Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Erasmus+ Program, 3. kulcstevékenység - A szakpolitikai reform támogatása / EACEA/16/2018
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
05/25/2018
Érvényes:
05/25/2018
Tárgymutató:
szakpolitikai reform támogatása, Erasmus+ /EACEA/16/2018
Pályázhat:
a programban részt vevő következő országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - EACEA/16/2018
Erasmus+ Program, 3. kulcstevékenység - A szakpolitikai reform támogatása
Együtt Európa Ifjúsága
(2018/C 133/09)

BEVEZETÉS - HÁTTÉR
A fiatalok aktívak az uniós mobilitási tevékenységek terén: páneurópai szervezetekhez csatlakoznak vagy kevésbé szervezett, nem formális csereprogramokon vesznek részt más európai országok fiataljaival együtt, pozitív hozzáállást és támogatást mutatva az európai integrációs folyamatok tekintetében. E minőségükben az európai projekt jelentős nagyköveteivé válhatnak, a kontinensen átívelő hidakat építve, főként Kelet- és Nyugat-Európa között, de az északi-déli vonal mentén is, azért, hogy másokat is ösztönözzenek azzal, ahogyan ők látják Európát és európai identitásukat.
Az Erasmus+ Ifjúság jelenleg az ifjúsági csereprogramokat, az ifjú munkavállalók mobilitását segíti, és az ifjúsági szervezeteket támogatja. A tapasztalatok elemzése a szervezetek és fiatalok között létrejött gyümölcsöző és aktív, határokon átívelő együttműködést mutat. Az Erasmus+ program sikeres a fiatalok bevonzásában és bevonásában. A részvétel iránt nagy az érdeklődés és pillanatnyilag csak 3-ból 1 mobilitás projekt (ifjúsági csereprogramok, ifjú munkavállalók mobilitása) és 5-ből 1 partnerség (transznacionális ifjúsági kezdeményezések) támogatható.
Ahogy Juncker elnök is kiemelte az Unió 2017-es helyzetét elemző beszédében: "... Európa az egyenlőség uniója és az egyenlők uniója kell, hogy legyen. Egyenlőség a tagországok között, legyen az kicsi vagy nagy, keleti vagy nyugati, északi vagy déli." Ennek megvalósulásában a fiatalok a kulcsszereplők. Ami a hagyományos részvételt illeti, mint a szavazás vagy valamely politikai párthoz való tartozás, ők gyakran kevésbé érdekeltek, mint az idősebb személyek, de többségük bevallása szerint érdekli őket a politika és erősebb érzelmeket táplálnak az uniós polgárság iránt, mint az idősebbek csoportjai. Az európai ifjúságra vonatkozó új Eurobarométer felmérés alátámasztja a fiataloknak a társadalmi részvétel modernebb formái iránti érdeklődését: a válaszadók több mint fele (53%) úgy nyilatkozott, hogy részt vett legalább egyféle szervezett tevékenységben az elmúlt 12 hónapban (+ 4 százalékpont 2014 óta), míg az EU fiataljainak közel egy harmada (31%) jelezte, hogy szervezett önkéntes tevékenységben vett részt az elmúlt 12 hónapban (+ 6 százalékpont 2014 óta).
A felmérés szerint a fiatalok azt várják az Uniótól, hogy olyan témákat részesítsen előnyben, mint az oktatás és készségek, környezetvédelem, migrációs ügyek és az uniós polgárság. Ezek az eredmények összhangban vannak az Európát szolgáló új narratíva megállapításaival. Az Európát szolgáló új narratíva egy 5 éves projekt volt azzal a céllal, hogy összegyűjtse a fiatalok véleményét arról, hogy mik legyenek az EU prioritásai a fiatalok jövőjét illetően. A projekt 2018. január 31-én ért véget, amikor a fiatalok egy csoportja átadta a Bizottságnak az eredményeket.

CÉLKITŰZÉSEK
Az "Együtt Európa Ifjúsága" tevékenységeinek célja, hogy az "Európát szolgáló új narratíva" (1) projekt és a fiatalok európai közéletben való részvételét, valamint határokon átívelő csereprogramokat és mobilitási tevékenységeket célzó más ifjúságpolitikai- és programkezdeményezések tapasztalataira építve haladjon tovább.

Általános célkitűzések
Az "Együtt Európa Ifjúsága" projektjeinek célja regionális partnerségeket előmozdító hálózatok létrehozása, valamint azoknak az Európában élő fiatalokkal szoros együttműködésen keresztül megvalósuló működtetése (Erasmus+ programban részt vevő országok). A hálózatok csereprogramokat és képzéseket (például ifjúsági vezetők számára) szerveznének, és lehetőséget biztosítanának ahhoz, hogy a fiatalok maguk is közös projekteket hozzanak létre
Az "Együtt Európa Ifjúsága" legalább öt ifjúsági szervezet kezdeményezéseit fogja támogatni, öt különböző támogatható Erasmus+ programban részt vevő országban, annak érdekében, hogy megosszák az Unióval kapcsolatos elképzeléseiket, ösztönözzék a szélesebb körű társadalmi részvételt és segítsék az európai polgárság érzésének erősítését. A kezdeményezés célja, hogy összehozza a fiatalokat Európa-szerte; keleten, nyugaton, északon és délen.
Kiemelt témák az aktív polgári szerepvállalás, hálózatépítés, európai értékek és európai polgárság, demokratikus részvétel, demokratikus rugalmasság és társadalmi integráció az ifjúsággal kapcsolatosan.

Egyedi célkitűzések
A kezdeményezés kifejezetten támogatni kívánja:
- az ifjúsági szervezetek közötti strukturáltabb együttműködés elősegítését és fejlesztését partnerkapcsolatok kiépítésének és megerősítésének céljával,
- azokat az ifjúsági szervezeteket, amelyek kezdeményezései között szerepel a fiatalok demokratikus folyamatokban és társadalomban való részvételének ösztönzése, képzések szervezése és az európai fiatalok közötti hasonlóságok bemutatása, illetve olyan beszélgetések és viták kezdeményezése révén, amelyek az Unióhoz fűződő viszonyukról, annak értékeiről és demokratikus alapjairól szólnak. Mindez magában foglalja olyan események szervezését is, mint a 2019-es európai parlamenti választások előkészítése.
- az alulreprezentált fiatalok csoportjainak részvételének segítését a politikában, ifjúsági szervezetekben és más civil társadalmi szervezetekben a sebezhető és a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű fiatalok bevonásával.

A program olyan ifjúsági civil szervezeteket, állami szerveket és informális ifjúsági csoportokat céloz, amelyek legalább öt partnert tömörítő projekttel állnak elő, mely képes fiatalok közötti partnerkapcsolatokat kezdeményezni az Erasmus+ programban részt vevő országokon belüli különböző országok és régiók bevonásával.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok bocsáthatók részletes értékelésre.
Csak a programban részt vevő következő országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók.

Támogatható pályázók
Résztvevő szervezetek lehetnek:
- non-profit szervezetek, egyesületek, és nem kormányzati szervezetek, beleértve európai ifjúsági nem kormányzati szervezeteket,
- szociális vállalkozások,
- helyi, regionális vagy nemzeti szintű közjogi szervezetek,
- régiós egyesületek,
- európai területi együttműködési csoportosulások,
- profitorientált szervek, amelyek aktívak a vállalati társadalmi felelősségvállalás terén
- az Erasmus+ programban részt vevő országokban található székhellyel.

A jelen felhívás partnerségi összetételre vonatkozó minimumkövetelménye 5 különböző partnerországból származó 5 partner, akik jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre. A pályázó szervezeteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek megfelelő földrajzi egyensúlyt biztosítani az Erasmus+ programban részt vevő országok különböző részeiről származó partnerek szempontjából. Ez a partnereknek a támogatható országok közötti olyan eloszlását jelenti, ahol a partnerek különböző, keleti, nyugati, északi és déli régiókból származnak.

Támogatható országok
Uniós tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országai, amelyek az Európai Gazdasági Térségnek (EGT) is részesei: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
Az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország.

Támogatható tevékenységek
Az e felhívás keretében történő uniós finanszírozás tevékenységi támogatás formájában valósul meg, amely támogatja a kiválasztott szervezetek által a tevékenységek elvégzése során felmerült költségek egy részét. Ezen tevékenységeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a felhívás általános és egyedi célkitűzéseihez, és részletesen ismertetni kell azokat a pályázati leírásban, amely kiterjed a megpályázott támogatás teljes időtartamára.
Az alábbi tevékenység típusok támogathatóak:
- mobilitási tevékenységek, beleértve a nagyszabású ifjúsági csereprogramokat,
- az Unió politikai menetrendjében a fiatalok hozzáférését és részvételét előmozdító tevékenységek,
- a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje; hálózatépítés és partnerség más ifjúsági szervezetekkel; a többi érdekelt féllel és/vagy a politikai döntéshozókkal szervezett találkozókon vagy szemináriumokon való részvétel szintén a célcsoportok, -ágazatok és/vagy -rendszerek politikai hatásának növelése céljából,
- európai nem kormányzati/civil társadalmi szervezetek/európai hálózatok fejlődését célzó kezdeményezések és események,
- tudatosságnövelő, tájékoztató, ismeretterjesztő és promóciós tevékenységek (szemináriumok, workshopok, kampányok, találkozók, nyilvános viták, konzultációk stb.) az uniós szakpolitikai prioritásokról ifjúságpolitikai területen.
A tevékenységek határokon átnyúló jellegűek és európai, nemzeti, regionális vagy helyi szinten is megvalósíthatók.
A mobilitási tevékenységekre/ifjúsági csereprogramokra vonatkozó további részvételi feltételek:
- időtartam: 5-21 nap, utazási időn kívül,
- a tevékenységek helyszín(ei): a tevékenységnek a kérelmező/partnerek országaiban kell folyniuk,
- támogatható résztvevők: 13-30 év közötti fiatalok, akik a fogadó és/vagy a küldő szervezetek országainak lakói,
résztvevők száma: minimum 16, maximum 180 résztvevő (csoportvezető(kö)n kívül). Legalább 4 résztvevő csoportonként (csoportvezető(kö)n kívül). Minden nemzeti csoporthoz legalább egy vezető szükséges. A csoportvezető egy olyan felnőtt, aki a mobilitási tevékenységben/ifjúsági csereprogramban részt vevő fiatalokat kíséri, biztosítva a hatékony tanulást, védelmet és biztonságot.

PROJEKTEREDMÉNYEK ÉS IDŐTARTAM
A támogatásra elfogadott projekteknek bizonyítaniuk kell, hogy az elvárt módon hozzájárulnak a teljes uniós ifjúságpolitikai menetrendhez:
- az Európát szolgáló új narratíva (vagy más hasonló eszmecsere projektek) eredményeire építve és ezeket politikai fejlesztéshez kötve helyi/regionális/nemzeti/európai szinten,
- a fiatalok demokratikus közéletben való részvételének növelésével és a döntéshozókkal való együttműködésük erősítésével (felelősségteremtés, új készségek, fiatalok bevonása a projekttervezésbe, stb),
- az ifjúsági ágazat transznacionális munkavállalási képességei javításának támogatásával, továbbá a transznacionális tanulás, valamint a fiatalok és a döntéshozók közötti együttműködés előmozdításával,
- a meglévő bevált gyakorlatok bővítésével és a megszokott hálózat(ok)on való továbblépéssel,
- eredményeiket hatékony és figyelemfelkeltő módon terjesztve az ifjúsági szervezetek fiataljai között, azért, hogy szisztematikusabb partnerkapcsolatoknak nyissanak utat olyan fiatalok körében is, akik nincsenek elköteleződve ifjúsági szerveződések mellett vagy akik hátrányos helyzetűek.
A projekt időtartamának 9 és 24 hónap között kell lennie. Időben nem meghosszabbítható.

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK
A támogatható pályázatok értékelése a kizárási, kiválasztási és odaítélési szempontok alapján történik. A kizárási és kiválasztási szempontok megtalálhatók a pályázati útmutatóban az alábbi linken: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
A pályázati támogatások odaítélésének kritériumai a következők:
A projekt megfelelősége (25%)
A projekt tervének és végrehajtásának minősége (25%)
A partnerség és az együttműködési megállapodás minősége (25%)
Ideértve, hogy a fiatalok hogyan vesznek részt a projekt megvalósításának minden szakaszában és hogyan veszik figyelembe a kelet-nyugati és észak-déli vonalakat.
Hatás, terjesztés és fenntarthatóság (25%)
A pályázatoknak el kell érniük a teljes pontszám (azaz a 4 elbírálási szempont összesített pontszámának) legalább 60%-át,
és minden egyes szempont esetében az adható pontszám legalább 50%-át ahhoz, hogy a pályázatot az uniós támogatás szempontjából figyelembe lehessen venni.

KÖLTSÉGVETÉS
E pályázati felhívás keretében a projektek számára nyújtható társfinanszírozásra rendelkezésre álló költségvetés 5 000 000 euró.
Az uniós támogatás mértéke minimum 100 000 euró és nem lépheti túl az 500 000 eurót. Az uniós támogatás a teljes támogatható költség legfeljebb 80%-ának társfinanszírozására korlátozódik.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

BENYÚJTÁSI ELJÁRÁS ÉS HATÁRIDŐ
A pályázati csomagot online kell benyújtani, és tartalmaznia kell a helyes, megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot, valamint az összes vonatkozó és alkalmazandó mellékletet és igazoló dokumentumot.
Az elektronikus űrlap (e-Form) angol, francia és német nyelven az alábbi internetes címen érhető el:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
és az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell megfelelően kitölteni.
A megfelelően kitöltött elektronikus űrlapot 2018. május 25-én 12 óráig (dél, brüsszeli idő szerint) kell online, a megfelelő mellékletekkel együtt benyújtani:
A kötelezően benyújtandó kiegészítő adminisztratív mellékleteket e-mailben a fent említett határidőig kell megküldeni az Ügynökségnek.
A pályázókat arra kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az EACEA/16/2018 pályázati felhívásra és a benyújtási eljárásra vonatkozó összes tájékoztatást, és a pályázati csomag részét képező dokumentumokat használják, amelyek itt érhetők el:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

AZ ÖSSZES PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ
Az EACEA/16/2018 pályázati felhívásra vonatkozó összes információ elérhető az alábbi weboldalról:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Elérhetőség e-mailben:
EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum