Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása / NTP-OKA-XII
Kiíró:
Oktatásért Közalapítvány
Határidő:
10/15/2010
Érvényes:
10/15/2010
Tárgymutató:
tehetségműhelyek támogatása
Pályázhat:
Az 1993. évi LXXX törvényben leírt felsőoktatási intézmények, vagy annak keretén belül működő kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezek alapítványai pályázhatnak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Oktatásért Közalapítvány
Tehetséggondozói Alkuratóriumának
NTP-OKA-XII kódszámú
"a felsőoktatási intézmények által szervezett,
középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása"
című pályázatához
A pályázat előzménye
A pályázat előzménye az 1120/2009. Kormányhatározat III.4. és III.5. pontja, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek programjának kidolgozására.
A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként jelöli meg:
a)A tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
b)A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,
c)Egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
d)A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,
e)A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
f)A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását.
Jelen pályázati kiírás hozzá kíván járulni a 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek sikeres megszervezéséhez és megvalósításához, valamint a középiskolák és felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítéséhez.
A pályázat szakmai indoklása
A tehetséggondozásnak komplexnek és személyesnek kell lennie, tehát az iskola pusztán önmagában, megfelelő szakmai alapokon álló, folyamatos és személyre szabott tehetséggondozó gyakorlat nélkül nem tekinthető tehetséggondozási formának. Ideális esetben a mindennapi oktatásba beépülve jelennek meg azok az elemek, amelyek a legkülönfélébb tehetségeknek is megfelelnek, de nagyon sokszor ilyen jellegű gazdagító programokra csak elkülönített, vagy speciális formában van lehetőség.
A tehetséggondozó programok meghatározó eleme a mentorálás, ami lényegét tekintve egy olyan személyes jellegű segítségnyújtási forma, amelyre sok esetben "elkülönítetten" lehet sort keríteni. További fontos eleme még a tehetség ígéretek pályaorientációja, életpálya támogatása, életpálya kísérése.
A középiskolákban felkutatott tehetséges fiatalok mentorálásának, pályaorientációban való segítésének kiváló kerete lehet egy-egy, a régióban (megyében) található felsőoktatási intézmény által - kifejezetten erre a célra - szervezett tehetségműhely, amelyben a továbbtanulás előtt álló tehetséges gyerekekkel fel tudják venni a kapcsolatot, komplex módon fejleszteni tudják ezen fiatalok szakirányú kompetenciáit, és egyben egyfajta mentori kapcsolatba lépnek velük. Ezért az Oktatásért Közalapítvány pályázati kiírást jelentet meg a felsőoktatási intézmények által középiskolás fiatalok számára szervezett tehetségműhelyek számára.
A pályázat célja
Támogatni a 11-12. évfolyamos középiskolai tehetségígéretek felkutatását, az egyetemekkel, főiskolákkal, professzionális kutatóhelyekkel való kapcsolatfelvételt.
Pénzügyi segítséget nyújtani a 2010/2011-es tanévben létrejövő, vagy már meglévő olyan regionális (megyénként legalább egy) tehetségműhelyek szervezéséhez és működéséhez, melyek keretében a résztvevők megismerkedhetnek az aktuális tudományos problémákkal, és megkezdhetik az önálló alkotó munkát.
Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek bevonásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.
A tehetség műhely kereteiben megvalósítandó komplex fejlesztési program biztosítása a tehetség számára.
A pályázók köre
Az 1993. évi LXXX törvényben leírt felsőoktatási intézmények, vagy annak keretén belül működő kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezek alapítványai pályázhatnak. A pályázó kizárólag jogi személy lehet.
A programba a pályázónak a régiójában fellelhető középiskolákban tanuló, az adott területen kimagasló tehetséget mutató 11-12. évfolyamos diákokat kell bevonnia. A beválogatáshoz az ún. Tehetségpontok segítséget nyújtanak (lásd http://www.tehetsegpont.hu).
A pályázat kritériumai
A pályázatot kizárólag (11-12. évfolyamos) középiskolai korosztály számára kidolgozott programmal lehet benyújtani.
A pályázatot a tehetségműhely programjára és ehhez kapcsolódó kiadásokra lehet benyújtani.
2010/2011-es tanévre a tehetségműhelynek legalább 60 órás programmal kell rendelkeznie.
A tehetségműhelybe bevonni kívánt tanulók száma 15-20 fő lehet.
A tehetséggondozást végző szakemberek a felsőoktatási intézmény, vagy az ahhoz kapcsolódó szervezet oktatói, (esetleg hallgatói) lehetnek.
Egy pályázat során egy tehetségműhely programjára lehet a pályázatot benyújtani.
A támogatott tehetségműhelyeket a felsőoktatási intézményeknek a megyében található gimnáziumokkal, szakközépiskolákkal, illetve a tehetségpontokkal ismertetnie kell. A középfokú intézmények és a tehetségpontok feladata a tehetséges fiatalok felkeresése, programba való ajánlása.
A tehetségműhelyekbe történő bekerülést bizonyos - a pályázatban ismertetett - beválogatási eljáráshoz kell kötni, amelynek elsősorban nem a tárgyi ismeretet, hanem a tehetség felismerését kell szolgálnia.
A tehetségműhelyekben való részvétel a felvételt nyert diákok számára ingyenes.
A régióból beutazó diákok utazási költségének támogatása.
Azok a szervezetek, amelyek az NTP-OKA I., II., III., II-1 pályázatokban kaptak támogatást, ugyanazzal a projekttel (tanulók körével) nem pályázhatnak.

Pályázat tartalmi követelményei
A Pályázó szervezet rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi tehetséggondozó tevékenységre, középiskolákkal való együttműködésére.
A tehetségműhely tevékenységének bemutatása.
A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, a célzott tehetségígéretek körének, a beválogatás módszereinek, az egyéni fejlesztési tervek, módszertanának bemutatása.
A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefoglaló jellemzése (életkoruk, milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek).
Tehetségműhely minimum 60 órás programjának és időkeret felosztásának (óraterv, havi lebontású ütemterv), valamint a megvalósítás helyszínének, körülményeinek részletes bemutatása, az alábbiakat is figyelembe véve:
A programok célja legyen a tehetséges gyerekek egész személyiségének komplex fejlesztése (tehát nem kizárólag az ismeretek növelése, vagy a versenyeztetés, a versenyekre való felkészítés), a képességek, a kreativitás, a motiváció, a szociális -együttműködési képességek fejlesztése.
A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése.
A tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.).
Megfelelő "légkör" megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal).
Tehetségműhely működési rendje(egyfajta SZMSZ)
A tehetséggondozást végző, abba bevonni kívánt szakemberek bemutatása.
Az várható eredmények, azok mérésének leírása.
A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek.
Rendelkezésre álló forrás: összesen 25 000 000 Ft.
A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:

Személyi kiadások (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, esetmegbeszélések, a foglalkozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők honorálására).
Szolgáltatások költsége (pl. tanulók, szakemberek utazása, szakemberek/előadók díjazása, múzeumbelépők, bérleti díjak stb.)
A Pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl. egyéni tanácsadás, tanulók pszichológiai vizsgálata/mérése a program befejezését követően, terembérleti díjhoz hozzájárulás stb.)
Dologi kiadások, amelyek a foglalkozások megtartását garantálják:
A foglalkozásokhoz szükséges anyagok vásárlása
A foglalkozások megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg Áfa-val együtt a 100 ezer forintot.
Fejlesztő, kísérleti eszközök vásárlása.
A tervezett program megvalósításához szükséges anyagköltségek.
A Pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.
Pénzügyi feltételek
Pályázható maximum: 1 000 000 Ft
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelyet előfinanszírozással, tételes utólagos elszámolás mellett nyújt a közalapítvány.
A támogatás összege a pályázat elszámolható összes költségének 100%-a, önrész nem szükséges.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!
A támogatás bruttó összeg, az áfa-t tartalmazza.
Pályázat formai követelményei
Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).
A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal (megadott formátum).
Pályázati Program a VI. pontban leírtak szerint az alábbi címekkel:
1.Pályázó szervezet tehetséggondozó munkájának rövid bemutatása
2.A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, módszertanának bemutatása
3.A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefogó jellemzése
4.A tehetséggondozó műhely 60 órás programjának részletes bemutatása
5.A tehetséggondozást végző szakemberek bemutatása
6.A várható eredmények, azok mérésének leírása
7.A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek
Tehetségműhely Munkaterve
A tehetséggondozást végző szakemberek önéletrajza
A pályázó alapító okiratának fénymásolata, a vezetők aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
A pályázó aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezetők aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
Nem költségvetési szerv esetén a pályázó bírósági bejegyzésének fénymásolata, a vezetők aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 15. (postabélyegző dátuma)
A pályázatok bírálatának tervezett ideje: 2010. november 30.
A pályázatok megvalósításának ideje: 2010. november 30. - 2011. május 31
A pályázat elszámolásának határideje: 2011. június 30.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázati program a tartalmi követelményeknek mennyiben felel meg (VI. pont szempontjai), annak szakszerűsége, kidolgozottsága.
Költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott.
A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.
Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül:
Nem felel meg a pályázati kiírásnak.
A pályázat során valótlan adatot közölnek.
Határidő után kerül benyújtásra.
Az adatlap kitöltése hiányos.
Mellékletek hiányoznak.
A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.
Pályázati díj
A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft.
Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XII).
A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.
Pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:
Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075
Személyes benyújtásra nincs lehetőség!
Kérjük, a borítékon tüntessék fel:
NTP-OKA-XII "a felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása" című pályázat
A pályázattal kapcsolatos további információ Nagy-Brozsek Andreánál a 061-235-8055-ös számon, illetve az andrea.brozsek@oktatasert.hu címen kapható.
sz. melléklet
Fogalomtár
Tehetségműhely
Olyan szervezett keretekben működő, a tehetséggondozás témában felkészült szakember-szakemberek irányításával szerveződő csoport, amely képes legalább egy területen az általa kialakított, vagy átvett eljárás alapján, a választott célcsoport sajátosságait figyelembe vevő tehetségsegítő programot kidolgozni és azt eredményesen megvalósítani.
A műhelynek rendelkeznie kell a program eredményeit mérő eljárással.
A műhelyek szervezeti hovatartozás szerint lehetnek a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál regisztrált, akkreditált Tehetségpontok keretében vagy más szervezeti keretben működők.
Tehetségműhely kritériumai
Szervezett keretekben működik (van programja, foglalkozásait rendszeresen megtartja), (személyi, tárgyi dologi) feltételi adottak a működéshez, vagy jelen pályázat folytán kívánja a tárgyi feltételek megteremteni. Dokumentálja a foglalkozásait, van tematikája.
Rendelkezik a tehetséggondozó programban való beválogatás (tehetség felismerés) módszerével.
Adott területen foglalkozik fejlesztéssel, melynek része a személyiségfejlesztés is.
Képes a program kidolgozására/adaptálására és megvalósítására.
Rendelkezik a program eredményességét mérő módszerekkel és ezeket alkalmazza.
Tehetség fogalma, fajtái
A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli féle az elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:
Átlag feletti általános képességek,
Átlagot meghaladó speciális képességek,
Kreativitás,
Feladat iránti elkötelezettség.

Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információ feldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken. A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. Eszerint hétféle képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi, mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.
http://www.oktatasert.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
NTP-OKA-XII_koltsegvetes.xls
NTP-OKA_XII_adatlap.doc
NTP-OKA-XII_palyazati_kiiras.docIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum