Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyarországi közoktatási intézményekben tanuló, sajátos nevelési igényű határon túli magyar diákok ösztöndíja a 2015/2016-os tanévre / 46187/2015/KOKAB
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
10/25/2015
Érvényes:
10/25/2015
Tárgymutató:
ösztöndíj Magyarországi közoktatási intézményekben tanuló határon túli magyar diákoknak
Pályázhat:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén állandó lakcímmel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 4.§ (25.) szerint sajátos nevelési igényű, a szakértői vélemény alapján a meghatározott magyarországi közoktatási intézményben a 2015/2016-os tanévben tanulmányokat folytató diákok, illetve óvodások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati kiírás
46187/2015/KOKAB

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet a Balassi Intézet közreműködésével
nyílt közoktatási pályázatot hirdet
magyarországi közoktatási intézményekben tanuló, sajátos nevelési igényű határon túli magyar diákok ösztöndíjára a 2015/2016-os tanévre.
1. A pályázat célja: sajátos nevelési igényű, a 2015/2016. tanévben a szakértői vélemény alapján meghatározott magyarországi közoktatási intézményben tanulmányokat folytató diákok ösztöndíjának biztosítása a tanév 10 hónapos időtartamára 10 000 Ft/fő/hó összegben.

2. Általános tudnivalók:
- A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet dolgozta ki, a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a magyarországi közoktatási intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű, határon túli magyar nemzetiségű gyermekeket és fiatalokat kívánja támogatni, mellyel hozzájárul az érintettek magyar nyelvű ismereteinek hatékonyabb elsajátításához, készségeik fejlesztéséhez, és tanulmányaik minél kiegyensúlyozottabb folytatásához.
- A pályázat a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak - így különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) - a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
A támogatás forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4 "Határon túli köznevelési feladatok támogatása” megnevezésű 1. sz. részfeladata (Áht azonosító: 348 662).
- A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 2 800 000. forint, az elnyerhető támogatás 100 000 forint/fő/tanév.
A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat a Balassi Intézet megküldi a Magyar Államkincstár részére.
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- Az értékeléshez a pályázattal kapcsolatban pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
- A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Elnöke: Zsámboki Marcell, oktatási és tudományos igazgató - Balassi Intézet. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Galó Zsolt politikai tanácsadó, Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet - EMMI; Hógenburg Tamás szakkollégium-igazgató - Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium; Király Annamária közigazgatási főtanácsadó - Emberi Erőforrások Minisztériuma.
- A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár javaslata alapján Balog Zoltán emberi erőforrások miniszter hozza meg 2015. november 15-ig. A pályázat eredményéről a döntést követő 7 munkanapon belül a Balassi Intézet a pályázó által megadott e-mail címre elektronikus levelet küld, illetve e-mail cím hiányában a pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
- A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
- Az ösztöndíjat elnyert pályázó törvényes képviselőjével a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül szerződést köt, amely tartalmazza a támogatott tanuló (óvodás) és törvényes képviselője jogait, valamint a törvényes képviselőnek az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
- a támogatott és törvényes képviselője személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány száma);
- a támogatott idegenrendészeti státuszának változása (különös tekintettel pl. a magyarországi letelepedési engedély megszerzésére, ill. magyarországi állandó lakóhely létesítésére);
- a támogatott és törvényes képviselője elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása;
- óvodai/tanulói jogviszonyának megváltozása (jogviszony szüneteltetése, halasztása stb.).
- A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
- Az ösztöndíjat a Balassi Intézet a pályázatot benyújtó törvényes képviselő számlájára utalja át magyarországi bankszámlára, vagy külföldi - forintot, vagy eurót fogadni képes - bankszámlára. Amennyiben a törvényes képviselő nem rendelkezik számlaszámmal, megbízással megadhat egy, az előző feltételeknek megfelelő befogadói számlaszámot, amelyben feltünteti a befogadó nevét, címét, születési adatait, számlaszámát, a számlavezető bank nevét és címét.
- Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. pontja értelmében adómentes. A megítélt ösztöndíjat a támogató időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve, a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben a támogatottat az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő támogatás első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
- A pályázaton ösztöndíjat nyert kedvezményezettek névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a http://www.martonaron.hu, a http://www.balassi-intezet.hu és a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
- A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

3. Az ösztöndíjazható személyek köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén állandó lakcímmel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 4.§ (25.) szerint sajátos nevelési igényű, a szakértői vélemény alapján a meghatározott magyarországi közoktatási intézményben a 2015/2016-os tanévben tanulmányokat folytató diákok, illetve óvodások.

4. Nem jogosultak a támogatásra:
­ a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek,
­ a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek,
­ a Magyarországon bevándorolt vagy letelepedett személyek,
­ a nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban már részesülő személyek.

5. További pályázati információk:
- A pályázaton ösztöndíjban részesíthető tanulók/óvodások száma legfeljebb 28 fő.
- Az ösztöndíj a 2015/2016-os tanév 10 hónapjára (2015. szeptember 1-től 2016. június 30-ig) szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 10 000 Ft/hó, azaz tízezer forint (összesen 100 000 Ft/tanév, azaz egyszázezer forint a tanév egészére).
- A pályázók - szükség szerinti - rangsorolását az Értékelő Bizottság az alábbi szempontok figyelembe vételével végzi:
- az előző tanév(ek)ben EMMI ösztöndíjában részesülők;
­ a pályázó gyermek/fiatal családi és szociális helyzete;
­ a pályázó gyermek/fiatal sajátos nevelési igényének milyensége, fokozata.

6. A pályázatok benyújtása, határidő:
- A pályázatokat az ösztöndíjat igénylők törvényes képviselői jogosultak benyújtani.
- A pályázatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, mely megtalálható jelen pályázati felhívás mellékletében, illetve letölthető az internetről a http://www.martonaron.hu és a http://www.balassi-intezet.hu honlapokról is.
- A kitöltött pályázati adatlapot - az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumba (1037 Budapest, Kunigunda út 35.) Persa Virág részére címezve kérjük eljuttatni.
Postai feladás szerinti beküldési határidő:
2015. október 25. (a postai bélyegző kelte).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
7. A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
­ Adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal 2 példányban;
­ Amennyiben befogadói számlaszámra történik az utalás, az erre vonatkozó meghatalmazás;
­ Szakértői vélemény;
­ Iskolalátogatási igazolás;
­ Ösztöndíjra vonatkozó (max. 2 oldalas) kérelem.

Az Értékelő Bizottság a határidő után beérkezett, ill. nem az adatlapon benyújtott, a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe!

palyazat_sajatos_nev_igényu_diakoknak.docIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum