Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatása / 2013/III/2
Kiíró:
Humanitás Szociális Alapítvány
Határidő:
10/30/2013
Érvényes:
10/30/2013
Tárgymutató:
szociális támogatás krízishelyzetben / 2013/III/2
Pályázhat:
önhibáján kívül krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatása
(a pályázat kódszáma 2013/III/2.)

A Humanitás Szociális Alapítvány "Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program" keretében pályázatot hirdet krízishelyzetbe került szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására.

A Program kiírásának indokai
Az Alapítvány több mint 20 éves működése során szerzett tapasztalatai szerint számos esetben fordulhatnak elő olyan váratlan problémás élethelyzetek, amelyek egy azonnali vagy rövid időn belüli segítségnyújtás révén hatékonyan orvosolhatóak, ezzel lehetővé téve azt, hogy az érintett életkörülményei pozitívan változzanak. Ugyanakkor a megoldás hiányában, olyan öngerjesztő folyamatok alakulhatnak ki, amelyek a későbbiek folyamán az adott krízis helyeztet egy tartósan súlyos állapottá alakítják.
Az ilyen váratlan negatív élethelyzetek bekövetkezése különösen a szociálisan hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek számára jelenthet különösen nagy veszélyt, hiszen a problémák megoldásra külső segítség bevonása nélkül képtelenek.
A társadalom egy jelentős része a napi megélhetési problémákkal való küzdelem mellett - néhány pozitív példától eltekintve - általában közömbös marad olyan témák vonatkozásában, mint mások problémáinak enyhítése. Ennek okán meglátásunk szerint - különösen a gazdasági válsággal terhelt időszakokban - szükség van olyan civil kezdeményezésekre, amelyek akár eseti jelleggel, egyszeri összegben nyújtott támogatásként is hatékony segítséget tudnak nyújtani adott problémák kezeléséhez, megelőzendő a későbbiekben bekövetkező - akár egész családok életét befolyásoló - tragédiákat.
Krízisnek tekinthetőek a különösen:
- legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett megbetegedés vagy baleset eredményeként beállt és a pályázat benyújtásakor is fennálló súlyos egészségkárosodás, jelentős munkaképesség csökkenés,
- a családfenntartó vagy több kiskorú gyermek ellátásról gondoskodó egyedülálló személy keresőtevékenységének neki fel nem róható okból, legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett megszűnése,
- a családok anyagi helyzetét megrendítő, az adott személy illetve család létfenntartását biztosító, váratlan és elkerülhetetlen, nagy összegű kiadás(ok) bekövetkezése, korábban egy háztartásban élő családtag elvesztése
- egészségi állapot fenntartásához szükséges gyógyászati segédeszköz, alapvető élettevékenységhez, tanuláshoz, munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges egyéb tárgyi eszköz pályázónak fel nem róható okból történő - legfeljebb a pályázat benyújtását megelőző 1 évben bekövetkezett - meghibásodása, eltűnése, amelynek javítását/pótlását a pályázó anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, és annak költségeit állami/önkormányzati szerv/szociális, egészségügyi intézmény nem vagy csekély mértékben támogatja.

A Programhoz kapcsolódó pályázat célja
A Pályázat célja, önhibáján kívül váratlan - ugyanakkor külső segítséggel biztosan vagy nagy valószínűséggel megoldható - krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok támogatása, amely lehetővé teszi az adott (az érintett létfenntartását veszélyeztető) probléma gyors és hatékony megoldását, s ezáltal biztosítja, hogy a támogatottak élete visszatérjen a normál mederbe.
A Humanitás Szociális Alapítvány e nemes célok eléréséhez kíván pályázati rendszerben odaítélt támogatásai révén közvetlenül hozzájárulni és példamutató magatartásával a társadalmi szemléletformálást segíteni.

Pályázhatnak: önhibáján kívül krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok

A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf. 513

A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.

Az igényelhető támogatás formája: egyösszegű pénzbeli támogatás, egyszeri szociális segély

A támogatás igénybe vételének módja: a "hatékony támogatás és valós segítség" elvét szem előtt tartva szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.

A pályázatnak tartalmaznia szükséges:
- A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (letölthető a "Pályázatok" menüpont "Letölthető dokumentumok" pontjában) és a teljes pályázati dokumentációt.
- A pályázó életében bekövetkezett krízishelyzet indokának és következményeinek részletes bemutatása, a beállt kár illetve költségek megfelelő módon történő, összegszerű igazolása.
- Az adott krízishelyzet pályázó önhibáján kívül történő, váratlan bekövetkezésének igazolása (a pályázat tartalmához igazodóan: a munkaviszony megszüntetésének jogcímét, indokát tartalmazó dokumentum, közös megegyezés esetén a munkáltató erre vonatkozó nyilatkozata; tárgyi eszköz meghibásodása esetén a szakszerviz igazolása a meghibásodás okáról, a hibaelhárítás lehetőségeiről és annak várható költségeiről; nagyértékű tárgyi eszköz elvesztése, illetéktelen eltulajdonítása esetén az önkormányzat, biztosító társaság, illetve a rendőrség felé megtett bejelentés másolata, valamint az eljárást lezáró határozat másolata)
- A pályázati adatlaphoz csatolni szükséges a krízishelyzet megoldását célzó pályázati program részletes bemutatását is maximum 10 oldal terjedelemben. (A program tárgya/témája, a megvalósítás tervezett időpontja, ütemezése, eszközigénye, várható költségei stb.)
- A lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat által kiállított hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyek számáról, jövedelméről, az önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások jogcíméről, mértékéről, illetve annak hiányáról;
- Az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, nem az önkormányzat által folyósított szociális, illetve tb ellátások összegét megállapító hatósági határozat másolata stb.
- Az adatlaphoz mellékelni szükséges a pályázóval közvetlen kapcsolatban álló szociális gondozó/ápoló, családsegítő gondozó, tanyagondnok/falugondnok, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, - egyészségi állapot tekintetében - a kezelőorvos/háziorvos, oktatási intézmény vezető, illetve az igénylő munkáltatójának ajánlását.
- A pályázó családi helyzetét, szociális rászorultságát igazoló hatósági dokumentumok másolata (a pályázat tartalmához igazodóan: pl. 6 évnél fiatalabb gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, tanuló iskolalátogatási igazolása, nem az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi juttatást, intézkedést elrendelő hatósági határozat, munkanélküliség tényét igazoló hatósági igazolás, az egészségi állapotot igazoló dokumentumok: orvosi igazolások másolata, rendszeres havi gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógykezelési igény költségét igazoló kezelőorvosi nyilatkozat stb.)
- Pályázónak nyilatkoznia szükséges arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a pályázatban foglaltak valóságtartalmát ellenőrizze, és kizárólag a kérelem elbírálása céljából pályázóra, illetőleg életkörülményeire vonatkozó személyes adatokat szerezzen be az arra illetékes hatóságoktól, egyéb személyektől.
- A pályázónak a pályázati adatlapon vállalnia szükséges, hogy a kapott támogatást csak a megadott célra fordítja, és erről az Alapítvány felé megfelelő bizonylatok másolatának csatolásával elszámol - ellenkező esetben az Alapítvány erre vonatkozó felhívása alapján a részére folyósított támogatást köteles egy összegben visszafizetni.
- A pályázónak vállalnia szükséges, hogy az egyösszegű alapítványi támogatás folyósítását követő 30 napon belül beszámol a pályázatban hivatkozott életkörülményeinek változásáról, a pályázati program megvalósításának eredményeiről.
- Pályázónak nyilatkoznia szükséges arról is, hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó nevének feltüntetésével a részére megítélt támogatás összegét, az általa benyújtott pályázatot, illetve annak részeit, valamint a támogatás eredményeként a Pályázó életkörülményeimben bekövetkező eredményeket saját tevékenysége körében, honlapján vagy egyéb módon közzétegye, illetve ezen információkat programjaiban felhasználja

Kérjük, hogy nevét, valamint a pályázat kódszámát a pályázati dokumentáció minden különálló lapján szíveskedjék feltüntetni.
http://www.humanitasalapitvany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum