Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nő az esély - foglalkoztatás / EFOP-1.1.3-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/05/2019
Tárgymutató:
foglalkoztatás - Nő az esély / EFOP-1.1.3-17
Pályázhat:
- Központi költségvetési irányító szerv (GFO 311)
- Központi költségvetési szerv (GFO 312)
- Helyi önkormányzat (GFO 321) - (Főváros esetében fővárosi önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzatok)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- Országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351)
- Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 353)
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371)
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373)
Jogi személyiségű non-profit szervezet:
- Az egyesület egyéb formái
1. Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személy
1. Bevett egyház (GFO 551)
2. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
3. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
4. Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
- Alapítvány, jogi személyű intézménye és szervezeti egysége
1. Közalapítvány (GFO 561), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.
2. Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562), amennyiben oktatási/képzési feladatot lát el.
3. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
4. Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
1. Egyesülés (GFO 591)
2. Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.
- Szociális szövetkezet (GFO 121)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nő az esély – foglalkoztatás” című (EFOP.1.1.3-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
1. Módosult a Felhívás 1.2.   A rendelkezésre álló forrás pontja:
Eredeti szöveg:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az EFOP éves fejlesztési keretében 3.150.000.000 forint.
Módosult szöveg:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az EFOP éves fejlesztési keretében 1.850.000.000 forint.


FELHÍVÁS
A munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására

Nő az esély - foglalkoztatás
EFOP-1.1.3-17
Magyarország Kormányának felhívása a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet), valamint köznevelési intézmények és fenntartóik részére a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (kiemelten roma nők) közszolgáltatást végző intézményekben való foglalkoztatásra történő felkészítésének, társadalmi befogadásuk erősítésének megvalósítására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a romák (kiemelten a roma nők) foglalkoztatásának növelését, mely cél elérését a Kormány a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) valamint köznevelési intézmények és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani, jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 3 500 000-189 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívás 5.4 pontjában meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez, azaz a roma népesség, kiemelten a roma nők - messze az országos átlag alatt lévő - foglalkoztatási szintjének emeléséhez.
- hozzájárulnak a célcsoport támogatott foglalkoztatásához szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatásokban.
- projektjük megvalósítása révén hozzájárulnak a közszolgáltatások leghátrányosabb helyzetűeket is elérő képességének javulásához.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A foglalkoztatottság növelése a társadalmi felzárkózás kulcseleme. Az elmúlt évek törekvéseivel együtt is a roma népesség, kiemelten a roma nők foglalkoztatási és képzettségi szintje még messze az országos átlag alatt van. A roma nők foglalkoztatási aránya 23,8%. A KSH 2014. évi adatai szerint az össznépességben a nők foglalkoztatottságának aránya a roma nőkéhez képest kétszer nagyobb. Munkaerő-piaci részvételüket sokszor nehezítik az előítéletek, továbbá a periférikus helyzetben élő roma emberek sok esetben nem jutnak hozzá alapvető közszolgáltatásokhoz; az információhiány vagy az intézmények iránti bizalmatlanság miatt kevésbé veszik igénybe azokat.
A szegénység kialakulása és fennmaradása - egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők mellett - elsősorban a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek számára célzott programokkal kell elérhetővé tenni a munkába álláshoz szükséges munkaerő-piaciszolgáltatásokat, foglalkoztatási támogatásokat, a szak- és felnőttképzési programokon keresztül a képzettség megszerzésének lehetőségét. A leginkább rászoruló, képzetlen, tartós munkanélküli személyek, köztük a romák sok esetben nem jutnak hozzá a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti alap- és szakellátásokhoz, illetve nem rendelkeznek kellő információval azok elérhetőségéről. A közszolgáltatást végző intézmények szolgáltatásaihoz való hozzáférés esélyegyenlőségének javítása, a hatékonyság növelése egyaránt megkívánja a területi és szakmai aránytalanságok fokozatos, a helyi szükségletekhez igazodó átalakítását, megújítását. Ennek fontos eleme a hozzáférésbeli és a szolgáltatások minőségében fennálló különbségek mérséklése.
A szociális intézményeket vizsgálva megállapítható az ápoló-gondozó státuszok betöltésében mutatkozó fluktuáció és hiány, ami országosan mintegy 500-600 üres álláshelyet jelent. A betöltetlen státuszok újbóli feltöltése érdekében szükséges a szakirányú képzések, és szakember ellátottság növelése. A roma foglalkoztatottak a közszolgáltatást végző intézményekben való arányának növelése szervesen hozzájárulhat a hiányterületek feltöltéséhez, és a célcsoport - elsősorban a hátrányos helyzetűek - eléréséhez.
A Kormány intézkedése nyomán 2015. szeptember 1-től 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelésben való részvétel, ezért jelen program kiemelt területét képezhetik a köznevelési intézmények. A roma kisgyermekek között lényegesen nagyobb arányban vannak olyanok, akik eddig csak 5 évesen kezdtek óvodába járni, szemben a nem roma gyermekekkel, akiknek többsége 3 évesen kezdi az óvodát. Az óvodai nevelésben jelenlévő hátrányos helyzetű, köztük roma származású gyermekek száma várhatóan jelentős mértékben növekszik 2015 szeptemberétől, így beilleszkedésük segítése, az esetleges nyelvi nehézségeik feloldása érdekében fontos a roma származású szakemberek - elsősorban óvodai dajkák - bevonása, foglalkoztatása.
Tekintettel a 2007-2013-as programozási időszak kapcsolódó Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) programjainak (TÁMOP-5.3.1-B-1, TÁMOP-5.3.1-B-2) tapasztalataira, nagyobb hangsúlyt kell fordítani a foglalkoztatói igények előzetes felmérésére, így a program lezárását követően a továbbfoglalkoztatásra és a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésre is nagyobb esélye lesz a célcsoportnak.
Stratégiákhoz és operatív programokhoz való kapcsolódás
A konstrukció illeszkedik a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 7.4.1. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépése beavatkozási területéhez:
"A foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák felzárkózásának segítése érdekében szükséges a közszolgáltatási hiányszakmákban való foglalkoztatásukra történő felkészítésük támogatott képzéssel, egyénre szabott segítéssel, mentorálással és támogatott foglalkoztatással. Célzott, komplex programokkal kell segíteni a roma nőket, akiknek foglalkoztatottsági rátája rendkívül alacsony, és foglalkoztathatóságukat az esélyteremtő csoportok között is specifikus tényezők határolják be."
A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program "Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében" prioritásának "1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése" intézkedésének c.) pontjához illeszkedik:
"Romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése. A romák felzárkózásának segítése érdekében a nyílt munkaerő-piachoz közelítő programok indítása. A foglalkoztatási szempontból különösen hátrányos helyzetű romák támogatott képzésére, egyénre szabott segítésére, mentorálásra és átmeneti jelleggel támogatott foglalkoztatására kerül sor."
A Felhívás alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. A Felhívás a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a közszolgáltatást végző intézmények szolgáltatásainak jobb célzásához, minőségének javításához is hozzájárul, másrészt pedig elősegíti az együttműködő közszolgáltatási intézmények kialakítását.
Fenti célokat a célcsoport elsősorban a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) valamint köznevelési intézmények és fenntartóik által működtetett intézményekben történő foglalkoztatásával, majd továbbfoglalkoztatásával kívánjuk elérni.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az EFOP éves fejlesztési keretében 3,15 Mrd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-926 db.
Egy munkakörre vetített pályázható összeg minimum 3 500 000 forint, maximum 6 300 000 forint.
Egy támogatást igénylő által igényelhető összeg a vállalt munkakörök számának függvényében: minimum 3 500 000 forint, maximum 189 000 000 forint. Egy pályázó maximum 30 munkakörre nyújthat be támogatási kérelmet.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.09.) Kormányhatározat jóváhagyta a "Nő az esély-foglalkoztatás" című Felhívás megvalósítását.
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
a) 24 hónapos, minimum heti 40 órás támogatott foglalkoztatás,
b) 24 hónapos támogatott foglalkoztatás lejárta után legalább azonos munkakörben és feltételekkel a célcsoporttag minimum 12 hónapos továbbfoglalkoztatása,
c) a támogatott foglalkoztatás időszakában a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása min. 6 hónapon, de maximum 24 hónapon keresztül (kizárólag a Kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a mentori feladatokat),
d) célcsoporttag számára munkaruha és/vagy védőruha beszerzése (vonatkozó jogszabályi előírások alapján),

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Azon szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) valamint köznevelési intézmények és fenntartóik, amelyek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatás során a munkáltatói jogokat gyakorolják a leendő foglalkoztatott vonatkozásában
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- Központi költségvetési irányító szerv (GFO 311)
- Központi költségvetési szerv (GFO 312)
- Helyi önkormányzat (GFO 321) - (Főváros esetében fővárosi önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzatok)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- Országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351)
- Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 353)
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371)
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373)
Jogi személyiségű non-profit szervezet:
- Az egyesület egyéb formái
1. Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személy
1. Bevett egyház (GFO 551)
2. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
3. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
4. Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
- Alapítvány, jogi személyű intézménye és szervezeti egysége
1. Közalapítvány (GFO 561), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.
2. Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562), amennyiben oktatási/képzési feladatot lát el.
3. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
4. Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
1. Egyesülés (GFO 591)
2. Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.
- Szociális szövetkezet (GFO 121)
A gazdálkodási formakód alapján számos esetben nem lehetséges annak eldöntése, hogy egyes szervezetek közszféra szervezetnek minősülnek-e, ezért jelen Felhívás 5. számú mellékletében szereplő közszféra nyilatkozat kitöltésével a pályázó arra vonatkozóan tesz nyilatkozatot, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik-e, vagyis közszféra szervezetnek minősül-e, vagy sem.
Amennyiben a pályázat benyújtója nem a fenntartó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá eső szolgáltatások esetén, a fenntartó jóváhagyó nyilatkozata szükséges.
A támogatást igénylő, több telephely (feladat-ellátási hely) vonatkozásában benyújthat támogatási kérelmet. Egy fenntartó vagy intézmény több támogatási kérelmet is benyújthat, azonban egy támogatási kérelemben kizárólag egy telephelyre nyújthat be kérelmet. Egy telephely vonatkozásában egy támogatási kérelem nyújtható be.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtása 2017. április 7-től 2019. április 5-ig lehetséges.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest Pf. 504
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak:
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 500 000 Ft, maximum 189 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-113-17-n-az-esly-foglalkoztats-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum