Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/14/2019
Érvényes:
02/14/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi
Pályázhat:
fiatal művészettörténészek és műkritikusok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2019. évi Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj elnyerésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek és műkritikusok részére a Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a modern és kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet, illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Pályázhatnak:
Az 1979. január 1. után születettek.
Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves ösztöndíjas intervallumot.
Nem pályázhat, aki 2019-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (pl. DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás, MMA Művészetelméleti Tagozat és MTKK pályázati támogatás stb.) részesül.
Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 7 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig).
Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó.
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Az ösztöndíj kutatói vagy műkritikusi programmal pályázható meg. A pályázó aláírásával hitelesített kutatói munkatervének tartalmaznia kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó kutatni kíván, valamint a kutatás tervezett publikációs hozadékát. PhD-ösztöndíjas témával és fordítói munkával nem lehet pályázni. Műkritikusi tevékenység esetén szisztematikus publikációs program támogatására van csak lehetőség. Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott pályázati kiírás szerint. Amennyiben a pályázó több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervvel pályázik, programjának az egyes intervallumokra eső részeit egyértelműen kell ütemeznie pályázatában.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat, összecsatolva, 1-1 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a http://www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó szakmai önéletrajza, névvel ellátva, összecsatolva, 1 példányban,
3. Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása (részletes munkaterv), névvel
ellátva, összecsatolva, 1 példányban,
4. A pályázó eddigi publikációinak jegyzéke és három jelentősebb publikációjának a másolata, névvel ellátva, összecsatolva 1 példányban.

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Postai úton a MANK-hoz 2019. február 14., csütörtök, 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz. (A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése végett érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.)
Postai benyújtás címe:
MANK Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
2.) Elektronikus úton, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumokból összeszerkesztett, egy darab PDF formátumú csatolt fájlt a kallai2019@alkotomuveszet.hu e-mail címre 2019. február 14., csütörtök, 16 óráig. (A pályázat óriás file-ként való benyújtása, illetve más weboldalra való feltöltése nem tekinthető érvényes pályázatnak.)
Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
A kuratórium tagjai: dr. Pataki Gábor művészettörténész, dr. Sturcz János művészettörténész, dr. Tatai Erzsébet művészettörténész és dr. Seregi Tamás esztéta.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani postai úton.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete (eddigi kutatási/publikációs tevékenysége), munkatervének kvalitása, illetve az előző intervallumban is ösztöndíjas pályázóknál a beszámoló kvalitása.
Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program).

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasnak 2019 szeptemberében egy kötelező szakmai konzultáción kell részt vennie, ahol beszámol a folyamatban lévő kutatások aktuális fázisáról, a már megjelent és tervezett publikációkról és a tudományos munka további menetéről.
Az ösztöndíjasnak 2019. december elejéig az elfogadott munkatervének megfelelő írásos beszámolót - az ahhoz kapcsolódóan általa publikált vagy még megjelenés előtt álló tanulmányok és interjúk teljes szövegével együtt - kell benyújtania. Az írásos beszámolón kívül minimum három darab, az ösztöndíjas időszak alatt keletkezett, az ösztöndíjas által publikált vagy kéziratban lévő tanulmányt, kritikát vagy valamely előadásának szövegét kell az ösztöndíjasnak benyújtania. A másod- és harmadéves ösztöndíjasok által beadott publikációknak fedniük kell a Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj során kutatott témát. Az ösztöndíjat első alkalommal elnyert kutatók publikációi közül legalább egy kell, hogy a Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj során kutatott témával megegyezzen.
Az ösztöndíjas továbbá köteles mellékelni egy, a beszámoló alapján elkészített rezümét digitális formában, amelyet a MANK - az ösztöndíjasok által végzett munka szakmai és társadalmi nyilvánosságát biztosítandó - a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzétesz. A rezümé benyújtása a beszámoló-kötelezettség szerves része, elmulasztása az ösztöndíj megvonását vonja maga után.
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: A kutató az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kállai Ernő-ösztöndíjasa).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Orgován Kinga
E-mail: kallai2019@alkotomuveszet.hu
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/kallai-erno-muveszettorteneszi-es-mukritikusi-osztondij-alapitva-1991

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum