Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Projektkiírás 2018
Kiíró:
Osztrák-Magyar Akció Alapítvány
Határidő:
10/30/2018
Érvényes:
10/30/2018
Tárgymutató:
Projektkiírás 2018
Pályázhat:
intézmények, és ezekhez tartozók egyénileg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány alapelvei
Projektkiírás 2018

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ) olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.
Ausztria és Magyarország fele-fele részben biztosítja az e célra rendelkezésre bocsátott összeget.
A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálja el. Az osztrák tagokat az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat az EMMI nevezi ki.
Az AKCIÓ elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az együttműködésbe.
A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot.
Az alapítvány célkitűzései középpontjában a tudományos szakember utánpótlás áll.

A támogatott tevékenységi kör
- közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében, közös képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon
- tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások
- hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a professzor szakmai vezetésével,
- felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából
- magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 30.),
- publikációk illetve azok nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi támogatása, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységéről, eredményről tájékoztatnak kizárólag a bölcsészettudomány területén lehetséges, ebből eredő anyagi haszonnal nem lehet számolni.
- szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és Magyarországon

Projektkérelmek beadása
Tájékoztató a projektek beadásáról és lebonyolításáról.
Kérelmezők osztrák részről:
1. Egyetemek és főiskolák listája. Az említett intézmények, és ezekhez tartozók egyénileg pályázhatnak, kérelmező ill. partneri minőségben.
2. További pályázati partnerek lehetnek az 1. ponthoz kapcsolódó vagy azokban közreműködő intézmények, azok tagjain túl Ausztriában azon archívumok, könyvtárak, vagy múzeumok munkatársai, amelyek kutatási állománya a projekt megvalósítása során szükséges.
Kérelmezők magyar részről:
1. Állami felsőoktatási intézmények, és állami, akadémiai tudományos és kutatóintézetek.
2. Nem állami felsőoktatási intézmények a pályázó hazai intézmény partnereként, azonban csak a pályázó hazai intézményen keresztül részesülhetnek támogatásban.
Közös pályázatokat fenti intézmények, valamint azok tudományos munkatársai egyénileg egyaránt beadhatnak.
Minden pályázatnak legalább egy magyar és egy osztrák pályázója, tagja, partnere kell legyen.

2. Pályázati adatlap
A pályázatot elektronikus úton német nyelven, a letölthető adatlap kitöltésével és a mellékelendő dokumentumokkal együtt kell beadni.
A pályázat részei: a pályázat tartalmi leírása (max. 3 oldal) a problémakör, a támogatandó célkitűzés, annak megvalósítási terve, várható eredmények, költségterv, az összes résztvevő önéletrajza és az utóbbi 3 év 5 releváns publikációja.
Az AKCIÓ korlátozott anyagi lehetőségei miatt támogatást egy évre hagy jóvá a kuratórium. Több évre tervezett tevékenység támogatására csak kivételes esetben van mód. A tevékenység egyszeri folytatására vonatkozó pályázati támogatás kizárólag részletes részbeszámoló, pénzügyi elszámolás ill. ismételt pályázati kérelem benyújtása után lehetséges.
Hiányos, nem az útmutató szerint, és a határidő lejárta után benyújtott projektkérelmeket nem terjesztünk a kuratórium elé.
- A használati eszközöket, infrastruktúrát (terem, személyek, anyagköltséget) az együttműködő partnernek kell biztosítani. Kivételt képezhet ez alól a természettudomány területéről beadott pályázat, ezek esetében a kérelemben szereplő anyagköltséget 150 Euró feletti összeg esetén részletesen indokolni kell.
- Útiköltség és tartózkodási költségek tervezésénél takarékos költségvetést kell készíteni.
- Eszközvásárlás (computer, stb.) az AKCIÓ-s támogatásból nem lehetséges.
- Hallgatói csoportok szakmai tanulmányútja során hallgatói önrész szükséges.
- A pályázatok pénzügyi kezelése során felmerülő ún. „kezelési költség”-et csak nagyon indokolt esetben engedélyez a kuratórium, a jóváhagyott pályázati összeg max. 20%-áig. Ezt a pályázatban részletezni kell, utólag ennek engedélyezésére nincs mód.
Az összes pályázat beadása:
OMAA titkársága
Elektronikus formában: omaa@omaa.hu és 1 példányban aláírva és nyomtatva
Postai úton: H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
vagy személyesen: H-1088 Budapest, Bródy S. u. 16.
Tel.: +361-266-7474

Beadási határidők: 2018. március 15., május 15. és október 30.

A pályázatokat NÉMET NYELVEN elektronikus úton (e-mail-ben, vagy CD-n), és 1 példányban kinyomtatva is kérjük.
- Hiányos, nem az útmutató szerint, és a határidő lejárta után benyújtott projektkérelmeket nem terjesztünk a kuratórium elé.
- Megkezdett tevékenység, vagy az együttműködési tevékenység utólagos támogatására nincs lehetőség.
- A kuratórium döntését honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk.
- A kuratórium által elutasított pályázat esetén újabb pályázatot a kövekező évben, egy év múlva lehet beadni.

3. Az együttműködési projektek lebonyolítása és lezárása
- A kérelmeket az AKCIÓ kuratóriuma a pályázási határidőt követő 6 héten belül bírálja el.
- A pályázókat az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Titkársága a kuratórium döntéséről az ülést követő 3 héten belül értesíti, és a honlapon is nyilvánosságra hozzuk a döntést.
- Az elnyert támogatásról szóló értesítővel együtt a nyertes pályázó megkapja a „Támogatási szerződés”-t. A támogatási szerződést a pályázónak és projektpartnerének egyetértés esetén alá kell írnia és egy hónapon belül vissza kell juttatnia az alapítvány Titkárságára.
- A jóváhagyott Euro-összeget az osztrák együttműködő partnernek az OeAD-GmbH (Osztrák Csereszolgálat) fizeti ki, utalja át (kivéve a magyarok rövid tartózkodási költségeit).
- A jóváhagyott HUF-összeget a magyar együttműködő partnernek az Akció Titkársága a Támogatási szerződés visszaküldése utáni 6 héten belül a szerződésben megadott érintett egyetem, főiskola vagy képzési intézmény számlaszámára utalja át, részletekben. A jóváhagyott összeg felhasználásánál az adott országban érvényes törvényeket, előírásokat, valamint ezen útmutatóban megadott és a döntésben rögzített összegeket, egységeket és előírásokat be kell tartani.
- Az együttműködő partnerek az együttműködés lezárását követő 1 hónapon belül közös írásos beszámolót küldenek az Akció Titkárságára német (esetleg angol) ezen túlmenően magyar nyelven is, ehhez formanyomtatvány elektronikus úton elérhető (http://www.omaa.hu)
- A projekt vezetői az együttműködési projekt befejezését követő 1 hónapon belül a jóváhagyott összegek felhasználásáról részletes pénzügyi elszámolást készítenek, amelyhez az összes eredeti számlát, vagy azok hitelesített másolatát csatolni kell, és ezt meg kell küldeni az Akció Titkárságára. Az érvénytelenített eredeti számlákat a mindenkor kar vagy képzési intézmény könyvelésében meg kell őrizni és az Akció ügyvezetőjének kérésére azokat fel kell tudni mutatni (helyszíni ellenőrzés során is). A fennmaradó, fel nem használt támogatási összeget az elszámolásnál külön fel kell tüntetni, és vissza kell utalni az útmutatóban felsoroltak figyelembevételével.
- Amennyiben a projekt végrehajtása vagy folytatása valamilyen ok miatt nem lehetséges vagy késik, ezt azonnal jelezni kell (indoklással együtt) az ügyvezetőnek.

4. Útmutató/Richtlinien a Projektantragsblatt kitöltéséhez és a költségvetés összeállításához
I. Euro-ban kérhető összegek (ld Kostenaufstellung – In EUR beantragte Kosten)
- Tartózkodási költségek: A projektben résztvevő magyar, cseh és szlovák személyek ausztriai költségei:
1. Felsőoktatási intézmény hallgatója és PHD -hallgatók: 1050 euró/hó szállással együtt 1 hónapnál rövidebb tartózkodás esetén a tartózkodási költség megosztható.
2. Diplomások 30 év felett, doktorátussal 1150 euró/hó szállással együtt
3. Rövid (max.10 napos magyar, szlovák és cseh projektrésztvevők tartózkodási költsége Ausztriában szállással együtt 90 euró/fő/nap; hallgatók részére: 50 euró/nap
- Útiköltség: Általában 2. osztályú vonatjegynek megfelelő összeget térítünk.
1. Osztrák projektrésztvevők Magyarországra történő utazásának utiköltsége
2. cseh és szlovák projektrésztvevők Ausztriába szóló útiköltsége
II. Forintban kérhető összegek (ld. Kostenaufstellung - In HUF beantragte Kosten)
- Szállásköltségek Magyarországon magyar projektrésztvevők részére:
Magyar projektrésztvevők Magyarországon szállásköltséget csak akkor kérhetnek, amennyiben nem lakóhelyükön kutatnak, ennek mértéke: 9000 HUF
- Tartózkodási költségek: osztrák, cseh és szlovák résztvevők tartózkodási költsége Magyarországon
1. Hallgatók és PhD-hallgatók: 100 000 HUF/hó szállással együtt
2. egyetemi oktatók és kutatók: 250 000HUF/hónap szállással együtt
3. osztrák, cseh és szlovák rövid kutatói tartózkodása (max. 10 nap) esetén: 30 000 HUF/tartózk. nap szállással együtt
- Útiköltségek Projektrésztvevők utazási költsége esetén általában a osztályú vonatjegy árának megfelelő összeg számolható el. Szgk., ill. buszköltséget a pályázatban előre kérni, és indokolni kell.
1. magyar projektrésztvevők Ausztriába történő utazása, ill. cseh, osztrák, magyar, szlovák projektrésztvevők magyarországi utazása
2. cseh és szlovák projektrészvevők Magyarországra történő utazása költségét forintban térítjük
http://omaa.hu/hu/projektantrage/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum