 A futárszolgálat figyelmét fel kell hívni arra, hogy a küldemény kézbesítésére kizárólag az NKFI Hivatal ügyfélfogadási idején belül van lehetőség.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2019-2.1.10-TÉT-IL), a támogatást igénylő nevét és címét.
7.2 A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat papír alapú példányának személyes benyújtására nincs lehetőség!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00
7.3 A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől4 2019. április 15. 16 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
7.4 A pályázati Felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
http://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-izraeli-ipari-kf-egyuttmukodesi-palyazat/2019-2110-tet-il
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum