Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/03/2016
Érvényes:
02/03/2016
Tárgymutató:
ösztöndíj, Kozma Lajos kézműves iparművészeti
Pályázhat:
minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2016. évi Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó iparművészek részére a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Új pályázóknál az 1981. január 1. után születettek jelentkezhetnek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1979. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2016-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatás) részesül.
Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig)
Az ösztöndíj összege:
Bruttó 100 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
Az ösztöndíj önálló kézműves-iparművészeti programmal pályázható meg, diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni.
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 3-3 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a http://www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz aláírva 3 példányban,
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 3 példányban,
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) 9 példányban,
5. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió) 1 példányban,
6. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotás (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.).

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2016. február 3., szerda 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 ntendre, Bogdányi u. 51.
2.) Elektronikus úton, csatolt fájlként pdf vagy doc formátumban a kozma2016@alkotomuveszet.hu e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Az elektronikusan érkező pályázatokat 2016. február 3., szerda 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan csatolásával kell benyújtani (nem pedig óriás file-ként, más weboldalról letöltendő módon). Nem kötelező eleme a pályázati anyagnak, de amennyiben rendelkezésére áll online portfólió vagy saját weboldal, kérjük csatolni. Kérjük, hogy kérdéseiket a lent megadott e-mail címeken szíveskedjenek feltenni, itt csak a dokumentumokat várjuk.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.
A művek és a portfolió beadásának helye:
Iparművészeti Múzeum (1091 Budapest, Üllői út 33-37. ) "Szürke terem”.
A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2016. február 15., hétfő 9 és 16 óra között.
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség! A művek és a portfólió beszállításának, installálásának és elszállításának költsége a pályázó művészt terheli.
A művek és a portfoliók visszaadásának helye és időpontja:
Iparművészeti Múzeum (1091 Budapest, Üllői út 33-37.) "Szürke terem”, 2016. február 18., csütörtök 9 és 16 óra között.
Az át nem vett művek tárolásáért a MANK költséget számít fel.
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg
- hiányos a mellékelt dokumentáció
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
A kuratórium tagjai: Garam Judit ruha- és divattervező művész, Keppel Márton Péter tagozati titkár (MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat), Lublóy Zoltán keramikus, Mascher Róbert formatervező iparművész, N. Mészáros Júlia művészettörténész, Sipos Balázs üvegtervező művész, Tóth Zoltán tervezőművész.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2015-ben kétszer kell beszámolnia a kuratórium előtt. Szeptember első hetében írásos beszámolót, tervvázlatokat, 1-1 tárgy bemutatását kérjük az ösztöndíjasoktól egy, a kuratóriummal való személyes konzultáció keretében. 2016. november végéig írásos beszámoló online beküldésével, 2016. december elején pedig a munkatervben vállalt, elkészített tárgyak benyújtásával kell az ösztöndíjasnak a kuratóriummal való személyes konzultáción részt vennie.
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Ösztöndíjas kiállítás
A nyertes pályázók részt vesznek egy kurátori válogatáson alapuló reprezentatív ösztöndíjas kiállításon, amelyet 2017 tavaszán rendezünk meg az Iparművészeti Múzeumban az ösztöndíjas év munkájának beszámolásaként.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kozma Lajos ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Ványa Zsófia
tel.: +36 26 500 195/205 mellék
e-mail: osztondijak@alkotomuveszet.hu; zsofia.vanya@alkotomuveszet.hu
http://www.alkotomuveszet.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás 2016
Pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum