Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tanoda programok támogatása hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására civil szervezeteknek / EFOP-3.3.1-15
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
12/31/2015, 07/30/2016
Érvényes:
07/30/2016
Tárgymutató:
tanoda programok hátrányos helyzetű tanulók felzárkózására civil szervezeteknek / EFOP-3.3.1-15
Pályázhat:
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559)
- Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
- Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására

A felhívás címe: Tanoda programok támogatása
A felhívás kódszáma: EFOP-3.3.1-15

Magyarország Kormányának felhívása egyházi és non-profit szervezetek részére, amely a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglaltakkal összhangban támogatja a tanodák szakmai tevekénységeinek továbbfejlesztését a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű, főként roma származású tanulók iskolai eredményességének növelése, valamint képességeinek kibontakoztatása érdekében.
A Kormány az Európa 2020 Stratégia elfogadásával célul tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentését és a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30-34 év közötti uniós lakosok arányának 40% fölé emelését. A fenti célok elérését a Kormány többek között egyházi és civil szervezetek segítségével létrehozott tanodák támogatásával tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 25 millió Ft - 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatási összeg legfeljebb 25%-ának, civil szervezet és egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez, azaz támogatják a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentését és a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30-34 év közötti uniós lakosok arányának 40% fölé emelését,
- a projektjük megvalósításával továbbá hozzájárulnak a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely szintén célként fogalmazza meg az iskolai lemorzsolódás
csökkentését, valamint a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítését,
- a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglalt célok eléréséhez,
- a projektjük megvalósulásával hozzájárulnak a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) célul tűzi ki többek között a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását.
Jelen felhívás eszközrendszere szinergikusan kapcsolódik az EFOP 3.3 intézkedéséhez (A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül), amely a fenti célokhoz igazodva az alábbi intézkedéseket fogalmazza meg:
- A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.
- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében a köznevelés rendszerén kívüli egyházi és non-profit szervezetek bevonásával.
- Feladat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyűjtése.

Helyzetleírás
A köznevelés-statisztikai adatokból látható, hogy az oktatás szintjein felfelé haladva a hátrányos helyzetű és különösen a roma tanulók aránya egyre alacsonyabb. Magas (11% körül mozog) a végzettség nélküli iskolaelhagyás aránya, és az oktatási rendszerek teljesítményét vizsgáló hazai és nemzetközi mérések egyaránt azt mutatják, hogy (nemzetközi összehasonlításban) kiugróan nagyok a társadalmi háttértényezők mentén meglévő különbségek: a szociális hátrányok és a tanulási kudarc között szoros az összefüggés. Mindez meghatározó a későbbi munkaerő-piaci lehetőségek szempontjából is: minél alacsonyabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál kisebb esélye van a munkaerőpiacra való belépésre, a nyílt munkaerőpiacon történő sikeres helytállásra.
Az alacsony iskolázottságú népességben jelentős arányt képviselnek a roma származású csoportok. Kutatási adatok szerint az iskolázatlan szülők által nevelt gyerekek közül több mint 25%-kal nagyobb valószínűséggel esnek ki a nappali tagozatos iskolarendszerből a roma, mint a nem roma fiatalok.
A köznevelés rendszerén kívül, alulról jövő kezdeményezésként létrehozott tanodák képesek voltak megszólítani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és családjukat, tevékenységeikkel hozzájárultak a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez és a továbbtanulási esélyeik növeléséhez.

A program előzményei:
- HEFOP-2.1.4 "Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében”,
- TÁMOP-3.3.5 "Tanoda programok támogatása”,
- TÁMOP-3.3.9 "A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása.
A tanodák működésének egységes szakmai keretet ad a tanodasztenderd, amely a TÁMOP 3.3.13. Eötvös József Program keretében került - a szakmai tapasztalatok alapján - megújításra.

Stratégiai környezet, stratégiai célok:
A konstrukció illeszkedik az EU 2020 Stratégiában tett nemzeti vállaláshoz, miszerint 40% fölé nő a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül, és 10%-ra csökken a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma.
A konstrukció illeszkedik továbbá a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 7.3.3. Hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítése pontjához:
"Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok eljussanak a közép- és felsőfokú oktatásba. Növelni kell a hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek arányát az érettségit adó képzésekben és a felsőoktatásban, valamint a piacképes szakmát adó, a gazdasági integrációt lehetővé tévő szakképzésben. Az érettségit adó középiskolába történő bejutást minél magasabb arányban kell biztosítani mind az érettségit nem adó szakképzéseket követően, mind pedig közvetlenül az általános iskola után. Az általános iskolából a középiskolába történő átmenethez kapcsolódóan fontos annak biztosítása, hogy a jó eredményű roma tanulók is a képességeiknek megfelelő intézményeket célozzanak meg.
A cél alapvetően az oktatás hátránykompenzáló képességének megerősödésével befogadóvá válásával (a 7.3.2. pontban megfogalmazott beavatkozások megvalósításával) valósulhat meg.
Emellett szükség van:
- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű - kiemelten roma - tanulók/hallgatók oktatási sikerességét célzó egyéni támogató, segítségnyújtó programokra, ösztöndíjprogramokra.”

A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia egyik átfogó stratégiai célja az "VI.2.1. Az egyéni szükségletek kielégítése”, amely megvalósításának egyik eszközeként említi a tanoda programot (1.4. Extrakurrikuláris és intézményes nevelésen kívüli tevékenységek, lehetőségek). A stratégia beavatkozási területei és eszközrendszere fejezetben a "VII. 2.4. Az iskolarendszerből való végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében beavatkozó intézkedések” részeként jelenik meg a tanoda program (2.4.4. Tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola, szülőkkel való együttműködés erősítése).

A Köznevelés-fejlesztési stratégia kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés támogatásának. Beavatkozásai között szerepel a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése (2.6.10) valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatása (2.6.11). E célok megvalósításához szintén hozzájárulnak a tanodák.

A felhívás célja
A konstrukció alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására. A felhívásban támogatott projektek közvetlen célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás szakmai mellékletében található tanodasztenderd című dokumentumban leírtaknak megfelelően.
A tanoda feladata összhangban van a köznevelési feladatokkal, a tanoda nem vonja ki a tanulót az iskolai életből, az iskolai pedagógiai munkát nem váltja ki, hanem az iskola utáni időszakban kínál olyan lehetőséget a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi Fejlesztési Keretében 5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma EFOP keretében: 170 - 200 db.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

Közvetlen célcsoport:
- Hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók4 (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói)

Közvetett célcsoport:
- A Tanoda programba bevont tanulók szülei, családtagjai
- A köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók

A felhívás keretében támogathatók az alábbi tevékenységek, amelyek közül az aláhúzott tevékenységek kötelezően megvalósítandók:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, melynek keretében be kell mutatni legalább
a. a Tanoda környezetét, beleértve az elérhető közelségében lévő szegregátumokat,
b. a Tanoda által megszólítani kívánt célcsoportot és az elérés módját
Annak felmérését, hogy a tanoda működése során milyen módon tud nagyobb teret biztosítani az alsó tagozatos, valamint középfokú iskolákban tanulók részére
c. a köznevelési intézményekkel való kapcsolatot,
d. a korábban megvalósított programok tapasztalatait (elsősorban Tanoda, emellett rövidebben kifejtve egyéb szociális hátrányt kompenzáló, esélyteremtő programok tapasztalatai).
2. Szakmai koncepció a program megvalósításáról (tanodamegvalósítási koncepció), melynek keretében be kell mutatni
a. az előzetes igényfelmérés eredményeit,
b. tervezett fejlesztés céljait, az egyes célcsoportokra külön-külön,
c. a célok eléréséhez hozzájáruló tevékenységeket és azok ütemezést, valamint a megvalósításukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állását,
d. az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit,
e. a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját.
A szakmai koncepciót a tanodasztenderd című dokumentummal összhangban kell elkészíteni.

II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása:
a. tanulók toborzása (kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a támogatást igénylő székhelye vagy a projekt megvalósítás helye szerinti település valamennyi általános iskolájával - amennyiben a település 10.000 főnél nagyobb lakosú, úgy legalább három nevelési-oktatási intézménnyel),
b. szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba,
c. tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról.
2. Tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:
a. együttműködés a bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel,
b. célcsoport igényeinek, szükségleteinek felmérése (pl. ötletláda, interjú, igényfelmérés),
c. egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és középtávon (pl. 3 hónapra, 12 hónapra, teljes projekt időtartamra),
d. egyéni haladási napló vezetése (fejlesztési alkalmak rögzítése folyamatosan fejlesztési területenként / tantárgyanként, legalább háromhavonta szöveges értékelés és a mérési eredmények rögzítése, annak kiértékelése) és az egyéni fejlesztési tervek kapcsolódó felülvizsgálata.
e. fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint
o szövegértési képesség fejlesztése
o matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése
o idegen nyelvi képességek fejlesztése
o IKT kompetenciák fejlesztése
o tanulási részképesség fejlesztés,
o további készségfejlesztő tevékenységek (pl. sportolási lehetőségek biztosítása, zeneoktatás; művészeti tevékenységek, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai segítség nyújtása egyéb szakember bevonása)
o tantárgyi felkészítés
f. érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek,
g. szociális kompetenciák fejlesztése
h. tehetséggondozás
i. tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása,
j. az önálló tanulás képességének kialakítása, a tanulót segítő technikák megtalálása, elsajátítása,
k. a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása,
l. a tanoda programban részt vevő tanulók tutorálása, kortárs segítése (azonos szociális és nyelvi közegből kikerülő - akár nem pedagógus − felnőttek, egyetemista, középiskolás fiatalok, vagy sikeres, jól teljesítő általános iskolások),
m. kimeneti mérések elvégzésében és kiértékelésében történő együttműködés a Türr István Képző és Kutató Intézettel.
3. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:
a. a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása),
b. a tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása,
c. pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak,
d. középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel,
e. szerepmodellek bemutatása, bevonása (pl. hasonló társadalmi helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, sikeres emberek),
f. pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok,
g. szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás megtérülő jellegének tudatosítása,
4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:
a. szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek (pl. szülők/család aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett) szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása,
b. bentlakásos alkalmak megszervezése (pl. szállás, vendéglátás, rendezvényszervezés),
c. a bevont gyermekek napi egyszeri étkezésének biztosítása (tízórai/uzsonna).
5. Eszközök beszerzése:
a. képességfejlesztő eszközök, anyagok beszerzése,
b. IKT eszközök beszerzése indokolt esetben a projekt megvalósításhoz (figyelembe véve a jelenlegi eszközellátottságot és a korábbi fejlesztési programok keretében beszerzett eszközök rendelkezésre állását): laptop, tablet, scanner, monitor, nyomtató, multifunkcionális gép projektor, asztali számítógép, multimédiás eszköz, diktafon, indokolt esetben egyéb projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések) c. egyéb kis értékű eszközök beszerzése.
6. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:
a. kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (pl. tanodák közötti szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok megosztása, konferencia szervezése) - a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző tanodával való dokumentált együttműködés),
b. a tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása.

III. PROJEKTMENEDZSMENT
Részletesen előírásokat a projektmenedzsmenttel kapcsolatban lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A tevékenységeket részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁUF tartalmazza.
4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559)
- Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
- Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)
Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁUF c. dokumentumban található 2. Kizáró okok listája c. részben.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése az alábbiakban meghatározott időközönként, szakaszos elbírálással történik:
Az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2015. október 30-tól 2015. december 31-ig van lehetőség.
A második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 1-jétől 2016. július 30-ig van lehetőség.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással8 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás9/futárposta-szolgáltatás10 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1374 Budapest, Pf. 613.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 30 millió Ft lehet.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 30 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
5.4 Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, civil szervezet és egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Felhívás (pdf, 671 kB) (Feltöltve: 2015-09-30)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum