Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2017. évben megrendezésre kerülő "Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatása / 38412/2017/FOKT
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/08/2017
Érvényes:
09/08/2017
Tárgymutató:
szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor támogatása / 38412/2017/FOKT
Pályázhat:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, egyházak, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé
A kiíró(k) adatai


38412/2017/FOKT
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével

nyílt pályázatot hirdet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2017. évben megrendezésre kerülő "Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására.

1. A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok stb.), oktatási intézmények, egyházak, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.

3. Általános tudnivalók:
- A támogatás forrása: a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4. "Határon túli köznevelési feladatok támogatása" megnevezésű előirányzat 1. számú "Határon túli köznevelési feladatok támogatása" megnevezésű részfeladata. (Áht azonosító: 348 662).
- A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 16 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
- A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem megküldi a Magyar Államkincstár részére.
- A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 30%-ának mértékéig.
- Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön megrendezendő, közoktatási célú szaktábor költségeinek támogatására lehet.
- Egy szervezet több szaktáborra is kérhet támogatást, de kettő vagy annál több pályázat beadásánál csatolnia kell egy, a pályázó által saját programjai közt kialakított sorrendiséget tartalmazó kísérőlevelet. E sorrend a pályáztatót nem kötelezi.
- A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania.
- Magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezők ellátásának támogatására vonatkozó költségek nem támogathatók.
*Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa

- A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Cseszregi Tamás igazgató, tagok: Jakabné dr. Szalai Krisztina főosztályvezető, Vass-Budai Gabriella köznevelési referens, Cseszregi Tamás igazgató, Gaál Nóra irodavezető) javaslata alapján 2017. október 6. napjáig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell benyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
- A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
- A 2018. évre átnyúló programot csak 2017. évi kezdési időponttal lehet megpályázni.
- A nyertes pályázókkal az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2017. december 30. napjáig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előlegként történő átutalásáról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, illetve a támogatás mértékétől függően a támogatási előleg két részletben történő átutalásáról.
- A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
- A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
- A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
- A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2017. március 1. véghatárideje: 2018. február 28.
- A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
- A pályázati online adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtása, határidő
Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A pályázatot elektronikus formában – az előírt mellékletek csatolásával – az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján a
https://martonaron.elte.hu/→pályázatok→Jogi személyeknek, szervezeteknek menüpont alatt lehet kitölteni.
A kitöltött adatlap mellé kötelező csatolni a mellékleteket.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. szeptember 8.
A pályázó a pályázat elektronikus beküldésekor az alábbi mellékleteket köteles csatolni:
- a Pályázó létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása;
- a Pályázó létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból), a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása;
- a Pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása;
- amennyiben a támogatást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata;
- igazolás a támogatást fogadó bankszámláról.
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
- a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
- támogatandó rendezvényhez kapcsolódó szakmai előzmények,
- résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai,
- várható szakmai hasznosulás,
- a költségvetés megalapozottsága,
- az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra:
azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött szerződésben foglaltakat.

Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha
- a pályázatát nem a felhívásban szereplő felületen nyújtotta be a jelölt;
- az online adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.
A pályázat befogadásáról legkésőbb 2017. szeptember 15. napjáig küldünk befogadó nyilatkozatot.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 4. naptári napig van lehetőség egy alkalommal. A hiánypótoltatott dokumentumokat a 4. pontban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.

A pályázat elbírálásáról az online adatlapon megadott e-mail címre 2017. október 13. napjáig küldünk értesítést.
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma, http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, http://martonaron.elte.hu honlapján tesszük közzé.
A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, vagy a támogatói szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a támogatási szerződésbe ütközik,.a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személytől kérhet felvilágosítást:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pályázati Iroda Solymos Tamás kozoktatasi.palyazatok@kancellaria.elte.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum